SVIBOR - Radovi - projekt broj: 2-08-018

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 2-08-018


Broj radova citiranih u CC: 0
Broj ostalih radova: 12
Ukupno objavljenih radova: 12


 1. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Face Turning on CNC Lathe

  Autori:
  Kuljanić, Elso (24585)
  Časopis: Annals of the CIRP
  Broj: 1
  ISSN: 3-905
  Volumen: 40
  Godina: 1991
  Stranice: od 53 do 56
  Broj referenci: 5
  Jezik: engleski
  Sažetak: U ovom radu prikazani su rezultati istraživanja planskogtokarenja na CNC tokarilicama s konstantnom brzinom rezanja i skonstantnim brojem okretaja. Pokusi su izvršeni na različitimtokarilicama, s različitim alatima i s različitim režimimaobrade. Vrijeme planskog tokarenja s konstantnom brzinom rezanjaje kraće za približno 45% u odnosu na plansko tokarenje skonstantnim brojem okretaja. Također, uspoređeno je trošenjealata, postojanost alata, obrađena površina i oblik strugotinedobiven planskim tokarenjem s konstantnom brzinom rezanja ikonstantnim brojem okretaja.
  Ključne riječi: Rezanje, Plansko tokarenje, CNC tokarilice, Povećanje produktivnosti, Postojanost alata, Hrapavost obrađene površine.

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Macro Plastic Deformation of Cutting Edge - A Method for Maximum Utilization of Cutting Tool

  Autori:
  Kuljanić, Elso (24585)
  Časopis: Annals of the CIRP
  Broj: 1
  ISSN: 3-905
  Volumen: 41
  Godina: 1992
  Stranice: od 151 do 154
  Broj referenci: 6
  Jezik: engleski
  Sažetak: U ovom radu prikazano je istraživanje makro plastične deformacijeoštrice iz tvrdog metala i materijala oko oštrice pri grubomtokarenju. Utvrđeno je da makro plastična deformacija nastaje većnakon približno tri sekunde od početka obrade. Nakon ove pojaveuspješna obrada nije moguća, budući da se naglo povećavahrapavost obrađene površine i pojave se vibracije. Predložena jemetoda za maksimalno korištenje alata i za izbor alata za grubotokarenje, urezivanje itd., koja koristi informaciju o makroplastičnoj deformaciji oštrice. Također, prikazan je načinmjerenja makro plastične deformacije te način otkrivanja makroplastične deformacije pomoću posmične sile rezanja. Senzori ilisustavi akustične emisije mogu se primijeniti za detekciju makroplastične deformacije oštrice.
  Ključne riječi: Plastična deformacija, Senzori, Tokarenje, Trošenje alata, Povećanje produktivnosti, Hrapavost površine, Sila rezanja.

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Soluzioni di lavorabilita

  Autori:
  Kuljanić, Elso (24585)
  Časopis: Meccanica
  Broj: 1
  Volumen: 14
  Godina: 1991
  Stranice: od 42 do 47
  Broj referenci: 17
  Jezik: talijanski
  Sažetak: Kvantitativni modeli za određivanje obradivosti - Taylorovejednadžbe, nova jednadžba postojanosti alata i dr. - povoljnijisu od kvalitativnih modela za nove obradne sustave bez direktnogučešća čovjeka. Osim za optimizaciju procesa obrade, ovi modelipodesni su za izbor najpodesnijeg alata i za određivanjematerijala s najboljom obradivošću.
  Ključne riječi: Obradivost, Ispitivanje, Proizvodni sustavi, Materijali, Postojanost alata, CIM.

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Characterization of Manufacturing Processes Based upon Acoustic Emission Analysis by Neural Networks

  Autori:
  Grabec, I
  Kuljanić, Elso (24585)
  Časopis: Annals of the CIRP
  Broj: 1
  ISSN: 3-905
  Volumen: 43
  Godina: 1994
  Broj referenci: 7
  Jezik: engleski
  Sažetak: U radu je opisana primjena Gaussove neuronske mreže za praćenje proizvodnog procesa. Mrežna memorija je zasnovana na samoorganiziranom procesu učenja koji je potaknut višekomponentnim ulazom kojim su obuhvaćeni signali akustične emisije (AE) i parametri procesa. Uporabom "trenirane" memorije i neparametrijske višedimenzijske regresije, parametri procesa se asocijativno procjenjuju samo na osnovi AE signala. Opisana je "on-line" procjena hrapavosti obrađene površine kod brušenja te klasifikacija oštrosti alata kod bušenja. Također, prikazano je dinamičko prognoziranje AE signala kod bušenja.
  Ključne riječi: Proizvodni proces, Neuronska mreža, Akustičan.

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Manufacturing Education in Some North-East Mediterranean Countries - Proposals for Better Education

  Autori:
  Kuljanić, Elso (24585)
  Časopis: Compendium of International Models for Manufacturing Education
  Volumen: 2
  Godina: 1995
  Broj referenci: 1
  Jezik: engleski
  Sažetak: U radu se istražuje važeće proizvodno strojarsko obrazovanje u tri zemlje: Hrvatskoj, Sloveniji i Grčkoj koje su uzete kao uzorak sjeveroistočnih mediteranskih zemalja. Prikazani su nastavni planovi, laboratorijske vježbe, industrijska interakcija, dužina studija za različite stupnjeve obrazovanja kao i diskusija novog fakultetskog obrazovanja. Predmet je diskusije kako stvoriti stručnog sveučilišnog profesora i u tom smislu predložen je istraživački projekt. Također, za novi fakultet predložen je sustavni pristup proizvodno strojarskom obrazovanju kao i nužno poznavanje metodologije predavanja.
  Ključne riječi: Proizvodno strojarstvo, Modeli, Obrazovanje.

 6. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: A Contribution to Development of Tool Wear Estimation Sensing Methods in Turning

  Autori:
  Mikac, Tonči (167792)
  Urednici
  Kuljanić, Elso (24585)
  Naslov zbornika: Advanced Manufacturing Systems and Technology Vol. II
  Jezik: engleski
  Mjesto: Udine, Italia
  Godina: 1993
  Stranice: od 121 do 128
  Skup: 3rd International Conference on Advanced Manufacturing Systems and Technology
  Održan: od 26.04.93 do 27.04.93
  Sažetak: Razvojem automatizacije nadzor nad stanjem oštrice alatapredstavlja jedan od važnih elemenata rada fleksibilnihproizvodnih sistema. S obzirom na tu činjenicu odgovornostradnika za nadgledanje procesa obrade zamijenjeno je automatskimnadzorom primjenom različitih senzorskih tehnika. U radu seprikazuje pregled direktnih i indirektnih senzorskih metoda zautvrđivanje trošenja i loma alata. Tabelarno je dana usporedbapojedinih senzorskih metoda utvrđivanjem prednosti i mana, a ucilju utvrđivanja pouzdanosti i ekonomičnosti primjene. Takođerse predlaže jedna metoda utvrđivanja trošenja oštrice alata pripostupku tokarenja na osnovu mjerenja sila rezanjatenziometrijskom tehnikom. Pri tome su eksperimentalna mjerenjavršena uz variranje materijala alata i materijala izratka. Metodakoristi ocjenu prirasta veličina komponenti sila rezanja uzavisnosti o veličini trošenja, kako bi se na osnovu početne silerezanja utvrdila veličina trošenja oštrice alata ili limit sile utrenutku dostizanja odabranog kriterija istrošenja.
  Ključne riječi: Trošenje alata, Lom alata, Senzori, Sile rezanja.

 7. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: An Automatic Tool Selection Module for CAPP Systems

  Autori:
  Mesquita, Ruy M.D.
  Cukor, Goran
  Urednici
  Kuljanić, Elso (24585)
  Naslov zbornika: Advanced Manufacturing Systems and Technology Vol. I
  Jezik: engleski
  Mjesto: Udine, Italia
  Godina: 1993
  Stranice: od 155 do 165
  Skup: 3rd International Conference on Advanced Manufacturing Systems and Technology
  Održan: od 26.04.93 do 27.04.93
  Sažetak: U ovom je radu predložen modularni pristup uvođenju CAPP funkcijaunutar CAD/CAM okruženja. U tom smislu prikazan je razvoj modulaza automatski izbor alata (ATS) i njegova integracija s modulomza optimizaciju režima obrade - MECCANO2. Postupak izbora alataobjedinjuje klasični pristup s heurističnim, gdje se različitapravila raščlanjuju kroz više razina, što rezultira vrlo brzim iefikasnim algoritmom. Stoga se program sastoji od niza provjerakojima se najprije utvrđuje prikladnost i spojivost zahtjevaizmeđu alatnog stroja i alata s jedne i geometrije profilaobratka s druge strane. Konačno, usporedba izabranog alata sobzirom na kriterij ekonomičnosti zasnovana je na podacimadobivenim optimizacijskim modulom MECCANO2. Predloženiinteraktivni programski sustav omogućava procjenu ponašanja alatas obzirom na kriterij ekonomičnosti te izbor alata ili niza alataza vanjsko tokarenje čijom je uporabom trošak obrade najmanji.
  Ključne riječi: Izbor alata, Planiranje procesa, Tokarenje, Optimizacija obrade.

 8. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Machinability Testing for Advanced Manufacturing Systems

  Autori:
  Kuljanić, Elso (24585)
  Urednici
  Kuljanić, Elso (24585)
  Naslov zbornika: Advanced Manufacturing Systems and Technology Vol. I
  Jezik: engleski
  Mjesto: Udine, Italia
  Godina: 1993
  Stranice: od 73 do 89
  Skup: 3rd International Conference on Advanced Manufacturing Systems and Technology
  Održan: od 26.04.93 do 27.04.93
  Sažetak: Promjena znanosti i tehnologije proizvodnog strojarstvaprouzrokovana razvojem i primjenom proizvodnih sustavaintegriranih pomoću elektroničkog računala, stvara potrebupromjene načina razmišljanja i pristupa proizvodnom strojarstvu.To vrijedi i za proizvodnu praksu. U primjeni novih obradnihsustava bez direktnog učešća čovjeka najvažnije je da sustavradi, a kako radi najčešće nije važno. Produktivnost takvogobradnog sustava je daleko ispod optimuma, a troškovi obrade supreveliki. Za takvo stanje najznačajnija su tri činioca: a)neadekvatan pristup obradnom sustavu, b) stari načinirazmišljanja u potpuno novim uvjetima i c) nedostatak pouzdanihpodataka o obradivosti materijala i metoda za ispitivanjeobradivosti. U ovom radu prikazane su metode za ispitivanjeobradivosti materijala i njihova usporedba. Također, uspoređenesu kratkotrajne i dugotrajne metode za ispitivanje obradivosti. Uradu su obrađene sljedeće metode: ISO - Ispitivanje postojanostialata za glodanje, 1. i 2. dio, ISO - Ispitivanje postojanostitokarskih noževa i Volvo metoda za ispitivanje obradivostimaterijala. Ujedno je dan kritički osvrt na ove metode iprikazano je numeričko kodiranje oblika strugotine. Budući da senavedene metode odnose na čelike i sivi lijev, predloženo jeistraživanje metoda za ispitivanje obradivosti novih materijala.
  Ključne riječi: Obradivost, Ispitivanje, Proizvodni sustavi, Materijali, Kompozitni materijali, Postojanost alata, CIM, Oblik strugotine.

 9. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Prilog razvoju postupaka automatskog izbora alata

  Autori:
  Cukor, Goran (900106)
  Urednici
  Franković, Bernard
  Naslov zbornika: Zbornik Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Rijeka
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 0353-281X
  Stranice: od 47 do 54
  Sažetak: U radu je predložen postupak automatskog izbora optimalnog alata za grubu i finu vanjsku obradu tokarenjem. Razmatrani se alati sastoje od držača i karbidne okretne pločice. Trošak obrade za izabrani alat procijenjen je na osnovi proračuna optimalnih režima obrade s obzirom na različita ograničenja procesa. Predloženi postupak omogućava procjenu ponašanja alata s obzirom na kriterij ekonomičnosti te izbor alata ili niza alata za vanjsko tokarenje čijom je uporabom trošak obrade najmanji.
  Ključne riječi: Izbor alata, Tokarenje, Parametri definiranja alata, Planiranje procesa, Optimizacija obrade.

 10. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Određivanje proširene Taylorove jednadžbe postojanosti alata kod obrade poboljšanog čelika

  Autori:
  Cukor, Goran
  Urednici
  Franković, Bernard
  Naslov zbornika: Zbornik Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Rijeka
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 0353-281X
  Stranice: od 13 do 20
  Sažetak: U radu se ispituje obradivost poboljšanog čelika Č4732 analizom trošenja alata od tvrdog metala pri uzdužnom tokarenju, a planiranje pokusa provedeno je metodom slučajnog rasporeda. Obradom rezultata pokusa višestrukom linearnom regresijskom analizom utvrđena je jednadžba matematičkog modela koja opisuje ovisnost postojanosti alata o brzini rezanja, posmaku i dubini rezanja.
  Ključne riječi: Proširena Taylorova jednadžba postojanosti alata, Poboljšani čelik Č4732, Matematički model, Višestruka linearna regresijska analiza, Tokarenje.

 11. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Optimizacija procesa obrade odvajanjem strugotine
  Fakultet: Tehnički fakultet Sveučilište u Rijeci
  Autor: CUKOR GORAN
  Datum obrane: 06.03.95
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 98
  Sažetak: U radu se istražuje optimizacija procesa obrade odvajanjem strugotine i njegova identifikacija jednadžbama postojanosti alata. Predložena je nova metoda optimizacije režima obrade tokarenja kroz uspostavljanje funkcija cilja i funkcija ograničenja za koju je razvijen interaktivni višekriterijski programski sustav PIVOT. Zaključno, analizirano je trošenje alata od tvrdog metala pri uzdužnom tokarenju, a planiranje pokusa provedeno je metodom slučajnog rasporeda (RSM). Obradom rezultata pokusa višestrukom linearnom regresijskom analizom utvrđena je jednadžba matematičkog modela koja opisuje ovisnost postojanosti alata o brzini rezanja, posmaku i dubini rezanja.
  Ključne riječi: Višekriterijska optimizacija, Identifikacija procesa obrade, Matematički modeli, Postojanost alata, Tokarenje.


 12. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Optimizacija procesa obrade odvajanjem strugotine
  Fakultet: Tehnički fakultet Sveučilište u Rijeci
  Mentor: KULJANIĆ ELSO
  Datum obrane: 06.03.95
  Broj stranica: 98
  Autor: Cukor Goran
  Rad: MagisterijMZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr