SVIBOR - Radovi u CC - projekt broj: 1-08-210

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi citirani u Current Contents na projektu 1-08-210


Broj radova citiranih u CC: 30
Broj ostalih radova: 62
Ukupno objavljenih radova: 92


Naslov: Višekratni mehanizmi su uključeni u otpornost ozračenih stanica kineskog hrčka V79 na citostatike

Autori:
Osmak, Maja (34303)
Užarević, Branka (129865)
Časopis: Res.Exp.Med.
ISSN: 0300-9130
Volumen: 191
Godina: 1991
Stranice: od 413 do 421
Broj referenci: 36
Jezik: engleski

Naslov: Razdioba fotofrina izmedju tumorskih stanica i s tumorom vezanih makrofaga

Autori:
Korbelik, Mladen (113301)
Krosl, G
Olive, P
Chaplin, D.J.
Časopis: Br.J.Cancer
ISSN: 0007-0920
Volumen: 64
Godina: 1991
Stranice: od 508 do 512
Jezik: engleski

Naslov: Unos fotofrina u mišje makrofage

Autori:
Korbelik, Mladen (113301)
Krosl, G
Chaplin, D.J.
Časopis: Cancer Res.
ISSN: 0008-5472
Volumen: 51
Godina: 1991
Stranice: od 2251 do 2255
Jezik: engleski

Naslov: Organizacija postdiplomskog studija u zemljama u razvoju

Autori:
Ferle-Vidović, Ana (11656)
Časopis: Period.biol.
Broj: 3
ISSN: 0031-5362
Volumen: 93
Godina: 1991
Stranice: od 459 do 463
Jezik: engleski

Naslov: Kromosomska analiza stanica kineskog hrčka V79 izlaganih opetovanim dozama gama zračenja: adaptivni odgovor na mitomicin C

Autori:
Osmak, Maja (34303)
Horvat, Đurdja (16303)
Časopis: Mutat.Res.
ISSN: 0165-7992
Volumen: 282
Godina: 1992
Stranice: od 259 do 263
Broj referenci: 26
Jezik: engleski

Naslov: Višekratne doze gama zračenja pojačavaju ekspresiju p62 c-myc u stanicama kineskog hrčka V79

Autori:
Osmak, Maja (34303)
Pećina, N
Pavelić, Krešimir (35262)
Časopis: Period.biol.
Broj: 1
ISSN: 0031-5362
Volumen: 94
Godina: 1992
Stranice: od 59 do 64
Broj referenci: 25
Jezik: engleski

Naslov: Kolateralna otpornost ili osjetljivost stanica humanog karcinoma grkljana HEp2 otpornih na cis-diklorodiaminplatinu (ll) ili vinkristin sulfat

Autori:
Osmak, Maja (34303)
Časopis: Neoplasma
Broj: 3
ISSN: 0028-2685
Volumen: 39
Godina: 1992
Stranice: od 197 do 202
Broj referenci: 16
Jezik: engleski

Naslov: Maligna transformacija stanica koštane jezgrama i supernatantima ubijenih stanica mišje mijeloičke leukemije

Autori:
Poljak-Blaži, Marija (37953)
Popović, Marjana (172455)
Osmak, Maja (34303)
Časopis: Period.biol.
Broj: 3
ISSN: 0031-5362
Volumen: 94
Godina: 1992
Stranice: od 201 do 208
Broj referenci: 19
Jezik: engleski

Naslov: Izmjene aktivnosti NK i ADCC u genetski selekcioniranim štakorima sa niskom ili visokom razinom serotonina

Autori:
Gabrilovac, Jelka (12736)
Čičin-Šain, Lipa (117050)
Osmak, Maja (34303)
Jernej, Branko (92434)
Časopis: J.Neuroimmunol.
ISSN: 0165-5728
Volumen: 37
Godina: 1992
Stranice: od 213 do 222
Broj referenci: 42
Jezik: engleski

Naslov: In vivo dvosmjerna regulacija leu-enkefalinom mišje prirodne ubilačke(NK) citotoksične aktivnosti: reverzibilnost uz nalokson

Autori:
Gabrilovac, Jelka (12736)
Osmak, Maja (34303)
Antica, M.S. (113165)
Časopis: Life Sciences
Broj: 1
ISSN: 0024-3205
Volumen: 50
Godina: 1992
Stranice: od 29 do 37
Broj referenci: 45
Jezik: engleski

Naslov: Regulacija NK aktivnosti i razine unutarstaničnog cAMP met-enkefalinom u humanim limfocitima periferne krvi

Autori:
Martin-Kleiner, Irena (56662)
Osmak, Maja (34303)
Gabrilovac, Jelka (12736)
Časopis: Res.Exp.Med.
ISSN: 0300-9130
Volumen: 192
Godina: 1992
Stranice: od 145 do 150
Broj referenci: 17
Jezik: engleski

Naslov: Interakcija leu-enkefalina i alfa-interferona u modulaciji NK aktivnosti humanih limfocita iz periferne krvi

Autori:
Gabrilovac, Jelka (12736)
Martin-Kleiner, Irena (56662)
Ikić-Sutlić, M (16935)
Osmak, Maja (34303)
Časopis: Annals of New York Academy of Sciences
ISSN: 0077-8923
Godina: 1992
Stranice: od 140 do 145
Broj referenci: 7
Jezik: engleski

Naslov: Otpornost stanica humanog karcinoma grkljana na cisplatinu, gama zračenje i metotreksat ne uključuje povećanu ekspresiju c-myc ili c-Ki-ras onkogena

Autori:
Osmak, Maja (34303)
Beketić-Orešković, Lidija (143056)
Matulić, Maja (188920)
Sorić, Jasna (44124)
Časopis: Mutat.Res.Letters
ISSN: 0165-7992
Volumen: 303
Godina: 1993
Stranice: od 113 do 120
Broj referenci: 31
Jezik: engleski

Naslov: Otpornost prethodno zračenih stanica humanog karcinoma grlića maternice na cis-diklorodiaminplatinu (ll) i vinkristin temelji se na višestrukim mehanizmima

Autori:
Osmak, Maja (34303)
Časopis: Neoplasma
Broj: 2
ISSN: 0028-2685
Volumen: 40
Godina: 1993
Stranice: od 97 do 101
Broj referenci: 36
Jezik: engleski

Naslov: Karakterizacija dvije podlinije humanog karcinoma grlića maternice (HeLa) otpornih na cisplatinu

Autori:
Osmak, Maja (34303)
Eljuga, Damir (87925)
Časopis: Res.Exp.Med.
ISSN: 0300-9130
Volumen: 193
Godina: 1993
Stranice: od 389 do 396
Broj referenci: 28
Jezik: engleski

Naslov: Višestruke frakcije gama zračenja ne povećavaju ekspresiju c-myc ili c-Ki-ras onkogena u humanim stanicama karcinoma grlića maternice

Autori:
Osmak, Maja (34303)
Matulić, Maja (188920)
Sorić, Jasna (44124)
Časopis: Neoplasma
ISSN: 0028-2685
Volumen: 40
Godina: 1993
Stranice: od 359 do 362
Broj referenci: 32
Jezik: engleski

Naslov: Koncentracije katepsina B,H i L u kontrolnim stanicama i otpornim klonovima nakon tretmana sa antitumorskim agensima

Autori:
Osmak, Maja (34303)
Beketić-Orešković, Lidija (143056)
Škrk, Janez
Svetič, B
Gabrijelčić, Duška
Časopis: Period.biol.
Broj: 1
ISSN: 0031-5362
Volumen: 95
Godina: 1993
Stranice: od 23 do 30
Broj referenci: 31
Jezik: engleski

Naslov: Imunocitokemijska aktivnost mišjeg monoklonskog antitijela CDl 315B na humani karcinom dojke

Autori:
Beketić-Orešković, Lidija (143056)
Šarčević, B (87995)
Malenica, Branka (27581)
Novak, Đurđica (33585)
Časopis: Neoplasma
ISSN: 0028-2685
Volumen: 40
Godina: 1993
Stranice: od 69 do 74
Broj referenci: 38
Jezik: engleski

Naslov: Sinteza i biološka aktivnost fenciklidina i njegovih derivata

Autori:
Ferle-Vidović, Ana (11656)
Kaštelan, Marija (188650)
Petrović, Danilo (36926)
Šuman, Lidija
Kašelj, Marija (139620)
Škare, Danko (94313)
Mlinarić-Majerski, Katica (27342)
Časopis: Eur.J.Med.Chem.
ISSN: 0223-5234
Volumen: 28
Godina: 1993
Stranice: od 243 do 250
Broj referenci: 25
Jezik: engleski

Naslov: Humane stanice karcinoma grkljana otporne na cis-diaminodikloroplatinu(ll): Mehanizmi uključeni u otpornost

Autori:
Beketić-Orešković, Lidija (143056)
Osmak, Maja (34303)
Jakšić, M
Časopis: Neoplasma
Volumen: 41
Godina: 1994
Stranice: od 163 do 169
Jezik: engleski

Naslov: Humane stanice karcinoma grkljana otporne na cis-diaminodikloroplatinu(ll): Križna otpornost

Autori:
Beketić-Orešković, Lidija (143056)
Osmak, Maja (34303)
Časopis: Neoplasma
Volumen: 41
Godina: 1994
Stranice: od 171 do 176
Jezik: engleski

Naslov: Niske doze gama zračenja mogu inducirati ekspresiju mdr gena

Autori:
Osmak, Maja (34303)
Kapitanović, Sanja
Miljanić, S
Časopis: Mutat.Res.
Volumen: 324
Godina: 1994
Stranice: od 35 do 41
Jezik: engleski

Naslov: Modulacija otpornosti na cis-diaminodikloroplatinu(ll) pomoću amfotericina B i afidikolina u humanim stanicama karcinoma grkljana

Autori:
Beketić-Orešković, Lidija (143056)
Osmak, Maja (34303)
Časopis: Cancer Chemother. Pharmacol.
Volumen: 35
Godina: 1995
Stranice: od 327 do 333
Jezik: engleski

Naslov: Karakterizacija humanih stanica karcinoma grkljana otpornih na karboplatinu

Autori:
Osmak, Maja (34303)
Bizjak, Lidija
Jernej, Branko (92434)
Kapitanović, Sanja
Časopis: Mutat.Res.
Godina: 1995
Jezik: engleski

Naslov: Adamantanski derivati fenciklidina - djelotvorni radioprotektori

Autori:
Ferle-Vidović, Ana (11656)
Petrović, Danilo (36926)
Šuman, Lidija
Škare, Danko (94313)
Mlinarić-Majerski, Katica (27342)
Kaselj, M
Larić, M
Časopis: Period.biol.
Volumen: 97
Godina: 1995
Stranice: od 41 do 44
Jezik: engleski

Naslov: Smanjena učestalost mutacija kod otpornosti na doksorubicin i supresija aktivacije mdr1 gena pomoću PSC 833

Autori:
Beketić-Orešković, Lidija (143056)
Duran, G
Chen, G
Dumontet, C
Šikić, B.I.
Časopis: J. Natl. Cancer Inst.
Godina: 1995
Jezik: engleski

Naslov: Karakterizacija primarnih humanih fibroblasta pluća višestuko izloženih niskim dozama gama zračenja

Autori:
Osmak, Maja (34303)
Miljanić, S
Ambriović, Andreja (173311)
Kapitanović, Sanja
Časopis: Period.biol.
Volumen: 97
Godina: 1995
Stranice: od 229 do 234
Jezik: engleski

Naslov: Utjecaj hipertermije i interferona alfa na sadržaj katepsina D u zračenim stanicama u kulturi

Autori:
Petrović, Danilo (36926)
Ferle-Vidović, Ana (11656)
Kaštelan, Marija (188650)
Škrk, J
Vrhovec, Ivo
Broj: nik
Volumen: Zbor
Godina: 1994
Stranice: od 231 do 235
Broj referenci: 118
Jezik: engleski


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr