SVIBOR - Projekt broj: 2-08-182

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-08-182


OPTIMIRANJE INTEGRIRANE PROIZVODNJE TVOREVINA


Glavni istraživač: ČATIĆ, IGOR (7792)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 22.05.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 644
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 3
Naziv ustanove: Fakultet strojarsva i brodogradnje, Zagreb (120)
Odjel/Zavod: Zavod za tehnologiju
Adresa: Ivana Lučića 5, Zagreb
Grad: 41000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (01) 61 11 944
teleFaks: 385 (01) 51 45 35

Sažetak: Osnovni cilj projekta "Optimiranje integrirane proizvodnje Ť tvorevina" je produbljivanje postojećih znanja o tehničkim Ť (tehnološkim) postupcima i procesima te tehničkim tvorevinama Ť potrebnim pri usavršavanju proizvodnje optimalne tvorevine koja u Ť cijelosti zadovoljava na makrofizikalnoj i mikrofizikalnoj Ť razini. Ovaj se cilj u suvremenoj proizvodnji tvorevina postiže Ť na nekoliko razina. Trajno dobiva na važnosti tehnologijski Ť razvoj proizvoda koji obuhvaća osim tehničkih, gospodarske i Ť socijalne zahtjeve, te uporabu numeričkih metoda. Slični zahtjevi Ť postavljaju se pri proizvodnji potrebnih proizvodnih sustava. Ť Tvorevine se danas proizvode reakcijskim ili nereakcijskim Ť praoblikovanjem, preoblikovanjem, odvajanjem, povezivanjem, Ť prevlačenjem te strukturiranjem. Sustavnosna analiza tokova Ť tvari, energije i informacija omogućuje bolje razumijevanje i Ť opis tehničkih procesa i sustava. Kvaliteta se postiže njenom Ť ugradnjom u tvorevinu (osiguranje i kontrola kvalitete). Trajno Ť dobiva na važnosti automatizirana i fleksibilna montaža, koja Ť povezuje sve inženjerske djelatnosti od konstrukcije proizvoda Ť do oblikovanja sustava za njihovo sklapanje. Integrirana Ť proizvodnja zahtjeva i promišljanje mjesta i važnosti ljudskog Ť faktora u njoj, te povezivanje proizvodne tehnike s transportnom Ť tehnikom, tehnikom pohrane, materijalikom, energetikom i Ť informatikom na razini poduzeća. Tome služi ovaj projekt, koji Ť predstavlja kombinaciju literaturnih istraživanja, teorijskih Ť promišljanja, modeliranja, eksperimentalne provjere i Ť odgovarajuće obradbe podataka s pomoću računala.

Ključne riječi: autonomne radne grupe, ekspertni sustavi, integracija, lijevanje, modificiranje svojstava površine, montaža, odvajanje, optimiranje, postupci i procesi, preoblikovanje deformiranjem, proizvodna tehnika, proizvodnja i razvoj polimernih tvorevina, toplinska obradba, tvorevine

Ciljevi istraživanja: Polazište u definiranju cilja istraživanja je iskaz: Proizvoditi se mora, gospodarski opravdano u funkciji zadovoljenja društvenih potreba. Time temeljni materijalni cilj svakog društva postaje proizvodnja tvorevina kao vrhunsko ostvarenje cjelokupnog materijalnog i umnog napora svih znanstvenika čija dostignuća sintetiziraju proizvođači tvorevina u rezultat ljudskog htjenja i znanja, tvorevinu definiranog makrogeometrijskog oblika i propisanih svojstava. Ovaj cilj u suvremenim uvjetima moguće je ostvariti polazeći od nekoliko temeljnih odrednica. Sustavnosni pristup omogućuje analizu pojava i poboljšano razumijevanje tehničkih postupaka i tehničkih tvorevina proučavanjem tokova, tvari, energije i informacija. Pritom je posebno bitan informacijski ulaz u tehničke postupke nazvan oblik i kompleksna masivnost tvorevine. Na temelju rezultata vlastitih istraživanja nastavit će se sustavnosnom analizom razvoja polimernih tvorevina s dva težišta. To su: mehaničko modeliranje nelinearnog ponašanja elastomernih tvorevina i odrednice vrednovanja tehnike pri razvoju proizvoda. Ovo se vrednovanje uklapa u osnovni koncept istraživanja: proizvodnja tvorevina zahtjeva sveobuhvatnost i isprepletenost tehnike, gospodarstva i društva što dovodi do tehnologijskog razvoja tvorevine i potrebnih proizvodnih sustava. Tijekom proizvodnje tvorevina trajno dobiva na važnosti reakcijsko praoblikovanje. Polazeći od vlastitih spoznaja, težište proučavanja bit će na cikličkom reakcijskom praoblikovanju polimernih tvorevina u cilju utvrđivanja povezanosti i interaktivnosti između: oblika i kompleksne masivnosti tvorevine, tehničkih postupaka i procesa te sredstva djelovanja i njihovog utjecaja na uporabna svojstva tvorevine. Sredstvo djelovanja je kalup kao šaržni reaktor. Razvijat će se ekspertni sustavi potrebni pri uklanjanju grešaka tijekom proizvodnje polimernih tvorevina. Tijekom praoblikovanja metala lijevanjem težište je na utvrđivanju povezanosti tehnoloških varijabli i svojstava tvorevine u cilju klasifikacije grešaka i modeliranja te informatičke pomoći pri utvrđivanju povezanosti uzroka i grešaka. Na području preoblikovanja metala težišta su: analitičko utvrđivanje utjecaja pojedinih parametara na deformabilnost u toplom i hladnom stanju, razvoj aproksimativnih metoda za simuliranje plastičnog tečenja u ukovnjima, te računalno konstruiranje i izradba ukovanja. Pri dodirnom valjanju vrlo tankih limova teži se stvaranju modela adaptacijskog optimiranja u cilju poboljšanog vođenja procesa, kao osnove za automatizaciju i integraciju. Jedan od ciljeva je i numerička simulacija postupaka obradbe deformiranjem uz pomoć računala, obuhvaćajući elastično, viskoelastično, plastično i viskoplastično ponašanje. Pri obradbi odvajanjem postavljaju se ciljevi: razvoj sustava za projektiranje sklopova obradnog sustava, uz odgovarajuće modeliranje, optimiranje i razvoj programske podrške, stvaranje baze podataka za automatizirano definiranje tehnoloških parametara procesa te stvaranje matematičkih modela za obradne sustave i procese, potrebnih pri adaptivnom upravljanju, simuliranju obradnih procesa i sustava te kreiranju ekspertnih sustava. Očekivani je doprinos u optimiranju parametara pri gradnji obradnih strojeva, skraćenju vremena projektiranja tvorevina i postupaka te optimiranim tvorevinama i procesima. Optimiranje karakteristika metalnih tvorevina moguće je i modificiranjem površine tvorevine postupcima prevlačenja. Kao cilj se utvrđuje produbljivanje poznavanja interaktivnih relacija između pojedinih postupaka prevlačenja i funkcionalnosti, trajnosti te estetičnosti tvorevine kao doprinos optimalnoj integriranoj proizvodnji tvorevina. Izvor velikih gospodarskih gubitaka je trenje i trošenje tvorevina. Postupci toplinskog prevlačenja metalnih površina te difuzijski postupci promjene sastava, svojstva i strukture površinskih slojeva u značajnoj mjeri mogu sniziti trošenje najrazličitijih alata. Cilj je produbljeno poznavanje postupaka i njihovo optimiranje. Pri razvoju tvorevina i proizvodnih sustava nužna su istraživanja metoda kontrole i sustava osiguranja kvalitete. Integrirana proizvodnja tvorevina obuhvaća i montažu. Zbog smanjenih serija, sustav za montažu mora biti fleksibilan i visoko automatiziran. Cilj je stvaranje sustava za projektiranje fleksibilne automatske montaže kao bitnog elementa integrirane proizvodnje sa svrhom pravodobne kvalitetne automatske montaže. Predviđeni sustav mora osigurati kompleksni pristup projektiranju integriranjem svih djelatnosti od projektiranja i konstrukcije proizvoda do oblikovanja sustava za montažu pojedinačnih proizvoda u komplicirane i kompleksne tvorevine. U konceptu integrirane proizvodnje tvorevina bitan je i ljudski faktor. Organizacijske mjere usmjerene na ljudski faktor, omogućuju uz niske investicijske troškove značajna poboljšanja. Proučavat će se autonomne radne grupe, krugovi kvalitete, radionički krugovi kao alternativni oblici rada. Cilj je istraživanja rasterećenje viših razina hijerarhije i prenošenja ovlasti i odluka na niže razine, debirokratizacija te brži protok informacija. Pritom je niža razina hijerarhije obilježje zatvorenih i definiranih proizvodnih sustava. Važno je i proučavanje industrijske participacije. Na temelju opisa pojedinačnih ciljeva postavlja se osnovni cilj ovog projekta. To je doprinos optimiranju integrirane proizvodnje tvorevina. Pod terminom integrirana proizvodnja tvorevina (IPT) razumijeva se integracija tokova tvari, energije i informacija tijekom proizvodnje tvorevina definiranog makrogeometrijskog oblika i propisanih svojstava. Ova integracija razumijeva jedinstvo iskustvenih i znanstvenih spoznaja i očituje se na dvije razine. Vođenju procesa koji kao materijalni izlaz ima ispravnu tvorevinu na makrofizikalnoj i mikrofizikalnoj razini,te integraciju svih tokova informacija na razini proizvođača tvorevina namijenjenih tržišnoj provjeri, uključujući i pravljenje tehničkih tvorevina, proizvodnih sustava, potrebnih u njihovoj proizvodnji.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 2-02-043 Studija utjecaja mehanizma procesa na posebna svojstva čeličnih cijevi
  Naziv ustanove: Metalurški fakultet Sisak
  Grad: 44000 - Sisak, Hrvatska

 2. Naziv projekta: Moderne tehnologije za plastičnu preradu i njihovo matematičko modeliranje
  Naziv ustanove: Bergakademie Freiberg, Njemačka
  Grad: Freiberg, Deutschland

 3. Naziv projekta: Nove tehnologije, novi materijali, zaštita okoliša i energetika u metalurgiji
  Naziv ustanove: Tehničko Sveučilište Košice, Slovakia
  Grad: Košice, Slovačka

 4. Naziv projekta: Ekspertni sustavi u metalurgiji
  Naziv ustanove: Dnjepropetrovski Metalurški Institut Ukrajina
  Grad: Dnjepropetrovsk, Ukraina

 5. Naziv projekta: Istraživanje svojstava materijala
  Naziv ustanove: Institut za metalne materijale i tehnologije
  Grad: 61000 - Ljubljana, Slovenija

 6. Naziv projekta: 1-07-171 Studij separacije i analize te strukture i svojstava materije
  Naziv ustanove: Metalurški fakultet, Sisak
  Grad: 44000 - Sisak, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Institut fuer Kunstoffverarbeitung
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Aachen, Njemačka

 2. Naziv ustanove: Tehničko Sveučilište - Bergakademie Freiberg
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: Freiberg, Deutschland

 3. Naziv ustanove: Tehničko Sveučilište Košice
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: Košice, Slovačka

 4. Naziv ustanove: Dnjepropetrovski Metalurški Institut
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Dnjepropetrovsk, Ukraina

 5. Naziv ustanove: Institut za metalne materijale i tehnologije
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 61000 - Ljubljana, Slovenija

 6. Naziv ustanove: IRI d.o.o. "Holding Željezara Sisak"
  Tip ustanove: Neprofitna
  Grad: 44000 - Sisak, Hrvatska

 7. Naziv ustanove: FELIS d.o.o. "Holding Željezara Sisak"
  Tip ustanove: Državni institut
  Grad: 44000 - Sisak, Hrvatska


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Položen ispit na Eurolaser Academy Wien
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): B. Matijević

 2. Naziv: Proračun sila i momenata valjanja, interno izdanje FSB, Zagreb, 1994
  Tip proizvoda: Učila i nastavni materijal
  Autor(i): Povrzanović Aleksandar

 3. Naziv: Temelji analize naprezanja elemenata volumena (Slab metoda),interno izdanje, FSB, Zagreb, 1995
  Tip proizvoda: Učila i nastavni materijal
  Autor(i): Povrzanović Aleksandar

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 28.12.95
Informacije: svibor@znanost.hr