SVIBOR - Projekt broj: 1-07-190

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-07-190


STUDIJ METALNIH OKSIDA, OKSIDNIH STAKALA I ZEOLITA


Glavni istraživač: MUSIĆ, SVETOZAR (32832)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 131
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 53
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Tehnologija, nuklearna energija i zaštita
Adresa: Bijenička 54
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (041)461 094
E-mail: music@olimp.irb.hr
teleFaks: 385 (041) 425 497

Sažetak: Ovaj Projekt nastoji spojiti znanstvene interese i sposobnostiDr. Ť S. Musića i Dr. B. Subotića i njihovih suradnika uzajedničkoj Ť studiji metalnih oksida, oksidnih stakala i zeolita.Navedeni Ť materijali su našli primjenu u mikrovalnim i magnetno-optičkim Ť uređajima te kao senzori, prevlake, pigmenti, ionskiizmjenjivači, Ť katalizatori, absorberi itd. Svojstva tihmaterijala rezultat su Ť njihove specifične kemije i struktura.Korisni učinci ovog Ť Projekta očituju se u: a) povećanju opseganašeg znanja o metalnim Ť oksidima, oksidnim staklima i zeolitima,b) razvoju znanstvenog Ť pristupa pri razumijevanju utjecajasintetskih postupaka na Ť kemijska, fizikalna i strukturna svojstvasintetiziranih Ť materijala, c) dobivanju određene procjene omodifikaciji Ť fundamentalnih svojstava tih materijala kontrolomsintetskog Ť postupa i d) utvrđivanjem metode kojom seidentificirano Ť tehnološko svojstvo zadanog materijala možepostići odgovarajućom Ť modifikacijom sintetskog postupka. Dr. S. Musić vodi slijedeća istraživanja: utjecaj Ť sintetskihpostupaka na kemijska i strukturna svojstva metalnih Ť oksida, imiješanih metalnih oksida korundove strukture, utjecaj Ť kationakorundove strukture na strukturna svojstva cirkonij Ť oksida, kemijska, strukturna i magnetska svojstva miješanih Ť metalnihoksida spinelne, perovskitne i granatne strukture i Ť koordinacijai valencija kationa korundove strukture u oksidnim Ť staklima. Dr.B. Subotić vodi slijedeća istraživanja: studij Ť mehanizma ikinetike kristalizacije i transformacije različitih Ť tipova zeolita; posebna pažnja posvećena je mehanizmima i Ť kinetikamanukleacije i kristalnog rasta čestica zeolita, Ť modeliranje isimulacija procesa kristalizacije i transformacije Ť različitihtipova zeolita, studij mehanizama i kinetike otapanja Ť zeolitai amorfnih alumosilikata u lužnatim otopinama i Ť mehanokemijazeolita: studij utjecaja mehaničke sile na strukturne Ť promjenekristala zeolita te priprava amorfnih prekursora za Ť dobivanjespecijalnih keramičkih materijala mehaničkom Ť amorfizacijomrazličitih tipova zeolita zamijenjenih različitim Ť kationima.

Ključne riječi: metalni oksidi, miješani metalni oksidi, oksidna stakla, zeoliti, gel, sinteza, nukleacija

Ciljevi istraživanja: Istraživanje miješanih metalnih oksida spinelne, perovskitne iligranatne strukture treba proširiti naše znanje o utjecajupostupaka sinteze tih oksida na njihova kemijska, fizikalna istrukturna svojstva. Jedan od ciljeva istraživanja je i dobivanje osnovnih podataka oprirodi kemijske veze i valenciji metalnih kationa u oksidnimstaklima. Ustanovljen je niz specifičnih ponašanja metalnihoksida s obzirom na njihova koloidna i površinska svojstva. Istraživanja procesa nukleacije i rasta kristala zeolita teotapanja amorfnih alumosilikatnih prekursora (i zeolita) trebajupridonjeti: a) novim fundamentalnim saznanjima o navedenimprocesima na molekulskom nivou b) poboljšanju postupaka sintezepoznatih tipova zeolita radi dobivanja "čistih" produkataželjenih svojstava (kao ionski izmjenjivači, apsorberi,molekulska sita ili katalizatori), c) sintezi novih tipovazeolita s predvidljivim svojstvima. Mehanokemijskim tretmanomrazličitih materijala (npr. amorfizacijom zeolita) nastajumaterijali (prekursori) posebnih svojstava (točno definiranogsastava i strukture, veličine čestica itd.) koji služe zadobivanje specijalnih keramičkih i kompozitnih materijala (zasinteze zeolita). Na osnovi navedenih istraživanja moguće je dizajnirati oksidnematerijale određenih kemijskih i/ili fizikalnih svojstava odinteresa za moderne tehnologije.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr