SVIBOR - Projekt broj: 1-07-223

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-07-223


NOVA METODA KRISTALNOG RASTA IZ OTOPINE I AGREGACIJA KOLOIDA


Glavni istraživač: STUBIČAR, NADA (45320)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 1
Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakultet, Prirodoslovni odjeli, Zagreb (119)
Odjel/Zavod: Kemijski odsjek, Fizičko-kemijski zavod.
Adresa: Marulićev trg 19/II. p.p.163
Grad: 41000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 446 528, 446 001.
teleFaks: 385 (0)1 446 528.
E-mail: ¦AćTO GA NEMAM?
E-mail: stubiźar@phy.hr

Sažetak: Istraživanja načinjena u periodu od 1.1.1991. do 31.8.1995. u Ť okviru projekta "Nova metoda kristalnog rasta iz otopine i Ť agregacija koloida", potpuno su u skladu s predloženima. Kao što Ť se vidi iz slijedećih poglavlja program istraživanja je Ť jedinstven i po sadržaju i po pristupu. Sistemi: olovo i lantan Ť fluoridi, neionski tenzid Triton X-100, polielektrolit Ť diC8-lecitin, i dr. interesantni su i s praktičnog stanovišta, a Ť eksperimentalni i teorijski pristupi su bazirani na modernim Ť eksperimentalnim tehnikama i analizi: metoda konstantnog sastava Ť za studij kinetike rasta i metoda dinamičkog raspršenja svjetla Ť za karakterizaciju sistema, s novim instrumentom DLS-3700 Ť (Otsuka, Japan), koji sam uspješno počela koristiti u ovom Ť periodu. Jedini sam istraživač na ovom projektu i rezultati Ť istraživanja se mogu sažeti u 12 znanstvenih radova na engl.: 5 Ť radova publiciranih u časopisima i 1 rad u tisku u međunarodnom Ť časopisu s recenzijom, 6 radova u Zbornicima (od kojih 1 rad s Ť inozemne konferencije s recenzijom i 5 radova s domaćih Ť konferencija s međunarodnim učešćem, na engl jeziku); 8 izlaganja Ť na međunarodnim konferencijama sa sažecima na engl.j.; i Ť 4diplomska rada izrađena pod mojim mentorstvom, (obranjena u ovom Ť periodu), čija je problematika dio istraživačke problematike Ť projekta. Zbog svega navedenog očekujem veću novčanu potporu za Ť materijalne troškove i za jednog mladog istraživača (znanstvenog Ť novaka) na projektu.

Ključne riječi: Adsorpcija na međupovršini kruto/tekuće, Aktivitetni produkt(i) olovnih fluorida, Dinamičko raspršenje svjetla, Fosfolipidi (diC8-PC u D2O/H2O, dioktanoil-fosfatidilkolin), Hidrodinamički dijametar(-tri), Izotopni efekt, Karakterizacijske metode - IR spektrofotometrijom, - polarizacijskom mikroskopijom, - R”ntgenskom difrakcijskom analizom, Kinetika rasta kristala iz otopine, Kristalni rast - metodom konstantnog sastava, -pF-stat metodom, Micele Tritona X-100, Mikrostruktura, Mikrotvrdoća, Morfologija kristala (habitus), Neionski tenzid Triton X-100, Olovo fluorid faze: alfa-PbF2, beta-PbF2, Prevlake, Prezasićenje otopine - kompjutorsko računanje sastava, Radius(i) giracije, Raspodjela veličina čestica, Separacija faza u sistemu tekuće/tekuće, bimodalne krivulje, Solni efekt, Statičko raspršenje svjetla.

Ciljevi istraživanja: Cilj ovih istraživanja je dobivanje informacija o stanju, prenosu i strukturnim transformacijama materijala preko procesa na međupovršini:i) kruto/tekuće u elektrolitnim otopinama, kompliciranog sastava zbog hidrolize iona u dinamičkim uvjetima, stacionarnog stanja (steady-state), ii) tekuće/tekuće u razređenim otopinama neionskih tenzida i polielektrolita, micelizacija,formiranje vezikula, iii)kruto/kruto, mikrostruktura prevlaka, sinteze i karakteristike materijala dobivenih metodom intenzivnog kugličnog mljevenja. i) Sistemi koje smo u periodu (1991-5) nastavili istraživati su olovni fluoridi (2,8, A1,3,4,6,7,8), a zatim i lantan fluoridi (A2). S gledišta fundamentalnih istraživanja rezultati daju uvid u mehanizme i kinetiku rasta ionskih kristala iz elektrolitnih otopina konstantne prezasićenosti tokom cijelog procesa rasta,što omogućuje dobivanje metastabilnih faza, neke intermedijarne faze, ili neke faze koje nastaju samo u mikroskopskim koncentracijama kod klasičnih procesa rasta. Istraživanje kristalnog rasta metalnih fluorida je vrlo važno i s praktičnog stanovišta u proizvodnji metalnih stakala, radi njihovih optičkih svojstava (transparentnosti, anizotropnosti) u spektroskopiji i elektronici, i radi svojstava ionske vodljivosti, kao superionski kristali itd. pF-stat metodom pripravili smo kristale olovnih fluorida (alfa, beta i neidentificiranu strukturu) željenih veličina: od interesantnih koloidnih dimenzija (novo područje istraživanja, zbog drugačijih svojstava, tzv. nanočestice) do mikronskih kristala (iznad 100 mikrona), odgovarajućeg oblika i raspodjele veličina. Poznato je da se na kinetiku rasta može utjecati pomoću aditiva inhibitora/promotora rasta. Ponekad je važno da se takav aditiv ne ugrađuje u kristalnu strukturu tj. da je njegova adsorpcija na površinu fizikalnog tipa tj. reverzibilna. Zato smo kao inhibitor/promotor koristili neionski tenzid Triton X-100 (A4,A6, A7 A8,i dva rada predan i prihvaćen). ii) Istraživanjem agregacije (micelizacije i formiranje vezikula) neionskog tenzida u vodi i elektrolitnim otopinama cilj nam je bio određivanje veličina i raspodjela veličina submikronskih čestica (dijametra oko 10 nm), zbog njegove široke primjene u raznim granama industrije: u deterđentima, kao stabilizator, flokulant, u medicini kao solubilizator masnoća i dr. 6, A4,A7, A8). Isto tako istraživali smo eksperimentalno i teorijski micelizaciju biološki vrlo važnog fosfolipida (polielektrolit) u smjesi otapala teška voda/voda u sklopu istraživačkog projekta na Massachusetts Institute of Technology, ( Cambridge, USA):(3, A5). (iii) Nadalje, istraživana su površinska svojstva prevlaka na metalima, uz ostalo naročito mikrostruktura (kvantitativnom transmisijskom mikroskopijom), u cilju poboljšanja njihovih svojstava. Sistemi su bili: visoko temperaturno otporni karbidi na raznim čelicima pripremljeni uređajem domaće konstrukcije s električnim lukom (1); sinteza i svojstva spojeva W-B dobivenih intenzivnim kugličnim mljevenjem (4,9), kao i strukturne promjene u smjesi ZrO2-Y2O3-MgO uzrokovane istim tretmanom (10); prevlake bakra na aluminijskim pločicama pripremljene tehnikom magnetronske depozicije (7),kao i proces deamalgamacije srebro-kositar amalgama (važnog za stomatološku praksu), (5,11).


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: Water Micellar Solutions
  Naziv ustanove: Department of Nuclear Engineering, Massachusetts Institute of Technology, USA
  Grad: 02139 - Cambridge, Massachusetts,USA

 2. Naziv projekta: Water Micellar Solutions
  Naziv ustanove: Department of Chemistry, University of Florence
  Grad: Firenze, Italy

 3. Naziv projekta: Untersuchungen der micellischen Eigenschaften der nicht-ionischen Tensiden mit Licht und Roentgen-klein-Winkel Streuungen
  Naziv ustanove: Institut fur physikalische Chemie der Universitat Graz
  Grad: 8010 - Graz, Austrija

 4. Naziv projekta: Karakterizacija polimernih otopina
  Naziv ustanove: Komikro d.o.o.
  Grad: 41000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Department of Nuclear Engineering, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA 02139, USA.
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 02139 - Cambridge, Massachusetts,USA

 2. Naziv ustanove: Department of Chemistry, University of Firenze, Firenze, Italy.
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Firenze, Italy

 3. Naziv ustanove: Institut fur physikalische Chemie der Universitat Graz
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: A-8010 - Graz, ™sterreich, Austria

 4. Naziv ustanove: Komicro d.o.o.
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 41000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 26.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr