SVIBOR - Radovi - projekt broj: 3-01-115

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 3-01-115


Broj radova citiranih u CC: 3
Broj ostalih radova: 18
Ukupno objavljenih radova: 21


 1. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Astma i kronični bronhitis - priručnik za bolesnike

  Autori:
  Krstić-Burić, Milica (124610)
  Dodig, Slavica
  Ehrlich-Lipej, Sandra
  Janeković, Renata
  Koncul, Ivan
  Medar-Lasić, M.
  Narančik, Ljerka
  Raos, Miljenko
  Zimić, Lukrica
  Zoričić-Letoja, Ivka
  Lepčin, Drago
  Vrbanić, Veljko
  Bašić-Grbac, M.
  Bogić, Branka
  Bukovšak, Drago
  Pleško, Nada
  Urednici
  Družeta, Ivan
  Janković, Vesna
  Borovec, Mario
  Godina: 1994
  Broj stranica: 98
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Knjiga je namijenjena bolesnicima koji boluju od astme i kroničnog bronhitisa kao i onima koji žele pomoći bolesniku da što kvalitetnije živi sa svojom bolešću. Sadrži potrebno znanje o građi organa za disanje, o uzrocima i simptomima bolesti, te o dijagnostičkim metodama s kojima će se tijekom liječenja susretati, vremenskim prilikama koje mogu dovesti do pogoršanja simptoma, kao i prevenciji i liječenju. Naglasak je na edukaciji bolesnika.

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Biometeorološke karakteristike 1990. godine u Zagrebu, Osijeku i Splitu

  Autori:
  Zaninović, Ksenija (79375)
  Časopis: Izvanredne meteorološke i hidrološke prilike u SR Hrvatskoj 1990. godine
  Godina: 1991
  Stranice: od 49 do 54
  Broj referenci: 7
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu su analizirane biometeorološke prilike u 1990. godini uZagrebu, Osijeku i Splitu. U odnosu na prosječne bioklimatskeprilike u 10-godišnjem periodu (1976-1985) 1990. godina bila jetoplija od prosjeka, posebno u kontinentalnom dijelu Hrvatske.Najveća su odstupanja bila krajem veljače i sredinom ožujka kadje u Zagrebu i Osijeku bilo znatno ili čak izvanredno toplije odnormale, te početkom srpnja u Osijeku i početkom kolovoza uSplitu.
  Ključne riječi: i/H indeks, bioklima, osjet ugodnosti, odstupanje

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Granice toplog i hladnog stresa u različitim klimatskim područjima

  Autori:
  Zaninović, Ksenija (79375)
  Časopis: Izvanredne meteorološke i hidrološke prilike
  ISSN: 0177-798
  Volumen: 45
  Godina: 1992
  Stranice: od 65 do 70
  Broj referenci: 22
  Jezik: engleski
  Sažetak: Granice toplog i hladnog stresa u različitim klimatskimpodručjima određene su pomoću indeksa temperature, vjetra i vlage(TWH indeks) u razdoblje 1976-1985. Za topli stres korišteni supodaci za srpanj u 14h a za hladni stres podaci za siječanj u 7h.Odabrane su postaje: Hvar kao predstavnik maritimne klime,Zavižan na vrhu Velebita i Skrad u Gorskom Kotaru kaopredstavnici gorske klime i Zagreb kao predstavnik kontinentalnenizinske klime. Vrijednosti TWH indeksa koje premašuju vrijednost98 percentila pridružene teorijske razdiobe predstavljajuodstupanje ekstremno iznad normale, a vrijednosti koje su niže odvrijednosti percentila 2 pridružene teorijske razdiobepredstavljaju odstupanja ekstremno ispod normale. Sličnebiometeorološke prilike koje će na Zavižanu predstavljatiodstupanje ekstremno iznad normale bit će u granicama normale uHvaru, i slično, prilike koje će u Hvaru biti ekstremno ispodnormale predstavljat će normalne biometeorološke prilike naZavižanu.
  Ključne riječi: TWH-indeks, osjet ugodnosti, bioklima, topli stres, hladni stres, odstupanje od normalnih prilika, percentili

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Veza meteoroloških faktora i parametara koagulacije krvi kod cerebrovaskularnih bolesnika

  Autori:
  Pleško, Nada
  Klein-Pudar, Miroslava
  Zaninović, Ksenija (79375)
  Časopis: Hrvatski meteorološki časopis
  ISSN: 0352-1079
  Volumen: 26
  Godina: 1991
  Stranice: od 65 do 76
  Broj referenci: 19
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu se iznose rezultati mjerenja parametara koagulacije krvi(indeks agregata, agregacija trombocita, protrombinsko vrijeme,akt. parc. tromb. vrijeme, količina fibrinogena u krvi) i tlakakrvi (sistoličkog i dijastoličkog) kod cerebrovaskularnihbolesnika u različitim vremenskim uvjetima tijekom godine.Obuhvaćen je raspon temperatura zraka od 2-25 C i tlakova zrakaod 987-1004 hPa. Mjerenja su obavljena u 6 trodnevnih serija priprolazu fronte preko Zagreba. Rezultati pokazuju da signifikantne veze (P<=0.05) postoje samoizmeđu protrombinskog i trombinskog vremena i temperature zraka.One govore da je protrombinsko i trombinsko vrijeme to duže štoje temperatura viša. Visoko signifikantna korelacija (r=-0.465,P<0.01) dobivena je još između količine fibrinogena i tlakazraka, pokazujući da fibrinogena ima to više što je tlak zrakaniži. S obzirom na prolaz hladne fronte prosječno protrombinsko vrijemeskraćuje se uz prolaz fronte (od "n-1" do "n+1" dana), dokprosječno trombinsko vrijeme oscilira oko dana s prolazom fronte,a najkraće je dan nakon prolaza. Prosječna količina fibrinogenanajveća je dan prije prolaza fronte, a najmanja u danu prolaza.
  Ključne riječi: cerebrovaskularni bolesnici, prolaz hladne fronte, temperatura zraka, tlak zraka, parametri koagulacije krvi, tlak krvi

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Promjene u koagulaciji krvi kod cerebrovaskularnih bolesnika u različitim meteorološkim situacijama

  Autori:
  Zaninović, Ksenija (79375)
  Pleško, Nada
  Poljaković, Zdravko
  Klein-Pudar, Miroslava
  Pistotnik, Marijan
  Časopis: Acta Medica Croatica
  Broj: 2
  Volumen: 46
  Godina: 1992
  Stranice: od 85 do 89
  Broj referenci: 13
  Jezik: engleski
  Sažetak: Autori iznose podatke o dosadašnjim spoznajama o utjecajumeteoroloških faktora na vaskularne bolesti, a posebno nabolesnike s poremećajima u cerebrovaskularnom krvotoku, uz prikazparametara koji se spominju u pojedinim radovima. Ističu da jeveoma malo istraživanja putem kojih se pokušava odgovoriti napitanje što se događa u organizmu pod djelovanjem atmosferskihporemećaja pa je to i glavni cilj ovog rada. Za ispitivanje jeodabrana skupina bolesnika sa simptomima i znacimacerebrovaskularnih bolesti. Mjerenja su provedena pri prolazuhladne i tople fronte, u anticiklonalnoj situaciji ibezgradijentnom polju tlaka u trajanju od 47 dana. U prvomrazdoblju mjerenja su provedena samo u jednom danu, a kasnije utri uzastopna dana. Navedeni su meteorološki podaci, a odmedicinskih parametara praćeni su: opće stanje bolesnika,neurološki status, krvni tlak, krvna slika, EEG, REG, a redovitoje praćen i koagulogram. U ispitivanje je bilo uključeno 26bolesnika (12 muškaraca i 14 žena) u životnoj dobi 43-78 godina. Autori zaključuju da su od svih parametara najuočljivije promjenezabilježene u koagulogramu i tromboelastogramu. Prema dobivenimrezultatima, te promjene su najizraženije kod prolaza hladnefronte i uz njih vezana zahlađenja. Nalazi ukazuju na značajnopovećanje agregacije trombocita a dijelom i indeksa agregata, štose klinički može očitovati pogoršanjem stanja bolesnika. Iakodrugi parametri koagulacije, prema navodima autora, nisu pokazaliznačajne promjene, ne može se zaključiti da i oni nisu podložnizbivanjima u atmosferi. Da bi se to utvrdilo potrebno jeproširiti ispitivanja i usporediti ih s drugim parametrimazbivanja u organizmu (npr. neurovegetativne funkcije). To će biticilj daljnjih istraživanja uz nastojenje da se pokušarasvijetliti i utjecaj toplih fronti, što u ovom radu nijedovoljno razjašnjeno zbog premalog uzorka ispitanika. Autori smatraju da su već prikazani rezultati kako od znanstvenogtako i od praktičnog značenja u smislu davanja određenih uputabolesnicima i modifikacije terapije u vrijeme naglih promjenaatmosferskih zbivanja.
  Ključne riječi: koagulacija krvi, cerebrovaskularna bolest, meteorologija

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Izvanredne biometeorološke prilike u 1992. godini

  Autori:
  Zaninović, Ksenija (79375)
  Časopis: Izvanredne meteorološke i hidrološke prilike 1992.u Hrvatskoj
  ISSN: 1330-0601
  Volumen: 16
  Godina: 1993
  Stranice: od 93 do 100
  Broj referenci: 5
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu su analizirane biometeorološke prilike (osjet ugodnosti)tijekom 1992. godine u Hrvatskoj (Zagreb, Osijek i Split), podekadama i terminima motrenja u 7, 14 i 21h i uspoređene sprosječnim 30-godišnjim bioklimatskim prilikama. Iako je 1992.godina obilovala izvanrednim biometeorološkim događajima, posebnou Splitu gdje su razdoblja s odstupanjima bila češća odnormalnih, godina u cjelini bila je samo u Zagrebu znatno toplijaod prosječne. Posebno obilježje godini dao je kolovoz koji je učitavoj Hrvatskoj bio najtopliji dio ljeta, a u odnosu naprosječne prilike bio je znatno, a velikim dijelom i ekstremnotopliji od prosječnog. Treba istaknuti i prve dvije travanjskedekade koje su u Splitu bile ekstremno hladnije od normalnih.Ovako izvanredne biometeorološke prilike kakve su se pojavile ukolovozu i travnju, prema teorijskim procjenama mogu se javitirjeđe nego jednom u sto godina.
  Ključne riječi: TWH-indeks, bioklima, biometeorološke prilike, osjet ugodnosti, percentili, odstupanje

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Korelacija psihoza i pokušaja samoubojstava s meteorološkim faktorima

  Autori:
  Pleško, Nada
  Jasprica-Hrelec, Vlasta
  Bošan-Kilibarda, Ingrid
  Banek, Berislav
  Časopis: Hrvatski meteorološki časopis
  ISSN: 0352-1079
  Volumen: 26
  Godina: 1991
  Stranice: od 77 do 86
  Broj referenci: 10
  Jezik: engleski
  Sažetak: U radu se pokušava ustanoviti postoji li povezanost između nekih obilježja vremena i akutnih psihoza i pokušaja samoubojstava. Za istraživanje su korišteni podaci Stanice hitne medicinske pomoći (SHMP) o dnevnom broju intervencija u Zagrebu zbog spomenutih diagnoza u periodu jedne godine i meteorološki podaci registrirani na Opservatoriju Zagreb-Maksimir, kao i sinoptički materijali Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ). Proučavana je ovisnost o tipovima vremena, prolazima hladnih fronti preko Zagreba i posebno korelacija s dnevnom količinom naoblake, te dnevnim vrijednostima tlaka, temperature i vlage zraka te s njihovim kliznim srednjacima za trodnevna, petodnevna i sedmodnevna razdoblja. Rezultati su pokazali da se broj akutnih psihoza i pokušaja samoubojstava ne razlikuje prema tipovima vremena. Međutim, njihov broj raste tipično kroz sva godišnja doba dan-dva prije prolaza, kao i dan-dva iza prolaza hladne fronte, no razlikenisu među danima signifikantne. Signifikantne korelacije su dobivene samo strajanjem i velikom količinom naoblake. Da bi došlo do porasta patoloških manifestacija i suicida, oblačno vrijeme mora potrajati barem tri dana. Šanse za povećan broj pokušaja suicida i akutnih psihoza to su veće što oblačno razdoblje duže traje.
  Ključne riječi: Pokušaj samoubojstva, akutne psihoze, tipovi vremena, prolazi hladnih fronti, trajanje i količina naoblake

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Čovjek i njegovo zdravlje u odnosu na vrijeme i klimu

  Autori:
  Pleško, Nada
  Časopis: Izvanredne meteorološke i hidrološke prilike
  Broj: 1
  Godina: 1992
  Stranice: od 24 do 33
  Broj referenci: 18
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu se iznosi pregled suvremenih spoznaja o utjecaju vremena na zdravog i bolesnog čovjeka. Navode se bolesti koje su u svijetu najčešće proučavane u odnosu na vrijeme, kao i pregled bolesti koje su do sada proučavane u našim klimatskim prilikama (plućna embolija, gastroduodenalni ulkus, saobraćajne nesreće, nezgode na radu, bolovi kod trauma, cerebrovaskularni inzult, infarkt miokarda, suicidi i pokušaj suicida, astme). Posebno je obrađen utjecaj bioklime na zdravlje, uz navođenje prakse iz zemalja s vrlo razvijenim zdravstvenim turizmom. Važnost bioklime zatvorenog prostora, kao i mogućnosti za njenu ocjenu, spomenute su također.
  Ključne riječi: Vrijeme, klima, bioklima, ljudsko zdravlje, pregled znanja, preporuke

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Utjecaj meteoroloških čimbenika na javljanje infarkta miokarda u srednjedalmatinskom priobalnom području

  Autori:
  Milković, Đurđica
  Rumboldt, Zvonko
  Goldner, Vladimir
  Pleško, Nada
  Eterović, Davor
  Časopis: Izvanredne meteorološke i hidrološke prilike u SR Hrvatskoj
  Broj: 4
  ISSN: 0024-3477
  Volumen: 114
  Godina: 1992
  Stranice: od 21 do 24
  Broj referenci: 14
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Ispitivan je utjecaj mediteranske klime na javljanje infarkta miokarda (IM). Obuhvaćeno je 1306 bolesnika koji su liječeni u dvije bolnice u Splitu, u razdoblju od 1981 do 1987 godine, nakon što su doživjeli IM u priobalnom područjum Srednje Dalmacije. Učestalost IM za vrijeme juga bila je značajno veća u odnosu na buru (c =5.6; p<0.05) kao i u odnosu na sve ostale dane bez juga (c =11.6; p<0.001). Koeficijenti parcijalne korelacije pokazuju blagu, ali ipak značajnu povezanost učestalosti IM s povišenom temperaturom zraka (r =0.064, p<0.05) i relativnom vlagom (r =0.064, p<0.05). Križanom korelacijom s pomakom također je utvrđena blaga povezanost učestalostiIM s temperaturomzraka tijekom četiri dana uoči i na dan incidenta (r=0.023-0.034, p<0.05). Analiza sinoptičkih situacija dana s najvećim brojem IM (4 do 6) utvrdila je karakteristike nestabilnog vremena s prolazom atmosferskih fronti. Rezultati sugeriraju da u dane s jugom i za vrijeme prolaza atmosfersih fronti koronarni bolesnici trebaju ostati kod kuće i izbjegavati fizičke napore te češće uzimati antianginozne lijekove.
  Ključne riječi: Miokardialni infarkt, meteorološki faktori

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Stabilnost atmosfere kao indikator biotropnosti

  Autori:
  Pleško, Nada
  Časopis: Annalen der Meteorologie
  ISSN: 0072-4122
  Volumen: 28
  Godina: 1992
  Stranice: od 147 do 149
  Broj referenci: 3
  Jezik: engleski
  Sažetak: Određivanje biotropnosti svakodnevne atmosfere veoma je važno za bometeorološku prognozu. Budući da ne postoji uniformna metoda za njeno određivanje, u članku je opisana metoda koju je autor izveo. Kao osnova korišteni su podaci o stabilnosti atmosfere i dnevnim učestalostima više akutnih vaskularnih bolesti, samoubojstvima i psihozama. Stabilnost atmosfere proučavana je odvojeno za noć i dan i to pomoću vertikalnog gradijenta temperature ((Dt/Dz). Ako vremenska situacija s (Dt/Dz)<0 C/100m u 1h noću traje više dana, t.j. ako je atmosfera noću malo stabilna, neutralna ili nestabilna u uskom sloju (100 m) uz tlo , akutne vaskularne (infarkt miokarda, cerebrovaskularni inzult i plućne embolije) i mentalne (psihoze i pokušaji samoubojstava) bolesti pojavljuju se češće. Nije zapaženo da postoji prilagodba organizma na takve atmosferske prilike ako traju duže. Podnevni vremenski uvjeti s (Dt/Dz) >-1.5 C/100m, odnosno s neutralnom ili stabilnom atmosferom prema Pasquillu, također su povezani porastom akutnih vaskularnih i mentalnih bolesti dok takav period traje. Kombinacijom ovih dviju stabilnosti, u 1 h noću i 13 h danju, moguće je razlikovati stupanj biotropije od 0-3 t.j. između "zdravo", kakvo prevladava u anticikloni i "veoma opasno", kakvo prevladava u cikloni, naročito pri prolazu fronti.
  Ključne riječi: Stabilnost atmosfere, trajanje stabilnosti, biotropnost atmosfere, učestalost bolesti

 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Dependence of children's sino-bronchial syndrome on weather in continental part of Croatia

  Autori:
  Pleško, Nada
  Krstić-Burić, Milica (124610)
  Pleško, Sanja
  Časopis: Annalen der Meteorologie
  Volumen: 28
  Godina: 1992
  Stranice: od 147 do 149
  Jezik: engleski

 12. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Weather conditions and sino-bronchial syndrom in children in Zagreb

  Autori:
  Pleško, Nada
  Krstić-Burić, Milica (124610)
  Medar-Lasić, M.
  Milković, Đurđica
  Bašić-Grbac, M.
  Pleško, Sanja
  Časopis: Hrvatski meteorološki časopis
  ISSN: 1330-0083
  Volumen: 29
  Godina: 1994
  Stranice: od 1 do 10
  Broj referenci: 15
  Jezik: engleski
  Sažetak: Ispitivana je ovisnost kroničnog sino-bronhalnog sindroma i akutne bolesti respiratornog trakta kod djece i omladine (dob 0-19 godina) u Zagrebu, gradu s dosta razvijenom industrijom i jakim prometom, o onim meteorološkim elementima koji djeluju na toplinski osjet čovjeka. Ispitivan je i utjecaj zagađenosti atmosfere sa SO2 i dimom, jer podacima o drugim polutantima nismo raspolagali. Baza su bili podaci o bolesnicima primljenim na liječenje u Dječju bolnicu za plućne bolesti na Srebrnjaku u periodu 1988-90. Proučavanje je provedeno uz pomoć bioklimatskog indeksa i/H (omjer entalpije i indeksa ohlađivanja) i pripadne bioklimatske klasifikacije, ali i uz pomoć onih pojedinačnih meteoroloških elemenata (temperature zraka, relativne vlage, brzine vjetra i tlaka zraka) na osnovi kojih se računa bioklimatski indeks. Metoda korelacione analize primijenjena je ne samo na dnevne podatke nego i na 3-, 5-, i 7-dnevne klizne srednje vrijednosti. Sve su analize provedene odvojeno za hladni i topli dio godine. Rezultati su različiti za hladni i topli dio godine. Kronični bolesnici reagiraju prije na meteorološke podražaje od akutnih. U hladnom dijelu godine opasnija su razdoblja topla vremena a u toplom hladna. Signifikantnost je to veća što duže takva razdoblja traju. Uz temperaturu zraka značajna je i visoka relativna vlaga. Za akutne bolesnike su osobito nepovoljna razdoblja s visokom relativnom vlagom zraka, kako u hladnom tako i u toplom periodu godine, ako traju barem tri dana. Koncentracije SO2 i dima bile su u pručavanom periodu unutar dopustenih granica i nije dobivena signifikantna korelacija sa sino-bronhalnom bolešću.
  Ključne riječi: sino-bronhalni sindrom dok djece, kronični, akutni, vremenske prilike, toplinski osjet, meteorološki elementi, koncentracija SO2 i dima, korelaciona analiza

 13. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Izvanredne biometeorološke prilike u 1993. godini

  Autori:
  Zaninović, Ksenija (79375)
  Časopis: Izvanredne meteorološke i hidrološke prilike u SR Hrvatskoj
  ISSN: 1330-0601
  Volumen: 17
  Godina: 1994
  Stranice: od 139 do 144
  Broj referenci: 4
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu su analizirane biometeorološke prilike (osjet ugodnosti) tijekom 1993 godine u Hrvatskoj (Zagreb, Osijek i Split) po dekadama i terminima motrenja u 7, 14 i 21h i uspoređene s prosječnim 30-godišnjim bioklimatskim prilikama za razdoblje 1961-1990. Iako su odstupanja od normalnih biometeoroloških prilika u 1993. godini bila vrlo česta, samo je u Osijeku godina u cjelini bilahladnija od normale, iako odstupanja nisu bila takva da bi se to moglo smatrati izvanrednom biometeorološkom pojavom (osim jutara koja su bila znatno hladnija od normalnih). Najveća su odstupanja zabilježena u nekoliko slučajeva zimi i u proljeće u kontinentalnom dijelu Hrvatske, te u posljednje dvije dekade u studenom, koje su u Zagrebu i Osijeku bile ikstremno hladnije od normalnih.

 14. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Biometeorološke prilike u 1994. godini

  Autori:
  Zaninović, Ksenija (79375)
  Časopis: Izvanredne meteorološke i hidrološke prilike u SR Hrvatskoj
  ISSN: 1330-0601
  Volumen: 18
  Godina: 1995
  Stranice: od 127 do 132
  Broj referenci: 2
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu su analizirane biometeorološke prilike u 1994. godini u Zagrebu, Osijeku i Splitu i njihovo odstupanje od normalnih pomoću percentila razdiobe biometeorološkog indeksa u razdoblju 1961-1990. Pokazalo se da je protekla godina obilovala značajnim odstupanjima, a gledano u cjelini, ona je u Splitu bila znato, a u Zagrebu izvanredno toplija od normale. Posebno se isticalo ljeto, kada je, od posljednje dekade u lipnju do kraja rujna, bilo na svim analiziranim postajama vrlo često znatno pa i izvanredno toplije od normale.

 15. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Termički komfor u proljeće i jesen u različitim klimatskim područjima Hrvatske

  Autori:
  Zaninović, Ksenija (79375)
  Urednici
  Pastre, Claude
  Rousseau, Daniel
  Naslov zbornika: Zbornik radova sa XXII međunarogdne konferencije za Alpsku meteorologiju
  Jezik: engleski
  Mjesto: Toulouse, Francuska
  Godina: 1992
  Stranice: od 437 do 441
  Skup: XXIIeme Conference internationale de meteorologie Alpine
  Održan: od 07.09.92 do 11.09.92
  Sažetak: Uspoređivane su razdiobe dnevnih srednjaka combiniranogbiometeorološkog indeksa TWH na šest meteoroloških pstaja urazličitim klimatskim područjima. Iako je jesen toplija odproljeća na svim postajama, razlike su izraženije na postajama sjačim maritimnim utjecajem i veće su u toplom dijelu skale osjetaugodnosti. Zavižan, smješten na vrhu Velebita, na koji snažnoutječu i more i zaleđe obuhvaća najširi raspon osjeta ugodnosti.Razlike između učestalosti različitih osjeta najmanje su naZavižanu.
  Ključne riječi: TWH-indeks, osjet ugodnosti, bioklima, razdioba, percentili, odstupanje

 16. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Bioklimatske karakteristike Makarske i Imotskog

  Autori:
  Zaninović, Ksenija (79375)
  Urednici
  Meštrov, Milan
  Naslov zbornika: Prirodoslovna istraživanja biokovskog područja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od 127 do 132
  Skup: Prirodoslovna istraživanja biokovskog područja
  Održan: od 11.10.93 do 16.10.93
  Sažetak: Poznavanje bioklimatskih prilika ima vrlo važnu ulogu u turističkoj ponudi, posebno u propagandi izvansezonskog i zdravstvenog turizma. U radu su analizirane bioklimatske prilike u Makarskoj i Imotskom pomoću biometeorološkog indeksa temperature, vlage i vjetra (TWH) u dvogodišnjem periodu 1984-1985, a u Imotskom i u desetogodišnjem periodu 1981- 1990. Razmatrana je razdioba bioklimatskog indeksa tijekom dana i godine i vjerojatnost pojavljivanja različitih osjeta ugodnosti.

 17. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Bioklimatske karakteristike Makarske i Imotskog

  Autori:
  Zaninović, Ksenija (79375)
  Urednici
  Meštrov, Milan
  Naslov zbornika: Prirodoslovna istraživanja biokovskog područja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Makarska, Hrvatska
  Godina: 1993
  Stranice: od 13 do 13
  Skup: Prirodoslovna istraživanja biokovskog područja
  Održan: od 11.10.93 do 16.10.93
  Sažetak: Poznavanje bioklimatskih prilika ima vrlo važnu ulogu uturističkoj ponudi, posebno u propagandi izvansezonskog izdravstvenog turizma. U radu su analizirane bioklimatske prilike u Makarskoj pomoćubiometeorološkog indeksa temperature, vlage i vjetra (TWH) udesetogodišnjem periodu 1981-1990. Razmatrana je razdiobabioklimatskog indesksa tijekom dana i godine i vjerojatnostpojavljivanja različitih osjeta ugodnosti.
  Ključne riječi: TWH-indeks, bioklima, osjet ugodnosti

 18. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Sinobronhalni sindrom kod djece u industrijaliziranoj gradskoj sredini

  Autori:
  Krstić-Burić, Milica (124610)
  Pleško, Nada
  Momčilović, B.
  Bašić-Grbac, M.
  Medar-Lasić, M.
  Urednici
  Zmajevich, Gulio
  Naslov zbornika: Alpe-Adria-Panonia 91, 8th Congress of Pneumology
  Jezik: engleski
  Mjesto: Trst, Italija
  Godina: 1991
  Stranice: od 57 do 58
  Skup: Lung and Environment
  Održan: od 08.11.91 do 09.11.91
  Sažetak: Retrospektivno su proučavana djeca i adolescenti koji žive u Zagrebu, industrijaliziranom gradskom području. Svrha studije bila je ispitati postoji li veza između vremenskih prilika i 1.izbijanja sino-bronhalnog sindroma i 2. češće pojave akutne bolesti respiratornog trakta. Vremenske prilike proučavane su pomoću kombiniranog utjecaja temperature, vlage i brzine vjetra na toplinski osjet bolesnika uključujući cijelu godinu. Za tu je svrhu korišten je bioklimatski indeks i/H. U studiju je uključeno 207 bolesnika sa sino-bronhalnim sindromom i 100 bolesnika s akutnom respiratornom bolesti. Podaci primitka u bolnicu bili su korelirani s dnevnim vrijednostima bioklimatskog indeksa i/H. Rezultati pokazuju da se oboje i izbijanje kronične bolesti i akutna bolest respiratornog trakta dešavaju značajno češće u periodima s niskim vrijednostima bioklimatskog indeksa i/H, a one odgovaraju hladnijim razdobljima. Zaključak je da broj bolesnika primljenih u bolnicu veći u vrijeme hladnih razdoblja kad prevladavaju osjeti svježe, hladno i ekstremno hladno.
  Ključne riječi: Sino-bronhalni sindrom, vremenski uvjeti, bioklimatski indeks i/H

 19. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Bioklima Palagruže

  Autori:
  Zaninović, Ksenija (79375)
  Naslov zbornika: Stručno-znanstveni skup Palagruža
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Split
  Godina: 1995
  Skup: Stručno-znanstveni skup Palagruža
  Održan: od 28.06.95 do 30.06.95
  Sažetak: Poznavanje bioklimatskih prilika, kao zajedničkog utjecaja više meteoroloških parametara na osjet ugodnosti čovjeka, ima veliko značenje u turizmu. Iako Palaguža nije turističko područje, zbog njezinog položaja na otvorenom moru poznavanje njezinih bioklimatskih prilika zanimljivo je za nautički turizam, posebno za organizirana krstarenja Jadranom. Zbog nedostatka ili loše kvalitete podataka pojedinih meteoroloških parametara potrebnih za procjenu osjeta ugodnosti (temperatura, brzina vjetra i vlaga) u dužem vremenskom razdoblju, u radu su analizirane bioklimatske prilike na Palagruži samo u 6-godišnjem razdoblju 1982-1987.

 20. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Bioklima Kornata

  Autori:
  Zaninović, Ksenija (79375)
  Naslov zbornika: Nacionalni park Kornati, Općina Tisno u Županiji Šibenskoj
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od 5 do 5
  Skup: Nacionalni park Kornati, Općina Tisno u Županiji Šibenskoj - Prirodna podloga, zaštita, drutveno i gospodarsko valoriziranje
  Održan: od 02.10.95 do 07.10.95
  Sažetak: Poznavanje bioklimatskih prilika, kao zajedničkog utjecaja više meteoroloških parametara na osjet ugodnosti čovjeka, ima veliko značenje u turizmu. U kombinaciji s analizom još nekih meteoroloških parametara, kao što su temperatura zraka i mora, trajanje sijanja sunca, količina i vjerojatnost pojavljivanja oborine, smjer i brzina vjetra, pristupačno prikazanima, može se predočiti potencijalnim turistima u obliku plakata ili prospekta. Na taj način turisti mogu odabrati najpovoljnije razdoblje za provođenje odmora, ovisno o njihovim mogućnostima, željama i potrebama. Tako, primjerice, stariji i bolesni ljudi, koji teško podnose ljetne vrućine, mogu odabrati razdoblje ugodnih biometeoroloških prilika, kakvo na Kornatima prevladava u proljeće i jesen, i koje pruža velike mogućnosti odmora uz lagane šetnje. Sportašima, koji žele provesti aktivan odmor, također ne odgovaraju ljetne vrućine, već razdoblja prevladavajućeg osjeta ugodnog pa čak i svježeg, kad organizam ne treba trošiti energiju za obranu od vrućine. Biometeorološke prilike na Kornatima analizirane su pomoću meteoroloških podataka izmjerenih na meteorološkoj postaji Vela Sestrica u desetogodišnjem razdoblju 1981-1990. godine. 3 Poznavanje bioklimatskih prilika, kao zajedničkog utjecaja više meteoroloških parametara na osjet ugodnosti čovjeka, ima veliko značenje u turizmu. U kombinaciji s analizom još nekih meteoroloških parametara, kao što su temperatura zraka i mora, trajanje sijanja sunca, količina i vjerojatnost pojavljivanja oborine, smjer i brzina vjetra, pristupačno prikazanima, može se predočiti potencijalnim turistima u obliku plakata ili prospekta. Na taj način turisti mogu odabrati najpovoljnije razdoblje za provođenje odmora, ovisno o njihovim mogućnostima, željama i potrebama. Tako, primjerice, stariji i bolesni ljudi, koji teško podnose ljetne vrućine, mogu odabrati razdoblje ugodnih biometeoroloških prilika, kakvo na Kornatima prevladava u proljeće i jesen, i koje pruža velike mogućnosti odmora uz lagane šetnje. Sportašima, koji žele provesti aktivan odmor, također ne odgovaraju ljetne vrućine, već razdoblja prevladavajućeg osjeta ugodnog pa čak i svježeg, kad organizam ne treba trošiti energiju za obranu od vrućine. Biometeorološke prilike na Kornatima analizirane su pomoću meteoroloških podataka izmjerenih na meteorološkoj postaji Vela Sestrica u desetogodišnjem razdoblju 1981-1990. godine.

 21. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Fizikalna osnova za bioklimatsku klasifikaciju Hrvatske
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički u Zagrebu
  Autor: ZANINOVIĆ KSENIJA
  Datum obrane: 20.06.94
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 80
  Sažetak: U ovom radu analizirane su bioklimatske prilike u Hrvatskoj na temelju podataka šest meteoroloških postaja iz različitih klimatskih područja (Hvar, Pula, Zavižan, Skrad, Zagreb i Osijek). U prvom dijelu rada definiran je kombinirani biometeorološki indeks TWH koji uvažava utjecaj temperature, vjetra i vlažnosti na osjet ugodnosti. Kombinacijom nekih poznatih klasifikacija određena je nova klasifikacija osjeta ugodnosti prema vrijednostima TWH indeksa koja se sastoji od 9 klasa osjeta, od "izvanredno hladnog" to "izvanredno vrućeg". U drugom dijelu rada empiričkim razdiobama TWH indeksa po terminima (7, 14 i 21h) i sezonama za odabrane postaje pridijeljene su teorijske razdiobe čestina. Gdje god je to bilo moguće, pridijeljena je normalna razdioba, a kad normalna razdioba nije bila dobro prilagođena podacima, korištene su podešena normalna razdioba ili Gumbelova razdioba. Sve su razdiobe testirane hi-kvadrat testom. U nekoliko slučajeva podacima se nije mogla pridijeliti niti jedna teorijska razdioba, i tadu su u daljnjim analizama korištene empiričke razdiobe. Bioklimatske prilike u Hrvatskoj analizirane su pomoću nekih osnovnih statističkih veličina i razdioba TWH indeksa. Na temelju razdioba analizirana je vjerojatnost pojavljivanja različitih osjeta ugodnosti i određene su granice normalnih bioklimatskih prilika i granice različitih kategorija odstupanja (ispod i iznad normale, znatno i izvanredno ispod i iznad normale). Posljednje poglavlje posvećeno je usporedbi entalpijskog TWH indeksa s nekim drugim biometeoroloških veličinama. Provjera entalpijskog indeksa pomoću modela toplinske ravnoteže pokazala je da TWH indeks može vrlo dobro poslužiti procjeni osjeta ugodnosti. Utvrđeno je kakvu bi odjeću trebao nositi da bi su u određenim biometeorološkim uvjetima (definiranim osjetom ugodnosti prema TWH indeksu) čovjek osjećao ugodno.MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr