SVIBOR - Projekt broj: 1-03-063

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-03-063


MAGNETSKA REZONANCIJA SUPRAVODIČA I FEROELEKTRIKA


Glavni istraživač: DULČIĆ, ANTONIJE (10872)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 46
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 22
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Zavod za eksperimentalnu fiziku
Adresa: Bijenička 54, pp 1016
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
teleFaks: 385 (041) 434-467
E-mail: DULCICetOLIMP.IRB.HR
Telefon: 385 (01) 425-646

Sažetak: Projekt je orijentiran prema istraživanju magnetskih i mikrovalnih svojstava visokotemperaturnih supravodiča i na istraživanje dinamike kristalne rešetke u blizini feroelektričnog faznog prijelaza. U poslijednjih pet godina rad na projektu odvijao se s ciljem da se utvrdi kako se magnetska rešetka u miješanom stanju supravodiča ponaša u uvjetima izmjeničnih magnetskih polja. U tu svrhu primijenjeno je nekoliko srodnih metoda. Elektronska spinska rezonancija (ESR) paramagnetske probe na površini supravodiča poslužila je za detekciju subkritične i kritične struje inducirane u uvjetima rastućeg vanjskog magnetskog polja. U monokristalu YBa_2Cu_3O_7 opažen je prijelaz iz režima puzanja u režim tečenja magnetskog toka kada brzina rasta magnetskog polja prijeđe 30T/s. Pomoću paramagnetske probe na površini tankog supravodljivog filma proučavana je nehomogenost magnetskog polja. Izveden je izraz za efektivnu mikrovalnu vodljivost u miješanom stanju koji uzima u obzir elektrodinamiku u Meissnerovom stanju i oscilacije magnetske rešetke. Rezultirajući teorijski izraz za mikrovalni otpor poslužio je da se iz dobivenih eksperimentalnih krivulja može odrediti gornje kritično polje Hc2 kao parametar prilagodbe. Posebna prednost ove nove metode za određivanje Hc2 leži u tome što se mogu odrediti i one vrijednosti Hc2 koje daleko nadmašuju maksimalno polje koje može dosegnuti laboratorijski magnet. U monokristalu YBa_2Cu_3O_7 na temperaturi od 72K određeno je Hc2=40T iako je magnetska ovisnost mikrovalnog otpora mjerena samo do 2.25T. U blizini Tc proučavana je fluktuacijska vodljivost za koju je utvrđeno svojstvo svođenja na istu mjeru (skaliranja). Kada je pored mikrovalnog polja primijenjeno i modulacijsko polje u području frekvencija 1-100kHz, mogla se pratiti modulirana mikrovalna apsorpcija, koja nakon fazne detekcije pokazuje signal s dvije komponente. Razrađen je model oscilacija magnetskog vira u potencijalu zapinjanja. Dinamička fluktuacija polarizacije detaljno je studirana u neposrednoj blizini faznog prijelaza u feroelektričnom kristalu KH_2PO_4 uz pomoć paramagnetske probe SO4(3-) i ENDOR spektroskopije. Značaj ovih istraživanja očituje se u činjenici da dobiveni podaci pobliže rasvjetljavaju vezu između lokalne dinamike pojedinih iona u kristalu s ukupnom makroskopskom fluktuacijom polarizacije. Rezultati ukazuju na to da dosadašnji modeli koji su se temeljili samo na relativnom pomaku K(+) i P(5+) iona nisu zadovoljavajući, te da je nužan suptilniji model za nastanak spontane polarizacije.

Ključne riječi: supravodljivost, mikrovalni otpor, miješano stanje, feroelektrici, elektronska spinska rezonancija (ESR), elektronsko nuklearna dvostruka rezonancija (ENDOR)

Ciljevi istraživanja: Kao glavni ciljevi projekta u proteklih pet godina mogu se navesti utvrđivanje efektivne mikrovalne vodljivosti u miješanom stanju supravodiča i kritičko ispitivanje dosadašnjih modela nastanka spontane polarizacije u feroelektricima. Na temelju efektivne mikrovalne vodljivosti može se ići dalje prema razvijanju metode mikrovalne apsorpcije za određivanje gornjeg kritičnog polja koja bi nadmašila dosad poznate metode i po preciznosti i po dosegu visokih vrijednosti Hc2 koje daleko nadmašuju maksimalno polje laboratorijskih magneta. Određivanje Hc2(T) je važno jer je njime određena duljina koherencije, koja predstavlja jedan od osnovnih parametara supravodljivog stanja. Nadalje, cilj je projekta da se kombinacijom triju polja (stalnim, modulirajućim i mikrovalnim) ostvari mogućnost ispitivanja dinamike magnetskih virova u potencijalu zapinjanja. Tako bi modulirajuće polje poslužilo kao pokretač virova u potencijalnoj jami dok bi se mikrovalno polje pojavilo kao trenutni detektor stanja. Ova bi metoda imala daljnji cilj u ispitivanju mehanizma termički aktiviranog puzanja magnetskog toka s mogućnošču razlikovanja individualnih skokova od kolektivnog gibanja i ispitivanja anharmoničnosti potencijala zapinjanja. Ova istraživanja predstavljaju fundamentalnu podlogu za tehnološki izuzetno važno pitanje ireverzibilnosti i ponašanja kritičnih struja. U području feroelektrika cilj je bio da se pobliže rasvijetli veza između lokalne dinamike pojedinih iona u kristalu s ukupnom makroskopskom fluktuacijom polarizacije, posebno u slučaju feroelektrika s vodikovom vezom. Svi postavljeni ciljevi su ostvareni, a o rezultatima se govori u rubrikama Opis rada i Sažetak.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Universitaet Stuttgart
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Stuttgart, Njemačka

 2. Naziv ustanove: West Virginia University
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Morgantown, USA


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Microwave magnetoresistance in single crystal high-Tc superconductors (pozvano predavanje na 26th Congress AMPERE on Magnetic Resonance, Atena, Grčka, 9-12.9.1992.)
  Autor(i): A. Dulčić

 2. Naziv: Determination of Hc_2 upper critical field from microwave absorption measurements, pozvano predavanje na XV Conference on Radio and Microwave Spectroscopy, Poznan, Poljska, 26-30.04.1993.
  Autor(i): A. Dulčić

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr