SVIBOR - Radovi - projekt broj: 2-07-338

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 2-07-338


Broj radova citiranih u CC: 3
Broj ostalih radova: 32
Ukupno objavljenih radova: 35


 1. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Pseudolinearizacija i sinteza nelinearnog sistema

  Autori:
  Vukić, Zoran (74412)
  Novinc, Vedrana
  Časopis: Automatika
  Broj: 5
  ISSN: 0005-1144
  Volumen: 32
  Godina: 1992
  Stranice: od 165 do 172
  Broj referenci: 9
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U članku se na konkretnom primjeru daje prikaz nelinearnogsistema primjenom metoda stabilizacije i parametarskeoptimizacije. Za linearizaciju nelinearnog sistema koristi sepostupak pseudo-linearizacije, koji se osniva na frekvencijskojkarakteristici i vremenskom odzivu sistema. Pomoću frekvencijskihkarakteristika nelinearnog sistema određuju se struktura ipočetni parametri lineariziranog modela, dok se za finopodešavanje parametara koristi vremenski odziv nelinearnogsistema. Ponašanje nelinearnog sistema mijenja se u zavisnosti odulaznog signala, te se linearizacija sprovodi za različite pobudesistema. Sinteza regulatora obavlja se za linearizirane modelemetodama simultane stabilizacije i parametarske optimizacije.Dobiveni regulator poboljšava dinamiku sistema za dati opsegulaznih signala. Postupak je provjeren na primjeru i dobivenirezultati potvrđuju prednosti ovako dobivenog regulatora.
  Ključne riječi: nelinearan sistem, sinteza, pseudo-linearizacija, optimizacija, simultana stabilizacija

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Algoritam kvadratnog korijena za estimatore rekurzivnog tipa po metodi minimuma kvadrata i poređenje adaptivnih sistema sa proširenim horizontom predikcije

  Autori:
  Kuljača, Ljubomir (24574)
  Božić, Milorad
  Časopis: Automatika
  Broj: 5
  ISSN: 0005-1144
  Volumen: 32
  Godina: 1991
  Stranice: od 155 do 165
  Broj referenci: 17
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Algoritam estimacije parametara, prezentiran u ovom radu, jebaziran na metodi minimuma kvadrata (MMK) sa promjenjivimfaktorom zaboravljanja kojim se osigurava konstantnost tragakovarijancne matrice. Implementacija se predlaže u vidu rekurzije"kvadratnog korijena" kovarijancne matrice s odgovarajućimsupervizorskim funkcijama. Pri tome se koriste inkrementalni,normalizirani, skalirani i na pogodan način filtrirani podaci.Dato je poređenje performanci adaptivnih sistema sa proširenimhorizontom predikcije (Generalized Predictive Control - GPC) iestimatorima po minimumu kvadrata (MMK), s proširenim MMK te sapseudolinearnom regresijom (PLR), a programiranim prema naprijedizloženom.
  Ključne riječi: adaptivno upravljanje, algoritam kvadratnog korijena, estimacija parametara, poređenje performansi, supervizorske funkcije, uopćeno prediktivno upravljanje

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Adaptive Stability Region Placement Methods for Real-Time Simulation

  Autori:
  Vukić, Zoran (74412)
  Časopis: Automatika
  Broj: 1
  ISSN: 0005-1144
  Volumen: 33
  Godina: 1992
  Stranice: od 3 do 12
  Broj referenci: 14
  Jezik: engleski
  Sažetak: U radu je prikazana adaptivna procedura za numeričku integracijusistema s velikim rasponom svojstvenih vrijednosti, koja zadržavastabilnost simulacije i kod nestacionarnih sistema. Rekurzivnametoda najmanjih kvadrata je korištena za estimaciju svojstvenihvrijednosti, dok je Metoda Postavljanja u Područje Stabilnostikorištena za proračun koeficijenata eksplicitnog linearnogvišekoračnog integracijskog operatora. Rezultati su dani zarazličite vrste pobuda kao i promjena parametara svojstvenevrijednosti. Pokazano je da se predloženom metodom može osiguratistabilnost numeričke integracije za sisteme sa sporo promjenjivimparametrima sistema, što čini ovu metodu mogućim izborom za sveupravljačke strukture koje koriste model procesa.
  Ključne riječi: adaptivna metoda integracije, simulacija u realnom vremenu, nestacionarni sistemi, sistem s velikim rasponom svojstvenih vrijednosti, metoda postavljanja u područje stabilnosti, simulacija sistema s velikim rasponom svojstvenih vrijednosti

 4. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Simulacija gibanja plovnog objekta - programski paket BIBROD

  Autori:
  Babić, Ivan
  Kuljača, Ljubomir (24574)
  Koroman, Vladimir (151272)
  Urednici
  Vidmar, Branko
  Naslov zbornika: Zbornik radova 35. Međunarodnog simpozija ELMAR-a
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zadar
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 1330-092X
  Stranice: od 372 do 376
  Skup: 35. Međunarodni simpozij ELMAR
  Održan: od 28.06.93 do 30.06.93
  Sažetak: U radu je opisan programski paket BIBROD realiziran u okvirusuradnje Brodarskog Instituta u Zagrebu i Elektrotehničkogfakulteta (Zavod za RST) u Zagrebu. Paket je namijenjenkorisnicima za analizu hidrodinamičkih značajki plovnog objekta,te za simulacijsku analizu rezultata sinteze sustava vođenjaplovnog objekta (vožnja po kursu, trajektoriji, koordinatnoupravljanje i dinamičko pozicioniranje).

 5. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Utjecaj tehnološkog razvoja na koncepciju upravljanja brodskom električnom centralom

  Autori:
  Vučetić, Dubravko (152326)
  Vlahinić, Ivan (67010)
  Urednici
  Bartolić, Juraj
  Boršić, Mladen
  Naslov zbornika: Zbornik radova 37. međunarodni godišnji skup KOREMA, KOREMA 37
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 161 do 165
  Skup: 37. međunarodni godišnji skup KOREMA
  Održan: od 26.04.92 do 29.04.92
  Sažetak: Analizom razvoja upravljanja brodskom diesel-električnomcentralom, uz puno uvažavanje specifičnosti njene eksploatacije,te na osnovi ergonomskog, tehnološkog i ekonomskog pristupaproblemu, osmišljava se opći model hardverske konfiguracije.Uzeta je u obzir primjena novih tehnologija, tendencija promjenestrukture i broja posade, zahtjevi klasifikacijskih društava ipokazatelji iz eksploatacije. Predloženi model predstavlja osnovuza daljnji rad na formiranju modela generiranja i prijenosainformacija, tehnoloških algoritama i software-a.

 6. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Process Control Automation for a Ship of the Future

  Autori:
  Kuljača, Ljubomir (24574)
  Vukić, Zoran (74412)
  Urednici
  Srb, Neven
  Naslov zbornika: 3. Međunarodni simpozij o novim tehnologijama, 3. SONT
  Jezik: engleski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1991
  ISBN/ISSN: 86-81997-02-5
  Stranice: od 9 do 9
  Skup: 3. Međunarodni skup o novim tehnologijama, 3. SONT
  Održan: od 15.10.91 do 17.10.91

 7. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Autopilot Design by the Simultaneous Stabilization and Parameter Optimization

  Autori:
  Vukić, Zoran (74412)
  Novinc, Vedrana
  Urednici
  Tiano, A
  Naslov zbornika: CAMS '92, Control Applications in Marine Systems
  Jezik: engleski
  Mjesto: Genova, Italija
  Godina: 1992
  Stranice: od 309 do 319
  Skup: 4th Electrotechnical and Computer Science Conference ERK '95
  Održan: od 08.04.92 do 10.04.92

 8. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Process Managament and Supervision of Shipboard Energetic Processes

  Autori:
  Žugić, Neven (151083)
  Urednici
  Tiano, A
  Naslov zbornika: CAMS '92, Control Applications in Marine Systems
  Jezik: engleski
  Mjesto: Genova, Italija
  Godina: 1992
  Stranice: od 57 do 70
  Skup: 4th Electrotechnical and Computer Science Conference ERK '95
  Održan: od 08.04.92 do 10.04.92

 9. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Elektrooptički sustavi praćenja

  Autori:
  Vukić, Zoran (74412)
  Mandžuka, Sadko
  Vičić, Darko (151294)
  Pajk, Josip
  Urednici
  Vidmar, Branko
  Naslov zbornika: Zbornik radova 35. Međunarodnog simpozija ELMAR-a
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zadar
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 1330-092X
  Stranice: od 230 do 234
  Skup: 35. Međunarodni simpozij ELMAR
  Održan: od 28.06.93 do 30.06.93
  Sažetak: U radu je prikazana temeljna struktura elektrooptičkih sustava zapraćenje pokretnih objekata sa posebnim naglaskom na rješavanjukinematskih problema praćenja.

 10. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Pregled razvoja sustava automatskog vođenja broda

  Autori:
  Vukić, Zoran (74412)
  Naslov zbornika: Zbornik radova X. Simpozija Teorija i praksa brodogradnje
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Rijeka
  Godina: 1992
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: X. Simpozij Teorija i praksa brodogradnje

 11. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: BIMAP - Modularno zasnovan brodski autopilot

  Autori:
  Vukić, Zoran (74412)
  Koroman, Vladimir (151272)
  Mandžuka, Sadko
  Urednici
  Vidmar, Branko
  Naslov zbornika: Zbornik radova 34. Simpozija ELMAR-a
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zadar
  Godina: 1992
  Stranice: od 26 do 29
  Skup: 34. Simpozij ELMAR
  Održan: od 28.09.92 do 30.09.92
  Sažetak: U radu je opisan jedan novi pristup proširivanja mogućnostipostojećeg brodskog autopilota (vožnja po trajektoriji,stabilizacija valjanja primjenom kormila, uključenja u sistemkoordinatnog upravljanja i dr.). Rješenje je analizirano sa višestanovišta, s posebnim osvrtom na njegove realne mogućnosti idobijenu fleksibilnost. Ovo rješenje je nazvano BIMAP(Brodarski institut - Modularni Auto Pilot).

 12. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Analiza sustava vođenja za brod sa promjenjivom dinamikom

  Autori:
  Vukić, Zoran (74412)
  Kuljača, Ljubomir (24574)
  Mandžuka, Sadko
  Urednici
  Vidmar, Branko
  Naslov zbornika: Zbornik radova 34. Simpozija ELMAR-a
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zadar
  Godina: 1992
  Stranice: od 30 do 34
  Skup: 34. Simpozij ELMAR
  Održan: od 28.09.92 do 30.09.92
  Sažetak: U radu je obavljena analiza sustava upravljanja za brod sapromjenjivom dinamikom simulacijom na računalu. Autopilot jeprojektiran metodom simultane stabilizacije i optimalizacijeparametara. Analiza je obavljena za model broda kojemu sedinamika mijenja s promjenom dubine ispod kobilice. Rezultatisimulacije pokazuju da simultano stabilizirajući autopilot možekvalitetno obaviti svoj zadatak i kod promjenjive dinamike broda.

 13. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Pregled neizrazitog (fuzzy) upravljanja s primjenom na brodske procese

  Autori:
  Milinović, Dinko
  Vukić, Zoran (74412)
  Kuljača, Ljubomir (24574)
  Urednici
  Vidmar, Branko
  Naslov zbornika: Zbornik radova 35. Međunarodnog simpozija ELMAR-a
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zadar
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 1330-092X
  Stranice: od 345 do 350
  Skup: 35. Međunarodni simpozij ELMAR
  Održan: od 28.06.93 do 30.06.93
  Sažetak: U radu su dane osnove neizrazitog (fuzzy) upravljanja i njegoveprimjene za upravljanje različitim procesima. Objašnjeni surazlozi primjene neizrazitog upravljanja kroz usporedbu sklasičnim upravljanjem procesima. Navedeni su procesi za koje sepredviđa upotreba neizrazitog upravljanja. Dan je i primjeradaptivnog neizrazitog upravljanja s primjenom na brodskeprocese.

 14. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: New Trends in Control Design for Autonomous Underwater Vehicle

  Autori:
  Vukić, Zoran (74412)
  Babić, Ivan
  Milinović, Dinko
  Koroman, Vladimir (151272)
  Urednici
  Bogdanov, Peter
  Naslov zbornika: Proceedings of the VI-th Congress of the IMAM
  Jezik: engleski
  Mjesto: Varna, Bugarska
  Godina: 1993
  Stranice: od 333 do 340
  Skup: VI Congress IMAM '93
  Održan: od 15.11.93 do 20.11.93
  Sažetak: Prikazani su problemi lebdenja, izbjegavanja prepreka, slijeđenjazadane trajektorije i upravljanja autonomnim podvodnim vozilima(AUV) i daljinski upravljanim podvodnim vozilima (ROV).Razmatrana su nova tehnička rješenja bazirana nasamoorganizirajućem sustavu upravljanja preko neuralnih mreža,računalima i digitalnim signalnim procesorima.
  Ključne riječi: upravljanje, podvodno vozilo

 15. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Use of Optimal Constrained Covariance Control (OC3) in Dynamic Positioning of Floating Vessels

  Autori:
  Mandžuka, Sadko
  Vukić, Zoran (74412)
  Urednici
  Fossen, Thor I.
  Naslov zbornika: Proceedings of the 3rd IFAC Workshop on CAMS'95
  Jezik: engleski
  Mjesto: Trondheim, Norveška
  Godina: 1995
  Stranice: od 9 do 15
  Skup: CAMS'95, Control Applications in Marine Systems
  Održan: od 10.05.95 do 12.05.95

 16. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Algorithm for Parameter Estimation of the Multivariable Linear System

  Autori:
  Vukić, Zoran (74412)
  Ožbolt, Henrijeta
  Urednici
  Bartolić, Juraj
  Glavinić, Vlado
  Štih, Željko
  Boršić, Mladen
  Mahović, Sanjin
  Vukić, Zoran (74412)
  Mijat, Neven
  Novaković, Branko
  Essert, Mario
  Jakopović, Željko
  Kovačić, Zdenko
  Naslov zbornika: Proceedings 40th Anniversary Conference KoREMA
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-6037-08-4
  Stranice: od 419 do 422
  Skup: 40. jubilarni godišnji skup KoREMA
  Održan: od 19.04.95 do 21.04.95

 17. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Predictive PI+D Autopilot

  Autori:
  Vukić, Zoran (74412)
  Kuljača, Ljubomir (24574)
  Milinović, Dinko
  Urednici
  Bartolić, Juraj
  Boršić, Mladen
  Essert, Mario
  Glavinić, Vlado
  Jakopović, Željko
  Kovačić, Zdenko
  Mahović, Sanjin
  Mijat, Neven
  Novaković, Branko
  Szabo, Aleksandar
  Vukić, Zoran (74412)
  Naslov zbornika: Proceedings 40th Anniversary KoREMA
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-6037-08-4
  Stranice: od 372 do 376
  Skup: 40. jubilarni godišnji skup KoREMA
  Održan: od 19.04.95 do 21.04.95

 18. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Comparative Analysis of Conventional PID and Predictive PI+D Autopilots

  Autori:
  Vukić, Zoran (74412)
  Milinović, Dinko
  Kuljača, Ljubomir (24574)
  Mandžuka, Sadko
  Urednici
  Andročec, Vladimir
  Lovrić, Josip
  Naslov zbornika: Proceedings of the VII Congress of the IMAM
  Jezik: engleski
  Mjesto: Dubrovnik
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-6017-02-4
  Stranice: od 587 do 596
  Skup: VII Congress of the International Maritime Association of the Mediteranean, IMAM '95
  Održan: od 23.04.95 do 27.04.95

 19. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Simultaneous Stabilizable Autopilot

  Autori:
  Vukić, Zoran (74412)
  Kuljača, Ljubomir (24574)
  Urednici
  Vidmar, Branko
  Naslov zbornika: Zbornik radova 36. međunarodni simpozij ELMAR-a
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zadar
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96030-0-5
  Stranice: od 33 do 36
  Skup: 36. Međunarodni simpozij ELMAR-a
  Održan: od 12.09.94 do 14.09.94

 20. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Pregled matematičkih modela broda

  Autori:
  Kuljača, Ljubomir (24574)
  Vukić, Zoran (74412)
  Milinović, Dinko
  Urednici
  Vidmar, Branko
  Naslov zbornika: Zbornik radova 36. međunarodni simpozij ELMAR-a
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zadar
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96030-0-5
  Stranice: od 269 do 272
  Skup: 36. Međunarodni simpozij ELMAR-a
  Održan: od 12.09.94 do 14.09.94
  Sažetak: U radu se analiziraju različiti matematički modeli broda. Za različite režime plovidbe analiziraju se matematički modeli u linearnom i nelinearnom planu. Rezultati analize različitih matematičkih modela konkretnog broda popraćeni su testiranjem odgovarajućih simulacijskih modela. Izvršena je također usporedba dobivenih rezultata po modelima s osvrtom na prikladnost primjene pojedinog modela.

 21. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Edukacijski programski paket za identifikaciju

  Autori:
  Mastrović, Joško
  Vukić, Zoran (74412)
  Urednici
  Bartolić, Juraj
  Boršić, Mladen
  Budin, Rajka
  Essert, Mario
  Ribarić, Slobodan
  Szabo, Aleksandar
  Švedek, Tomislav
  Vukić, Zoran (74412)
  Kalpić, Damir
  Naslov zbornika: Zbornik radova 39. godišnji skup KoREMA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6037-02-5
  Stranice: od 427 do 430
  Skup: 39. godišnji skup KoREMA
  Održan: od 25.04.94 do 25.04.94
  Sažetak: Prikazan je edukacijski programski paket (PROPID - PROgramski Paket za IDentifikaciju) namijenjen studentima, pomoću kojega se olakšava usvajanje znanja iz područja identifikacije parametara procesa. Program je napravljen tako da korisniku ne treba predznanje o radu s računalom, već mu program nudi izbore koji su očigledni, te se korisnik može u potpunosti koncentrirati na sam problem identifikacije. Komunikacija korisnika s računalom organizirana je pomoću grafičkog korisničkog sučelja, a sve se opcije izabiru mišem. Program obavlja estimaciju parametara po rekurzivnoj metodi najmanjih kvadrata, ali se može proširiti i drugim metodama. Dva parametra se mogu grafički ili numerički prikazati. Program omogućuje analizu nestacionarnog procesa, jer se i vremenski promjenjivi parametri modela procesa mogu jednostavno birati.

 22. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Programski modul PCL718M za praćenje procesa

  Autori:
  Ptičar, Davorin
  Vukić, Zoran (74412)
  Urednici
  Bartolić, Juraj
  Boršić, Mladen
  Budin, Rajka
  Ribarić, Slobodan
  Szabo, Aleksandar
  Švedek, Tomislav
  Vukić, Zoran (74412)
  Essert, Mario
  Kalpić, Damir
  Naslov zbornika: Zbornik radova 39. godišnji skup KoREMA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6037-02-5
  Stranice: od 444 do 447
  Skup: 39. godišnji skup KoREMA
  Održan: od 25.04.94 do 27.04.94
  Sažetak: Prikazan je realiziran programski modul za praćenje rada procesa - pilot postrojenja, kao dio programskog paketa koji služi za praćenje pilot postrojenja i upravljanje njegovim radom. Programski paket razvijen je s ciljem naobrazbe studenata. Pilot-postrojenje, izvedeno uz pomoć ATM-a iz Zagreba, omogućuje regulaciju razine, tlaka i pritiska. Povezivanje digitalnog računala i postrojenja ostvareno je pomoću A/D kartice, a animacija procesa ostvarena je primjenom programskog paketa RUBENS II.

 23. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Upravljanje pilot postrojenjem

  Autori:
  Šprem, Davor
  Vukić, Zoran (74412)
  Urednici
  Bartolić, Juraj
  Szabo, Aleksandar
  Boršić, Mladen
  Vukić, Zoran (74412)
  Essert, Mario
  Ribarić, Slobodan
  Švedek, Tomislav
  Budin, Rajka
  Kalpić, Damir
  Naslov zbornika: Zbornik radova 39. godišnji skup KoREMA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6037-02-5
  Stranice: od 448 do 450
  Skup: 39. godišnji skup KoREMA
  Održan: od 25.04.94 do 27.04.94
  Sažetak: U ovom radu prikazana je realizacija upravljanja pilot postrojenjem postavljenim na Zavodu za regulacionu i signalnu tehniku, Elektrotehničkog fakulteta u Zagrebu pomoću PC računala i programskog modula "PCL812C". Naglasak je stavljen na obrazovnu funkciju cjelokupne realizacije upravljanja postrojenjem, koja bi studentima smjera Automatika trebala omogućiti primjenu teoretskih znanja na konkretnom primjeru upravljanja procesom pomoću digitalnog računala, te stjecanje nekih praktičnih saznanja iz oblasti mjerenja na procesu, povezivanja sa računalom, vizualizacije podataka, izbora algoritma upravljanja i sl.

 24. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Analysis of Limit Cycle Behaviour of Ships Under Automatic Course-Keeping Control

  Autori:
  Kuljača, Ljubomir (24574)
  Vukić, Zoran (74412)
  Milinović, Dinko
  Urednici
  Vidmar, Branko
  Medved Rogin, Branka
  Radanović, Božidar
  Naslov zbornika: Proceedings on 37th International Symposium ELMAR '95
  Jezik: engleski
  Mjesto: Pula
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 1330-092X
  Stranice: od 209 do 212
  Skup: 37th International Symposium Electronics in Marine ELMAR '95
  Održan: od 18.09.95 do 20.09.95

 25. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Improved Fuzzy Gain Scheduling of PID Controller

  Autori:
  Vukić, Zoran (74412)
  Bakarić, Vedran
  Urednici
  Solina, Franc
  Zajc, Baldomir
  Naslov zbornika: Proceedings of the Fourth ERK '95
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Portorož, Slovenija
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 961-6062-06-9
  Stranice: od 211 do 214
  Skup: 4th Electrotechnical and Computer Science Conference ERK '95
  Održan: od 25.09.95 do 27.09.95

 26. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Analiza sistema stabilizacije broda na kursu i trajektoriji
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Zagreb
  Mentor: KULJAČA LJUBOMIR
  Datum obrane: 20.09.91
  Broj stranica: 87
  Autor: Kalember Dušan
  Rad: Magisterij


 27. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Koordinatno upravljanje plovnim objektima
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Zagreb
  Mentor: KULJAČA LJUBOMIR
  Datum obrane: 24.06.92
  Broj stranica: 124
  Autor: Mandžuka Sadko
  Rad: Magisterij


 28. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Sinteza robustnih adaptivnih regulatora
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Zagreb
  Mentor: KULJAČA LJUBOMIR
  Datum obrane: 27.02.91
  Broj stranica: 154
  Autor: Božić Milorad
  Rad: Doktorat


 29. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Sinteza nelinearnog sistema automatskog upravljanja metodom simultane stabilizacije
  Fakultet: Elektrotehnički fakultet Zagreb
  Mentor: VUKIĆ ZORAN
  Datum obrane: 27.04.92
  Broj stranica: 102
  Autor: Novinc Vedrana
  Rad: Doktorat


 30. Tip rada: Kompjuterski program

  Naslov: Programski paket BIBROD

  Autori:
  Vukić, Zoran (74412)
  Kuljača, Ljubomir (24574)
  Zimmermann-Pavčević, Kalma (54851)
  Babić, Ivan
  Milinović, Dinko
  Naručitelj: Brodarski institut Zagreb
  Depo ustanova: Brodarski institut Zagreb
  HW platforma: PC 386, PC 486
  Operativni sistem: DOS
  Programski jezik: Microsoft FORTRAN 5.0
  Godina: 1993

 31. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Algoritmi sustava za adaptivno upravljanje

  Autori:
  Vukić, Zoran (74412)
  Kuljača, Ljubomir (24574)
  Zimmermann-Pavčević, Kalma (54851)
  Babić, Ivan
  Naručitelj: Brodarski institut Zagreb
  Depo ustanova: Brodarski institut Zagreb
  Godina: 1992
  Stranica ukupno: 58
  Jezik: hrvatski

 32. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Sustav za off-line identifikaciju dinamičkih značajki broda

  Autori:
  Vukić, Zoran (74412)
  Kuljača, Ljubomir (24574)
  Zimmermann-Pavčević, Kalma (54851)
  Babić, Ivan
  Milinović, Dinko
  Naručitelj: Brodarski institut Zagreb
  Depo ustanova: Brodarski institut Zagreb
  Godina: 1992
  Stranica ukupno: 31
  Jezik: hrvatski

 33. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Problemi upravljanja plovnim objektima
  Ustanova: Društvo avtomatikov Slovenije in Inštitut za avtomatiko TF-ERI
  Godina: 1993


 34. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Brod budućnosti kao tehnološki pojam

  Autori:
  Kuljača, Ljubomir (24574)
  Vrsta rada: Okrugli stol ELMAR '95, Pula
  Jezik: hrvatski

 35. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Osnove projektiranja neizrazitih (fuzzy) regulacijskih sustava

  Autori:
  Vukić, Zoran (74412)
  Milinović, Dinko
  Vrsta rada: Prijevod i priprema knjige za tisak
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Knjiga "Osnove projektiranja neizrazitih (fuzzy) regulacijskih sustava" u izdanju KoREMA, Zagreb, 1994, prijevod je knjige "Osnove snovanja mehkih (fuzzy) regulacij" Dalija Đonlagića i koautora, u izdanju Tehniška fakulteta - ERI, Inštitut za avtomatiko, Maribor, 1994.


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr