SVIBOR - Radovi - projekt broj: 6-02-301

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 6-02-301


Broj radova citiranih u CC: 0
Broj ostalih radova: 58
Ukupno objavljenih radova: 58


 1. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Starčevačka kultura u sjevernoj Hrvatskoj

  Autori:
  Minichreiter, Kornelija (14674)
  Urednici
  Majnari' PandĐi', NIves
  Izdavač: Arheološki zavod Filozofskog fakulteta u Zagreb
  ISBN: 920212193
  Godina: 1992
  Broj stranica: 104
  Broj referenci: 40
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Nakon predgovora, dat je prikaz dosadaŠnjih istraĐivanjastar;eva;ke kulture i dopunjena karta rasprostranjenosti. Slijedikratak pregled kronoloŠke podjele kulture. Katalog opŠirnoobrazlaĐe 19 lokaliteta star;eva;ke kulture u sjevernojHrvatskoj. Slijede poglavlja o naseljima i grobovima, temeljitaobrada pokretnog arheoloŠkog fundusa, gospodarstvo, druŠtvo ireligija. Autorica definira prostor star;eva;ke kulture usjevernoj Hrvatskoj i vrijeme njezina Širenja.
  Ključne riječi: star;eva;ka kultura, sjeverna Hrvatska, rasprostranjenost, kronologija, povijest istraĐivanja, naselja, nekropole, keramika, kultni predmeti, gospodarstvo, religija, linear C stupanj.

 2. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Brončano doba, Starije željezno doba-Halštat, Mlađe željezno doba-Laten

  Autori:
  Minichreiter, Kornelija (14674)
  Mažuran, Ive
  Bognar, Andrija
  Šimić, Jasna
  Bulat, Mirko
  Bojčić, Zvonko
  Urednici
  Martinčić, Julije
  Izdavač: Zavod za znanstveni rad HAZ Osijek,Gradsko poglavarstvo Osijek, Školska knjiga Zagreb
  ISBN: 953-154-040-3
  Godina: 1994
  Stranice: od 22 do 27
  Broj referenci: 15
  Jezik: hrvatski

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Arheološka istraživanja na dijelu autoceste Slavonski Brod-Lipovac

  Autori:
  Minichreiter, Kornelija (14674)
  Časopis: Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske
  Broj: 17
  ISSN: 0350-2589
  Volumen: 17
  Godina: 1993
  Stranice: od 179 do 192
  Broj referenci: 3
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Tijekom godine 1989,1990 i 1991. provedene su prve faze zaštitniharheoloških istraživanja na dijelu autoceste SlavonskiBrod-Lipovac. U sklopu planiranih sednogodišnjih radova istraženoje 8 lokaliteta na površini od 15.465 m2. Otkrivena su naselja izneolitika (starčevačka kultura), eneolitika (badenska kultura),kasnog brončanog doba (kultura polja sa žarama), mlađeg željeznogdoba (La tene), antike i ranog srednjeg vijeka.
  Ključne riječi: trogodišnja arheološka istraživanja, autocesta Slavonski Brod-Lipovac, površine 15.465 m2, naselja, neolitik, eneolitik, kasno brončano doba, La tene, antika, rani srednji vijek.

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Kultni predmeti starčevačke kulture u sjevernoj Hrvatskoj

  Autori:
  Minichreiter, Kornelija (14674)
  Časopis: Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu
  Broj: 9
  ISSN: 1330-0644
  Volumen: 9
  Godina: 1992
  Stranice: od 7 do 22
  Broj referenci: 30
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu se po prvi put u potpunosti obrađuju kultni predmetistarčevačke kulture u sjevernoj Hrvatkoj. Do sada je otkriveno 16 kultnih predmeta: životinjska plastika, žrtvenici, kultna svjetiljka i amajlija, koji pripadaju linear A,B,C i spiraloid B stupnju. Pri opisu i analizi kultnih predmeta prikazana su i starčevačka naselja s točnom naznakom mjesta gdje su oni nađeni.Analiza kultnih predmeta pokazala je da su žrtvenici i statuetea utohtonog podrijetla, dok je žrtvenik kulta Božice majke domaće izradbe po uzoru na starije primjerke u Vojvodini.
  Ključne riječi: kultni predmeti, životinjska plastika, žrtvenici, kultna svjetiljka, amajlija, statueta, žrtvenik kulta Božice-majke,starčevačka kultura,sjeverna Hrvatska.

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Zaštitna arheološka istraživanja na trasi autoceste Zagreb-Beograd u 1990. godini

  Autori:
  Minichreiter, Kornelija (14674)
  Časopis: OBAVIJESTI Hrvatskog arheološkog društva
  Broj: 1
  ISSN: 0352-177X
  Volumen: 23
  Godina: 1991
  Stranice: od 16 do 18
  Broj referenci: 2
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Tijekom 1989 i 1990 godine obavljena su zaštitna arheološkaistraživanja na starčevačkom naselju kod Zadubravlja u sklopupetogodišnjih istraživanja na trasi auto-ceste Zagreb-Beograd. Naistraženoj površini od 6.200 m2 otkriveni su ostaci nadzemnih izemuničkih objekata: središnje ograđeni prostor-svetište, bunar iotvoreno vanjsko vatrište. U zemunicama su pronađene peći (ukupno7) različite namjene. Uz keramičku građu nađena su mnogobrojnakamena oruđa. Naselje pripada ranim fazama razvitka starčevačkekulture.
  Ključne riječi: arheološka istraživanja, auto-cesta Zagreb-Beograd, nadzemni i zemunički objekti, središnji ograđeni prostor, bunar, vatrište, peći, keramičko posuđe, kamena oruđa, starčevačka kultura, linear A.

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Peći u starčevačkom naselju kod Zadubravlja

  Autori:
  Minichreiter, Kornelija (14674)
  Časopis: OPUSCULA ARCHAEOLOGICA
  Broj: 16
  ISSN: 0473-0992
  Volumen: 16
  Godina: 1992
  Stranice: od 37 do 47
  Broj referenci: 8
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Starčevačko naselje kod Zadubravlja istraženo je u okviruzaštitnih radova na trasi autoceste Slavonski Brod-Lipovac napovršini od 6.200 m2. Naselje je datirano u stupanj linear Astarčevačke kulture i svaki njegov dio ima određenu namjenu:stambenu, kultnu, za pripremu hrane, izradu tkanina, keramičkihproizvoda, kamenog oruđa i oružja. U radnim jamama pronađeno je 5keramičkih peći (cilindrična, potkovičasta i u obliku cigare) tejoš 2 (kalotaste) za pečenje kruha. To su jedinstveni nalazi u jiEuropi.
  Ključne riječi: starčevačko naselje, Zadubravlje, trasa autoceste Slavonski Brdo- Lipovac, keramičke peći, cilindrične,kalotaste, u obliku cigare, jedinstveni primjerci.

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prapovijesno nalazište Mali Zagreb u Špišić Bukovici-prilog poznavanju virovitičke grupe.

  Autori:
  Pavišić, Ivančica (98174)
  Časopis: Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu
  Broj: 8
  ISSN: 0352-3039
  Volumen: 8
  Godina: 1991
  Stranice: od 5 do 16
  Broj referenci: 15
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Obilaskom terena virovitičkog područja, ustanovljeno je na lokalitetu Mali Zagreb u Špišić Bukovici postojanje prostranog prapovijesnog naseobinskog kompleksa, s kojeg se na temelju materijalnih nalaza prepoznaju znakovi nazočnosti nosilaca Kulture polja sa žarama. U tekstu se analizira dio pokretnog fundusa keramičkih i kovinskih nalaza, te potvrđuje njegova srodnost s karakterističnim oblicima posuda Virovitičke grupe.
  Ključne riječi: naselje, Kultura polja sa žarama, keramika, kovina, posude, Virovitička grupa.

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Neki novi nalazi Virovitičke grupe iz Gačišta kod Virovitice

  Autori:
  Pavišić, Ivančica (98174)
  Časopis: Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu
  Broj: 9
  ISSN: 1330-0644
  Volumen: 9
  Godina: 1992
  Stranice: od 49 do 62
  Broj referenci: 21
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U analizi keramičkih nalaza s položaja Lanici kod Gačišta u blizini Suhopolja, koriste se analogije sa srodnih lokaliteta Virovitičke grupe u savsko-dravskom međurječju, uspoređujući ih s grobnim cjelinama nekropola u Virovitici, Sirovoj Kataleni, te južnoj Transdanubiji, jz Slovačkoj i ji alpskim prostorom. Nalazi se mogu uvrstiti u vrijeme faze I i prelaza na fazu II starije kulture polja sa žarama, sa Virovitičkom grupom i grupom Baierdorf-Velatice.
  Ključne riječi: the Late Bronze age, the Urnfield Culture

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Novija istraživanja na Gradini Špičak u Bojačnom

  Autori:
  Pavišić, Ivančica (98174)
  Časopis: OBAVIJESTI Hrvatskog arheološkog društva
  Broj: 3
  ISSN: 0352-177X
  Volumen: 23
  Godina: 1991
  Stranice: od 46 do 47
  Broj referenci: 1
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Autorica iznosi rezultate osobnih zaštinih istraživanja GradineII Špičak u Bojačnom u općini Klanjec tijekom 1990. godine. Riječje o prapovijesnom naselju na rubu Desiničke gore nahrvatsko-slovenskoj državnoj granici. Na temelju otkrivenihpokretnih nalaza naselje se datira na prijelaz faze IV/V Kulturepolja sa žarama u mlađe brončano doba.
  Ključne riječi: naselje, keramika, kultura polja sa žarama, grupa Ruše, Špičak, Bojačno, Klanjec, Hrvatsko zagorje.

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Ratne štete na arheološkim lokalitetima Slavonije i Baranje

  Autori:
  Minichreiter, Kornelija (14674)
  Časopis: OBAVIJESTI Hrvatskog arheološkog društva
  Broj: 1
  ISSN: 0352-177X
  Volumen: 24
  Godina: 1992
  Stranice: od 45 do 47
  Broj referenci: 3
  Jezik: hrvatski

 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Ranoneolitička arhitektura sjeverne Hrvatske

  Autori:
  Minichreiter, Kornelija (14674)
  Časopis: POROČILO o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji, Ljubljana
  Broj: 20
  Volumen: 20
  Godina: 1999
  Stranice: od 17 do 26
  Broj referenci: 14
  Jezik: hrvatski

 12. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Starčevačka kultura na području brodskog Posavlja

  Autori:
  Minichreiter, Kornelija (14674)
  Časopis: IZDANJA Hrvatskog arheološkog društva, Zagreb
  Broj: 16
  ISSN: 0351-8884
  Volumen: 16
  Godina: 1993
  Stranice: od 39 do 51
  Broj referenci: 52
  Jezik: hrvatski

 13. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Arhitektura starčevačkog naselja kod Zadubravlja

  Autori:
  Minichreiter, Kornelija (14674)
  Časopis: IZDANJA Hrvatskog arheološkog društva, Zagreb
  Broj: 16
  ISSN: 0351-884
  Volumen: 16
  Godina: 1993
  Stranice: od 97 do 111
  Broj referenci: 19

 14. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Arheološka topografija županjske Posavine (Prilog poznavanju najstarije prošlosti od kamenog doba do srednjeg vijeka).

  Autori:
  Minichreiter, Kornelija (14674)
  Časopis: ŽUPANJSKI VIJENAC, Županja
  Broj: 1
  Volumen: 1
  Godina: 1994
  Stranice: od 109 do 116
  Broj referenci: 30

 15. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Požega, Ulica Pavla Radića - otkriće višeslojnog prapovijesnog naselja

  Autori:
  Minichreiter, Kornelija (14674)
  Sokač Štimac, Dubravka
  Časopis: OBAVIJESTI Hrvatskog arheološkog društva
  Broj: 3
  ISSN: 0352-177X
  Volumen: 26
  Godina: 1994
  Stranice: od 36 do 37
  Broj referenci: 1
  Jezik: hrvatski

 16. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Slikana keramika iz starčevačkog naselja u Pepelani

  Autori:
  Minichreiter, Kornelija (14674)
  Časopis: Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu
  Broj: 10
  ISSN: 1330-0644
  Volumen: 10
  Godina: 1993
  Stranice: od 1 do 10
  Broj referenci: 20
  Jezik: hrvatski

 17. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Otkriče u Lukaču i Požegi kao prilog poznavanju topografije naselja starčevačke kulture u sjevernoj Hrvatskoj.

  Autori:
  Minichreiter, Kornelija (14674)
  Časopis: Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu
  Broj: 11
  ISSN: 1330-0644
  Volumen: 11
  Godina: 1994
  Stranice: od 5 do 25
  Broj referenci: 30
  Jezik: hrvatski
  Ključne riječi: sjeverna Hrvatska, Slavonija i Baranja, neolitik, starčevačka kultura, otkriće, istraživanje, naselje

 18. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Kasnobrončanodobni nalazi s područja Virovitičko-podravske županije.

  Autori:
  Pavišić, Ivančica (98174)
  Časopis: Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu
  Broj: 10
  ISSN: 1330-0644
  Volumen: 10
  Godina: 1993
  Stranice: od 10 do 20
  Broj referenci: 10
  Jezik: hrvatski

 19. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Nekoliko neobjavljenih brončanih nalaza s područja Krapinsko-zagorske županije

  Autori:
  Pavišić, Ivančica (98174)
  Časopis: Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu
  Broj: 11
  ISSN: 1330-0644
  Volumen: 11
  Godina: 1994
  Stranice: od 15 do 23
  Broj referenci: 7
  Jezik: hrvatski

 20. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Arheološka topografija klanječkog kraja

  Autori:
  Pavišić, Ivančica (98174)
  Časopis: ANALI, Klanjec
  Broj: 13
  ISSN: 0352-1826
  Volumen: 13
  Godina: 1994
  Stranice: od 1 do 6
  Broj referenci: 3
  Jezik: hrvatski

 21. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prilog poznavanju brončanog doba Hrvatskjog zagorja

  Autori:
  Pavišić, Ivančica (98174)
  Časopis: KAJ, Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od 1 do 5
  Jezik: hrvatski

 22. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prapovijesno nalazište Špičak u selu Bojačnom.

  Autori:
  Pavišić, Ivančica (98174)
  Časopis: ANALI, Klanjec
  Broj: 14
  ISSN: 0352-1826
  Volumen: 14
  Godina: 1995
  Stranice: od 9 do 15
  Broj referenci: 5
  Jezik: hrvatski

 23. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Kasnobrončanodobno naselje Špičak u Bojačnom - prilog poznavanju Ruške grupe.

  Autori:
  Pavišić, Ivančica (98174)
  Urednici
  LAMOT, Brane
  Naslov zbornika: Ptujski Arheološki zbornik ob 100-letnici Muzeja in Muzejskeg društva Ptuj,1993
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Ptuj, Slovenija
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 903/904(497.1
  Stranice: od 171 do 188
  Skup: Novija istraživanja u muzejima kontinentalne Hrvatske
  Održan: od 21.10.93 do 23.10.93
  Sažetak: Gradina Špičak u Bojačnom (Hrvatsko zagorje) primjer jeprapovijesnog naselja iz mlađe kulture polja sa žarama, jedinogprimjera gradinskog naselja u Hrvatskom zagorju. Dosadašnjazaštitna istraživanja otkrila su na Gradini II Špičak postojanjestambene arhitekture kasnog brončanog doba. Obrađena grupakasnobrončanodobne keramike pokazuje srodnost s ji alskimprostorom, grupom Ruše u Sloveniji.
  Ključne riječi: Kultura polja sa žarama, keramika, gradinsko naselje, keramika, Grupa Ruše.

 24. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Trogodišnja arheološka iskopavanja Muzeja Brodskog Posavlja na trasi autoceste Slavonski Brod - Lipovac

  Autori:
  Minichreiter, Kornelija (14674)
  Urednici
  Sokač Štimac, Dubravka
  Naslov zbornika: Zbornik slavonskih muzeja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Požega, Hrvatska
  Godina: 1995
  Stranice: od 15 do 20
  Skup: Novija istraživanja u muzejima kontinentalne Hrvatske
  Održan: od 15.12.94 do 16.12.94

 25. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Populacije i kulture mlađeg kamenog doba - neolitika na brodskom području

  Autori:
  Minichreiter, Kornelija (14674)
  Urednici
  Cafuta, Ivanka
  Naslov zbornika: 750.obljetnica prvog spomena imena Slavonski Brod
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Slavonski Brod
  Godina: 1995
  Stranice: od 5 do 20
  Skup: Znanstveni skup o Slavonskom Brodu u povodu 750.obljetnice njegova prvog pisanog spomena.
  Održan: od 13.10.94 do 15.10.94

 26. Tip rada: Baza podataka

  Naslov: Arheološki lokaliteti Slavonije i Baranje

  Autori:
  Minichreiter, Kornelija (14674)
  Ustanova administrator: Institut za arheologiju, HR-10000, Zagreb, Ul. grada Vukovara 68
  HW platforma: PC 486
  Operativni sistem: Windows 6.0
  Broj zapisa: 1200

 27. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Evidencijske kartice prapovijesnih arheoloških lokaliteta na području virovitičko-podravske županije

  Autori:
  Minichreiter, Kornelija (14674)
  Naručitelj: Institut za arheologiju, HR-10000, Zagreb, Ul. grada Vukovara 68
  Depo ustanova: Institut za arheologiju, HR-10000, Zagreb, Ul. grada Vukovara 68
  Godina: 1994
  Stranica ukupno: 170
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U bazu podataka unesenisu opisi nalaziŠta. Rubrike su> naselje,grad (op'ina), vrsta lokaliteta, datacija, kultura, nadleĐnizavod, broj evidencije, broj registra, nadleĐni muzej, smjeŠtajnalaza, tko je obavio evidenciju, dokumentacija, negativ broj,diapozitiv, kolo-negativ, literatura, zemljopisna karta(specijalka), opis lokaliteta.
  Ključne riječi: evidencijska kartica, arheoloŠki lokaliteti, prapovijest, viroviti;ko-podravska Đupanija, baza podataka.
  Ostalo: Autori evidencijskih kartica, tj. baze podataka su dr KornelijaMinichreiter i mr Ivančica Pavišić.

 28. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Program arheoloških radova na naselju iz mlađeg kamenog doba-Igrač u Bukovlju kod Slavonskog Broda.

  Autori:
  Minichreiter, Kornelija (14674)
  Naručitelj: Institut za arheologiju, HR-10000, Zagreb, Ul. grada Vukovara 68
  Depo ustanova: Institut za arheologiju, HR-10000, Zagreb, Ul. grada Vukovara 68
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 17
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U elaboratu je prikazana karta rasprostranjenosti star;eva;kekulture-najstarije kulture na naŠem tlu. Prikazana su 43lokaliteta, opisan njihov razvoj, podjela unutar kulture postupnjevima (linear A,B,C, girlandoid, spiraloid A,B). Opisani sukeramika, kamena oruĆa, kao i dosadaŠnji nalazi na Igra;u saznanstvenom valorizacijom. U zavrŠnom poglavlju obrazloĐen jecilj predloĐenih arheoloŠkih istraĐivanja i o;ekivani doprinosznanosti.
  Ključne riječi: star;eva;ka kultura, neolitik, Slavonski Brod, najstarija kultura na tlu Hrvatske, naselja, nekropole, posude, Đrtvenici, utezi, kamena oruĆa.

 29. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Arheološka iskopavanja na gradini Špičak u Bojačnom

  Autori:
  Pavišić, Ivančica (98174)
  Naručitelj: Općina Zagorska sela
  Depo ustanova: Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu
  Godina: 1994
  Stranica ukupno: 6
  Jezik: hrvatski

 30. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Urbana arheologija u Republici Hrvatskoj

  Autori:
  Minichreiter, Kornelija (14674)
  Pavišić, Ivančica (98174)
  Buzov, Marija
  Tomičić, Željko
  Vekić, Amelio
  Naručitelj: Ministarstvo za prosvjetu, kulturu i šport RH, Zagreb
  Depo ustanova: Institut za arheologiju, HR-10000, Zagreb, Ul. grada Vukovara 68
  Godina: 1994
  Stranica ukupno: 39
  Jezik: hrvatski

 31. Tip rada: Projekt

  Naslov: Arheološka topografija općine Klanjec

  Autori:
  Pavišić, Ivančica (98174)
  Naručitelj: Poglavarstvo općine Klanjec
  Depo ustanova: Institut za arheologiju, HR-10000, Zagreb, Ul. grada Vukovara 68
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 25
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Područje sjeverozapadne Hrvatske, osobito Hrvatsko zagorjearheološkom metodologijom je nepokriveno. Institut za arheologijuuključen je u istraživanje Arheološke topografije općine Klanjecu kojoj su stvorene temljne pretpostavke suradnje. Elaboratsadrži dosad objelodanjene rukopise, popratnu grafičku,fotografsku i tekstualnu dokumentaciju i pokretnu (konzerviranu iprepariranu arheološku građu gradine Špičak.
  Ključne riječi: arheološka topografija, područje općine Klanjec, Hrvatsko zagorje, Miljana, Špičak, burg, ostava, slučajni nalaz, toponimija.
  Ostalo: Projekt se realizira kao dio ukupnog napora na boljem poznavanjuarheološkog nasljeđa Hrvatskog zagorja. Paralelno teče sa sličnimnastojanjima na području općine Hum na Sutli. Prikupljenapokretna građa biti će uklopljena nakon znanstvenog vrednovanja ufundus muzeja u Klanjcu, a znanstvene spoznaje objelodanjene uodgovarajućim štivima.

 32. Tip rada: Projekt

  Naslov: Arheološka topografija virovitičko-podravske županije

  Autori:
  Minichreiter, Kornelija (14674)
  Naručitelj: Institut za arheologiju, HR-10000, Zagreb, Ul. grada Vukovara 68
  Depo ustanova: Institut za arheologiju, HR-10000, Zagreb, Ul. grada Vukovara 68
  Godina: 1994
  Stranica ukupno: 50
  Jezik: hrvatski

 33. Tip rada: Projekt

  Naslov: Arheološka istraživanja starčevačkog naselja na "Igraču" u Bukovlju

  Autori:
  Minichreiter, Kornelija (14674)
  Naručitelj: Gradsko poglavarstvo Slavonskog Broda
  Depo ustanova: Institut za arheologiju, HR-10000, Zagreb, Ul. grada Vukovara 68
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 20
  Jezik: hrvatski

 34. Tip rada: Projekt

  Naslov: Arheološka topografija požeško-slavonske županije

  Autori:
  Tomičić, Željko
  Tomičić, Željko
  Minichreiter, Kornelija (14674)
  Naručitelj: Institut za arheologiju, HR-10000, Zagreb, Ul. grada Vukovara 68
  Depo ustanova: Institut za arheologiju, HR-10000, Zagreb, Ul. grada Vukovara 68
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 15
  Jezik: hrvatski

 35. Tip rada: Projekt

  Naslov: Geološke karakteristike holocena kao podloga razvoju neolitičkih naselja u Slavoniji i Baranji.

  Autori:
  Minichreiter, Kornelija (14674)
  Šparica, Marko
  Naručitelj: Institut za arheologiju, HR-10000, Zagreb, Ul. grada Vukovara 68
  Depo ustanova: Institut za arheologiju, HR-10000, Zagreb, Ul. grada Vukovara 68
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 50
  Jezik: hrvatski

 36. Tip rada: Projekt

  Naslov: Istraživanje starčevačkih naselja na tlu grada Slavonskog Broda.

  Autori:
  Minichreiter, Kornelija (14674)
  Naručitelj: Institut za arheologiju, HR-10000, Zagreb, Ul. grada Vukovara 68
  Depo ustanova: Institut za arheologiju, HR-10000, Zagreb, Ul. grada Vukovara 68
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 10
  Jezik: hrvatski

 37. Tip rada: Projekt

  Naslov: Najstarije prapovijesne kulture na tlu grada Požege.

  Autori:
  Minichreiter, Kornelija (14674)
  Naručitelj: Gradski muzej, Požega
  Depo ustanova: Institut za arheologiju, HR-10000, Zagreb, Ul. grada Vukovara 68
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 5
  Jezik: hrvatski

 38. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Neki neobjavljeni nalazi kasnog brončanog doba iz zbirke Gradskog muzeja u Virovitici.

  Autori:
  Pavišić, Ivančica (98174)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Komparativnom analizom brončanodobnih keramičkih nalaza izAntunovca sa srodnim iz zatvorenih grobnih cjelina iz nekropolena ciglani u Virovitici, te istovremeno u Sirovoj Kataleni uslavonskoj Podravini, moglo se utvrditi postojanje još jednogarheološkog lokaliteta virovitičke grupe. Druga skupinakeramičkih nalaza s lokaliteta Ivanac u Gradinskoj Mitrovici kodSuhopolja pokazuje temeljne karakteristike najstarijeg razdobljaKultre polja sa žarama.
  Ključne riječi: kasno brončano doba, keramika, naselje, nekropola, Kultura polja sa žarama.
  Ostalo: Rukopis recenziran kao izvorni znanstveni rad prihvaćen je odRedakcije časopisa Pril.Inst.arheol.Zagrebu za tisak uvol.10/1993. Postupak je u tijeku.

 39. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Arheološka topografija klanječkog kraja.

  Autori:
  Pavišić, Ivančica (98174)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Okolica Klanjca bogata arheološkim nasljeđem predmet je rukopisakoji pored starijih slučajnih nalaza iz prošlog stoljeća obrađujei čuveni skupni nalaz iz Miljane, te rezultate arheološkihistraživanja autorice na kasnobrončanodobnomlokalitetu GradinaŠpičak.
  Ključne riječi: Hrvatsko zagorje, arheologija, nalazište, prapovijest, antika, srednji vijek, topografska karta, toponimija, nalazi.

 40. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Starčevačka kultura na području Brodskog Posavlja

  Autori:
  Minichreiter, Kornelija (14674)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Teritorij Brodskog Posavlja, kao srediŠnji dio Slavonije, veomaje intersantan i vaĐan u razvitku star;eva;ke kulture u sjevernojHrvatskoj. Do sada je na ovom podru;ju evidentirano 8star;eva;kih lokaliteta. PovrŠinski i slu;ajni nalazi keramike,ku'nog lijepa i kamenih predmeta (Slavonski KobaŠ, SlavonskiBrod, Bukovlje Podvinjsko, Gornja Vrba, Stari Perkovci,Zadubravlje, Bicko selo) karakteristi;nim oblicima i ukrasimaukazuju na pretklasi;ne faze star;eva;ke kulture.
  Ključne riječi: Brodsko Posavlje, star;eva;ka kultura, dugotrajnost naseljavanja, najstarija naselja u sjevernoj Hrvatskoj.
  Ostalo: Rukopis predat za ;asopis ŽArheoloŠka istraĐivanja u Slavonskombrodu i Brodskom PosavljuŽ< ŽNaselja i stambena arhitektura odprethistorije do srednjeg vijeka na podru;ju Hrvatske, sv. 16,Izdanja Hrvatskog arheoloŠkog druŠtva. SaĐetak je na njema;komjeziku

 41. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Slikana keramika starčevačke kulture iz Pepelane u sjeverozapadnoj Slavoniji

  Autori:
  Minichreiter, Kornelija (14674)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu su obraĆene znanstvene analize star;eva;ke slikanekeramike otkrivene 1985. godine u Pepelani u sjeverozapadnomdijelu Slavonije. Autorica je keramiku star;eva;kog naseljadatirala u novoimenovanu fazu linear C star;eva;ke kulture,osobito na temelju stilske analize slikane keramike. Prikazanr suvremenske paralele Pepelane s lokalitetima u srediŠnjim iperifernim dijelovima rasprostranjenosti star;eva;ke kulture.
  Ključne riječi: star;eva;ka slikana keramika, stupanj linear C, vremenske paralele, Vojvodina, Srbija, Kosovo, Makedonija, Gr;ka, Rumunjska, MaĆarska.
  Ostalo: Rukopis predat u tisak u ;asopis Prilozi Instituta za arheologijuu Zagrebu, vol.10/1993. SaĐetak na njema;kom jeziku. Tekst sadrĐi36 referenci.

 42. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Starčevačko naselje u Zadubravlju kod Slavonskog Broda (K. Minichreiter)
  Ustanova: Hrvatsko arheološko društvo, Zagreb
  Godina: 1992


 43. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Trogodišnja arheološka iskopavanja Muzeja Brodskog Posavlja na trasi autoceste Slavonski Brod - Lipovac (K. Minichreiter)
  Ustanova: Gradski muzej, Požega
  Godina: 1995


 44. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Populacije i kulture mlađeg kamenog doba - neolitika na brodskom području (K. Minichreiter)
  Ustanova: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb
  Godina: 1994


 45. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Ranoneolitička arhitektira u sjevernoj Hrvatskoj (K. Minichreiter)
  Ustanova: The International Union of Prehistoric and Protohistoric Sciences,Piza, Italia
  Godina: 1996


 46. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Tragovi naseljavanja Hrvatskoh zagorja-Hrvatska, tijekom kasnog brončanog doba (I. Pavišić)
  Ustanova: The International Union of Prehistoric and Protohistoric Sciences,Piza, Italia
  Godina: 1996


 47. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Arheološka istraživanja starčevačkog naselja u Zadubravlju, brodska Posavina.(K.Minichreiter)
  Ustanova: Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu
  Godina: 1993


 48. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Tihomila Težak Gregl, Kultura linearnotrakaste keramike u središnjoj hrvatskoj, Korenovska kultura

  Autori:
  Minichreiter, Kornelija (14674)
  Vrsta rada: Prikaz knjige u časopisu OBAVIJESTI HADa 2/1993, Zagreb 1993
  Jezik: hrvatski

 49. Tip rada: Ostalo

  Naslov: 100 godina studija arheologije na zagrebačkom sveučilištu

  Autori:
  Minichreiter, Kornelija (14674)
  Vrsta rada: Varia u časopisu OBAVIJESTI Hrvatskog arheološkog društva,3/1993, Zagreb 1993
  Jezik: hrvatski

 50. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Izložba "Zadubravlje - Prapovijesno naselje - 6.000 godina prije Krista"

  Autori:
  Minichreiter, Kornelija (14674)
  Vrsta rada: Prikaz izložbe u časopisu OBAVIJESTI HADa 1/1994, Zagreb 1994
  Jezik: hrvatski

 51. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Znanstveni skup o Slavonskom Brodu

  Autori:
  Minichreiter, Kornelija (14674)
  Vrsta rada: Prikaz znanstvenog skupa u časopisu OBAVIJESTI HADa 3/1994,Zagreb 1994
  Jezik: hrvatski

 52. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Zorko Marković, Sjeverna Hrvatska od neolita do brončanog doba

  Autori:
  Minichreiter, Kornelija (14674)
  Vrsta rada: Prikaz knjige u časopisu OBAVIJESTI HADa 1/1995, Zagreb 1995
  Jezik: hrvatski

 53. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Mirko Marković, Brod, kulturno povijesna monografija

  Autori:
  Minichreiter, Kornelija (14674)
  Vrsta rada: prikaz knjige u časopisu OBAVIJESTI HADa 1/1995, Zagreb 1995

 54. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Naselje staro 80 stoljeća

  Autori:
  Minichreiter, Kornelija (14674)
  Vrsta rada: prilog u POŽEŠKOM PUČKOM KALENDARU za 1995.g.
  Jezik: hrvatski

 55. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Arheološka istraživanja starčevačkog naselja u Pepelani kod Virovitice

  Autori:
  Minichreiter, Kornelija (14674)
  Vrsta rada: poster na znanstvenom skupu HADa u Osijeku 1992.g.
  Jezik: hrvatski

 56. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Zadubravlje, prapovijesno naselje 6.000 g. prije Krista

  Autori:
  Minichreiter, Kornelija (14674)
  Vrsta rada: poster na znanstvenom skupu HADa u Osijeku 1992.g.
  Jezik: hrvatski

 57. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Tragovi naseljavanja Hrvatskog Zagorja - Hrvatska, tijekom kasnog brončanog doba

  Autori:
  Pavišić, Ivančica (98174)
  Vrsta rada: poster na Međunarodnom kongresu u Forliu-Italija 1996.g.
  Jezik: engleski

 58. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Ranoneolitička arhitektura sjeverne Hrvatske

  Autori:
  Minichreiter, Kornelija (14674)
  Vrsta rada: poster na Međunarodnom Kongresu u Forliu-Italia 1996.g.
  Jezik: engleski


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr