SVIBOR - Projekt broj: 1-07-182

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-07-182


ORGANSKA ZAGAĐIVALA U JADRANU


Glavni istraživač: DUJMOV, JOZO (10793)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 30.06.94.

Ukupno radova na projektu: 1
Naziv ustanove: Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split (1)
Komunikacija
Telefon: 385 (0)46-682

Sažetak: U okviru istraživanja organskih zagađivala u Jadranu nastavljeno Ť je sa monitoring-om parametara koji se već dugo godina rade a to Ť su: fenoli, poliaromatski ugljikovodici (PAHs) i anionski Ť deterđenti u priobalnom moru većih gradova srednjeg i južnog Ť Jadrana. Dobiveni podaci predstavljaju dobru osnovu za procjenu Ť utjecaja čovjekove aktivnosti na morsku sredinu. Posebna Ť pozornost dana je analizi akumuliranja PAH-ova u trlji (Mullus Ť barbatus) u ovisnosti o sadržaju ovih zagađivala u sedimentu na Ť kojem ova riba obitava. Te su anlize napravljene na 20-ak postaja Ť uzduž istočne obale Jadrana - od Istre do Konavala. Nadalje Ť PAH-ovi i kloriranu ugljikovodici (DDT, DDE, DDD, aldrin, HCB, Ť HCH, PCBs) određivani su preciznom metodom kapilarne plinske Ť kromatografije u novootkrivenom komercijalnom nalazištu školjke Ť Chamelea gallina na ušću rijeke Neretve, u svrhu kontrole Ť kemijske ispravnosti ovog školjkaša - pripadnika kategoriji Ť "frutti di mare". Razrađena je metoda određivanja koncentracije Ť humusnih tvari otopljenih u morskoj vodi, kako bi se odredila Ť njihova uloga u procesu "cvjetanja mora". Analitičke metode Ť (plinska kromatografija, fluorescentna spektrometrija) koje su Ť korištene u ovim istrživanjima potvrđene su međunarodnom Ť interkalibracijom. Tijekom petogodišnjeg rada na projektuŤ objavljeno 9 radova.

Ključne riječi: organska zagađivala, Jadransko more, poliaromatski ugljikovodici, klorirani ugljikovodici, humusne tvari, anionski deterdženti, fenoli, morski organizmi, sediment, morska voda

Ciljevi istraživanja: Cilj ovih istraživanja je da se odredi razina zagađenostiJadranskog mora s organskim zagađivalima, i to kako u priobalnom dijelu u blizini većih gradova tako i na otvorenom moru.Utvrđivanjem mjerodavnih podataka moći će se poduzimati potrebnemjere u svrhu zaštite ekosustama i u krajnjem slučaju zaštite ljudskog zdravlja.Raspored postaja istraživanja, priobalno more i otvoreni dio odabran je s obzirom na poznata mjesta ulaza zagađivala i očekivanu disperziju. U tom smislu ustanovljena je raspodjela nekih hidrofobnih organskih zagađivala (PAH-ovi i klorirani ugljikovodici) koja ulaze u Jadran sjevernotalijanskim rijekama i sustavom strujanja i sedimentiranja prenose na srednji Jadran. Sadržaj tih zagađivala u sedimentu srednjeg Jadrana opada od talijanske prema hrvatskoj obali. Dobiveni višegodišnji podaci o onečišćenosti priobalnog moravećih gradova srednjeg i južnog Jadrana predstavljaju osnovu za projektiranje sustava za pročišćavanje gradskih otpadnih voda i dužine podmorskog ispusta. Kvaliteta mjerenja organskih zagađivala utvrđena je međunarodnom (svjetskom) interkalibracijom (IAEA/UNEP/IOC 1992,1994). Jedan od ciljeva rada na projektu je i istraživanje uloge humusnih tvari u procesu prekomjerne fitoplanktonske proizvodnje ("cvjetanje mora").Polazi se od pretpostavke da u uvjetima povećane temperature morske vode dolazi do regeneracije anorganskog fosfata iz sedimenta, kojeg prihvaćaju otopljene humusne tvari i zadržavaju u vodenom stupcu. Time fitoplanktonu stoje na raspolaganje povećane količine ovoga nutrienta, koji je inače ograničavajući čimbenik fitoplanktonske proizvodnje u Jadranu.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: International Atomic Energy Agency (I.A.E.A.)

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 07.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr