SVIBOR - Radovi - projekt broj: 1-09-286

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 1-09-286


Broj radova citiranih u CC: 1
Broj ostalih radova: 49
Ukupno objavljenih radova: 50


 1. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Regional contamination of soil and biota with heavy metals following the explosion at an ammunition stockpile near Oštarije, Croatia

  Autori:
  Palinkaš, Ladislav (34676)
  Srebočan, Emil
  Miko, Slobodan
  Pompe-Gotal, Jelena
  Miko, Slobodan
  Pirc, Simon
  Urednici
  Richardson, Marvin
  Izdavač: VCH Publisher
  ISBN: 1-56081-815-8
  Godina: 1994
  Stranice: od 311 do 328
  Broj referenci: 24
  Jezik: engleski
  Sažetak: Nakon eksplozije skladišta municije izazvane namjerno u toku povlačenja JNA, 1991. godine, okolica Oštarija doživjela je značajno zagađenje tla teškim metalima na površini većoj od 50km2. U radu se studira raspodjela teškim metala u tlu oko mjesta eksplozije i u živoj tvari. Određivani su slijedeći elementi: Hg,Cd, Cr, Mn, Ni i Pb čije koncentracije su dostigle vrijednosti karakteristične za trajno zagađena područja grada Zagreba.
  Ključne riječi: Teški metali, Zagađenje okoliša, Tlo, Eksplozija municije, Oštarije

 2. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Groundwater Pollution Hazard by Heavy Metals Following the Explosion at an Ammunition Depot near Oštarije, Croatia

  Autori:
  Miko, Slobodan
  Palinkaš, Ladislav (34676)
  Biondić, Božo
  Miko, Slobodan
  Štiglić, Suzana
  Urednici
  Richardson, Marvin
  Izdavač: E & SPON, Chapman & Hall
  ISBN: 0-719-197907
  Godina: 1995
  Stranice: od 175 do 194
  Broj referenci: 21
  Jezik: engleski
  Sažetak: Rad se bavi utvrđivanjem mogućeg zagađenja podzemnih voda u području Oštarija, pokraj Ogulina. Nakon katastrofalne eksplozije od 6000 tona municije i raznih eksplozivnih sredstava, koja su izazvala zagađenje teškim metalima na području od 50 km2 poduzeto je istraživanje u svrhu procjene mobilnosti teških metala u tlu. U tu svrhu je izvršena ekstrakcija metala iz tla pomoću 1M NH4Ac. Rezultati izluživanja ukazuju da je veći dio zagađivača (Cu, Pb, Mn, Zn) u vidu metalne frakcije ili kao rezistentni oksidi, pa će prirodno čišćenje terena biti dugotrajan, postupan proces. Mobilizacija metala zavisi o lokalnoj krškoj hidrografiji i prirodno izluživanje zagađenog tla je moguće tijekom visokih voda s područja prekrivenih hidromornim tlima.
  Ključne riječi: Teški metali, Ratne posljedice, Podzemne vode, Krš.

 3. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: The Idrija Mercury Mine, Slovenia, a Semi-millenium of Continuous Operation: an Ecological Impact

  Autori:
  Palinkaš, Ladislav (34676)
  Pirc, Simon
  Miko, Slobodan
  Durn, Goran (126941)
  Namjesnik, Ksenija
  Kapelj, Sanja
  Urednici
  Richardson, Marvin
  Izdavač: Taylor & Francis
  ISBN: 0-7484-0305-1
  Godina: 1995
  Stranice: od 318 do 341
  Broj referenci: 43
  Jezik: engleski
  Sažetak: Idrijsko živino rudno ležište, sa svojim enormnim količinama žive koje dosižu nekoliko 100,000 tona je fenomen svjetskog značaja. Petstogodišnja eksploatacija rude u Idriji izazvala je zabrinjavajuće zagađenje svih dijelova prirodnog okoliša, tj. tla, zraka u tlu, zraka, sedimenata u vodotocima s iznimkom podzemnih i izvorskih voda i voda tekućica. Koncentracija žive u tlu i stream sedimentima prelazi MDK (maksimalno dozvoljene količine propisane od Svjetske zdravstvene organizacije, MAC), i bit će praćena u nastupajućim godinama s opravdanom zebnjom. Zagađenje zraka će završiti s rudarskom proizvodnjom. Vodene sredine nisu u opasnosti zbog zaštitnog puferskog djelovanja krških voda, koje kontroliraju oslobađanje živinih speciesa izzagađenog sedimenta pomoću visokog alkaliniteta.
  Ključne riječi: Živa, Rudarenje, Zagađenje okoliša, Idrija

 4. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Distribution of heavy metals in the soil of Zagreb city

  Autori:
  Palinkaš, Ladislav (34676)
  Namjesnik, Ksenija
  Miko, Slobodan
  Pirc, Simon
  Urednici
  Richardson, Marvin
  Izdavač: Taylor & Francis
  Godina: 1996
  Broj referenci: 34
  Jezik: engleski
  Sažetak: Geokemijsko kartiranje tla u gradu Zagrebu obuhvatilo je 748 km2 s 420 uzoraka, uzetih po pravilnoj mreži uz poštivanje rezultata analize varijance. Uzorci su skupljani po urbanoj ruralnoj i pošumljenoj površini te nakon pripreme pomoću smjese jakih mineralnih kiselina (HCl, HNO3) analizirani na Hg, Pb, Cr, Ni, Mn, Zn, Cu i Cd pomoću plamene i bezplamene tehnike atomske apsorpcije (AAS i FAAS). Dobiveni rezultati su obrađeni statistički (osnovna statistika, faktorska analiza , klaster analiza) a rezultati prikazani kartografski pomoću kriging tehnike. Analiza varijance je pokazala da su urbani dijelovi sa značajno povišenom koncentracijom sa izraženim anomalnim zonama. Neobično zagađenje živom se javlja uzduž Savskih obala i plavnih terasa.
  Ključne riječi: Teški metali, Geokemijsko kartiranje, Tlo, Antropogeno zagađenje

 5. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Kaštijun, municipial waste disposal in a karst terrain, the town of Pula, Istria

  Autori:
  Palinkaš, Ladislav (34676)
  Mayer, Darko
  Miko, Slobodan
  Namjesnik, Ksenija
  Alajbeg, Anđa
  Kapelj, Sanja
  Urednici
  Richardson, Marvin
  Izdavač: Taylor & Francis
  Godina: 1996
  Broj referenci: 30
  Jezik: engleski
  Sažetak: Kaštijun, deponij grada Pule smješten je u napuštenom glinokopu u krškom terenu, te pobuđuje pozornost zbog potencijalne opasnosti zagađenja podzemnih voda u okolnim bunarima, koji se pretežno koriste za navodnjavanje u poljaprivrednoj proizvodnji. Istraživanje je bilo usmjereno na kemijski karakter izluževina (zagađenih voda u deponiju) i njihov utjecaj na podzemne vode. Analizom su makro i mikro kemijske komponente, ogranci te mikrobiološka svojstva. Procjena opasnosti zagađenja dana je uz razmatranje geološke, tektonske i hidrogeološke situacije.
  Ključne riječi: Gradski deponij smeća, Zagađenje podzemnih voda, Organici, Teški metali,

 6. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Petrografska odredba uzoraka kamena

  Autori:
  Crnković, Branko (7134)
  Urednici
  Jeličić-Radonić, Jasna
  Izdavač: Posebna izdanja Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture - Split
  ISBN: 953-6158-01-9
  Godina: 1994
  Stranice: od 187 do 193
  Broj referenci: 4
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Opisani su mikroskopski određeni uzorci fragmenata kamena crkve iz justinijanovog doba: alterirani andezit (porfido verde antico), mramori, kataklazirani mramori, mramorne breče, mramori cipolino, ofikalcit, vapnenci i bituminozni vapnenci.
  Ključne riječi: Crkva iz justinijanovog doba, fragmenti kamena

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: The origin of the dimension stone of the Arena in Pula

  Autori:
  Crnković, Branko (7134)
  Časopis: Rudarsko-geološko-naftni Zbornik, Zagreb
  ISSN: 0353-4529
  Volumen: 3
  Godina: 1991
  Stranice: od 63 do 67
  Broj referenci: 14
  Jezik: engleski
  Sažetak: Izloženi su rezultati istraživanja uzoraka kamena iz kamenoloma Vinkuran, antičke "Cava Romana" nedaleko Pule, Istra. Kamen je uspoređivan s kamenom vanjskog plašta Arene u Puli. Utvrđeno je, da je vanjski plašt Arene izgrađen od kamenih blokova porijeklom iz kamenoloma Vinkuran. Kamen je petrografski determiniran kao coquina vapnenac, coquinit i mikrocoquinit, na tržištu poznat kao "fiorito" ili "travertini" i "unito" ili "statuario". Detaljnije su opisani antički i današnji kamenolomi.
  Ključne riječi: Arhitektonski kamen, Porijeklo, Kamenolom Vinkuran, Arena u Puli

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: The influence of the urban environment on the stone of the Arena in Pula

  Autori:
  Crnković, Branko (7134)
  Miko, Slobodan
  Časopis: Rudarsko-geološko-naftni Zbornik, Zagreb
  ISSN: 0353-4529
  Volumen: 3
  Godina: 1991
  Stranice: od 1 do 6
  Broj referenci: 6
  Jezik: engleski
  Sažetak: Izloženi su podaci o količini sulfata, klorida i metala u uzorcima kamena iz kamenoloma Vinkuran i kamenih elemenata vanjskog plašta Arene u Puli. Utvrđeno je da kamen iz kamenoloma Vinkuran sadrži neznatne količine topivih soli i metala. Značajno povećanje sulfata (do 92x), kao i klorida i metala, posebice olova (do36x), dokazano je u površinskom dijelu kamena vanjskog plašta Arene.
  Ključne riječi: Arhitektonski kamen, Trošenje, Kamenolom Vinkuran, Arena u Puli, Sulfati, kloridi, Teški metali

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Lead, zinc, nickel and mercury in soil along roads sides and of some rural parts of Zagreb, Croatia

  Autori:
  Namjesnik, Ksenija
  Palinkaš, Ladislav (34676)
  Miko, Slobodan
  Durn, Goran (126941)
  Polić, Dubravka
  Kramarić, Ksenija
  Časopis: Min. Metallurgy Quarterly, Ljubljana
  ISSN: 0035-9645
  Volumen: 39
  Godina: 1992
  Stranice: od 93 do 112
  Broj referenci: 22
  Jezik: engleski
  Sažetak: Geokemijska istraživanja u proteklih nekoliko godina počinju se usmjeravati na praćenje zagađenja okoliša voda, tala i atmosfere. Na širem zagrebačkom području, istraživanja zagađenja tla teškim metalima su upravo u toku. Kao tekst analitike i radi određivanja reda veličina koncentracije pojedinih metala, načinjena su preliminarna istraživanja. Podaci dobiveni duž dvije približno okomite trase preko urbanog i industrijskog dijela Zagreba uspoređuju se s podacima dobivenim na tlima ruralnog i šumovitog prigradskog područja. Živa je mjerena modificiranom besplamenom atomskom absorpcijskom metodom, nakon što je pirolizom oslobođena iz uzorka, dok su olovo, cink i nikal mjereni standarnom AAS tehnikom iz zlatotopkom i amonijacetatom obrađenih uzoraka tla. Najveći antropogeni utjecaj uočava se na sadržaju olova jer su u urbanom i industrijskom području koncentracije sedam puta veće od lokalne fonske vrijednosti (33 ppm). Koncentracija cinka od 180 ppm u gradskom prostoru tri puta je veća od fonske. Količina žive je u prosjeku uvećana dvostruko (121 ppb) u odnosu na fon (52ppb) dok nikal pokazuje nešto slabiji utjecaj antropogenog zagađenja od oko 20% i koncentracija u gradu mu je oko 32 ppm. Dobiveni podaci potvrđuju da je Zagreb izložen problemima zagađenja koje bi u bliskoj budućnosti moglo postati akutno.
  Ključne riječi: Olovo, Cink, Nikal, Živa, Tlo, Zagađenje okoliša, Javni transport, Zagreb

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Durability of dimension stone

  Autori:
  Crnković, Branko (7134)
  Časopis: Rudarsko-geološko-naftni Zbornik, Zagreb
  ISSN: 0353-4529
  Volumen: 3
  Godina: 1991
  Stranice: od 57 do 62
  Broj referenci: 14
  Jezik: engleski
  Sažetak: Izloženi su mogući izvori naprezanja i deformacija u kamenu. Sugeriran je raspon porijekla naprezanja koja utječu na otpornost kamena, od onih koja pripadaju prirodnim uvjetima u ležištu do onih koja su rezultat primijenjenih tehnologija u eksploataciji, preradi i oblaganju uključivši okoliš s prirodnim i tehnogenim činiocima. O pojavama na kamenu obrađenom najnovijim tehnologijama ne mogu se izložiti neka saznanja zbog prekratkog vremena kroz koje je ugrađeni kamen bio izložen utjecaju prirodnih i tehnogenih činilaca.
  Ključne riječi: Arhitektonski kamen, Naprezanje, Deformacija, Ležište, Eksploatacija, Prerada, Oblaganje, Okoliš

 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Restauracija galerije katedrale, kamenarski radovi

  Autori:
  Crnković, Branko (7134)
  Časopis: Klesarstvo i graditeljstvo
  ISSN: 0353-7897
  Volumen: 2
  Godina: 1991
  Stranice: od 5 do 6
  Jezik: hrvatski
  Ključne riječi: Restauracija katedrale, Pregled radova

 12. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Restauratorski radovi na Zagrebačkoj katedrali

  Autori:
  Crnković, Branko (7134)
  Časopis: Klesarstvo i graditeljstvo
  Broj: 1-2
  ISSN: 0353-7897
  Volumen: 3
  Godina: 1992
  Stranice: od 19 do 21
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Opisan je pregled restauratorskih radova na zagrebačkoj katedrali i porijeklo kamena koji je ugrađivan.
  Ključne riječi: Zagrebačka katedrala, Restauracija, kamen

 13. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Heavy metals in liming materials from NW Croatia: Possible effect of liming on permissible contents of heavy metals in arable soil

  Autori:
  Durn, Goran (126941)
  Palinkaš, Ladislav (34676)
  Miko, Slobodan
  Bašić, Ferdo (2432)
  Kapelj, Sanja (126814)
  Časopis: Geologia Croatica
  Broj: 1
  ISSN: 1330-030X
  Volumen: 46
  Godina: 1993
  Stranice: od 145 do 155
  Broj referenci: 36
  Jezik: engleski
  Sažetak: Procjena unosa teških metala iz materijala za kalcifikaciju u obradivo tlo sjeverozapadne Hrvatske temelji se na rezultatima analize Fe, Mn, Pb, Cu, Zn ,Cd, Co i Hg iz proučavanih karbonatnih mineralnih sirovina pri simuliranim uvjetima najniže pretpostavljene kiselosti agroekološkog okoliša (pH>3). Sa agroekološkog stajališta koncentracije teških metala u analiziranim materijalima za kalcifikaciju znatno su niže od tolerantnih vrijednosti. Određenu pozornost neophodno je obratiti jedino u dijelu kadmija jer su ustanovljene relativno povišene vrijednosti. S obzirom da je vezan za pH>3 topivu frakciju kadmij se mora smatrati prilično mobilnim i biološki dostupnim u kalcificiranim obradivim tlima pogođenim drastičnim promjenama pH agroekološkog okoliša.
  Ključne riječi: Teški metali, Karbonatne mineralne sirovine, Kalcifikacija, Kadmij, Obradivo tlo, Agroekološki okoliš, Sjeverozapadna Hrvatska

 14. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Arhitektonsko-građevni kamen u obnovi

  Autori:
  Crnković, Branko (7134)
  Časopis: Klesarstvo i graditeljstvo
  Broj: 1-2
  ISSN: 0353-7897
  Volumen: 3
  Godina: 1992
  Stranice: od 15 do 18
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Opisani su kamenolomi i oprema za eksploataciju, te pogoni za preradu kamena, građevine novijeg datuma i spomenici materijalne kulture u kamenu
  Ključne riječi: Kamenolomi, Pogoni za preradu, Građevine

 15. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Zagrebačka katedrala - oštećenja ugrađenog kamena

  Autori:
  Crnković, Branko (7134)
  Časopis: Klesarstvo i graditeljstvo
  Broj: 3-4
  ISSN: 0353-7897
  Volumen: 3
  Godina: 1992
  Stranice: od 20 do 26
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Opisana su oštećenja litotamnijskog vapnenca na galeriji katedrale nastala djelovanjem kiselih kiša obogaćenih sumpornom kiselinom.
  Ključne riječi: Zagrebačka katedrala, oštećenje, kamen, kisele kiše

 16. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Oštećenja podnih kamenih obloga uzrokovana topivim alkalijama iz cementa

  Autori:
  Šarić, Ljubo
  Crnković, Branko (7134)
  Časopis: Klesarstvo i graditeljstvo
  Broj: 3-4
  ISSN: 0353-7897
  Volumen: 3
  Godina: 1992
  Stranice: od 47 do 51
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Opisane su migracija alkalija iz betona uz cvjetanje duž reški i prirodnih diskontinuiteta u kamenu, te promjene volumena novih minerala.
  Ključne riječi: Cement, Alkalija, Cvjetanje

 17. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Kamen zagrebačke katedrale

  Autori:
  Crnković, Branko (7134)
  Časopis: Trilobit (stručno-popularni časopis za mlade)
  Broj: 8
  Godina: 1992
  Stranice: od 3 do 6
  Jezik: hrvatski

 18. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Dimension stone deposits in Croatia

  Autori:
  Crnković, Branko (7134)
  Jovičić, Dragomir
  Časopis: Rudarsko-geološko-naftni Zbornik, Zagreb
  ISSN: 0353-4529
  Volumen: 5
  Godina: 1993
  Stranice: od 139 do 163
  Broj referenci: 46
  Jezik: engleski
  Sažetak: Opisani su geologija, petrografski sastav i svojstva ležišta arhitektonskog kamena u Hrvatskoj. Ležišta arhitektonskog kamena razmatrana su prema koncepciji mobilističkog pogleda na genezu i građu Dinarida, kao i prema stratigrafskim jedinicama. Izloženo je vrednovanje arhitektonskog kamena aktivnih kamenoloma. Tržišne kategorije arhitektonskog kamena Hrvatske su različiti vapnenci i karbonatni klastiti, prvenstveno kredne starosti, a manje jurske i paleogenske. Najveći dio ležišta koncentriran je u Jadranskoj karbonatnoj platformi ili Adrijatiku.
  Ključne riječi: Arhitektonski kamen, Ležišta, Geologija, Petrografija, Svojstva, Hrvatska

 19. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Karađoz-begova zaklada u Mostaru

  Autori:
  Rajković, Salih
  Crnković, Branko (7134)
  Časopis: Rudarsko-geološko-naftni Zbornik, Zagreb
  ISSN: 0353-4529
  Volumen: 5
  Godina: 1993
  Stranice: od 231 do 232
  Jezik: hrvatski

 20. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Razvoj proizvodnje sidara

  Autori:
  Šarić, Ljubo
  Crnković, Branko (7134)
  Časopis: Klesarstvo i graditeljstvo
  Broj: 1-2
  ISSN: 0353-7897
  Volumen: 4
  Godina: 1993
  Stranice: od 45 do 49
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Opisan je razvoj proizvodnje sidara od nehrđajućeg čelika za ugrađivanje prirodnog kamena suhim i mokrim postupkom kao i tipovi Lutz-sidara.
  Ključne riječi: Sidra, Suhi postupak, Mokri postupak

 21. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Zagrebačka katedrala - tehnika ugradnje kamenih elemenata galerije

  Autori:
  Crnković, Branko (7134)
  Časopis: Klesarstvo i graditeljstvo
  Broj: 3-4
  ISSN: 0353-7897
  Volumen: 4
  Godina: 1993
  Stranice: od 3 do 8
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Opisan je način ugradnje kamenih elemenata u galeriju, sidrenje pojedinih elemenata i žbuke u reškama.
  Ključne riječi: Zagrebačka katedrala, galerija, kameni elementi, sidrenje, žbuka

 22. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: The influence of acid rains on the lithothamnian limestone on the gallery of the Mary's Ascension Cathedral, Zagreb, Croatia

  Autori:
  Crnković, Branko (7134)
  Tadej, Neven (161214)
  Pollak, Davor
  Časopis: Rudarsko-geološko-naftni Zbornik, Zagreb
  ISSN: 0353-4529
  Volumen: 6
  Godina: 1994
  Stranice: od 1 do 9
  Broj referenci: 7
  Jezik: engleski
  Sažetak: Opisani su zagađenje urbanog okoliša, sastojci kisele kiše i oštećenja kamenih elemenata galerije zagrebačke katedrale. Na površini vapnenačkih elemenata koji su u "sjeni" nastale su crne kraste. Vanjske kore i unutarnja praškasta tvar cnih krasta analizirane su mikroskopski, rendgenski, termički i kemijski. Sadrže gips, kalcit, čađu i ponekad lebdeći pepeo.
  Ključne riječi: Oštećenja vapnenca, Zagrebačka katedrala, Zagađenje, Kisele kiše

 23. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Arhitektonski kamen našega mediterana

  Autori:
  Crnković, Branko (7134)
  Jovičić, Dragomir
  Časopis: Pomorski zbornik
  ISSN: 0554-6397
  Volumen: 32
  Godina: 1994
  Stranice: od 449 do 465
  Broj referenci: 18
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Opisana su ležišta arhitektonskog kamena, posebice u priobalnom pojasu, s gledišta mobilističkog shvaćanja građe Dinarida. Regije Istra i Dalmacija pripadaju Jadranskoj platformi ili Adrijatiku. Ležišta arhitektonskog kamena u Istri nalaze se u vapnencima gornje jure, te donje i gornje krede. U Dalmatinskoj regiji najveće prostranstvo imaju vapnenci gornje krede. U kontinentalnom dijelu eksploatiraju se različiti varijeteti vapnenaca, vapnenački konglomerati paleogenske starosti i vapnenci paleogena. Otok Brač, s gledišta eksploatacije arhitektonskog kamena, zauzima značajno mjesto s "Bračkim mramorom", vapnencima gornjokredne starosti. Otočić Vrnik pokriven je brojnim starim kamenolomima. Image našega Mediterana u urbanom graditeljstvu je authtoni vapnenac. Danas, međutim, neki gradovi u Mediteranu gube taj image ugrađivanjem granita.
  Ključne riječi: Ležišta arhitektonskog kamena, Mediteran

 24. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Obnova zagrebačke katedrale

  Autori:
  Crnković, Branko (7134)
  Časopis: Klesarstvo i graditeljstvo
  Broj: 1-2
  ISSN: 0353-7897
  Volumen: 5
  Godina: 1994
  Stranice: od 32 do 39
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Opisani su dijagnoza oštećenja, čišćenje, učvršćivanje i površinska zaštita ugrađenog kamena.
  Ključne riječi: Kamen, dijagnoza, čišćenje, učvršćivanje, površinska zaštita

 25. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Zagrebačka katedrala - istraživački radovi na timpanonu

  Autori:
  Crnković, Branko (7134)
  Časopis: Klesarstvo i graditeljstvo
  Broj: 1-2
  ISSN: 0353-7897
  Volumen: 6
  Godina: 1995
  Stranice: od 21 do 24
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Opisani su istražni radovi na timpanonu za dijagnozu kamena. utvrđena je dubina prodiranja sulfatno kiselih kiša uz tvorbu gipsa (dubine 18 cm).
  Ključne riječi: Kamen, timpanon, istraživanje, gips.

 26. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Obnova prve galerije

  Autori:
  Crnković, Branko (7134)
  Časopis: Klesarstvo i graditeljstvo
  Broj: 1-2
  ISSN: 0353-7897
  Volumen: 6
  Godina: 1995
  Stranice: od 25 do 28
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Nabrojani su svi učesnici uspješno realizirane obnove galerije.
  Ključne riječi: Galerija, Učesnici radova.

 27. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: La produzione lapidea della Croazia e oggi di 50 mila metri cubi l'anno - Dimensionstone deposits in Croatia

  Autori:
  Crnković, Branko (7134)
  Časopis: L'Informatore del Marmista (stručni časopis industrije kamena)
  Broj: 402
  Godina: 1995
  Stranice: od 19 do 25
  Jezik: talijanski
  Sažetak: Opisana su ležišta arhitektonskog kamena u Hrvatskoj i proizvodnja.
  Ključne riječi: Ležišta arhitektonskog kamena, proizvodnja

 28. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Arhitektonsko-građevni kamen

  Autori:
  Crnković, Branko (7134)
  Naslov zbornika: Zbornik radova Simpozija Industrija nemetala u obnovi i razvoju Rep. Hrvatske
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 1 do 6
  Skup: Simpozij Industrije nemetala u obnovi i razvoju Republike Hrvatske
  Sažetak: Ulogu arhitektonskog kamena u obnovi kulturnih sakralnih i profanih objekata razmatramo s četiri gledišta: - oštećenja kamenoloma i postrojenja za eksploataciju; - oštećenja postrojenja za preradu kamena; - razaranje i oštećenja recentnih građevina i - razaranje i oštećenja starih građevina i kulturne baštine. Kamenolomi arhitektonskog kamena s postrojenjima za eksploataciju i postrojenja za preradu nalaze se uglavnom izvan ratnih područja. Izuzetak su kamenolom i postrojenje Visočani, Romanovac i Marići i postrojenje za preradu Visočani i Obrovac. Za potreban kamen u obnovi novih objekata nema problema zbog širokog izbora domaćeg i uvoznog arhitektonskog kamena. Vapnenci s Brača, Korčule i Trogira upotrebljavat će se za restauratorske i rekonstrukcijske radove u Zadru, Šibeniku i Dubrovniku.
  Ključne riječi: Oštećenja, Razaranja, Kamenolom, Postrojenja, Građevine

 29. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Ostavštine materijalne kulture u kamenu

  Autori:
  Crnković, Branko (7134)
  Naslov zbornika: Prirodni arhitektonski kamen od ležišta do ugradnje (kamen u hrvatskom naslijeđu
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96303-0-4
  Stranice: od 9 do 11
  Skup: Prirodni arhitektonski kamen od ležišta do ugradnje (kamen u hrvatskom naslijeđu), Zagreb
  Održan: od 02.12.94 do 02.12.94
  Sažetak: Opisana je uloga kamena u hrvatskoj prošlosti.
  Ključne riječi: Kamen, povijest, ostavština

 30. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Čuvanje kamenih spomenika materijalne kulture budućim naraštajima

  Autori:
  Crnković, Branko (7134)
  Naslov zbornika: Prirodni arhitektonski kamen od ležišta do ugradnje (kamen u hrvatskom nasljeđu)
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96303-0-4
  Stranice: od 49 do 50
  Sažetak: Opisane su faze zaštite kamena od čišćenja do površinske zaštite
  Ključne riječi: Kamen, zaštita.

 31. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Heavy metals distribution in the Eastern Slavonia aquifer as a consequence of diagenetic evolution and agricultural activity

  Autori:
  Kapelj, Sanja
  Palinkaš, Ladislav (34676)
  Miko, Slobodan
  Urednici
  Erdelyi, G.
  Veto, I.
  Naslov zbornika: Abstracts of papers
  Jezik: engleski
  Mjesto: Budapest, Madžarska
  Godina: 1993
  Stranice: od 64 do 64
  Skup: 8th Meeting of the Ass. European Geological Societies
  Održan: od 22.09.93 do 24.09.95
  Sažetak: Rad se bavi utjecajem agrokemikalija na kvalitetu podzemnih voda, sadržajem teških metala, propusnošću i vremenom zadržavanja u otvorenim i zatvorenim vodonosnicima, što je ustanovljeno radiokarbon i tricij metodom određivanja starosti na dvije lokacije, Vinkovci i Đakovo crpnim stanicama. Konačna rekonstrukcija porijekla i evolucije sastava podzemne vode prema hidrogeokemijskim procesima interpretirana je sindijagenetskim i anadijagenetskim procesima.
  Ključne riječi: Teški metali, Podzemna voda, Agrotehničke mjere, Zagađenje

 32. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Cadmium following the explosion of an ammunition stockpile near Oštarije, Croatia

  Autori:
  Palinkaš, Ladislav (34676)
  Miko, Slobodan
  Pirc, Simon
  Namjesnik, Ksenija
  Urednici
  Erdelyi, G.
  Veto, I.
  Naslov zbornika: Abstracts of papers
  Jezik: engleski
  Mjesto: Budapest, Madžarska
  Godina: 1993
  Stranice: od 70 do 70
  Skup: 8th Meeting of the Ass. European Geological Societies
  Održan: od 22.09.93 do 24.09.93
  Sažetak: Istraživanje antropogenog zagađenja teškim metalima u tlu oko mjesta eksplozije skladišta municije u Oštarijama. Istraživanapovršina obuhvaća 50 km2 i uzorkovana je po nepravilnoj mreži (34 uzorka). Izazvano je zagađenje teškim metalima , a ističu se Hg i Cd. Cd je povečan 200 puta (12,5 ppm) a Hg 100 puta (5600 ppb) u odnosu na prosječne vrijednosti od 0,1 ppm i 50 ppb u nezagađenom okolnom zemljištu. Utjecaj eksplozije može se pratiti 8 km od centra eksplozije.
  Ključne riječi: Kadmij, Antropogeno zagađenje, Eksplozija municije, Posljedice rata, Oštarije, Hrvatska

 33. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Distribution of mercury in soil, flood plain sediments and atmosphere of Zagreb, Croatia

  Autori:
  Namjesnik, Ksenija
  Palinkaš, Ladislav (34676)
  Miko, Slobodan
  Kramarić, Ksenija
  Urednici
  Erdelyi, G.
  Veto, I.
  Naslov zbornika: Abstracts of papers
  Jezik: engleski
  Mjesto: Budapest, Madžarska
  Godina: 1993
  Stranice: od 69 do 69
  Skup: 8th Meeting of the Ass. European Geological Societies
  Održan: od 22.09.93 do 24.09.93
  Sažetak: Kao nastavak prethodnih istraživanja zagađenja teškim metalima u tlu i atmosferi u blizini glavnih prometnica u području Zagreba, studija je nastavljena uzimanjem uzoraka po pravilnoj mreži (350 uzoraka) na 700 km2 da se utvrdi veličina utjecaja ljudske aktivnosti. Mjerene su koncentracije žive u tlu, vodoplavnim sedimentima, zemljištu uz prometnice i atmosferi (AAS, FAAS, Aerosoli, Zeemanov merkurimetar) te izvršena međusobna koreliracija. Tri različita izvora zagađenja živom su utvrđena: 1. Promet i industrija, 2. Suspendirana tvar nošena Savom i taložena na vodoplavnim ravnicama, 3. Staro rudarenje na Pb-Zn na Medvednici.
  Ključne riječi: Živa, Tlo, Vodoplavni sedimenti, Atmosfera, Zagađenje, Zagreb,

 34. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Sampling scheme and geochemical analysis in soil research of Zagreb city and its surrounding.

  Autori:
  Namjesnik, Ksenija
  Palinkaš, Ladislav (34676)
  Opić, Ivo (102062)
  Urednici
  Benčić, Zvonko
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka radova "Od uzorka do podatka i informacije"
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 32 do 33
  Skup: From sample to data and information
  Održan: od 20.10.93 do 23.10.95
  Sažetak: Prethodna istraživanja teških metala u gradu Zagrebu preporučaju uzorkovanje po nebalansiranom hijerarhijskom planu na pet nivoa: 1. najviši nivo razlikuje varijacije uzoraka užeg gradskog područja od onog šireg, 2. slijedeći razlikuje uzorke na mreži 1x1 km za uže područje i 2x2 za šire područje, 3. i 4. osigurava prepoznavanje varijacije na 100 i 10 m udaljenosti od glavnih točaka uzorkovanja i 5. odražava analitičke pogreške a dobiva se slučajnim izborom točaka na kojima se uzima ponovljeni uzorak.
  Ključne riječi: Geokemijsko kartiranje, tlo, teški metali, shema uzorkovanja, analiza varijance, Zagreb

 35. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Karte raspodjele teških metala u tlu grada Zagreba

  Autori:
  Namjesnik, Ksenija
  Palinkaš, Ladislav (34676)
  Urednici
  Grgić, Zdravko
  Naslov zbornika: Zbornik radova, Metali u hrani i okolišu, Zagreb
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 293 do 294
  Skup: Metali u hrani i okolišu
  Održan: od 01.06.94 do 03.06.94
  Sažetak: Distribucija i otkrivanja anomalija 8 elemenata. Hg, Pb, Cr, Ni, Mn, Fe, Cu, Cd rezultat su četverogodišnjeg rada na projektu Ministarstva znanosti: "Geokemijske karte grada Zagreba i njegove okolice". Istraživanjem je obuhvaćena površina 34x22 km. Ukupno je skupljeno 350 uzoraka tla s dubine 0-15 cm. Uzorkovanje je izvršeno po metodi nebalansirane hijerarhijske sheme koja omogučuje analizu varijance. Na zraku sušeni i prosijani uzorci (frakcija <0,16 mm) raščinjeni su zlatotopkom i analizirani pomoću AAS, Cd je mjeren pomoću FAAS (grafitna kiveta) a živa pomoću pirolize, amalgamacijom na zlatnu nit. Iz statističke analize i konstruiranih karata ("Zapatone" tehnika) jasno se vidi antropogeni utjecaj na distribuciju Hg, Pb i Zn dok je zagađenje Cr, Ni i Mn još uvijek nedokazano.
  Ključne riječi: Geološko kartiranje, teški metali, tlo, zagađenje okoliša, Zagreb

 36. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Some results of the GEPI Project (First results from Central and Eastern Europe)

  Autori:
  Multig, U.
  Mulder, E.F.J.
  Palinkaš, Ladislav (34676)
  Urednici
  Mulder, E.F.J.
  Naslov zbornika: Cogeoenvironment, Newsletter, 2
  Jezik: engleski
  Mjesto: Harlem, Nizozemska
  Godina: 1992
  Stranice: od 5 do 8
  Sažetak: GEPI projekat je svakako prvi glavni projekat promoviran od COGEOENVIRONMENT. Njegov cilj je da sažme glavne geo-okolišne probleme i skupi relevantne informacije u spomenutim zemljama, koje su izabrane zbog mnogobrojnih neriješenih slučajeva, te da promovira i potiče njihovo rješavanje. U to su uključeni potresi, klizišta, poplave, erozija, sedimentacija, tonjenja tla, degradacija poljoprivrednog zemljišta, zagađenje tla, iskorištavanje mineralnih pričuva, zagađenje vode i ostalo.
  Ključne riječi: Geookolišni problemi, zagađenje tla, degradacija zemljišta, tonjenje zemljišta, iscrpljivanje mineralnih resursa, zagađenje vode,

 37. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Augmentation of Mercury Concentration is Soil and Sediments of the Sava River Banks and Terraces in Zagreb City, Croatia

  Autori:
  Palinkaš, Ladislav (34676)
  Namjesnik, Ksenija
  Miko, Slobodan
  Muvrin, Boris
  Kavedžija, Boris
  Urednici
  Birch, Paul
  Naslov zbornika: Land contamination & Reclamation
  Jezik: engleski
  Mjesto: Prague, Poljska
  Godina: 1995
  Stranice: od 145 do 147
  Skup: Inter. Symp. and Trade Fair on the Clean-up of Mannufactured Gas Plants
  Održan: od 19.09.95 do 21.09.95
  Sažetak: Geokemijsko kartiranje grada Zagreba otkrilo je značajno povečanje žive u sedimentima naplavnih ravnica rijeke Save. Pojava je proučena statističkom analizom, analizom varijance, klaster analizom i faktorskom analizom. Uzorak zagađenja treba tražiti u industriji i ruarstvu u Sloveniji, a konačni rezultati bit će potvrđeni nakon detaljnog analiziranja samog sedimenta po frakcijama i dubini.
  Ključne riječi: Živa, tlo, vodoplavni sedimenti, Sava, Hrvatska

 38. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: "Kaštijun" deponij grada Pule, primjer uspješno odabrane lokacije odlagališta otpada

  Autori:
  Mayer, Darko
  Palinkaš, Ladislav (34676)
  Miko, Slobodan
  Namjesnik, Ksenija
  Alajbeg, Anđa
  Horvatinčić, Nada
  Urednici
  Milanović, Zlatko
  Naslov zbornika: Gospodarenje otpadom
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 410 do 411
  Skup: III. Međunarodni skup "Gospodarenje otpadom"
  Održan: od 23.11.94 do 25.11.95
  Sažetak: Istraživački radovi provedeni na području odlagališta otpada grada Pule "Kaštijun" definiraju mogući utjecaj odlagališta na podzemne vode te daju mogućnost ocjene daljnjeg korištenja lokacije za sanitarno deponiranje otpada. Provedena su detaljna geološka istraživanja, uz snimanje georadarskih profila u ukupnoj dužini od 4127 m i dubini zahvata od 10 do 60 m. Na terenu je neposredno poslije uzimanja uzoraka vode, mjerena T stupnjeva C, pH-vrijednost, vodljivost i koncentracija otopljenog kisika. Koncentracija aniona, kationa, elemenata u tragovima, sadržaj fenola, ulja, masti, anionskih deterđenata, ugljikovodika, te mikrobiološki sastav vode određeni su laboratorijski. Najveći dio vode koji dolazi na odlagalište gubi se evaporacijom, a ostali dio vrlo onečišćene vode nakuplja se u najnižem dijelu deponija iz kojeg se, zbog kontinuiranog sloja crvenice, ne infiltrira dublje u podzemlje.
  Ključne riječi: Deponij otpada, zagađenje okoliša, podzemne vode, Pula, Hrvatska

 39. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Water Tracing in the Dinaride Karst Using Uranium Series Disequilibria

  Autori:
  Palinkaš, Ladislav (34676)
  Biondić, Božo
  Osmond, J. K.
  Urednici
  Branica, Marko
  Kniewald, Goran
  Naslov zbornika: Distribution of Microconstituents between Marine Compartments
  Jezik: engleski
  Mjesto: Rovinj, Hrvatska
  Godina: 1994
  Stranice: od 57 do 59
  Skup: Distribution of Microconstituents Between Marine Compartments
  Održan: od 11.05.95 do 18.05.94
  Sažetak: Istraživanje "Trasiranje krških voda pomoću uranskih izotopa" u području Dinarida je prvo takve vrste sa kojim se prate prirodne radioaktivne karakteristike podzemnih krških voda u Hrvatskoj i Sloveniji. Uran je prisutan u svim podzemnim vodama u koncentracijama koje se lagano mjere pomoću alfa spektrometrije. Njegova dva valentna stanja u suradnji sa interakcijom voda-vodonosnik rezultira u širokoj disperziji njegove koncentracije i izotopnog odnosa U-234 i U-238. Takva varijacija prirodnog urana u podzemnim vodama može poslužiti kao prirodni traser pomoću kojeg se studiraju podzemni tokovi u krškim područjima. Postoje dvije mogućnosti primjene uranskih U izotopa u prirodnim vodama koje smo mi istražili. Dosadašnji rezultati se mogu koristiti kao "izotopski otisak prsta" pomoću kojeg ocjenjujemo procese miješanja. Naše istraživanje nije uključilo sedimente na osnovu čega se ocjenjuje stupanj erozije.
  Ključne riječi: Uranska neravnoteža, krške vode, trasiranje, Dinaridi

 40. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov:
  Jezik: engleski
  Mjesto: Budapest, Madžarska
  Skup: 8th Meeting of the Ass. European Geological Societies


 41. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Regional contamination of soil with mercury and cadmium following the explosion of an ammunition stockpile near Oštarije, Croatia

  Autori:
  Palinkaš, Ladislav (34676)
  Miko, Slobodan
  Miko, Slobodan
  Urednici
  Erdelyi, G.
  Tadej, Neven (161214)
  Naslov zbornika: Abstracts of papers
  Jezik: engleski
  Mjesto: Budapest, Madžarska
  Godina: 1993
  Stranice: od 70 do 70
  Skup: 8th Meeting of the Ass. European Geological Societies
  Održan: od 22.09.93 do 24.09.93
  Ključne riječi: zagađenje okoliša, tlo, živa, kadmij, eksplozija municije, Oštarije

 42. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov:
  Jezik: engleski
  Mjesto: Budapest, Madžarska
  Skup: 8th Meeting of the Ass. European Geological Societies


 43. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov:
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Opatija
  Skup: 8th Meeting of the Ass. European Geological Societies


 44. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Effect of the war on georesources and reconstruction of settlements in Croatia

  Autori:
  Opić, Ivo (102062)
  Palinkaš, Ladislav (34676)
  Naslov zbornika: Abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Skup: Workshop, Settlement reconstruction in Croatia
  Održan: od 12.09.94 do 16.09.94
  Sažetak: Ratne posljedice na geoizvore (mineralne sirovine, nafta, voda) neposredno utiču na efikasnost rekonstrukcija naselja u Hrvatskoj. U radu se diskutiraju pojedini slučajevi, stupanj destrukcije i način sanacije.
  Ključne riječi: Posljedice rata, Georesursi, Rekonstrukcija naselja, Hrvatska

 45. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: The Idrija mercury mine, Slovenia, semi-millenium of continous operation, an ecological impact.

  Autori:
  Palinkaš, Ladislav (34676)
  Pirc, Simon
  Miko, Slobodan
  Durn, Goran (126941)
  Namjesnik, Ksenija
  Naslov zbornika: Abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Trieste, Italy
  Godina: 1994
  Skup: Meeting on earth sciences and environmental protection, In the frame of Central European Initiative, Committee of Earth Sciences
  Održan: od 12.12.94 do 13.12.94
  Sažetak: Geokemijsko istraživanje zagađenja u svim dijelovima prirodne sredine, tlu, zraku, zraku tla, vodi, podzemnoj vodi, stream sedimentima itd. U radu se daje procjena ugroženosti prirodne sredine nakon 500 godina kontinuirane proizvodnje živine rude i žive u Idriji.
  Ključne riječi: Živa, zagađenje okoliša, staro rudarenje, Idrija, Slovenija

 46. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Geochemical mapping of the Zagreb city

  Autori:
  Palinkaš, Ladislav (34676)
  Namjesnik, Ksenija
  Miko, Slobodan
  Pirc, Simon
  Naslov zbornika: Abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od 70 do 70
  Skup: I Hrvatski geološki kongres
  Održan: od 19.10.95 do 22.10.95
  Sažetak: Uzorci tla na širem gradskom području (700 km2) analizirani na 8 elemenata Pb, Hg, Cd, Zn, Cr, Ni, Mn i Fe su baza za izradu geokemijskih karata koristeći kriging tehnike i tehničke mogučnosti kompjuterske tehnologije. Izrađeno je 8 karata u boji s izolinijama izraženim u percentilima. Sadržaj teških metala je diskutiran u skladu s relevantnom statistikom.
  Ključne riječi: Geokemijsko kartiranje, Tlo, Teški metali, Zagađenje okoliša, Zagreb

 47. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Soil contamination with heavy metals, case study: Old mining at St. Jacob, Mt. Medvednica, Croatia

  Autori:
  Durn, Goran (126941)
  Palinkaš, Ladislav (34676)
  Miko, Slobodan
  Namjesnik, Ksenija
  Jug-Julardžija, Nataša
  Naslov zbornika: Abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od 32 do 32
  Skup: I Croatian Geological congress
  Održan: od 18.10.95 do 22.10.95
  Sažetak: Staro rudarenje na olovnu i cinčanu rudu kod Sv. Jakoba na Medvednici, u srednjem vijeku je zagadilo tlo u neposrednoj blizini starih rudarskih radova. 100 uzoraka tla, uzetih po pravilnoj mreži 100x100 m, analizirano je na Pb, Cu, Zn i Ag, te živu u zraku tla. Veličina anomalija ukazuje na slabu mobilnost metala, posebno olova. Utjecaj na floru treba istražiti.
  Ključne riječi: Zagađenje okoliša, teški metali, tlo, staro rudarenje, Sv. Jakob, Hrvatska.

 48. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Distribucija teških metala u tlima grada Zagreba i njegove okolice
  Fakultet: Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Autor: NAMJESNIK-DEJANOVIĆ KSENIJA
  Datum obrane: 13.07.94
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 69


 49. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Geokemijsko istraživanje skrivene mineralizacije u porječju rijeke Tenangun i Mentabah, Kalimantan, Indonezija
  Fakultet: Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: PALINKAŠ LADISLAV
  Broj stranica: 0
  Autor: Miko dipl.inž. geologije Slobodan
  Rad: MagisterijMZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr