SVIBOR - Projekt broj: 1-03-066

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-03-066


VIBRACIJSKI FENOMENI I INTERAKCIJE U KONDENZIRANOJ MATERIJI


Glavni istraživač: FURIĆ, KREŠIMIR (12661)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 129
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 57
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Odjel za fiziku, Laboratorij za molekulsku fiziku
Adresa: Bijenička cesta 54, P.P. 1016
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (01) 4561-020
teleFaks: 385 (01) 434-467
E-mail: KFURIC@OLIMP.IRB.HR

Sažetak: Ovaj projekt svojim temama zadire u više područja fizike koja leže u blizini ili na granici s kemijom kao što su molekulske znanosti, čvrsto stanje i istraživanje materijala. Osnovne eksperimentalne i prateće računske metode su pretežno vibracijsko-spektroskopske. Ramanovom i infracrvenom spektroskopijom izučava se materija u svim agregatnim stanjima ponekad još u ovisnosti o nekom vanjskom parametru eksperimenta kao što je temperatura, tlak ili koncentracija. Posebna pažnja se posvećuje faznim prijelazima te atom-atom interakcijama koje rezultiraju naglašeno anharmoničnim funkcijama/plohama. Efekti interakcije laserskog snopa i materijala se izučavaju sve do granice sloma površine posebice u slučajevima metala i amorfnih poluvodiča. Koriste se metode simulacije molekulske dinamike za ispitivanje strukturnih, dinamičkih i elektronskih osobina metalnih površina. Objavljeni radovi su u domeni fundamentalnih istraživanja ali dijelom otvaraju i prostore primjene odnosno razvoja.

Ključne riječi: vibracijska spektroskopija (Raman i infracrvena), vibracijska analiza, fazni prijelazi, molekularni kristali, amorfni materijali, laser-materijal interakcija, simulacije molekulske dinamike

Ciljevi istraživanja: Znanstvena aktivnost uobličena ovim projektom djelomično jenastavak istraživanja molekulske dinamike u čvrstoj, tekućoj iplinovitoj fazi čime se grupa bavi niz godina. Metodamavibracijske spektroskopije izučavaju se neke male molekule,derivati benzena i karboksilne kiseline. Paralelno tome izvode seračuni koji upotpunjavaju sliku o atom-atom interakcijama kakounutar molekule tako i među njima. Naglašeno anharmoničkevibracije poput slučajeva zapriječavane rotacije ili inverzije upotencijalnim jamama dvostrukog minimuma nastoje se uočiti iizdvojiti iz potpunog spektralnog zapisa, te se tretiraju sposebnom pažnjom. Komparativnim izučavanjem benzofenona i nekihparasupstituiranih derivata uočen je utjecaj supstituenta nakarakteristične vibracije prstena. Fazni prijelazi izučavani su urazličitim halogeniziranim kristalima benzofenona. Prijelaz uinkomenzurabilnu fazu opažen je i detaljnije obrađen u slučajuamonijevog oksalata semihidrata. Niskofrekventni modovi tj.vibracije rešetke izučavani su u citozinmonohidratu. Udiciklopropilacetilenu ustanovljene su različite stabilne i nestabilne faze. Izotropna i anizotropna komponenta Ramanove vrpcekarakteristične za savijanje molekule vode analizirane su metodom Fourierove dekonvolucije. Ovisnost profila nekih vibracijskihvrpci o koncentraciji otopine objašnjena je u modelu Fermijeve rezonancije uz pretpostavku srednje slabe vodikove veze. Nastavljen je razvoj metode računanja vibracija rešetke zaslučajeve polukrutih molekula. Potpuna analiza normalnih koordinata provedena je za neke halogeno-disupstituirane benzofenone. Ovom tehnikom je obrađena i manja grupaciklopropilnih derivata te je izveden zaključak o stabilnojkonformaciji jednog od njih. Ranije razvijena metoda rješavanjavremenski zavisne Schroedingerove jednadžbe (TDRH) unaprijeđena je novim dodatkom valnoj funkciji. Fenomen supravodljivosti izučavan je s pretpostavkom jakog magnetskog polja u BCS teorijii primjenom QLA. Efekti laser-materijal interakcija izučavani su u dvapravca: (i) Slom površine refraktornih metala, tipovi sloma i njihovasistematizacija. Po prvi puta predložena je odgovarajućasistematizacija za sve opažene tipove (barem 16 morfološkihtipova) "brittle" loma (kao grane u hijerarhijskom stablu) kojaslijedi princip rastuće topološke kompleksnosti. Također,sistematizirana su kavitacijska pucanja površine premakonfiguraciji polja stresa na "Y"-mjestu. Nađena su 3 bazičnamoda nazvana kanonskim. (ii) Simulacija laserske oksidacije refraktorskih metala izvedenaje u linearno rastućem termičkom polju. Proces oksidacije jenehomogen s bitnim učešćem vijčanih dislokacija kao centarasamoorganiziranog rasta. Utvrđeno je da je rast samoorganiziranihstruktura oksida (SO) nelinearan i neravnotežan proces, a tipbitno ovisan o brzini dizanja temperature. Na kontinuiran rasttemperature sistem reagira neprestanim stvaranjem SO struktura. Strukturne promjene i vibracijski fenomeni tankih slojevaamorfnog silicija se induciraju i/ili izučavaju primjenomfokusiranog laserskog zračenja. Po prvi puta opažena je Boseovavrpca u vodikom obogaćenom amorfnom siliciju, te se izučavajunjene karakteristike. Razjašnjen je mehanizam kristalizacije kojiizaziva intenzivan laserski snop na tankom sloju a-Si:H. Također je ispitan utjecaj različitih atmosfera (H2, N2, O2) nanestehiometriju tankih filmova TiO2 prilikom njihovog termičkogtretmana. Boseova vrpca je izučavana i u drugim amorfnimmaterijalima kao što su borosilikatna stakla, a radi se i nastaklastoj fazi molekulskih kristala kao prijelazu na granicitekućina-kristal. Započeta su istraživanja vezana za primjenu metoda molekularno-dinamičke simulacije. Primjena suvremenih brzih računala i algoritama omogućila je vrlo uspješni razvoj novih metoda simulacije materijala. Ovakve metode danas daju rezultate koji se mogu usporediti s rezultatima najboljih eksperimenata, a također se mogu koristiti i za ispitivanje pojava na mikroskopskim skalama dužina i vremena koje su još uvijek nedostupne u laboratorijima. Radi se na primjenama metoda molekularno dinamičke simulacije za ispitivanje faznih prijelaza, rasta tankih filmova interakcije sa laserskim zračenjem, vibracijskih fenomena na metalnim površinama.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: Metal surface effects by pulsed CO2 laser
  Naziv ustanove: ENEA Frascati, Enta per le Nuove Technologie, L'energia e l'ambiente
  Grad: Rim, Italija

 2. Naziv projekta: Structure and vibrational dynamics of thin amorphous semiconductor films
  Naziv ustanove: Ludwig-Maximilians-Universiteit, Sektion Physik
  Grad: Muenchen, Njemačka

 3. Naziv projekta: Vibrational spectroscopy and dynamics of molecules with hydrogen bonding and/or internal rotation
  Naziv ustanove: Ludwig-Maximilians-Universitaet, Sektion Physik
  Grad: Muenchen, Njemačka

 4. Naziv projekta: Phase transitions in molecular solids
  Naziv ustanove: Recherches Physiques, Universite Pierre et Marie Curie
  Grad: Pariz, Francuska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 05.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr