SVIBOR - Projekt broj: 1-03-172

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-03-172


JAKO KORELIRANI ELEKTRONSKI SISTEMI


Glavni istraživač: HAMZIĆ, AMIR (15234)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 14
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 10
Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakultet, Prirodoslovni odjeli, Zagreb (119)
Odjel/Zavod: Fizički odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet
Adresa: Bijenička 32
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (1) 4555 730
Telefon: 385 (1) 432 482
teleFaks: 385 (1) 432 525
E-mail: hamzic@dominis.phy.hr

Sažetak: Jako korelirani fermionski sistemi su već nekoliko godina u Ť centru istraživanja fizike čvrstog stanja. Problem elektronskih Ť interakcija dominira, između ostalog, u He3, kvantnom Hall Ť efektu, istraživanjima teško fermionskih sistema i miješanih Ť valencija, visokotemperaturnoj supervodljivosti, magnetskim Ť superrešetkama i organskim vodičima. Sistemi s teškim fermionima (HF) predstavljaju novu klasu Ť intermetalnih spojeva, kod kojih je jedan od konstituenata s Ť nepopunjenom f-orbitalom. Na visokim temperaturama su HF tipični Ť lokalizirani Kondo sistemi, a na niskim se temperaturama Ť f-stanja delokaliziraju i formiraju teško fermionsko stanje. U Ť koherentnom stanju HF mogu biti nemagnetski ili antiferomagneti, Ť a na vrlo niskim temperaturama i supervodiči (čije priroda je još Ť uvijek kontroverzna, a postoje i indikacije da je fizikalni Ť mehanizam te supervodljivosti elektron-elektron tipa). Ť Visokotemperaturna supravodljivost (HTSC) je fizikalni Ť fenomen koji još uvijek nije u potpunosti razjašnjen, usprkos Ť velikom broju novih materijala, eksperimentalnih podataka i Ť teorijskih pristupa. HTSC materijali imaju strukturu s Cu-O Ť ravninama, te reduciranu dimenzionalnost relevantnih elektronskih Ť stanja. Male promjene njihove kemijske strukture dovode u HTSC Ť oksidima do pojave dugodosežnih magnetskih korelacija, što Ť ukazuje na važnost elektron-elektron interakcija. Ť Anizotropni organski vodiči su do sada manifestirali Ť različita svojstva (supervodljivost, valove gustoće spina - SDW, Ť anionsko uređenje, itd) pod utjecajem različitih vanjskih Ť fizikalnih parametara. Njihova kristalna struktura sastoji se Ť lanaca donorskih molekula koji su odvojeni lancima akceptorskih Ť aniona, a značajna razlika u vrijednostima integrala prekrivanja Ť duž pojedinih njihovih kristalografskih osi čini ove materijale Ť izrazito anizotropnima. Posebno značajna su istraživanja ovih Ť organskih materijala u SDW i izolatorskoj fazi u jakim magnetskim Ť poljima. Magnetske metalne superrešetke su epitaksijalne Ť "sendvič" strukture sastavljene iz nekoliko desetaka ultratankih Ť monokristalnih slojeva (npr. Fe/Cr, Co/Cu, Co/Ru, Fe/V, Cu/Ni Ť itd). Zbog redukcije debljine pojedinih slojeva, ovakve strukture Ť predstavljaju kvazi-dvodimenzionalne magnetske sisteme, Ť karakterizirane velikom magnetskom anizotropijom (koja može Ť favorizirati određeni preferentni smjer magnetizacije), Ť gigantskim iznosom magnetootpora (u nekim sistemima i većim od Ť 100%) i oscilacijama magnetskih korelacija između susjednih Ť feromagnetskih slojeva. Jednako je tako u području nanomagnetizma Ť i istraživanjima različitih mezoskopskih sistema (superrešetke Ť obrađene elektronskom litografijom ili agregati) jedan od Ť najvažnijih problema fizikalno porijeklo dinamike orijentacije Ť magnetizacije u malim monodomenskim česticama, što je vrlo Ť značajno za razvoj novih magnetskih memorija.

Ključne riječi: jako korelirani elektronski sistemi, sistemi s teškim fermionima, visokotemperaturni supervodiči, magnetske superrešetke, organski vodiči, električni otpor, magnetootpor, Hallov efekt, niske temperature, jaka magnetska polja

Ciljevi istraživanja: Cilj predloženog projekta je sistematsko eksperimentalno istraživanje sličnosti i razlika elektronskih svojstava različitih sistema s jakim korelacijama. Istraživanjima Hallovog efekta i magnetootpora HF sistema u nekoherentnom režimu utvrđena je jedinstvena ovisnost o temperaturi i magnetskom polju, koje se može dobro opisati s tzv."skew" modelom raspršenja vodljivih elektrona na neovisnim magnetskim momentima. S druge strane, prijelaz u niskotemperaturno koherentno stanje, kao i neka njegova svojstva (magnetske korelacije, efekti dopiranja) još uvijek nisu u potpunosti razjašnjena. Zbog toga je jedan od ciljeva ovog projekta istraživanje onih HF sistema kod kojih se ovi efekti pojavljuju pri promjeni vanjskih parametara (magnetsko polje, dopiranje). Posebna pažnja biti će posvećena različitim vrstama asimetričnog raspršenja vodljivih elektrona u koherentnom stanju ("anomalous velocity" - za koji se očekuje da dominira u neuređenim sistemima), a koje je moguće jasno razlučiti mjerenjima Hallovog efekta. Nastaviti će se i s istraživanjima magnetskih faza u koherentnom režimu, jer su se galvanomagnetska mjerenja pokazala kao vrlo osjetljiva na male promjene elektronske odnosno magnetske strukture. Istraživati će se kvalitetni visokotemperaturni supravodljivi materijali (u okviru raspoloživih izvora) u normalnom i supravodljivom stanju, a naročita će pažnja biti posvećena studijama "vortex" strukture (mjerenja magnetske relaksacije na vrlo niskim temperaturama). Sistematska ispitivanja magnetotransportnih svojstava i njihove anizotropije uspoređivati će se s rezultatima drugih vrsta (npr. magnetskih) mjerenja. Razmatrati će se moguće tehnološke aplikacije dobivenih rezultata. Mjerenja galvanomagnetska svojstava u jakim magnetskim poljima (magnetootpor i njegova anizotropija, Hallov efekt) različitih anizotropnih organskih vodiča (TMTCF)2X (C = Se, S; X = NO3, Br) biti će, za neke spojeve, usmjerena na proučavanje faze s valovima gustoće spina (SDW) (mogući utjecaj primjenjenog magnetskog polja na SDW, razlučivanje polumetalnog karaktera osnovnog stanja SDW-a, temperaturna ovisnost broja nosilaca naboja), odnosno kod drugih organskih vodiča, na istraživanja njihove niskotemperaturne izolatorske faze. Interes za istraživanja magnetskih superrešetki (npr. Fe/Cr, Co/Cu) ili granularnih tankih filmova je dvojak. Ovi novi, umjetno stvoreni, magnetski sistemi karakterizirani su jakom magnetskom anizotropijom, gigantskim magnetootporom i oscilatornim magnetskim korelacijama. S druge ih strane ta svojstva čine vrlo interesantnima za moguće primjene ("okomito" spremanje podataka, memorije, detektori magnetskog polja). Detaljno će se proučavati utjecaj različitih parametara (debljina pojedinih slojeva, kvaliteta površina - "surface roughness", dopiranje, temperatura, primjenjeno magnetsko polje) na iznos gigantskog magnetootpora, a sintetizirati će se i novi sistemi. Nove metode pripreme elektronskom litografijom ili stvaranjem agregata atoma omogućuju dobivanje magnetskih objekata nanometarskih dimenzija. Jedno od temeljnih pitanja u tom području nanomagnetizma je fizikalni mehanizam dinamike orijentacije magnetizacije malih monodomenskih čestica na niskim temperaturama (termički pobuđen superparamagnetizam ili tuneliranje), pri čemu će se kao eksperimentalna proba koristiti temperaturna ovisnost gigantskog magnetootpora.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: DOE JF 817-31 Electronic Properties of Heavy Fermion Systems (do 31.08.1992.)
  Naziv ustanove: Los Alamos National Laboratory
  Grad: Los Alamos, SAD

 2. Naziv projekta: CI1*-0576M(A) Magnetic and Transport Properties of Heavy Fermion Intermetallic Compounds (EEC projekt; do 30.06.1993.)
  Naziv ustanove: Laboratoire de Physique des Solides
  Grad: 91405 - Orsay, Francuska

 3. Naziv projekta: CI1*-0576M(A) Magnetic and Transport Properties of Heavy Fermion Intermetallic Compounds (EEC projekt; do 30.06.1993.)
  Naziv ustanove: Imperial College of Science
  Grad: London, Velika Britanija

 4. Naziv projekta: CI1*-0576M(A) Magnetic and Transport Properties of Heavy Fermion Intermetallic Compounds (EEC projekt; do 30.06.1993.)
  Naziv ustanove: Institut za fiziku
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 5. Naziv projekta: CI1*-0568C(EDB) Single Crystal Studies of High Temperature Superconductors (EEC projekt)
  Naziv ustanove: Institut za fiziku
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 6. Naziv projekta: CI1*-0568C(EDB) Single Crystal Studies of High Temperature Superconductors (EEC projekt)
  Naziv ustanove: Institut Jožef Štefan
  Grad: Ljubljana, Slovenija

 7. Naziv projekta: CI1*-0568C(EDB) Single Crystal Studies of High Temperature Superconductors (EEC projekt)
  Naziv ustanove: Imperial College of Science
  Grad: London, Velika Britanija

 8. Naziv projekta: CI1*-0568C(EDB) Single Crystal Studies of High Temperature Superconductors (EEC projekt)
  Naziv ustanove: CNRS
  Grad: 75000 - Paris, Francuska

 9. Naziv projekta: Magnetisme des composes intermetalliques et des couches minces
  Naziv ustanove: Ministere francais de la Recherche et de la Technologie
  Grad: 75000 - Paris, Francuska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Laboratoire de Physique des Solides (associe au CNRS)
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 91405 - Orsay, Francuska

 2. Naziv ustanove: Institut za fiziku Sveučilišta
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Los Alamos National Laboratory
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Los Alamos, SAD

 4. Naziv ustanove: Imperial College of Science
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: London, Velika Britanija

 5. Naziv ustanove: Institut Jožef Štefan
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Ljubljana, Slovenija

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr