SVIBOR - Projekt broj: 1-07-159

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-07-159


RAZVOJ I PRIMJENA MODELA U KEMIJI


Glavni istraživač: TRINAJSTIĆ, NENAD (50450)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 286
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 162
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Odjel Kemija
Adresa: Bijenička cesta 54
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
teleFaks: 385 (0)1 272-648
Telefon: 385 (0)1 424-689
Telefon: 385 (0)1 4561-111/1635
teleFaks: 385 (0)1 425-497
E-mail: trina@olimp.irb.hr

Sažetak: Razvijamo 3-D molekularne deskriptore i testiramo njihovu upotrebljivost u QSAR modelima, kao i QSAR model zasnovan na indeksu molekularne povezanosti za izračunavanje particijskih koeficijenata komercijalnih kemikalija. Za potrebe razvoja QSAR modela definiraju se i testiraju novi molekularni deskriptori koji se izvode iz topološke, geometrijske i elektronske strukture molekula. Fizičko-kemijske procese na mikroskopskoj skali studiramo metodama diskretne i kompjutorske matematike. Bavimo se problemom prebrojavanja acikličkih šetnji i konjugiranih prstenova u molekularnim grafovima, kao i prekrivanjem rešetki i velikih grafova dimerima. Proširujemo doseg modela konjugiranih krugova kao i BORT metode na velike molekularne sustave. Radimo na određivanju strukture i svojstava ugljikovih kaveza nazvanih fullerenima. Posebna pažnja je posvećena generiranju i prebrojavanju izomera fullerena, mogućnosti njihove interkonverzije, simetrijskim svojstvima, te njihovom dvo- i tro-dimenzionalnom prikazu. Istražujemo neelastične sudare atoma i molekula u modelu čvrste jezgre. U istom modelu proučavamo i proces disocijacije molekula u sudaru s atomom. Svojstva rezonancija u adijabatskim sudarima atoma istražujemo u prisutnosti vanjskog elektrostatskog polja. Razvijamo kompjutorsku iterativnu metodu za predviđanje sekundarne strukture membranskih proteina.

Ključne riječi: Teorijski modeli, diskretna matematika u kemiji, molekularni deskriptori, QSAR modeli, sekundarna struktura membranskih proteina, modeliranje svojstava i stabilnosti konjugiranih sustava i površina, ugljikovi kavezi - fullereni, metoda perturbacije niskog ranga, model konjugiranih krugova, neelastični sudari, model čvrste jezgre, disocijacija sudarom, rezonancije, neadijabatski sudari, kemija okoliša.

Ciljevi istraživanja: Opći cilj projekta je razvoj teorijskih modela i njihova primjena na sustav vertikalno povezanih problema u kemiji. Specifični ciljevi projekta su razvoj matematičkih, kompjutorskih, kvantno-kemijskih i dinamičkih modela te njihova primjena na određene kemijske probleme važne za suvremenu kemiju i kemijsku fiziku. (a) Matematički modeli. Primjenom topoloških indeksa i drugih strukturnih parametara razvijeni su kvantitativni modeli koji unutar pogreške mjerenja predviđaju koeficijente razdjeljenja 1-oktanol/voda za policikličke aromatske uglikovodike (PAH), njihove heteroanaloge s atomima dušika, kisika i sumpora, njihove alkil-, kloro-, amino- i hidroksil- derivate, te klorirane benzene i klorirane bifenile (PCB). Naša istraživanja su ukazala nanedostatke postojećih modela kao i na potrebu provjere nekih izmjerenih koeficijenata razdjeljenja 1-oktanol/voda. Statističkim metodama (metoda glavnih komponenata, analiza"klastera", linearna regresija jedne ili više varijabli) istraživana je veza strukturnih i kvantno-kemijskih parametara s asorpcijskim svojstvima poljoprivrednih kemikalija. Razvijen je kvalitetan model za predviđanje koeficijenata sorpcije na tlu za organofosforne spojeve te preliminarni modeli za triazine, karbamate, acetanilide i derivate uree. Istraživanja su pokazala da je za modeliranje sorpcijskih svojstava polarnih molekula neophodno primijeniti parametre koji opisuju elektronska svojstva proučavanih molekula. Došli smo i do novih saznanja na molekularnom nivou o mehanizmima procesa adsorpcije organskih kemikalija na tlu. Primjenom ranije opisanih statističkih metoda dobiven je kvalitetan model za predviđanje selektivnosti poznate skupine herbicida (fenoksiakrilata) u sustavu riža/trava. To jeznačajan rezultat jer je do sada u znanstvenoj literaturi objavljeno tek par modela koji uspješno opisuju selektivnost neke od poznatih skupina komercijalnih herbicida. Primjenom matematičkih modela objasnili smo niz vlastitih i literaturnih podataka o homogenim i heterogenim ravnotežama u vodenim otopinama različitih ionskih jakosti (razrijeđene vodene otopine NaCl, prirodne vode i otpadne vode, te krvni serum). Većina rezultata je povezana s problemom zaštite okoliša od toksičnih metala i organskih zagađivala. (b) Kompjutorski modeli. Razvijen je model perturbacije niskog ranga za realne matrice. Primjenom sustava za induktivno učenje razvijena su strukturna pravila za predviđanje brze ili spore razgradnje organskih zagađivala u okolišu. Ispitivane su mogućnosti primjene transfer matrice na višedimenzionalne sustave. Dosadašnji rezultati pokazuju da je moguće formalizirati izgradnju transfer matrice za monomer bilo koje veličine u drugim dimenzijama. Osim za problem prekrivanja dimerima, transfer matrica primjenjena je i za konstruiranje polinoma konjugiranih prstenova za benzenoidne polimere. Razvili smo algoritam za generiranje fullerenskih izomera i analizirali mogućnost njihove interkonverzije Stone-Wales transformacijom. Istražena su simetrijska svojstva izomera fullerena, a posebno su studirani postupci za prikaz fullerenskih struktura u dvije i tri dimenzije. (c) Kvantno-kemijski modeli. Razvijen je model konjugiranih krugova (semi-empirijski VB model) za predviđanje strukture, aromatičnosti i reaktivnosti heterocikličkih sustava (s atomima kisika, dušika i sumpora) i velikih uglikovih grozdova, koji se pojavljuju kao središte nukleacije kod formiranja čađi, a također mogu biti od presudne važnosti u astrokemiji. Pronađena je korelacija dugog dosega u VB strukturama benzenskih mreža i kvadratično planarnih mreža. (d) Dinamički modeli. Cilj je pronaći jednostavna pravila koja bi omogućila inverziju udarnih presjeka kao i doprinos teoriji kinetike razrijeđenih plinova, npr. molekulskih oblaka. Razvijen je model raspršenja s čvrstom jezgrom i primjenom na analizu udarnih presjeka atoma na višeatomskim molekulama. Razvijena je klasična teorija raspršenja s valnim paketima i primijenjena na analizu dinamike čestice u jakim elektromagnetskim poljima.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: F-918 EXPOSURE ASSESSMENT METHODS FOR GROUNDWATER QUALITY
  Naziv ustanove: NATIONAL INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCES
  Grad: NC 27709 - RESEARCH TRIANGLE PARK, U.S.A.

 2. Naziv projekta: F-986 Collisions of Metal Clusters and Atoms
  Naziv ustanove: University of Florida
  Grad: FL 32611 - Gainesville, Florida, U.S.A.

 3. Naziv projekta: JF-001 Mathematical and computational studies in quantum chemistry
  Naziv ustanove: Texas A&M University at Galveston, Galveston, Texas, USA
  Grad: Galveston, Texas, USA


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Fakultet poljoprivrednih znanosti
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: National Institutes of Health
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: MD 20892 - BETHESDA, U.S.A.

 3. Naziv ustanove: Univeristy of Utrecht
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: NL-3508 TD - UTRECHT, NIZOZEMSKA

 4. Naziv ustanove: Kernforschungszentrum Karlsruhe
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: D-76021 - KARLSRUHE, Njemačka

 5. Naziv ustanove: LPC, d.o.o.
  Tip ustanove: Neprofitna
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 6. Naziv ustanove: National Institute of Environmental Health Sciences
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: NC 27709 - RESEARCH TRIANGLE PARK, U.S.A.

 7. Naziv ustanove: MacAda
  Tip ustanove: Neprofitna
  Grad: 61000 - Ljubljana, Slovenija

 8. Naziv ustanove: CEC-Joint Research Center
  Tip ustanove: Državna uprava
  Grad: I-21020 - Ispra (VA), Italija

 9. Naziv ustanove: Masaryk University
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 602 00 - Brno, Czech Republic

 10. Naziv ustanove: National Institute of Public Health and Environmental Protection
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Grad: NL-3720 BA - Bilthoven, Nizozemska

 11. Naziv ustanove: University of Umea
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: S-90187 - Umea, Švedska

 12. Naziv ustanove: CTIS
  Tip ustanove: Neprofitna
  Grad: F-69003 - Lyon, Francuska

 13. Naziv ustanove: GSF-Forschungszentrum fur Umwelt und Gesundheit
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: D-8042 - Neuherberg, Njemačka

 14. Naziv ustanove: The Volcani Center, Agricultural Research Organization, Institute of Soils and Water
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 50250 - Bet-Dagan, Izrael

 15. Naziv ustanove: Heinrich Heine University, Duesseldorf, Germany
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: Duesseldorf, Germany

 16. Naziv ustanove: Drake University, USA
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Des Moines, Iowa, USA

 17. Naziv ustanove: University of Bucharest
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Bucharest, Romania

 18. Naziv ustanove: University of Reading
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: Reading, England, UK

 19. Naziv ustanove: Institut Jožef Stefan
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 61000 - Ljubljana, Slovenija

 20. Naziv ustanove: Texas A&M University at Galveston
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Galveston, Texas, USA

 21. Naziv ustanove: Farmaceutsko-biokemijski fakultet
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 22. Naziv ustanove: Argonne National Laboratory
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: IL 60439 - Argonne, U.S.A.

 23. Naziv ustanove: University of Parma, Department of Informatics
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Parma, Italija

 24. Naziv ustanove: State University of New York at Stony Brook
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Stony Brook, New York, U.S.A.

 25. Naziv ustanove: University of Florida
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: FL 32611 - Gainesville, Florida, U.S.A.

 26. Naziv ustanove: U.S. Geological Surwy
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Menlo Park, California, U.S.A.

 27. Naziv ustanove: Kernforschungsanlage Juelich
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Juelich, Njemačka

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr