SVIBOR - Radovi - projekt broj: 1-01-266

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 1-01-266


Broj radova citiranih u CC: 0
Broj ostalih radova: 27
Ukupno objavljenih radova: 27


 1. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Oble forme u graditeljstvu

  Autori:
  Kučinić, Branko (24350)
  Kristoforović, Olga
  Saler, Ivan
  Urednici
  Simović, Veselin
  Izdavač: Građevinar, časopis Saveya građevinskih inženjera i tehničara Hrvatske, Berislavićeva 6
  ISBN: 86-81859-01-3
  Godina: 1992
  Broj stranica: 208
  Broj referenci: 26
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Ponajprije se daje pregled osnovnih elemenata i odnosa realnog projektivnog prostora - metodom sintetičke geometrije. Posebna je pozornost posvećena izvođenjima ravninskih krivulja, te ploha. Osim klasičnih izvođenja ploha: inverzija, Steinerov i Sturmov način izvođenja, strofoidalne, nožišne i cisoidne plohe; detaljno se razrađuju dva novija izvođenja: nožišne plohe kongruencije (1,2), te plohe nastale kubnom inverzijom. Također se obrađuju i pravčaste vitopere plohe, te na njih vezane konstrukcije. Knjiga je obogaćena velikim izborom nacrta za idejne projekte objekata višeg društvenog standarda, čiji su elementi ili cjeline opće, odnosno pravčaste plohe. Tako nalazimo prijedloge za škole, športske dvorane, crkve, silose, prometne i druge objekte.
  Ključne riječi: realni projektivni prostor, struktura, plohe opće, plohe pravčaste, idejni projekti, hale, crkve, skladišta

 2. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Konstruktivna geometrija

  Autori:
  Babić, Ivanka (70564)
  Gorjanc, Sonja (176314)
  Sliepčević, Ana (43680)
  Szirovicza, Vlasta (45794)
  Urednici
  Babić, Ivanka (70564)
  Izdavač: Institut građevinarstva Hrvatske
  ISBN: 953-6085-03-8
  Godina: 1994
  Broj stranica: 268
  Broj referenci: 13
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Pomno izabrani zadaci iz nacrtne geometrije i njezine primjene u tehnici temelj su ovog udžbenika namijenjenog studentima na tehničkim fakultetima u Hrvatskoj. Uvodni dijelovi nekih poglavlja nadopunjuju postojeći udžbenik, te omogućuju bolje razumijevanje teorije, ali i primjene, posebice u graditeljstvu. Knjiga sadržava velik broj originalnih zadataka prezentiranih tako da imaju prostorno rješenje, konstruktivno rješenje kao i grafički prikaz pa stoga omogućuju samoobrazovanje iz tog područja. Mnoštvo je originalnih zadataka predviđenih za studentske programe.
  Ključne riječi: nacrtna geometrija, projiciranje, Monge-ova metoda, aksonometrija, kotirana projekcija, konstruktivna obrada pravčastih ploha

 3. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Nacrtna geometrija, I dio

  Autori:
  Sliepčević, Ana (43680)
  Szirovicza, Vlasta (45794)
  Izdavač: Element - HDKGKG
  ISBN: 953-6098-93-8
  Godina: 1995
  Broj stranica: 150
  Broj referenci: 10
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Knjiga je plod dugogodišnjeg pedagoškog rada autorica. Spoznavanje zakonitosti između elemenata i tvorevina trodimenzionalnog prostora uvedeno je postupno, a primjereno je dobi srednjoškolskog udžbenika te predstavlja temelj za uspješan studij konstruktivne geometrije ne tehničkim fakultetima. Kratku teoriju slijede riješeni primjeri s detaljnim objašnjenjima. Knjiga ima 113 slika, 40 riješenih zadataka te 36 zadataka za provjeru znanja.
  Ključne riječi: nacrtna geometrija, projiciranje, Monge-ova metoda

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Brza industrijska gradnja sakralnih i drugih velikih objekata

  Autori:
  Kučinić, Branko (24350)
  Časopis: Građevinar
  Broj: 3
  ISSN: 0350-2465
  Volumen: 45
  Godina: 1993
  Stranice: od 141 do 145
  Broj referenci: 1
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu se prikazuje kako se kompozicijom jednostavnih plošnih formi kao što su hiperbolički paraboloid ili konoid uz izbjegavanje masivne gradnje i primjenom drugih materijala (metal, drvo, folija) može postignuti brza izgradnja raznih objekata. Prikazuju se mogućnosti industrijskog građenja sakralnih objekata, a također i drugih koji zauzimaju neograničeno velike površine (hale, dvorane, skladišta i dr.). Pokazano je nekoliko tipova rješenja u kojima se primjenjuju opisane forme.
  Ključne riječi: plošna forma, hiperbolički paraboloid, konoid, industrijsko građenje, sakralni objekt, hale, dvorane, skladišta

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Eine Kennzeichnung der speziellen Hyperbel der isotropen Ebene

  Autori:
  Ščurić, Vlasta (46205)
  Časopis: Sonderdruck aus Sitzungsberichte d. Oesterreichische Akademie d. Wissenschaften
  Broj: 201
  Godina: 1992
  Stranice: od 111 do 115
  Broj referenci: 8
  Jezik: njemački
  Sažetak: Pod izotropnom ravninom I2 smatra se takva realna afina ravnina A2, koja je metrizirana apsolutnom figurom (f,F), pri čemu je f beskonačno daleki pravac od A2, a F točka pravca f. Konika k u I2, koja sadrži točku F kao jednostruku točku, naziva se specijalna hiperbola. U radu je dokazano, da je specijalna hiperbola, tj. hiperbola s jednom izotropnom asimptotom, izotropni analogon jednakostranoj hiperboli euklidske ravnine E2.
  Ključne riječi: izotropna ravnina, afina ravnina, euklidska ravnina, konika, specijalna hiperbola, jednakostrana hiperbola

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Weitere Untersuchungen in der Gesamtheit (MF2), II. Teil, Komplex (VN)

  Autori:
  Ščurić, Vlasta (46205)
  Časopis: Rad HAZU
  ISSN: 0351-8639
  Volumen: 456
  Godina: 1991
  Stranice: od 39 do 57
  Broj referenci: 21
  Jezik: njemački
  Sažetak: Kvadrike svežnja (F2 razvrstane su u jednoparametarski skup (MF2) pramenova (F2), tako da je zajednička ploha svih tih pramenova stožac M2, podskup od (F2, s vrhom u točki M koja je element od k6. Krivulju k6 6. reda čine vrhovi svih stožaca svežnja. Svakim od beskonačno na prvu pramenova skupa (MF2) određena su četiri kompleksa zraka. U radu se istražuju tvorevine što ih čine zrake Ničeovog kompleksa, te njihove točke Z odnosno točke I, kad se točke I odnosno točke Z tih zraka nalaze na nekim pravcima. Takve zrake određuju kongruencije, a njima pridružene točke Z odnosno točke I plohe interesantnih svojstava.
  Ključne riječi: kvadrika, pramen i svežanj kvadrika, kompleks zraka, kongruencija zraka, plohe, krivulje

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Zur Theorie der Flaechen 2. Ordnung im Flaggenraum

  Autori:
  Sachs, Hans
  Ščurić, Vlasta (46205)
  Časopis: Rad HAZU
  ISSN: 0351-8639
  Volumen: 456
  Godina: 1991
  Stranice: od 197 do 216
  Broj referenci: 13
  Jezik: njemački
  Sažetak: Dvostruko izotropni prostor I3(2) je trodimenzionalni afini prostor s apsolutnom figurom (o,f,F), pri čemu je f pravac beskonačno daleke ravnine o, a F točka pravca f. U radu su, u prostoru I3(2), potpuno klasificirane plohe 2. reda u odnosu na grupu izotropnih gibanja u I3(2) i to u normalnim oblicima tih ploha, a dana je i njihova geometrijska interpretacija. Ti normalni oblici omogućuju daljnja istraživanja ploha, a posebno je interesantno istraživanje analogona u geometriji izotropnog prostora s onima u elementarnoj euklidskoj geometriji odnosno u geometriji jednostruko izotropnog prostora, za što su u radu dani primjeri.
  Ključne riječi: izotropna ravnina, izotropni prostor, dvostruko izotropni prostor, kvadrika, klasifikacija, normalni oblik

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Klassifikationstheorie der Kegelschnittbueschel vom Typ IV in der isotropen Ebene, I

  Autori:
  Ščurić, Vlasta (46205)
  Sachs, Hans
  Časopis: Rad HAZU
  Broj: 12
  ISSN: 0351-8639
  Volumen: 470
  Godina: 1995
  Stranice: od 119 do 137
  Broj referenci: 12
  Jezik: njemački
  Sažetak: U izotropnoj ravnini I2 metriziranoj apsolutnom figurom (F,f), pri čemu je f beskonačno daleki pravac, a F točka tog pravca, klasificiran je takav pramen konika tipa IV, koji je određen jednom dvostrukom i s dvije realne jednostruke temeljne točke. U prvom su dijelu obrađena dva podtipa IV1 i IV2 s ukupno 20 vrstai slučajeva, a za svaki je od tih pramenova određen njegov normalni oblik. Dodatna se klasifikacija provodi pomoću krivulje središta m2 2. reda, kao i krivulje izotropnih žarišta kf3 3.reda konika tih pramenova.
  Ključne riječi: afina ravnina, izotropna ravnina, klasifikacija, pramen konika, normalni oblik

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Isogonale Transformation und Fokalkurve einer Kegelschnittschar

  Autori:
  Sliepčević, Ana (43680)
  Časopis: Rad HAZU
  Broj: 12
  ISSN: 0351-8639
  Volumen: 470
  Godina: 1995
  Stranice: od 157 do 167
  Broj referenci: 6
  Jezik: njemački
  Sažetak: Pomoću izotropne transformacije koja se projektivno definira, žarišna krivulja razrednog pramena konika dovodi se u vezu s polarnom krivuljom četverozglobnog mehanizma, čiji se osnovni zglobni četverokut poklapa s osnovnim tangencijalnim četverokutom razrednog pramena konika. Pokazuje se da se ravninskom izogonalnom transformacijom u odnosu na trokut kojeg čine bilo koje tri osnovne tangente pramena konika, žarišna krivulja preslikava sama u sebe.
  Ključne riječi: žarišna krivulja, razredni pramen konika, zglobni četverokut, izogonalna transformacija

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Beruehrbuschel von Kegelschnitten der isotropen Ebene mit konjugiert-komplexen Grundpunkten

  Autori:
  Szirovicza, Vlasta (45794)
  Časopis: Rad HAZU
  Broj: 12
  ISSN: 0351-8639
  Volumen: 470
  Godina: 1995
  Stranice: od 13 do 35
  Broj referenci: 11
  Jezik: njemački
  Sažetak: Prema klasifikaciji pramena konika u izotropnoj ravnini dirnim pramenom konika zovemo onaj pramen kod kojeg su pale zajedno dvije od četiriju temeljnih točaka. U radu je dana klasifikacija i ispitana su svojstva takvih dirnih pramenova konika izotropne ravnine I2, kod kojih su temeljne točke konjugirano-imaginaran par. Izvosi se normalni oblik jednadžbe pramena u odnosu na 3-parametarsku grupu B3 izotropnih gibanja i daje interpretacija svih geometrijskih invarijanti. Za svaki od triju glavnih tipova i njihovih posebnih slučajeva dano je konstruktivno izvođenje.
  Ključne riječi: afina ravnina, izotropna ravnina, klasifikacija, pramen konika, normalni oblik

 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Quartic Inversion in Space and Some of its Products

  Autori:
  Gorjanc, Sonja (176314)
  Časopis: Rad HAZU
  Broj: 12
  ISSN: 0351-8639
  Volumen: 470
  Godina: 1995
  Stranice: od 187 do 199
  Broj referenci: 11
  Jezik: engleski
  Sažetak: Definirana je transformacija projektivnog prostora takva da su pridružene točke konjugirane s obzirom na neku kvadriku i incidentne sa zrakama neke (1,2) kongruencije. Dokazano je da se ovom transformacijom pravac preslikava u prostornu krivulju 4.reda II. vrste, a ravnina u plohu 4. reda s jednim dvostrukim pravcem. Istražena su neka svojstva izvedenih ploha i pokazano kako se ova transformacija može primijeniti pri izvođenju nožišnih ploha (1,2) kongruencija.
  Ključne riječi: inverzija, kvartna inverzija, nožišne plohe (1,2) kongruencije, prostorna krivulja 4. reda II. vrste, ploha 4. reda s jednim dvostrukim pravcem

 12. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: M-Modell des hyperbolischen H3-Raums in der Moebius Ebene

  Autori:
  Babić, Ivanka (70564)
  Časopis: Rad HAZU
  ISSN: 0351-8639
  Volumen: 467
  Godina: 1994
  Stranice: od 67 do 75
  Broj referenci: 7
  Jezik: njemački
  Sažetak: U članku se obrađuje model H3-prostora dobiven ortogonalnim projiciranjem H3-prostora na horisferu, zatim izomorfnim preslikavanjem horisfere na Moebiusovu ravninu. U njemu se postiže Hesse-ova relacija za mjeru kuta i Laguerre-ova formula za mjeru duljine. Model je pogodan za konstruktivnu obradu H-geometrije euklidskim sredstvima, posebno nakon uvođenja osne simetrije.
  Ključne riječi: hiperbolički prostor, horisfera, Moebius-ova ravnina, model

 13. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Darstellende Geometrie im hyperbolischen H3-Raum. I. Teil. Grundbegriffe. Definitionen. Lagenbeziehungen.

  Autori:
  Babić, Ivanka (70564)
  Časopis: Rad HAZU
  ISSN: 0351-8639
  Volumen: 470
  Godina: 1995
  Stranice: od 167 do 186
  Jezik: njemački
  Sažetak: U članku su u M-modelu interpretirani osnovni pojmovi Monge-ove metode projiciranja u H3 prostoru kao i položajni odnosi. Dokazano je da neki pojmovi, odnosi i elementi euklidskog prostora imaju dva ili više analogona u H3-prostoru, a isto tako da postoje elementi, odnosi, pojmovi i operacije u H3-prostoru koje nemaju svoje analogone u euklidskom prostoru.
  Ključne riječi: M-model, H3-prostor, ortogonalna projekcija, polaritet

 14. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Curve of All Isotropic Focal Points

  Autori:
  Lapaine, Miljenko (80442)
  Ščurić, Vlasta (46205)
  Naslov zbornika: Proceedings, Vol. 2
  Jezik: engleski
  Mjesto: Tokyo, Japan
  Godina: 1994
  Stranice: od 338 do 342
  Skup: 6th International Conference on Engineering Computer Graphics and Descriptive Geometry
  Održan: od 19.08.94 do 23.08.94
  Sažetak: Pramen konika je općenito definiran s četiri realne različite temeljne točke (tip I). Kod tipa IV dvije temeljne točke se podudaraju. Svaka tangenta koja je zajednička svim krivuljama pramena prolazi tom dvostrukom točkom. Kod tipa VI postoje dvije dvostruke temeljne točke. Pri klasifikaciji pramenova konika primjenjuje se i krivulja 3. stupnja izotropnih fokusa. Grafički prikazi pramenova konika mogu se izvesti s pomoću računala i plotera. Da bi se grafički prikazala krivulja izotropnih fokusa potrebna je njena jednadžba u parametarskom obliku. U radu se izvode takve jednadžbe i diskutiraju za tri slučaja koji se pojavljuju pri klaifikaciji pramenova konika tipova IV i VI.
  Ključne riječi: izotropna geometrija, klasifikacija pramenova konika, izotropna krivulja fokusa, kompjutorska grafika

 15. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: M-Modell des hyperbolischen H3-Raums im der Moebius Ebene

  Autori:
  Babić, Ivanka (70564)
  Urednici
  Sachs, Hans
  Naslov zbornika: Kolokvij za konstruktivnu geometriju u spomen prof. dr. H. Braunera
  Jezik: njemački
  Mjesto: Leoben, Austrija
  Godina: 1991
  Skup: Kolokvij za konstruktivnu geometriju
  Održan: od 28.04.91 do 03.05.91
  Sažetak: U čalnku se obrađuje model H3-prostora dobiven ortogonalnim projiciranjem H3-prostora na horisferu, zatim izomorfnim preslikavanjem horisfere na Moebiusovu ravninu. U njemu se postiže Hesse-ova relacija za mjeru kuta i Laguerre-ova formula za mjeru duljine. Model je pogodan za konstruktivnu obradu H-geometrije euklidskim sredstvima, posebno nakon uvođenja osne simetrije.
  Ključne riječi: hiperbolički prostor, horisfera, Moebius-ova ravnina, model

 16. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Isogonale Transformation und Fokalkurve einer Kegelschnittschar

  Autori:
  Sliepčević, Ana (43680)
  Urednici
  Sachs, Hans
  Naslov zbornika: Kolokvij za konstruktivnu geometriju u spomen prof. dr. H. Braunera
  Jezik: njemački
  Mjesto: Leoben, Austrija
  Godina: 1991
  Skup: Kolokvij za konstruktivnu geometriju
  Održan: od 28.04.91 do 03.05.91
  Sažetak: Pomoću izotropne transformacije koja se projektivno definira, žarišna krivulja razrednog pramena konika dovodi se u vezu s polarnom krivuljom četverozglobnog mehanizma, čiji se osnovni zglobni četverokut poklapa s osnovnim tangencijalnim četverokutom razrednog pramena konika. Pokazuje se da se ravninskom izogonalnom transformacijom uodnosu na trokut kojeg čine bilo koje tri osnovne tangente pramena konika, žarišna krivulja preslikava sama u sebe.
  Ključne riječi: žarišna krivulja, razredni pramen konika, zglobni četverokut, izogonalna transformacija

 17. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Beruehrbuschel von Kegelschnitten der isotropen Ebene mit konjugiert-komplexen Grundpunkten

  Autori:
  Szirovicza, Vlasta (45794)
  Urednici
  Sachs, Hans
  Naslov zbornika: Kolokvij za konstruktivnu geometriju u spomen prof. dr. H. Braunera
  Jezik: njemački
  Mjesto: Leoben, Austrija
  Godina: 1991
  Skup: Kolokvij za konstruktivnu geometriju
  Održan: od 28.04.91 do 03.05.91
  Sažetak: Prema klasifikaciji pramena konika u izotropnoj ravnini dirnim pramenom konika zovemo onaj pramen kod kojeg su pale zajedno dvije od četiriju temeljnih točaka. U radu je dana klasifikacija i ispitana su svojstva takvih dirnih pramenova konika izotropne ravnine I2, kod kojih su temeljne točke konjugirano-imaginaran par. Izvodi se normalni oblik jednadžbe pramena u odnosu na 3-parametarsku grupu B3 izotropnih gibanja i daje interpretacija svih geometrijskih invarijanti. Za svaki od triju glavnih tipova i njihovih posebnih slučajeva dano je konstruktivno izvođenje.
  Ključne riječi: afina ravnina, izotropna ravnina, klasifikacija, pramen konika, normalni oblik

 18. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Klassikationstheorie der Kegelschnittbueschel vom Typ IV in der isotropen Ebene, II

  Autori:
  Ščurić, Vlasta (46205)
  Urednici
  Sachs, Hans
  Naslov zbornika: Kolokvij za konstruktivnu geometriju u spomen prof. dr. H. Braunera
  Jezik: njemački
  Mjesto: Leoben, Austrija
  Godina: 1991
  Skup: Kolokvij za konstruktivnu geometriju
  Održan: od 28.04.91 do 03.05.91
  Sažetak: Prikazan je direktni nastavak rada istoimenog naslova I dio, čime je obavljena cjelokupna klasifikacija pramena konika tipa IV, određenog s dvije realne i različite i jednom dvostrukom temeljnom točkom. Polazeći od troparametarske izotropne grupe gibanja kao temeljne grupe u izotrpnoj ravnini I2, određeni su normalni oblici za 13 podtipova, te njihovih vrsta i podvrsta. Dana je intepretacija svih geometrijskih invarijanata, pri čemu su pomogle i krivulja središta 2. reda i krivulja izotropnih žarišta 3. reda konika pramena.
  Ključne riječi: afina ravnina, izotropna ravnina, klasifikacija, pramen konika, normalni oblik

 19. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Die spezielle Hyperbel in I2 als ein isotropes Gegenstueck der gleichseitigen Hyperbel in E2

  Autori:
  Ščurić, Vlasta (46205)
  Urednici
  Sachs, Hans
  Naslov zbornika: 7. ungarisch-oesterreichisches Geometrie-Symposium
  Jezik: njemački
  Godina: 1992
  Skup: 7. ungarisch-oesterreichisches Geometrie-Symposium
  Održan: od 26.04.92 do 02.05.92
  Sažetak: Jednakostrana hiperbola euklidske ravnine posjeduje takova svojstva koja je razlikuju od ostalih konika. Prenesu li se ta svojstva u izotropnu ravninu, pokazuje se da ona karakteriziraju upravo specijalnu hiperbolu te ravnine. Time je pokazano da je specijalna hiperbola izotropni analogon jednakostrane hiperbole euklidske ravnine.
  Ključne riječi: izotropna ravnina, afina ravnina, euklidska ravnina, konika, specijalna hiperbola, jednakostrana hiperbola

 20. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Klassifikationstheorie der Kegelschnittbueschel vom Typ VI der isotropen Ebene

  Autori:
  Ščurić, Vlasta (46205)
  Urednici
  Sachs, Hans
  Naslov zbornika: Welttagung ueber Geometrie
  Jezik: njemački
  Godina: 1995
  Stranice: od 29 do 29
  Skup: Welttagung ueber Geometrie
  Održan: od 14.05.95 do 19.05.95
  Sažetak: U izotropnoj ravnini I2, metriziranoj apsolutnom figurom (f,F), pri čemu je f beskonačno daleki pravac, a F točka tog pravca, klasificiran je takav pramen konika, tipa VI, koji je određen s dvije dvostruke realne temeljne točke. U radu se klasificira 11 podtipova, a za svaki od pramenova konika određen je normalni oblik. Dodatna se klasifikacija provodi pomoću krivulje središta 2. reda kao i krivulje izotropnih žarišta 3. reda konika dotičnog pramena.
  Ključne riječi: afina ravnina, izotropna ravnina, klasifikacija, pramen konika, normalni oblik

 21. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Darsellende Geometrie im hyperbolischen H3-Raum, I Teil

  Autori:
  Babić, Ivanka (70564)
  Urednici
  Molnar, Emil
  Naslov zbornika: Konstruktive Geometrie
  Jezik: njemački
  Mjesto: Budapest, Mađarska
  Godina: 1995
  Skup: Konstruktive Geometrie
  Održan: od 11.09.95 do 15.09.95
  Sažetak: U članku su u M-modelu interpretirani osnovni pojmovi Monge-ove metode projiciranja u H3 prostoru kao i položajni odnosi. Dokazano je da neki pojmovi, odnosi i elementi euklidskog prostora imaju dva ili više analogona u H3-prostoru, a isto tako da postoje elementi, odnosi, pojmovi i operacije u H3-prostoru koje nemaju svoje analogone u euklidskom prostoru.
  Ključne riječi: M-model, H3-prostor, ortogonalna projekcija, polaritet

 22. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Quartic Inversion in Space and Some of its Products

  Autori:
  Gorjanc, Sonja (176314)
  Urednici
  Molnar, Emil
  Naslov zbornika: Konstruktive Geometrie
  Jezik: engleski
  Mjesto: Budapest, Mađarska
  Godina: 95
  Skup: Konstruktive Geometrie
  Održan: od 11.09.95 do 19.09.95
  Sažetak: Definirana je kvartna inverzija u projketivnom prostoru i izvedeni neki njeni proizvodi.
  Ključne riječi: inverzija, kvartna inverzija, nožišne plohe (1,2) kongruencije,prostorna krivulja 4. reda II. vrste, ploha 4. reda s jednimdvostrukim pravcem

 23. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Objektno orientirani model projektivne geometrije
  Fakultet: Tehniška fakulteta - Elektrotehnika, računalništvo in informatika Univerza v Mariboru
  Datum obrane: 11.06.93
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 177
  Sažetak: U radnji je prikazana jezgra biblioteke novih tipova podataka, uobjektno usmjerenom programiranju nazvanih razredima, kojiodogovaraju osnovnim pojmovima projektivne geometrijen-dimenzionalnog realnog i kompleksnog projektivnog prostora.Opisani razredi mogu se podijeliti u tri grupe: temeljnigeometrijski elementi (točke i hiperravnine), množine točaka(liste i uređeni skupovi) i projektivne transformacije. Internareprezentacija elemenata odgovara vektorskoj, a transformacijamatričnoj reprezentaciji u algebarskom pristupu geometriji.Funkcije i operatori razreda utemeljeni su na operacijama ipostupcima algebarskog modela.
  Ključne riječi: projektivna geometrija, geometrijski element, projektivna transformacija, projekcija, kompjutorska grafika, objektno usmjereno programiranje


 24. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Klassifikationstheorie der Kegelschnittbueschel vom Typ IV in der isotropen Ebene, II

  Autori:
  Ščurić, Vlasta (46205)
  Sachs, Hans
  Jezik: njemački
  Sažetak: Rad je direktni nastavak našeg rada istoimenog naslova I dio,čime je obavljena cjelokupna klasifikacija pramena konika tipaIV, određenog s dvije realne i različite i jednom dvostrukomtemeljnom točkom. Polazeći od troparametarske izotropne grupegibanja kao temeljne grupe u izotrpnoj ravnini I2, određeni sunormalni oblici za 13 podtipova, te njihovih vrsta i podvrsta.Dana je intepretacija svih geometrijskih invarijanata, pri čemusu pomogle i krivulja središta 2. reda i krivulja izotropnihžarišta 3. reda konika pramena.
  Ključne riječi: afina ravnina, izotropna ravnina, klasifikacija, pramen konika, normalni oblik
  Ostalo: PRIHVAĆENO ZA TISAK U RADU HAZU

 25. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Darstellende Geometrie im hyperbolischen H3-Raum. II Teil. Metrische Betrachtungen

  Autori:
  Babić, Ivanka (70564)
  Jezik: njemački
  Sažetak: U članku su u M-modelu konstruktivno obrađena i dokazana triosnovna metrička zadatka vezana uz nacrtnu geometrijuH3-prostora. Prava veličina ravninskog lika određena je H-rotacijomravnine zadanog lika oko njenog traga u ravninu slike. Izmeđuprojekcije i rotiranog položaja polja točaka ravnineuspostavljeno je H-perspektivno kolinearno preslikavanje.Međusobna okomitost pravca i ravnine interpretirana je kao ueuklidskom prostoru, dok je način rješavanja prilagođen M-modelu.
  Ključne riječi: M-model, H3-prostor, H-rotacija ravnine, H-perspektivna kolineacija, polaritet
  Ostalo: PRIHVAĆENO ZA TISAK U RADU HAZU

 26. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Klassifikationstheorie der Kegelschnittbueschel vom Typ VI der isotropen Ebene

  Autori:
  Ščurić, Vlasta (46205)
  Jezik: njemački
  Sažetak: U izotropnoj ravnini I2, metriziranoj apsolutnom figurom (f,F), pri čemu je f beskonačno daleki pravac, a F točka tog pravca, klasificiran je takav pramen konika, tipa VI, koji je određen s dvije dvostruke realne temeljne točke. U radu se klasificira 11 podtipova, a za svaki od pramenova konika određen je normalni oblik. Dodatna se klasifikacija provodi pomoću krivulje središta 2. reda kao i krivulje izotropnih žarišta 3. reda konika dotičnog pramena.
  Ključne riječi: afina ravnina, izotropna ravnina, klasifikacija, pramen konika, normalni oblik
  Ostalo: Prihvaćeno za tisak u međunarodnom časopisu MATHEMATICA PANNONICA

 27. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Computer Application in a Classification of Conic Section Pencils in the Isotropic Plane

  Autori:
  Lapaine, Miljenko (80442)
  Ščurić, Vlasta (46205)
  Sachs, Hans
  Vrsta rada: Poster na First European Congress of Mathematics, Paris 1992.
  Jezik: engleski
  Sažetak: Pri klasifikaciji pramena konika može biti korisna primjenaračunala i plotera. Poster ukratko opisuje matematičku osnovuvlastitog sofvera koji je razvijen da bi se dobili potpunoautomatizirani prikazi pramena konika. Klasifikacija se temeljina dvije posebne krivulje: krivulja središta svih konika ikrivulja izotropnih fokusa. Te se krivulje također grafičkiprikazuju. Postupak je ilustriran s nekoliko slika pramenova gdjesu temeljne točke jedna dvostruka i dvije različite točke uizotropnoj ravnini.
  Ključne riječi: izotropna geometrija, klasifikacija pramena konika, primjena računala


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr