SVIBOR - Projekt broj: 1-08-101

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-08-101


POPRAVAK I MUTAGENEZA U PROKARIOTA I EUKARIOTA


Glavni istraživač: FRANEKIĆ, JASNA (85870)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.03.91. do 01.03.95.

Ukupno radova na projektu: 63
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 23
Naziv ustanove: Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb (58)
Odjel/Zavod: Zavod za biokemijsko inženjerstvo Laboratorij za biologiju i genetiku mikroorganizama
Adresa: Pierottijeva 6
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (01) 417-044
teleFaks: 385 (01) 411-436
E-mail: jfranek mapbf.pbfrng.hr

Sažetak: Koristeći različite test sustave u in vitro i in vivo uvjetima ispitan je genotoksični učinak različitih kemijskih spojeva (modelni mutageni, neionizirajuće zračenje, pesticidi, lijekovi i njihovi metaboliti). Naši rezultati podupiru hipotezu da neki karcinogeni (ETU) remete odijeljivanje kromosoma djelovanjem na druge strukture ,a ne na DNA. Cilj ispitivanja bilo je potvrđivanje vjerodostojnosti kvasca kao kratkotrajnog test sustava za detekciju aneuploidije. Naša istraživanja pokazala su da je veča aktivnost 3-metiladenin DNA glokozilaze u tumorskim stanicama rezistentnim na specifične alkilirajuće kemoterapeutike u usporedbi s normalnim stanicama. Koristeći metodologiju "shuttle" vektora i analizirajući spektre mutacija izazvanih jakim kancerogenom MNU ispitivali smo utjecaj različitih DNA polimeraza koje sudjeluju u procesu replikacije na vjernost prepisivanja lanca na mjestu nasuprot oštećenju nastalom djelovanjem MNU i ujedno, njihov utjecaj na učestalost i razmještaj induciranih mutacija. Dobiveni rezultati su pokazali da razlike između pojedinih DNA polimeraza ne utječu bitno na praćene pojave. Ispitivanje utjecaja transkripcije na indukciju mutacija pod djelovanjem UV-zračenja u stanicama sisavaca pokazuju da se većina mutacija u genu gpt malazi na lancu koji se prepisuje. Rezultati pokazuju da je u bakteriji Salmonella typhimurium glavni sustav popravka nukleotidni ekscizijski popravak koji uklanja citotoksična i predmutagena oštećenja iz DNA nastala djelovanjem monofunkcionalnih alkilirajućih spojeva (MNNG,MMS, ENNG,ENU,PNNG i BNNG). Pokusima s kromosomskom DNA bakterije S.typhimurium nije otkrivena nukleotidna sekvencija koja bi hibridizirala s genom alkA iz bakterije Escherichia coli. Ekspresija gena aidB1 se inducira u bakterijama E.coli (sojMV1161) i S.typhimurium (soj G46/pMV201) pod utjecajem metilirajućih spojeva, MMS i MNNG. Genotoksični učinak pulsirajućeg i pulsirajućeg obojenog doplera ultrazvuka te kontinuiranog i pulsirajućeg mikrovalnog zračenja istražen je u mikrobnim test sustavima za detekciju mutacije rekombinacije i aneuploidije. Utvrđeno je da pulsirajući i pulsirajući obojeni dopler intenziteta 0.59 W/cm2 i frekvencije 5MHz izaziva mutacije u bakteriji Salmonella typhimurium sojevi TA100 i TA98. Kontinuirano i pulsirajuće mikrovalno zračenje gustoće snage 16 mW/cm2, frekvencije 7.7 GHz uzrokuje slabi mutageni učinak u sojevima Ta98 i TA1538. Obe vrste neionizirajućeg zračenja ne induciraju aneuploidiju i rekombinaciju tijekom mitoze kod kvasca Saccharomyces cerevisiae.

Ključne riječi: Salmonella typhimurium, Escherichia coli, Saccharomyces cerevisiae, humane stanice, alkilirajući agensi, pesticidi, lijekovi, replikacija, mutacija, aneuploidija, nukleotidni ekscizijski popravak, neionizirajuće zračenje, UV-zračenje

Ciljevi istraživanja: Biološki monitoring uključuje detekciju, karakterizaciju i procjenu učinka potencijalnih mutagena i/ili karcinogena čijem je djelovanju izložen pojedinac. Pesticidi su najveći izvor mutagena u okolišu. Mnogi od ispitanih pesticida i njihovih metabolita pokazala su mutagena svojstva u in vitro i in vivo uvjetima. Pratili smo indukciju aneuploidije modelnim kemikalijama na kvascu Saccharomyces cerevisiae i plijesni Aspergillus nidulans. Pratili smo korelaciju između indukcije aneuploidije i inhibicije polimerizacije tubulina mozga sisavaca. Ispitivanje sposobnosti otpuštanja metiliranih baza iz DNA prodhodno modificiranih s pomoću (3H) dimetil sulfata praćeno je na ekstraktu glia stanica (SF-126) koje su osjetljive na citotoksični učinak haloetilnitrosourea i stanične linije (SF- 188) koja je otporna na ove agense. U poređenju s ekstraktom osjetljivih stanica ekstrakt rezistentnih stanica je imao 2-3 puta višu enzimatsku aktivnost. Poznato je da jedan od uzroka mutacija može biti sam proces replikacije zato što je vjernost replikacije pojedinih DNA polmeraza koje sintetiziraju vodeći ili tromi lanac nasuprot oštećenju (u našem slučaju alkilirana baza) različita. Upotreba "shuttle" vektora koji nose ciljni gen orijentiran u suprotnim smjerovima obzirom na ishodište replikacije pruža nam mogućnost proučavanja utjecaja različitih DNA polimeraza na učestalost mutacija i na njihov razmještaj. Rezultati su pokazali da DNA polmeraze ne utječu na proučavane pojave. Programom smo predvidjeli ispitivanje djelovanja niskih doza monofunkcionalnih alkilirajućih agensa: MNNG, MMS, ENNG, ENU, PNNG i BNNG. Ustanovljeno je da male doze metilirajućih i etilirajućih agensa u S.typhimurium uzrokuju veću mutabilnost soja s ispravnim nukleotidnim ekscizijskim popravkom nego li mutanta s delecijom u genu uvrB. Ultrazvuk i mikrovalno zračenje, koji spadaju u neionizirano zračenje, postaju sve interesantniji s biomedicinskog stanovišta. U literaturi ima malo podataka o djelovanju ovih tipova zračenja, posebice na mikrobnim test-sustavima. Ispitivani su genotoksični učinci pulsirajućeg i pulsirajućeg obojenog dopler ultrazvuka te kontinuiranog i pulsirajućeg mikrovalnog zračenja u test sustavu sa bakterijom Salmonella typhimurium (sojevi TA100, TA98, TA97, TA1535 i TA1538) i kvascem Saccharomyces cerevisiae (sojevi D7 i D61.M). Utvrđeno je da pulsirajući i pulsirajući obojeni dopler intenziteta (SPTA) 0.59 W/cm2 i frekvencije 5 MHz izaziva povratne mutacije u sojevima TA100 i TA98 kontinuirano i pulsirajuće mikrovalno zračenje gustoće snage 16 mW/cm2 i frekvencije 7.7 GHz uzrokuje slabi mutageni učinak u sojevima TA98 i TA1538 za detekciju mutacija pomaka okvira čitanja. Pulsirajući i pulsirajući obojeni dopler kao i kontinuirano i pulsirajuće mikrovalno zračenje ne induciraju kod kvasca Saccharomyces cerevisiae (soj D61.M) i rekombinacije tijekom mitoze (soj D7).


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: EZ/COST 66 Fate of pesticides in the soil and environment
  Naziv ustanove: Commission of the European Communities
  Grad: Brisel, Belgija


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Istituto Superiore di Sanita, Laboratory of Comparative Toxicology and Ecotoxicology
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Rim, Italija

 2. Naziv ustanove: Department of Molecular Genetics and Microbiology, University of Massachusetts, Medical School, Worcester,
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Massachusetts, USA

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 13.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr