SVIBOR - Projekt broj: 1-07-003

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-07-003


MJEŠAVINE REAKTIVNIH ALTERNIRAJUĆIH I STATISTIČKIH KOPOLIMERA


Glavni istraživač: VUKOVIĆ, RADIVOJE (53914)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 71
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 30
Naziv ustanove: INA, Razvoj i istraživanje, Zagreb (61)
Odjel/Zavod: INA-Industrija nafte d.d., Razvoj i istraživanje
Adresa: Savska cesta 41/X
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 233-16-66/2033
Telefon: 385 (0)1 21-63-16
teleFaks: 385 (0)1 21-52-73
Telefon: 385 (0) 1 611-55-11

Sažetak: Studij zakonitosti mješljivosti polimera proširen je na mješavine modificiranih PPO polimera s derivatima stirena i funkcionalnih alternirajućih kopolimera priređenih kopolimerizacijom elektron- donor-akceptor monomera uz slobodne radikale kao inicijatore. Priređeni su alternirajući kopolimeri koji sadrže mezogene skupine u bočnim lancima, što omogućava proširenje teorije srednjeg polja na mješavine koje sadrže krute skupine pogodne za formiranje gusto složenih struktura mezomorfnih svojstava. Priređeni su alternirajuć kopolimeri koji su potencijalni aditivi kod pridobivanja nafte. Dio istraživanja povezan je sa studijem sinteze i karakterizacije polimera smanjene gorivosti. Studij mehanizma alternirajuće kopolimerizacije uz participaciju CT-kompleksa proširen je na kopolimere koji sadrže makrocikličke polietere u bočnim lancima vezanim na sukcinimidne prstenove. Priređen je veliki broj N-supstituiranih maleimida i njihovih kopolimera s ŕ-metilstirenom. Primjenom WAXD i SAXD postupka utvrđeno je da ti kopolimeri sadrže međuplošne razmake koji su povezani s rasporedom bočnih lanaca duž glavnog lanca polimera, kao i međuplošne razmake povezane s duljinom bočnih lanaca. Utvrđena je prisutnost međuplošnih razmaka koji su karakteristični za gusto pakovane strukture a mogu se pripisati prisutnosti 3-jedan heliksa. Istraživane su razlike u sposobnosti kompleksiranja homopolimera, alternirajućih kopolimera i niskomolekularnih spojeva koji sadrže benzo-15-kruna-5 s Na-ionima i K-ionima u metilen dikloridu. Polazeći od Floryeve jednadžbe, razvijena je verzija jednadžbe stanja za polimerne otopine koja se temelji na metodi doprinosa grupa. Primijenjena je za računanje ravnoteže kapljevina-kapljevina polimernih sistema. Priređeni polimeri i njihove mješavine karakterizirani su termičkim metodama, spektroskopskim metodama, WAXD i SAXD, HPGPC, spektrometrijom masa i polarizacijskom mikroskopijom.

Ključne riječi: Sinteza, alternirajući kopolimeri, statistički kopolimeri, vodotopivi kopolimeri, elektron-donor-akceptor monomeri, mezomorfne faze, češljaste strukture, mješljivost, separacija faza, parametri interakcije segmenata, teorija srednjeg polja, GC-Floryeva jednadžba stanja, fazna ravnoteža kapljevina - kapljevina

Ciljevi istraživanja: Ciljevi istraživanja su studij odnosa između svojstava i strukture polimernih materijala na molekularnoj i nadmolekularnoj razini što omogućava pripravu polimernih materijala željenih primjenskih svojstava na osnovi poznavanja i kontrole strukture makromolekula. Postupak koji ima veliki značaj kod priprave polimera za specijalne namjene je priprava mješavina polimera sa polimerima. Mogućnosti predviđanja svojstava smjese polimera sa polimerima uz primjenu osnovnog pravila teorije srednjeg polja, koja se uobičajeno koristi, su ograničene, pa je za primjenu novih polimernih materijala željenih svojstava, te za proširenje primjene zakonitosti mješljivosti polimera, potrebno izvršiti opsežna istraživanja s novim polimerima i kopolimerima strogo definiranih kemijskih i makromolekularnih struktura. To takodjer omogućuje procjenu većeg broja parametara potrebnih za primjenu različitih modela. U tom cilju priređena je serija novih alternirajućih kopolimera: St, ŕ- i á-MeSt i fenilvinil alkil etera (alkil = Et, sec-Bu) s N-supstituiranim maleimidima (RMI): R = H, Me, Et, n-Pr,izo-Pr, n-Bu, terc-Bu, n-Hex, N-benzo-15-kruna-5 (b15/5), 2,4,6-tribromfenil, p-C6H4COOholesteril, (CH2)5-COOholesteril, 4-fenoksi fenilen. Priređeni su vodotopljivi kopolimeri St i MAn, i kopolimeri na osnovi vinilnih aromatskih spojeva pirokondenzata sa MAn kopolimerizacijom uz sudjelovanje CT-kompleksa. Sterički faktori kontrolirani su izborom odgovarajućih supstituenata u bočnim lancima, a mikrotakticitet izborom otapala, kontrolom koncentracije i temperature. Osim toga priređena je serija statističkih kopolimera sulfoniranjem PPO u cilju studija mješljivosti statističkih i alternirajućih kopolimera što također do sada nije objavljeno u literaturi. Uvođenjem krutih mezogenih skupina u bočne lance češljastih polimera priređeni su polimeri koji pokazuju mezomorfna svojstva, te predstavljaju potencijalne aditive za poboljšanje svojstava polimernih mješavina. Procjenjivana je ravnoteža kapljevina-kapljevina polidisperznih polimernih otopina uzimajući u obzir raspodjelu molekulnih masa homopolimera i raspodjelu molekulnih masa i sastava kopolimera za otopine kopolimera. Ispitivana je mogućnost primjene termodinamskih modela Entropijskog-FV i GC-Flory jednadžbe stanja za kvantitatino i semikvantitativno predvidjanje mješljivosti polimera. Dobiveni rezultati su usporedjivani s eksperimentalnim rezultatima i teorijom srednjeg polja.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: JF-902 (NSF) Effect of the chemical structure on polymer miscibility
  Naziv ustanove: University of Massachusetts, Polymer Science and Engineering Department
  Grad: 01003 - Amherst MA, USA


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković"
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 29.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr