SVIBOR - Projekt broj: 1-08-017

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-08-017


AKTIVACIJA I EKSPRESIJA STANIČNIH ONKOGENA I ONKOGENIH VIRUSA U HUMANIM TUMORIMA


Glavni istraživač: SORIĆ, JASNA (44124)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 34
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 8
Naziv ustanove: Središnji institut za tumore i slične bolesti, Zagreb (74)
Odjel/Zavod: Zavod za molekularnu genetiku, Laboratorij za eksperimentalnu ka
Adresa: Bijenička 54,
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 4561-093,4561-111/1678
teleFaks: 385 (0)425-647, 425-497
E-mail: jsoric"olimp.irb.hr

Sažetak: Aktivacija i ekspresija staničnih onkogena, te integracija onkogenih virusa u genom domaćina, imaju važnu ulogu u razvitku humanih zloćudnih tumora. Povišena razina ekspresije c-src onkogena uočena je u nekim stanicama humanih tumora i tumorskom tkivu. Mi smo pokazali da je kinazna aktivnost produkta staničnog src onkogena, pp60 c-src, 10-20 puta povečana u T47D stanicama humanog karcinoma dojke, u odnosu na MCF7 stanice humanog karcinoma dojke ili normalne pileće fibroblaste. Normalne humane epitelialne stanice dojke ne pokazuju ekspresiju pp60 c-src produkta. Novija istraživanja su usredotočena na onkogene i njihovu ulogu u odgovoru malignih stanica na terapiju zloćudnih tumora. Naši rezultati pokazuju da tiazofurin (TR) i difluorodeoksicitidin (DFDC) djeluju sinergistički. DFDC inhibira proliferaciju OVCAR-5 stanica humanog karcinoma ovarija i tvorbu kolonija PANC-1 stanica humanog karcinoma pankreasa i štakorskih hepatoma stanica. Nadalje, DFDC inducira diferencijaciju i inhibira proliferaciju ovisno o koncentraciji u HL-60 stanicama humane leukemije. TR i DFDC ostvaruju sinergističku citotoksičnost u stanicama hepatoma ali je aditivan učinak na PANC-1 stanice. Ova dva agensa bi trebala biti korisna u liječenju ljudskih leukemija i solidnih tumora. Prije je pokazano da višestruke doze gamma zraka (0.5 Gy dnevno, 30 frakcija) mijenja osjetljivost HeLa stanica na antitumorske droge. Pokazali smo da prethodno frakcionirano zračenje ne izaziva niti amplifikaciju niti povišenu ekspresiju c-myc i c-Ki-ras onkogena. Osim toga, nema korelacije između ekspresije c-myc i c-Ki-ras onkogena i stečene rezistencije na cisplatinu i vinkristin. Razvitak rezistencije na cisplatinu i vinkristin također ne mijenja ekspresiju niti c-myc niti c-Ki-ras onkogena u humanim stanicama karcinoma larinksa. Nije nađena nikakva korelacija između ekspresije tih gena i osjetljivosti stanica na cisplatinu, metotreksat ili gamma zračenje. Stoga nije moguće predvidjeti odgovor malignih stanica na učinak antitumorskih droga isključivo na osnovi prisutnosti aktiviranih onkogena. Mi također ispitujemo ulogu humanih papiloma virusa (HPV), onkogenih DNA virusa, u benignim i malignim tumorima vrata maternice i tumorima glave i vrata. Našli smo da HPV tipovi 16 i 18 su uglavnom povezani s karcinomima vrata maternice i često su nađeni integrirani u stanični genom; HPV 6 i 11 prevladavaju u benignim tumorima gdje se nalaze u episomalnom obliku. U analiziranim karcinomima vrata maternice koji sadrže integriran HPV 16 u stanični genom, nismo našli amplificiran ili rearanžiran c-myc onkogen. Da bi omogućili rutinskopretraživanje prisutnosti HPV u premalignim lezijama (CIN I, II i III) uveli smo osjetljivu metodu za otkrivanje HPV 6, 16 i 18 u staničnim uzorcima vrata maternice koristeći metodu točkaste DNA hibridizacije. Ova metoda je vrlo jednostavna i može značajno doprinijeti praćenju displazija vrata maternice, i otkriti skupinu bolesnica s prekanceroznim promjenama koje sadrže HPV 16 i 18 tipove visokog rizika. Izvršili smo kloniranje i ekspresiju humanog mikroplazminogena (mPlg), skračenog oblika (28kDa) plazminogena (Plg). mPlg je zadržao karakteristična svojstva roditeljskog proteina u pogledu aktivacije urokinazom (uPA). Dva metioninska ostatka u mPlg, M53 i M256, zamijenjeni su s Q53 odnosno L256, a modificirani bezmetioninski protein (mPlgM-) zadržao je katalitička svojstva mPlg; modificirani mPlgM- postao je otporan na djelovanje CNBr u mravljoj kiselini u uvjetima koji se koriste za cijepanje metioninske peptidne veze. Zamjenom R29 s M29 u aktivacijskom mjestu mPlg dobiven je mutantni protein otporan na aktivaciju pomoću uPA, ali sposoban da stvara aktivan kompleks sa streptokinazom (SK). Taj mutant se aktivira s CNBr stvarajući mikroplazmin (mPlm), čija su proteolitička svojstva kvalitativno identična referentnom enzimu, mPlm.

Ključne riječi: Stanični onkogeni, onkogeni virusi, HPV tipovi 6, 16 i 18, mikroplazminogen, kloniranje, ekspresija, integracija, diferencijacija, citotoksičnost, antitumorske droge.

Ciljevi istraživanja: Povećana razina ekspresije c-src gena nađena je u nekim humanim tumorima i tumorskim staničnim linijama. T47D stanice humanog karcinoma dojke genetski su nestabilne, s heterogenom amplifikacijom kromosoma, uključujući i kromosom 20, mjesto c-src gena. Cilj je odrediti specifičnu aktivnost pp60 c-src tirozin kinaze, onkogenog produkta c-src gena, u T47D, MCF7 stanicama i humanim tumorima dojke. Jedan od mehanizama kojim bi humani papiloma virusi aktivirali stanične onkogene je i integracija virusne DNA u stanični genom. Da bi to potvrdili ispituje se: a) da li je integracija sekvenci HPV u stanični genom HeLa stanica i genom stanica humanih karcinoma cerviksa, odgovorna za aktivaciju i ekspresiju staničnih onkogena, odnosno razvoj tih malignih tumora; b) prisutnost HPV DNA u tkivnim uzorcima genitalnih kondiloma, premalignih lezija i cervikalnog karcinoma, te u citološkim uzorcima vrata maternice. Usporedit ćemo te podatke s citološkim i patohistološkim nalazima, te stvoriti osnovu za ranu dijagnozu genitalnih tumora u ljudi. Slijedeća faza je ispitivanje utjecaja antitumorskih droga i zračenja u staničnim kulturama humanih tumora na diferencijaciju, citotoksičnost i rezistentnost stanica. Višestruke doze gamma zraka (0,5 Gy dnevno, 30 frakcija) mijenjaju osjetljivost HeLa stanica na antitumorske droge, cisplatinu, metotreksat i vinkristin. Ispituje se da li prethodno frakcionirano zračenje uzrokuje amplifikaciju ili povečanu ekspresiju c-myc i c-Ki-ras onkogena. Također, želi se istražiti da li razvitak rezistencije na cisplatinu i vinkristin mijenja ekspresiju onkogena u humanim stanicama karcinoma larinksa. Nadalje, ispitat će se utjecaj alkilirajućih spojeva, MNNG i MNU, u reparatorno- deficijentnim mer- sojevima i ustanoviti da li je alkilirajuće DNA oštećenje signal za diferencijaciju, promjenu ekspresije pojedinih onkogena ili pak sintezu plazminogen aktivatora. Ovim istraživanjima pokušat će se dati odgovor na sljedeća pitanja: 1. da li aktivacija i promjena ekspresije onkogena u humanim tumorima ima dijagnostičku i prognostičku važnost; 2. da li prisustvo HPV DNA u citološkim preparatima i biopsijama predstavlja rizični faktor u pojavi genitalnih tumora u ljudi; 3. da li HPV kada je ugrađen u stanični genom uzrokuje promjenu onkogena na razini DNA (amplifikacija, rearanžmani) ili promjenu na razini mRNA; 4. da li je alkilirajuće oštećenje u mer+ i mer- sojevima signal za diferencijaciju stanica i/ili ekspresiju onkogena.


SURADNJA - PROJEKTI
SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković"
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Farmaceutsko-biokemijski fakultet
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakultet
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 05.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr