SVIBOR - Projekt broj: 1-08-028

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-08-028


RASPROSTRANJENOST I DINAMIKA POPULACIJA PTICA HRVATSKE


Glavni istraživač: SUŠIĆ, GORAN (117645)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 47
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb (101)
Odjel/Zavod: Zavod za ornitologiju
Adresa: Ilirski trg 9/2
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0) 274809
teleFaks: 385 (0) 449378

Sažetak: Ornitologija je najrazvijenija grana zoologije, samostalna Ť znanstvena disciplina čiji su rezultati bitno doprinijeli Ť razvoju suvremene ekologije, etologije i znanosti o Ť evoluciji. Stoga je i rad na našem projektu podrazumjevao Ť uključivanje u međunarodnu suradnju, posebice pri realizaciji Ť programa praćenja selidbe (koja se odvija interkontinentalno). Ť Uz to, nastojali smo, barem za ona područja Hrvatske koja su nam Ť bila dostupna (pa i financijski!) utvrditi što točniju brojnost Ť gnijezdećih parova niza istraživanih vrsta. Sinekološkim Ť istraživanjima utvrdili smo stanje stabilnosti i dinamiku Ť populacija ptica različitih staništa u Hrvatskoj. Autekološkim Ť istraživanjima, posebice zaštićenih i ugroženih vrsta ptica Ť (bjeloglavi sup, sove) utvrdili smo veličinu populacije tih Ť vrsta u Hrvatskoj u odnosu na veličinu populacije u Ť kontinentalnim razmjerima. Zahvaljujući tome što je Zavod za Ť ornitologiju HAZU (po osnutku, 1901. godine pod imenom Hrvatska Ť ornitološka centrala) još 1910. g. započeo izučavanje selidbe Ť ptica metodom prstenovanja i analize nalaza, u sklopu ovog Ť projekta tijekom proteklih pet godina izučavali smo puteve i Ť dinamika selidbe autohtonih i alohtonih vrsta ptica preko Ť Hrvatske. Svake od godina prstenovano je oko 20.000 novih ptica, Ť oko 180 različitih vrsta. Možemo zaključiti da je projekt Ť obuhvatio neka od najznačajnijih područja ornitologije: Ť izučavanje areala rasprostranjenosti vrsta u Hrvatskoj, Ť sinekološka izučavanja kompleksnosti populacija ptica u Ť biotopima, odnosno ekosistemima, autekološka izučavanja Ť ugroženih vrsta, kao i izučavanje selidbe ptica. Rezultatima Ť projekta povećano je fundamentalno znanje o ekologiji i Ť zoogeografiji ornitofaune u Hrvatskoj.

Ključne riječi: Ptice, rasprostranjenost vrsta, populacijska dinamika, ugrožene vrste, zaštita ptica, selidbe, Hrvatska

Ciljevi istraživanja: Terenskim smo istraživanjima povećali znanje o granicama areala većeg broja vrsta ptica gnjezdarica Hrvatske. Pri tome smo nastojali utvrditi i što točniju brojnostgnijezdećih parova svake istraživane vrste. Bolji učinak nijebio moguć s obzirom da su odobrena sredstva bila zanemariva,ništa od opreme nismo uz pomoć Ministarstva uspjeli nabaviti, aneka od područja koja smo planirali istraživati nisu nam biladostupna zbog okupacije (u Slavoniji), ili ratnih djelovanja(srednja Dalmacija). Sinekološkim istraživanjima utvrdili smo stanjestabilnosti i dinamiku populacija ptica različitih staništa u Hrvatskoj, posebice u Istri, na Pokuplju i na otocima u Kvarneru.Fundamentalnim izučavanjem temeljnih parametara populacija izajednica ptica došli smo do novih spoznaja o načinurasprostranjenosti i životnim ciklusima ptica u našim krajevima. Autekološkim istraživanjima, posebice zaštićenih i ugroženih vrsta ptica (bjeloglavi sup, razne vrste sova),utvrdili smo veličinu populacije tih vrsta u Hrvatskoj u odnosuna veličinu populacije u kontinentalnim razmjerima, tepredložili mjere konkretne zaštite. Nastavili smo izučavanje puteva i dinamiku selidbeautohtonih i alohtonih vrsta ptica preko Hrvatske. Godišnjesmo prstenovali oko 10-20.000 ptica, sa po stotinjak nalazaprstenovanih ptica. Prstenovanjem ptica, kao najznačajnijommetodom u izučavanju migracije ptica istraživali smo imortalitet nekih selica, te dinamiku i smjerove disperzijesubadultnog dijela populacije u vrsta s odgođenim maturitetom(bjeloglavi supovi). Projektom smo obuhvatili neka od najznačajnijih područja ornitologije: izučavanje areala rasprostranjenosti vrsta u Hrvatskoj (zoogeografija), sinekološka izučavanja kompleksnosti populacija ptica u biotopima kao sastavnim djelovima ekosistema (teorijska ekologija), autekološka izučavanja pojedinih vrsta (primjenjena ekologija - znanost o zaštiti prirode) kao i izučavanje selidbe naših vrsta i vrsta koje sele preko naše zemlje ili zimuju u Hrvatskoj (teorijska ornitologija, a kontinuitet ovihistraživanja održali smo neprestance od 1910 do danas!). S postignutim rezultatima smo više no zadovoljni, s obziromna uvjete u kojima smo radili, a posebice na skupoću provedbeterenskih istraživanja.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 08.11.95
Informacije: svibor@znanost.hr