SVIBOR - Projekt broj: 1-03-110

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-03-110


KVANTNI PROCESI INICIRANI SUBMEVSKIM SNOPOM ČESTICA


Glavni istraživač: TUDORIĆ-GHEMO, JOSIP (80622)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 33
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 4
Naziv ustanove: Fakultet elektrotehnike,strojarstva i brodogradnje, Split (23)
Odjel/Zavod: FESB - Zavod za matematiku i fiziku Katedra za fiziku Istraživački laboratorij za fiziku
Adresa: Ulica Ruđera Boškovića bb
Grad: 21000 - Split, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)21 563-777
teleFaks: 385 (0)21 563-877
E-mail: ghemo@fesb.hr
E-mail: ngod@fesb.hr
E-mail: sury@fesb.hr
E-mail: puljak@fesb.hr

Sažetak: Glavni pravci istraživanja vezani su za implementaciju infrastrukture nužne za usvajanje novih tehnologija oplemenjivanja materijala, te za razvoj novih metoda i odnosnih sustava mjerenja ionizirajućeg zračenja. Implementiran je submevski snop iona temeljem vlastitih razvoja mehaničkih i elektroničkih inovacija kod postojećeg 500keV-skog Van de Graaff akceleratora. Implementacija snopa omogućila je preliminarna istraživanja implantacije protona u tanke slojeve poluvodiča TiO2. Prezentirani su rezultati temeljnih istraživanja dvofotonskih deekscitacija pobuđenih stanja atoma ksenona i analizirana sukladnost mjernih podataka i teorijskih predskazivanja. Paralelno je praćena problematika zagađenja okoliša dalmatinske regije uz vrlo intezivno razvijanje metoda X-energetske spektroskopske analize i radiološkog monitoringa temeljem detekcije kočnog zračenja elektrona. Razvijen je detekcijski sustav X-zračenja temeljem PIN-fotodiode. Analizirana je primjenjivost multikriterijskog stupnjevanja zagađenosti okoliša za potrebe DSS (Decision System Support). Istraživačka aktivnost u okviru programa Projekta je izazvla pozornost pa je FESB Sveučilišta u Splitu predloženo da se kandidira za člana CMS Kolaboracije u okviru programa LHCC - CERN - Geneva. Suradnja je ostvarena krajem 1993. godine na programu energetske rezolucije prototipa Shashlik detektora. Pozitivno ocijenjena suradnja rezultirala je pozivom da se ista proširi u 1994 na 6 istraživač - mjeseci. Ova suradnja otvara mogućnost da temeljna i primijenjena istraživanja u fizici na Sveučilištu u Splitu dosegnu najvišu svjetsku razinu. U tom smislu je tijekom 1994. i 1995. godine i usmjerena glavnina znanstvene djelatnosti na program CMS eksperimenta. Proširen je broj članova grupe aktivne na CERN-u kao i područje aktivnosti u okviru CMS programa. Tijekom 1994. godine ispitivana je uniformnost energetskog odziva Shashlik detektora, prostorna rezolucija baricentra pljuska u detektoru, separacija dvaju istodobnih pljuskova u detektoru. Utvrđeno je da višestruko protkani Shashlik svjetlosnim vodovima (LWS - Light Wawes Shift fibers) ima bitno poboljšana svojstva. Ispitivana je otpornost detektora na radijacijska oštećenja i utvrđeno da smanjenje svjetlosnog odziva prati longitudinalni profil pljuska u Shashliku. Ispitivan je utjecaj magnetskog polja na energetski odziv Shashlik detektora i utvrđen je poznati efekt porasta odzivnog signala oko 11% kod 3 Tesla, bez značajnog pogoršanja energetske rezolucije. Paralelno su ispitivane prednosti scintilacijskih kristala CeF3 i PbWO4 u izgradnji elektromagnetskog kalorimetra. Oba kristala osiguravaju bolju rezoluciju od Shashlik detektora. Posebno dobra energetska rezolucija utvrđena je kod CeF3 kristala, ali zbog visoke cijene kristala daljnja ispitivanja su usmjerena na svojstva PbWO4. Tijekom 1995. godine detaljno je ispitivana ovisnost svjetlosnog odziva kristala o temperaturi. Također i ovisnost energetske rezolucije o načinu pretvorbe svjetlosnog odziva u strujni puls. Utvrđena je blaga nepovoljna ovisnost odziva o temperaturi, a primjena APD (avalanche photodiode) zahtijeva daljnju analizu. Problem otpornosti kristala na radijacijska oštećenja traži eksperimantalnu simulaciju stvarne brzine doze zračenja u LHC-u i detaljno snimanje ponašanja kristala. Očekuje se da CERN ponudi FESB-Split odnosna istraživanja, a što potvrđuje pozitivno ocijenjenu dosadašnju suradnju djelatnika FESB-Split s CERN-Geneva. Paralelno je nastavljen rad na problematici monitoringa zagađenja okoliša. Utvrđen je pad koncentracije metala u otpadnim vodama južnog sliva Splita u razdoblju 1991-1993. godine, u kojemu zbog ratnih zbivanja stagnira gotovo cijelokupna industrija regije. Za potrebe zdravstva projektiran je sustav izrade baze ekoloških podataka. Za potrebe radiološkog monitoringa izgrađen je štit od prirodnog zračenja (nekontaminirano željezo) radi zaštite detektora pri snimanju kočnog zračenja elektrona od čistih beta radionuklida.

Ključne riječi: submevski ionski snop, detektor ionizirajućeg zračenja, X-spektrometrija, kočno zračenje, radiološki monitoring, nadzor ekosustava, CMS program, Shashlik detektor, PbWO4 kristal.

Ciljevi istraživanja: Osnovni cilj: razviti temeljna i primijenjena znanstvenaeksperimentalna istraživanja u fizici na Sveučilištu u Splitu dorazine za ugovornu suradnju s vodećim svjetskim istraživačkimcentrima u fizici. U okviru osnovnog cilja: 1.) - postojeći 500 keV-ski Van de Graaff akcelerator(Laboratorij za fiziku - FESB) dovesti u funkciju zaimplementaciju submevskog snopa iona; 2.) - razvijati nove metode i mjerne sustave detekcijeionizirajućeg zračenja radi laboratorijske stanice za analizusastava uzorka i radiološki monitoring ekosustava; paralelnopratiti stanje zagađenosti ekosustava regije klasičnim metodama; 3.) - intenzivirati sudjelovanje istraživača sa Sveučilišta uSplitu na međunarodnom istraživačkom projektu detekcije SM Higgs bozona u okviru uspostavljene suradnje sa CMS kolaboracijomCERN-a, Geneva. Očekivani rezultati: 1.) - implementacija submevskog snopa iona omogućuje temeljna (radijacijski uhvat protona lakim jezgrama) i primijenjena(procesiranje površinskih slojeva materijala) eksperimentalnaistraživanja u fizici na aktualnoj svjetskoj razini; 2.) - organizacija laboratorijske stanice za analizu sastavauzoraka i radiološki monitoring podiže razinu zaštite ekosustavapriobalnog područja srednjeg Jadrana; 3.) - očekuju se nova saznanja o kvantnoj strukturi i kvantnimprocesima u materiji; 4.) mogućnost organizacije nastavnih laboratorijskih vježbivisoke znastvene razine ( fizika, tehnologija, ekologija,informatika) za potrebe dodiplomskog i poslijediplomskog studijana Sveučilištu u Splitu.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: RD-CMS-LHC-CERN Performances of the Electromagnetic Calorimeter and the Corresponding Simulationes Studies
  Naziv ustanove: CERN - European Laboratory for Particle Physics
  Grad: 1211 - Geneva 23, CH


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: CERN - European Laboratory for Particle Physics LHC - The Large Hadron Collider - Collaboration CMS - The Compact Muon Solenoid - Collaboration
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Sustavna razmjena stručnjaka
  Grad: 1211 - Geneva 23, CH

 2. Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Odjel Fizika, Zavod EF, Zavod IME
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Prirodoslovno Matematički Fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Fizički odjel
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Konstrukcija i izrada nekontaminiranog željeznog oklopa detektora za zaštitu od prirodnog radioaktivnog zračenja
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Godinović N., Mađor S., Sorić I., Tudorić-Ghemo J.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 26.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr