SVIBOR - Projekt broj: 1-08-231

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-08-231


MEHANIZMI EUTROFIZACIJE U SLATKOVODNIM EKOSISTEMIMA


Glavni istraživač: HABDIJA, IVAN (14981)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 14
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 4
Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakultet, Prirodoslovni odjeli, Zagreb (119)
Odjel/Zavod: Biološki odjel
Adresa: Rooseveltov trg 6
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41-442-607

Sažetak: Istraživanje mehanizama euutrofizacije usmjereno je na analizuŤ funkcionalne organizacije zajednica beskralješnjaka u krškimŤ vodama u sjeverozapadnom području Dinarida. Metode se zasnivajuŤ na analizi biomase i gustoći populacija pojedinih hranidbenihŤ funkcionalnih skupina. U izvorišnim potocima i gornjim tokovimaŤ ulaz grubo partikuliranog detritusa je glavni faktorŤ eutrofizacije. Nadalje, perifiton je vrlo važan izvor hrane zaŤ bentosku zajdnicu. U tim bentoskim zajednicama najbrojnija jeŤ fauna usitnjivača, zastupljena amfipodima i ličinkama kukaca, teŤ fauna strugača zastupljena različitim vrstama puževa. UŤ staništima u donjem dijelu toka krških rijeka fauna sakupljača,Ť zastupljena oligohetima i dipterskim ličinkama, čini najvećiŤ postotak biomase bentosa. Duž longitudinalnog profila rijeke,Ť sastav faune predatora varira ispod 20% od ukupne biomase. U krškim jezerima praživotinje, rotatoria i fauna rakova čineŤ preko 90% totalne bimase planktona. U usporedbi s utjecajemŤ abiotičkih faktora nađeno je da su opskrba hranom, kompeticija iŤ pritisak predatora najodgovorniji faktori za prostornu iŤ vremensku raspodjelu zooplanktona. Uopćeno se može zaključiti daŤ eutrofizacijski mehanizmi u zajednicama krških voda ovise oŤ kvaliteti i kvantiteti ulaza raspoložive hrane.

Ključne riječi: slatke vode, eutrofizacija, hranidbeni lanci, trofija, mikrozoobentos, makrozoobentos, zooplankton

Ciljevi istraživanja: Osnovna ideja bila je analizirati mehanizme eutrofizacije u akvatičkim zajednicama krških voda. Budući da je proces eutrofizacije porast protoka energije kroz hranidbene lance, istraživanja su usmjerena na analizu funkcionalne organizacije zajednica i transfer fiksirane energije u obliku organske tvari duž riječnog kontinuuma, kojeg su opisali VANNOTE et al. (1980). Planirana istraživanja zasnivaju se na činjenici da je funkcionalna organizacija zajednica odraz energetskih i hranidbenih odnosa u akvatičkim biocenozama. Relativna abundancija hranidbenih funkcionalnih skupina vodene faune indicira model konverzije energije i njezin protok kroz hranidbene lance. Poznavanje faunističkog i trofičkog sastava zajednice pruža mogućnost za rekonstrukciju hranidbenih lanaca, a standing crop biomasa pojedine funkcionalne grupe ukazuje na koncentraciju fiksirane energije u pojedinim segmentima trofičke piramide. Kontaminiranje akvatičkih zajednica toksičnim tvarima je posebni aspekt mehanizma eutrofizacije koji se očituje u energetskim poremećajima uslijed eliminiranja pojedinih karika u hranidbenim lancima. Predpostavlja se da će rezultati ovih fundamentalnih faunističkih i biocenotičkih istraživanja doprinijeti tehnološkom razvoju i eksploataciji krških voda.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 08.03.80
Informacije: svibor@znanost.hr