SVIBOR - Radovi - projekt broj: 2-08-187

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 2-08-187


Broj radova citiranih u CC: 3
Broj ostalih radova: 29
Ukupno objavljenih radova: 32


 1. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Modeliranje dinamike i sinteza upravljanja cirkulacijskog kruga generatora pare

  Autori:
  Kecman, Vojislav (20623)
  Petrić, Joško
  Majetić, Dubravko (162406)
  Široki, Mladen (162364)
  Časopis: Strojarstvo
  Broj: 2
  ISSN: 0562-1887
  Volumen: 33
  Godina: 1991
  Stranice: od 117 do 124
  Broj referenci: 16
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Rad prikazuje dobivanje matematičkog modela dinamikecirkulacijskog kruga u generatoru pare, linearizaciju tog modelai sintezu modernih koncepata upravljanja tim viševeličinskimsistemom. Ukazuje se na ograničenja i mogućnosti linearneteorije. Pokazuje se da je, koristeći rezultate dobivenesimulacijom linearnog modela, moguće procijeniti značenjemjerenja pojedinih fizikalnih veličina i dati odgovore na pitanjaintegriteta sistema upravljanja. Rezultati simulacije upućuju ina nužnost uvažavanja stvarnih nelinearnih karakteristikaozvršnih organa i na utjecaj tih uređaja na dinamiku cijelogupravljačkog sistema.
  Ključne riječi: Generator pare, matematičko modeliranje, nelinearna dinamika, optimalni regulator

 2. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Sinteza PID regulatora neuronskom mrežom

  Autori:
  Majetić, Dubravko (162406)
  Kecman, Vojislav (20623)
  Urednici
  Kecman, Vojislav (20623)
  Naslov zbornika: Zbornik Radova KoREMA'36
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  ISBN/ISSN: 86-81571-09-5
  Stranice: od 55 do 58
  Skup: Sedmi simpozij o sistemima automatskog upravljanja
  Održan: od 18.04.91 do 20.04.91
  Sažetak: U radu je dana sinteza algoritma PID regulatora pomoćuheteroasocijativne, četveroslojne neuronske mreže sa povratnimprostiranjem greške. Pokazuje se jedna od mogućih primjenaneuronskih mreža u području automatskog upravljanja.
  Ključne riječi: Neuronska mreža, Povratno prostiranje greške, PID regulator

 3. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Neuronska mreža kao PID regulator

  Autori:
  Majetić, Dubravko (162406)
  Urednici
  Srb, Neven
  Naslov zbornika: Zbornik radova 3.SONT
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  ISBN/ISSN: 86-81997-02-5
  Stranice: od 62 do 65
  Skup: Četvrti međunarodni simpozij o novim tehnologijama
  Održan: od 15.10.91 do 17.10.91
  Sažetak: Rad predstavlja prikaz učenja heteroasocijativne, četveroslojneneuronske mreže sa povratnim prostiranjem greške, učenja PIDalgoritma. Pokazuju se osnovni problemi, kao i mogućnostiprimjene ove vrste mreža u području automatskog upravljanja.
  Ključne riječi: Neuronske mreže, PID regulator, Proces učenja mreže, Proces rada naučene mreže

 4. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Neuronska mreža kao idealni regulator u otvorenom krugu

  Autori:
  Majetić, Dubravko (162406)
  Vinković, Mladen
  Urednici
  Novaković, Branko (33541)
  Naslov zbornika: Zbornik radova KoREMA'38
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-6037-00-9
  Stranice: od 450 do 454
  Skup: 38. Međunarodni godišnji skup KoREMA : Sekcija Automatsko upravljanje
  Održan: od 26.04.93 do 28.04.93
  Sažetak: Pošto neuronske mreže pokazuju vrlo dobre rezultate pri učenju idinamičkih pojava sa izrazitijim derivacijskim svojstvima, a kojasu i osnovna karakteristika idealnih regulatora, pokazuje semogućnost realizacije idealnog regulatora neuronskom mrežom.
  Ključne riječi: Neuronske mreže, Idealni regulator, Inverzna dinamika, Upravljanje u otvorenom krugu

 5. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Simulacija dinamičkih članova neuronskom mrežom

  Autori:
  Majetić, Dubravko (162406)
  Urednici
  Kecman, Vojislav (20623)
  Naslov zbornika: Zbornik radova KoREMA'37
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 86-81571-11-7
  Stranice: od 46 do 49
  Skup: 37. Međunarodni godišnji skup KoREMA - 8. Simpozij o sistemima automatskog upravljanja
  Održan: od 26.04.92 do 29.04.92
  Sažetak: Rad predstavlja pristup učenju neuronske mreže sa povratnimprostiranjem greške osnovnih dinamičkih članova kao što su P1,PD, I0, D1 i P2. Diskutirani su problemi koji nastaju pri radunaučene mreže, a izravna su posljedica diskretne forme dinamičkogčlana.
  Ključne riječi: Neuronske mreže sa povratnim prostiranjem greške, Diskretna forma, Proces učenja, proces rada naučene mreže

 6. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Primjena neuronskih mreža u raspoznavanju objekata na temelju teksture

  Autori:
  Široki, Mladen (162364)
  Urednici
  Kecman, Vojislav (20623)
  Naslov zbornika: Zbornik radova KoREMA'37
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 86-81571-11-7
  Stranice: od 60 do 64
  Skup: 37. Međunarodni godišnji skup KoREMA - 8. Simpozij o sistemima automatskog upravljanja
  Održan: od 26.04.92 do 29.04.92
  Sažetak: Neuronske mreže primjenjene su u raspoznavanju tri različitegrupe objekata: gljiva, keksa i komadića okruglog papira.Raspoznavanje je temeljeno na teksturnim karakteristikamaizlučenim iz co--occurrence matrica. Objekti su razvrstani upripadajuće grupe s točnosti većom od 99 %.
  Ključne riječi: Neuronske mreže, Mreža sa povratnim prostiranjem greške, Co-occurrence matrice, Teksturne karakteristike

 7. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: On the Relation Between the Cost Function and the Output-Layer Neurons Activatin Function

  Autori:
  Kecman, Vojislav (20623)
  Naslov zbornika: Procceedings of '15. Kolloquium der Automatisierungstechnik
  Jezik: engleski
  Mjesto: Bremen, Njemačka
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: 15' Koloquium der Automatisierunhstechnik
  Sažetak: U radu se istražuje povezanost funkcije cilja (greške) i aktivacijske funkcije neurona izlaznog sloja neuronkse mreže.Treba imati na umu da pravilno odabrana funkcija greške kod neuronskih mreža sa povratnim prostiranjem greške može značajno smanjiti vrijeme učenja. Takva funkcija cilja određena jeyadatkom koji je pred mrežu postavljen, odnosno stohastičkim modelom metode kojom su nastali podaci za učenje (mjerenja). Istovremeno se pokazuje da je aktivacijska funkcija u izravoj vezi sa odabranom funkcijom cilja.
  Ključne riječi: Funkcija cilja (greške), Aktivacijska funkcija, Neuronske mreže

 8. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: EBP Can Work With Hard Limiters

  Autori:
  Kecman, Vojislav (20623)
  Naslov zbornika: Proceedings of International Conference on Artificial Neural Networks
  Jezik: engleski
  Mjesto: Amsterdam, Nizozemska
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: International Conference on Artificial Neural Networks

 9. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Dinamička svojstva i upravljanje fleksibilnim manipulatorima

  Autori:
  Petrić, Joško
  Kecman, Vojislav (20623)
  Urednici
  Cebalo, Roko
  Naslov zbornika: Zbornik radova Suvremeni trendovi proizvodnog strojarstva
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 143 do 151
  Skup: Suvremeni trendovi proizvodnog strojarstva
  Održan: od 09.05.92 do 09.05.92
  Sažetak: Fleksibilni manipulatori postaju jedno od najzanimljivijihpodručja robotike. Ovdje se ukazuje na neke osnovne poteškoće ipitanja koja se nameću pristupom manipulatorima kao elastičnimtijelima, te fenomenima koji se tada javljaju. Ukazuje se i naosnovno pitanje - da li uopće regulaciju gibanja fleksibilnimmanipulatorima zasnivati na povratnoj koja sadrži informacije ovibracijama članaka manipulatora?!
  Ključne riječi: Fleksibilni manipulator, Regulacija, Regulacija po stanjima

 10. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Fazna neminimalnost elastičnih mehaničkih struktura

  Autori:
  Petrić, Joško
  Urednici
  Crnošija, Petar
  Naslov zbornika: Zbornik radova KoREMA'93
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-6037-00-9
  Stranice: od 715 do 719
  Skup: 38. Međunarodni godišnji skup KoREMA : Sekcija Automatsko upravljanje
  Održan: od 26.04.93 do 28.04.93
  Sažetak: Na fleksibilnom manipulatoru s jednim stupnjem slobode gibanjaukazati će se na svojstvo fazne neminimalnosti elastičnihmehaničkih struktura upravljanih pomoću dislociranih aktuatora isenzora. To svojstvo, koje inače nije prisutno kod klasičnogpristupa manipulatorima kao krutim tijelima, uzrok je problemakod preciznog slijeđenja putanje i pozicioniranja fleksibilnihmanipulatora. Stoga će se u ovom radu ukazati na karakteristikemanipulatora u ovisnosti o smještaju aktuatora i senzora,razmotriti posljedice po upravljanje, te predložiti nekesmjernice za daljnja istraživanja koja mogu poboljšati njihovasvojstva.
  Ključne riječi: Fazna neminimalnost, Elastično tijelo, Fleksibilni manipulator

 11. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: On the Control of the Flexible Manipulator Arm

  Autori:
  Petrić, Joško
  Kecman, Vojislav (20623)
  Naslov zbornika: IFAC Symposium on Robot Control - SYROCO'91
  Jezik: engleski
  Mjesto: Wien, Austrija
  Godina: 1991
  Stranice: od 325 do 330
  Skup: IFAC Symposium on Robot Control
  Održan: od 16.09.91 do 18.09.91
  Sažetak: U radu je razmatrano upravljanje robota čija elastičnostčlanaka nije zanemariva zbog lagane konstrukcije i zbog zahtjevaza velikom brzinom gibanja. Razvijen je matematički modeldinamike manipulatora s jednim translacionim stupnjem slobodegibanja i s jednim elastičnim člankom, te s teretom na vrhumanipulatora. Na osnovi razvijenog matematičkog modelaprojektiran je optimalni linearni kvadratni regulator postanjima. U radu se razmatra utjecaj dodatnog regulacijskogdjelovanja, upotrebljavajući u povratnoj vezi i stanja kojapredstavljaju vibracije članka manipulatora.
  Ključne riječi: Robot, Fleksibilni manipulator, Modeliranje, Prostor stanja, Optimalno upravljanje

 12. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Die Steuerung eines elastischen Roboterarmes

  Autori:
  Kecman, Vojislav (20623)
  Petrić, Joško
  Petrić, Joško
  Urednici
  Cebalo, Roko
  Naslov zbornika: Fachtagugn Automatisierung Dresden'92
  Jezik: engleski
  Mjesto: Dresden, Njemačka
  Godina: 1992
  Stranice: od 146 do 152
  Skup: Fachtagung Automatisierung
  Održan: od 20.02.92 do 21.02.92
  Sažetak: Rad razmatra upravljanje na osnovi povratne veze po veličinama uzglobu manipulatora, te također upravljanje koje u povratnu vezuuključuje i stanja vibracija članka u slučaju manipulatora sjednim člankom. Optimalni linearni kvadratni regulator postanjima je primjenjen, i prednosti u slučaju takve regulacije naosnovi dislociranih senzora i aktuatora su razmatrane.
  Ključne riječi: Fleksibilni manipulator, Prostor stanja, Optimalni linearni kvadratni regulator

 13. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Application of Artificial Neural Networks in Robotics

  Autori:
  Novaković, Branko (33541)
  Urednici
  Cebalo, Roko
  Naslov zbornika: Zbornik radova CIM'93
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 1 do 8
  Skup: 2. Međunarodno savjetovanje proizvodnog strojarstva
  Održan: od 18.11.93 do 18.11.93
  Sažetak: Unaprijedna neuronska mreža je trenirana da imitira jedanadaptivni nelinearni algoritam vodjenja robota, koji se osniva naukupnoj dinamici modela robota RRTR-strukture. Kao rezultatdobivena je neuronska mreža koja može računati i nominalnoupravljane i povratnu petlju, koristeći paralelno procesiranje urealnom vremenu.
  Ključne riječi: Umjetne neuronske mreže, vodjenje industrijskih robota, adaptivno vodjenje, brzi algoritmi učenja.

 14. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Neuronske mreže i vođenje u robotici i FPS : konceptualni pregled

  Autori:
  Novaković, Branko (33541)
  Lišćić, Igor
  Furač, Zvonimir
  Urednici
  Srb, Neven
  Naslov zbornika: Zbornik radova 4.SONT
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 86-81997
  Stranice: od 31 do 34
  Skup: Četvrti međunarodni simpozij o novim tehnologijama
  Održan: od 25.10.93 do 27.10.93
  Sažetak: U radu se daje pregled stanja u teoriji i primjeni neuronskihmreža u procesima upravljanja i u robotici. Osim toga predlažu sei neke nove metode. Na kraju rada se iznose neke od metoda zavodjenje fleksibilne proizvodne ćelije.
  Ključne riječi: Neuronske mreže, industrijski roboti, fleksibilni proizvodni sustavi, konceptualni pregled.

 15. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Primjena umjetne neuronske mreže u upravljanju industrijskim robotom

  Autori:
  Lišćić, Igor
  Novaković, Branko (33541)
  Furač, Zvonimir
  Urednici
  Novaković, Branko (33541)
  Naslov zbornika: Zbornik radova KoREMA'38
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-6037-00-9
  Stranice: od 458 do 461
  Skup: 38. Međunarodni godišnji skup KoREMA : Sekcija Automatsko upravljanje
  Održan: od 26.04.93 do 28.04.93
  Sažetak: Prikazano je upravljanje jednim zglobom industrijskog robotapomoću umjetne neuronske mreže (UNM). Upravljački sustav izvedenje od dvije UNM, gdje prva računa nominalne upravljačke napone, adruga služi kao nelinearni regulator pozicije i brzine robota.
  Ključne riječi: Umjetne neuronske mreže, nominalno upravljanje, regulator pozicije i brzine robota.

 16. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Mogućnosti akvizicijskog softvera pri mjerenju vibracija

  Autori:
  Grilec, Josip (14562)
  Urednici
  Šurina, Tugomir
  Naslov zbornika: Zbornik radova BIAM'92
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 86-81571-12-5
  Stranice: od 44 do 49
  Skup: XI Međunarodno savjetovanje BIAM'92
  Održan: od 16.06.92 do 17.06.92
  Sažetak: U radu se prikazuju mogućnosti programa, koji osim podržavanjasklopova za uzorkovanje, može brzo obaviti i niz aktivnosti uobradi, grafičkom prkazivanju i pohrani signala vibracija naosobnom računalu.
  Ključne riječi: Akvizicijski softver, mjerenje vibracija, uzorkovanje signala.

 17. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Sistematizacija kriterija za izbor senzora u fleksibilnom proizvodnom sustavu

  Autori:
  Grilec, Josip (14562)
  Urednici
  Srb, Neven
  Naslov zbornika: Zbornik radova 3.SONT
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  ISBN/ISSN: 86-81997-02-5
  Stranice: od 66 do 68
  Skup: Treći međunarodni simpozij o novim tehnologijama
  Održan: od 15.10.91 do 17.10.91
  Sažetak: U radu se razmatraju aktivnosti pri izboru senzora u fleksibilnomproizvodnom sustavu, te se sistematiziraju svojstva s karakteromograničenja. Upozorava se na moguće utjecaje okoliša i navodi nizpoželjnih svojstava prema različitim kriterijima. Ističe sevažnost ispravnog izbora senzora zbog manjka standarda.
  Ključne riječi: Fleksibilni proizvodni sustavi, izbor senzora, sistematizacija kriterija, utjecaji okoliša.

 18. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Primjena paralelnog procesiranja na problemu dinamike robota

  Autori:
  Zorc, Davor (111286)
  Urednici
  Srb, Neven
  Naslov zbornika: Zbornik radova 3.SONT
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1991
  ISBN/ISSN: 86-81997-02-5
  Stranice: od 83 do 87
  Skup: Treći međunarodni simpozij o novim tehnologijama
  Održan: od 15.10.91 do 17.10.91
  Ključne riječi: Paralelno procesiranje, raspoređivanje procesa, upravljanje robotom

 19. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Exploiting The Structural Equivalence of Learning Fuzzy Systems and Radial Basis Function Neurla Networks

  Autori:
  Kecman, Vojislav (20623)
  Pfeifer, Bernard-Markus
  Naslov zbornika: Proceedings of Sec.Eur. Congress on Intell. Techniq. and Soft Comp., EUFIT
  Jezik: engleski
  Mjesto: Aachen, Njemačka
  Godina: 1994
  Stranice: od 58 do 66
  Skup: Seccond Europian Congress on Intell. Techniq. and Soft Comp., EUFIT'94
  Ključne riječi: neuro-fuzzy sistemi, fuzzy identifikacija, RBF neuronske mreže

 20. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Dinamička neuronska mreža za adaptivno nelinearno vođenje robota

  Autori:
  Majetić, Dubravko (162406)
  Naslov zbornika: Zbornik radova 40. jubilarni godišnji skup KoREMA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-6037-08-4
  Stranice: od 498 do 501
  Skup: 40. jubilarni godišnji skup KoREMA
  Održan: od 19.04.95 do 21.04.95
  Sažetak: U radu se pokazuje jedna od mogućih primjena višeslojnih unprijednih dinamičkih neuronskih mreža u vođenju robota. Predložena je troslojna struktura neuronske mreže. Dinamički neuroni nalaze se u sakrivenom sloju i svaki posjeduje dinamički element sa dva pola i dvije nule, te tangens-hiperbolnu aktivacijsku funkciju. Izlazni sloj se sastoji od statičkih neurona sa linearnom aktivacijskom funkcijom. Opisana dinamička neuronska mreža učila je dinamiku adaptivnog nelinearnog vođenja baziranog na inverznoj dinamici ukupnog modela robota RRTR-strukture. Razvijen je i algoritam učenja neuronske mreže sa istovremenim učenjem težina i koeficijenata dinamičkih članova.
  Ključne riječi: dinamički neuron, dinamička neuronska mreža, adaptivno nelinarno vođenje

 21. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Eksperimentalni model fleksibilnog robota

  Autori:
  Petrić, Joško
  Deur, Joško
  Naslov zbornika: Zbornik radova 12. međunarodnog savjetovanja BIAM'94
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od F15 do F18
  Sažetak: U radu je opisan eksperimntalni model jednoosnog robota s vrlo elastičnim člankom. Eksperimentalni model fleksibilnog robota je realiziran na Katedri za strojarsku automatiku FSB-a Sveučilišta u Zagrebu. Svrha laboratorijskog modela jest provjera matematičkog modela dinamike, te vršenje eksperimenata upravljanja i regulacije takvog sustava s raspodijeljenim parametrima u prostoru. Ovaj rad obrazlaže razloge i značaj istraživanja na području fleksibilnih robota. Također su ukratko navedena istraživanja provedena na eksperimentalnom robotu, uz naznake daljnjih istraživanja.
  Ključne riječi: fleksibilni robot, eksperimentalni model, upravljanje, regulacija

 22. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: State of the Art in Neural Networks Applications to Robot Control

  Autori:
  Novaković, Branko (33541)
  Urednici
  Novaković, Branko (33541)
  Naslov zbornika: Zbornik radova 40.Jubilarni godišnji skup KoREMA
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-6037-08-4
  Stranice: od 487 do 491
  Skup: 40. jubilarni godišnji skup KoREMA
  Održan: od 19.04.95 do 21.04.95
  Sažetak: U radu je dan pregled primjena unaprijednih neuronskih mreža (NN)mreža sa povratnim vezama, te adaptivnih mreža na području vođenja robota. Pregledom su obuhvaćene slijedeće cjeline : (i) unaprijedna NN za adaptivno nelinearno vođenje robota, (ii) neuronske mreže za vođenje više manipulatorkih sustava, (iii) NN kontroleri za mobilne robote, (iiii) vođenje globalnom linearizacijom realizirano NN, (iiiii) self-robot vođenje (human-like)

 23. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Prilog primjeni neuronskih mreža u sistemima automatskog upravljanja

  Autori:
  Kecman, Vojislav (20623)
  Majetić, Dubravko (162406)
  Fakultet: Strojarstva i brodogradnje Zagreb
  Datum obrane: 14.02.92
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 130
  Sažetak: Rad prikazuje proces učenja heteroasocijativne, višeslojne mrežesa povratnim prostiranjem greške, osnovnih dinamičkih ponašanjakao što su P1, P2, D1, PD i I0. Dana je i analiza strukture predložene neuronske mreže, sposebnim osvrtom na broj sakrivenih slojeva i broj elemenataprocesiranja u izlaznom, sakrivenom i ulaznom sloju neurona, tesadržaj datoteke učenja. Predloženo je optimalno namještanje koeficijenata učenja C1 i C2tokom prcesa učenja u pravilu učenja. U ovom radu izvršena je i analiza prijenosne funkcije elementaprocesiranja, pa je u smislu što bržeg smanjenja greške učenjapredložena i usvojena najbolja prijenosna funkcija neurona. Pažnja je posvećena i nekim drugim pitanjima koja se morajurazriješiti daljnjim istraživanjima i koja s naznačenim mogućimprimjenama neuronskih mreža u sistemima automatskog upravljanjačine smjernice za nastavak kontinuiranog istraživanja u tompodručju.
  Ključne riječi: Neuronska mreža, dinamički sistemi, broj sakrivenih slojeva, broj neurona, koeficijenti učenja, aktivacijska funkcija

 24. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Prilog razvoju inteligentnog vizijskog sustava

  Autori:
  Kecman, Vojislav (20623)
  Fakultet: Strojarstva i brodogradnje Zagreb
  Datum obrane: 19.11.92
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 143
  Sažetak: U ovom radu biti će prikazan jedan pristup razvoju automatskog inteligentnog vizijskog sistema. Rad vizijskog sistema sastoji seiz četiri dijela: prihvat slike, predobrada slike, izlučivanjeznačajki, i konačno raspoznavanje uzorka na temelju njihovihkarakteristika. Posebna pažnja posvećena je odabiru značajkiuzoraka sa slika i postupku raspoznavanja odnosno razvrstavanjaobjekata u pripadajuće im grupe. Raspoznavanje se zasniva na teksturnim karakteristikama dobivenim iz matrica međusobnogprostornog odnosa nivoa sive boje (engl. Gray-ToneSpatial-Dependence Matrices) koje se pojednostavljeno nazivajuco-occurrence matrice te se pod tim imenom često citiraju uliteraturi. Diskriminatna analiza postepenom (engl. stepwise)Wilksovom metodom sprovedena je sa ciljem odabira najvrednijihteksturnih karakteristika. Kao klasifikator korištena jeneuronska mreža sa povratnim prostiranjem greške (engl.Back-error propagation mreža). Vizijski sistem korišten u radu baziran je na transputerima.Transputeri omogućuju paralelno procesiranje, te samim timeupotrebom većeg broja transputera moguće je izgraditi vizijskisistem koji će raditi u realnom vremenu. Sistem je ispitan na primjeru razvrstavanja objekata iz trirazličite grupe. Objekti su podijeljeni u dva skupa - skup zaučenje i skup za ispitivanje. Svaki od skupova sastoji se od po36 elemenata svake od promatranih grupa. Sveukupno korišteno je216 različitih objekata. Teksturne karakteristike dobivene izco-occurrence matrica izračunate su za elemente skupa za učenje.Diskriminatnom analizom određen je skup karakteristika kojinajbolje razlikuje postojeće grupe objekata. Taj skupkarakteristika korišten je za učenje troslojne neuronske mreže spovratnim rasprostiranjem greške. Nakon što je postupak učenjauspješno okončan, vizijski sistem ispitan je pomoću objekata izskupa za ispitivanje. Postignuto je razvrstavanje objekata upripadajuće im grupe s točnosti većom od 99%, što ukazuje da bimetoda mogla imati uspješnu primjenu u praksi.
  Ključne riječi: Vizijski sustav, Neuronske mreže, Mreža s povratnim prostiranjem greške, Co-occurence matrice, Tekstirne karakteristike

 25. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Prilog primjeni neuronskih mreža u sistemima automatskog upravljanja
  Fakultet: Strojarstva i brodogradnje Zagreb
  Mentor: ADLER NEVENKA
  Datum obrane: 14.02.92
  Broj stranica: 130
  Autor: Majetić mr.sc. Dubravko
  Rad: Magisterij


 26. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Prilog razvoju inteligentnog vizijskog sistema
  Fakultet: Strojarstva i brodogradnje Zagreb
  Mentor: ADLER NEVENKA
  Datum obrane: 19.11.92
  Broj stranica: 143
  Autor: Široki mr.sc. Mladen
  Rad: Magisterij


 27. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: The Automatic Harvesting of the Mushrooms - the Grasping Mechanism

  Autori:
  Široki, Mladen (162364)
  Naručitelj: The University of Wollongong, Department of Electrical and Computer Engineering
  Depo ustanova: The University of Wollongong, Department of Electrical and Computer Engineering
  Godina: 1991
  Stranica ukupno: 23
  Jezik: engleski
  Sažetak: U ovom elaborat prikazano je projektiranje, razvoj i primjenaprihvatnice za branje šampinjona. Izrada prihvatnice dio jeprojekta čiji je cilj izrada stroja za automatizirano branjegljiva. Zadatak prihvatnice je da prihvati i bez oštećivanjaubere šampinjone.
  Ključne riječi: Prihvatnica, Branje šampinjona, Stroj za automatizirano branje šampinjona

 28. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: The Automatic Harvesting of the Mushrooms - the Vision System

  Autori:
  Široki, Mladen (162364)
  Naručitelj: The University of Wollongong, Department of Electrical and Computer Engineering
  Depo ustanova: The University of Wollongong, Department of Electrical and Computer Engineering
  Godina: 1992
  Stranica ukupno: 20
  Jezik: engleski
  Sažetak: U ovom elaboratu prikazana je upotreba teksturnih karakteristikaizdvojenih iz Co-occcurrence matrica. Metoda je korištena prirazvoju stroja za auomatizirano branje gljiva. Klasifikacija jeprovedana pomoću neuronske mreze s povratnim rasprostiranjemgreške.
  Ključne riječi: Vizijski sustav, Teksturne karakteristike, Co-occurence matrice, Neuronske mreže, Mreža s povratnim prostiranjem greške

 29. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Application of Artificial Neural Networks for Identification of System Dymanics

  Autori:
  Kecman, Vojislav (20623)
  Naručitelj: Massachusetts Institue of Tecmnology, Department of Mechanical Engineering
  Depo ustanova: Massachusetts Institue of Tecmnology, Department of Mechanical Engineering
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 74
  Jezik: engleski
  Sažetak: U radu se pokazuje primjena unaprijedne višelsojne umjetneneuronske mreže u identifikaciji dinamike fizikalnih sistema.Identifikacija dinamike sistema vršena je matematičkominterpretacijom dinamike kao preslikavanja prošlih i sadašnjihvrijednosti ulaznih i prošlih izlaznih veličina u trenutnuvrijednost izlaza. Analiziran je utjecaj broja sakrivenih slojevai broja neurona u njima, te vrste aktivacijske funkcije neurona,kao i funkcije učenja na kvalitetu učenja neuronske mreže i namogućnosti generalizacije učenog dinamičkog ponašanja. Pokazan jei princip sve češće korištenih radijalnih baznih funkcija.
  Ključne riječi: Neuronske mreže, Identifikacija, Modeliranje dinamike sistema

 30. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Approximation Capabilities of ANNs as Function of the Number of Hidden Layer Neurons and the Type of Activation Function

  Autori:
  Kecman, Vojislav (20623)
  Majetić, Dubravko (162406)
  Naručitelj: Massachusetts Institue of Tecmnology, Department of Mechanical Engineering
  Depo ustanova: Massachusetts Institue of Tecmnology, Department of Mechanical Engineering
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 19
  Jezik: engleski
  Sažetak: U radu je pokazana primjena unaprijedne višeslojne umjetneneuronske mreže pri identifikaciji dinamike fizikalnih sistema.Identifikacija dinamike sistema izvršena je matematičkominterpretacijom dinamike kao preslikavanja prošlih i sadašnjihvrijednosti ulaznih i prošlih izlaznih veličina u trenutnuvrijednost izlaza. Analiziran je i utjecaj broja sakrivenihslojeva i broja neurona u njima, te vrste aktivacijske funkcijeneurona koji uče, kao i primjenjenog pravila učenja na kvalitetuučenja neuronske mreže i na mogućnosti generalizacije naučenogdinamičkog ponašanja.
  Ključne riječi: Aproksimacija, Sakriveni sloj, Aktivacijska funkcija neurona


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr