SVIBOR - Radovi - projekt broj: 2-08-340

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 2-08-340


Broj radova citiranih u CC: 2
Broj ostalih radova: 13
Ukupno objavljenih radova: 15


 1. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: TURBINE TOPLINSKE

  Autori:
  Guzović, Zvonimir (113641)
  Guzović, Zvonimir (113641)
  Majcen, Marko
  Urednici
  Majcen, Marko
  Izdavač: LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA
  Broj referenci: 13
  Jezik: hrvatski
  Ključne riječi: Parne turbine, Plinske turbine
  Ostalo: Tekst je za tiskanje prihvaćen u lipnju 1995. godine.

 2. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Teorijske osnove i mogućnosti primjene toplinske cijevi

  Autori:
  Guzović, Zvonimir (113641)
  Urednici
  Smolčić Žerdik, Zora
  Naslov zbornika: Zbornik radova fakulteta strojarstva i brodogradnje
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 0350-3097
  Stranice: od 183 do 195
  Skup: Zbornik radova, fakulteta strojarstva i brodogradnje
  Održan: od 28.05.92 do 28.05.92
  Sažetak: U radu je dan prikaz fizikalnih pojava i teorijskeosnove vezane uz primjenu toplinskih cijevi, neovisnoginženjerskog elementa koji ima toplinsku vodljivost mnogo većunego bilo koji element izveden kao homogeno tijelo iz bilo kojegupotrebljivog materijala, a koji služi za efikasno prenošenjetopline s jednog mjesta na drugo sa što manjim temperaturnimgradijentom. Predstavljeni su neki tipični primjeri primjenetoplinske cijevi. Danas se toplinske cijevi masovno koriste zaprimjenu kod sustava za iskorištavanje otpadne topline, solarnihkolektora, pri iskorištavanju geotermalne energije, kodizmjenjivača topline, električnih i elektronskih uređaja ikomponenata, strojeva i opreme u industriji, motora i prometnihsredstva u avio i svemirskoj tehnici, građevinarstvu, medicini idrugdje.
  Ključne riječi: Toplinska cijev

 3. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Utjecaj izvedbe strujnih kanala na protok rashladnog medija kod sinhronih strojeva

  Autori:
  Pavličević, Milorad (35543)
  Matijašević, Branimir (29640)
  Urednici
  Srb, Neven
  Naslov zbornika: Međunarodno savjetovanje o elektromotornim pogonima
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Brijuni, Hrvatska
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 621.313.13
  Stranice: od 45 do 49
  Skup: Međunarodno savjetovanje o elektromotornim pogonima
  Održan: od 13.10.92 do 15.10.92
  Sažetak: U radu su dani rezultati analize karakterističnih rješenjasistema zrakom hlađenih sinhronih strojeva. Metodom ventilacionihmreža je provedena analiza utjecaja oblika standardnih strujnihkanala i tipova ventilatora na protok rashladnog medija. Metodaje provjerena sa rezultatima mjerenja na jednom izvedenomobjektu. Ukazano je na smjer razvoja konstrukcije arashladnogsitema s ciljem intezifikacije hlađenja uz minimiziranje protokarashladnog medija.
  Ključne riječi: Elektromotorni pogon

 4. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Teorijske osnove mogućnosti primjene toplinske cijevi kod elektromotora i prateće opreme

  Autori:
  Guzović, Zvonimir (113641)
  Urednici
  Srb, Neven
  Naslov zbornika: VI međunarodno savjetovanje o elektromotornim pogonima
  Mjesto: Brijuni, Hrvatska
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 621.313.13
  Stranice: od 91 do 96
  Skup: Međunarodno savjetovanje o elektromotornim pogonima
  Održan: od 13.10.92 do 15.10.92
  Sažetak: U radu je dan prikaz fizikalnih pojava i teorijskeosnove vezane uz primjenu toplinskih cijevi, neovisnoginženjerskog elementa koji ima toplinsku vodljivost mnogo većunego bilo koji element izveden kao homogeno tijelo iz bilo kojegupotrebljivog materijala, a koji služi za efikasno prenošenjetopline s jednog mjesta na drugo sa što manjim temperaturnimgradijentom. Predstavljeni su i neki tipični primjeri primjenetoplinske cijevi kod elektromotora, te električnih i elektronskihuređaja.
  Ključne riječi: Toplinska cijev, elektromotorni pogon

 5. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Određivanje brzina strujanja u ložištu složenog oblika uz aproksimaciju graničnih uvjeta

  Autori:
  Martinis, Vinko
  Novko, Igor
  Urednici
  Štambuk - boršić, Neda
  Naslov zbornika: 38. Međunarodni godišnji skup KoREMA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 580 do 583
  Skup: 38. Međunarodni godišnji skup KoREMA
  Održan: od 26.04.93 do 28.04.93
  Sažetak: Primjena neortogonalnih mreža, uobičajena kod rješavanjanumeričkih problema s dvodimenzionalnom domenom natrodimenzionalne slučajeve, dovodi do ozbiljnih poteškoća da seodredi preslikavanje realne mreže u ortogonalnu numeričku. U ovomje radu zadržana pravokutna mreža na volumenu ložišta složenogoblika, pa je diskretizacija polaznih jednadžbi standardna. Kakočvorne točke ne padaju uvijek na rub domene aproksimiraju segranični uvjeti u točkama domene koje su najbliže rubu domene.Time se trodimenzionalni problem u suštini ne razlikuje oddvodimenzionalnog. Ovakav pristup je moguć uz razne metodediskretizacije i rješavanja sistema jednadžbi. U radu jeprikazano numeričko rješenje matematičkog modela za jedan složenioblik ložišta, metodom numeričke stlačivosti.
  Ključne riječi: Neortogonalna mreža, ložište, metoda numeričke stlačivosti

 6. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Velika brzina kontinuiranog lijevanja; nova tehnološka revolucija s DANAM elastičnim moldom

  Autori:
  Matijašević, Branimir (29640)
  Pavličević, Milorad (35543)
  Urednici
  Brmakomb, J.K.
  Naslov zbornika: Near-Net-Shape Casting in the Minimills
  Jezik: engleski
  Mjesto: Vancouver, British Columb, Kanad
  Godina: 1995
  Stranice: od 205 do 215
  Skup: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEAR-NET-SHAPE CASTING IN THE MINIMILLS
  Održan: od 19.08.95 do 23.08.95
  Sažetak: Tehnologija kontinuiranog lijevanja uvjek pokazuje namjeru povećanja brzine lijevanja, Što podrazumjeva produktivnost, uz poboljšanje unutarnje i površinska kvalitete produkta. rezultat razvoja tehnologije lijevanja u Danijleiju je novi pristup hlađenju molda i sam novi mold. Novim Mold je nazva "podseiv" jer je u stanju da svoju izvornu koničnost prilagodi stezanju odljevka. Ta mogućnost se postiže promjenom tlaka vode za hlađenje. Nova konstrukcija omogućava bovećanjae brzine lijevanja. osim toga mold se može koristiti za Široki dijapazon vrsta čelika i brzina lijevanja, bez potrebe za promjenom ostalih parametara proces.
  Ključne riječi: kontinurano lijevanje, mold, hlaĐenje

 7. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: MODELIRANJE PRIJELAZNIH TOPLINSKIH I MEHANIČKIH POJAVA U ROTORU TOPLINSKE TURBINE
  Fakultet: Fakultet strojarsva i brodogradnje Sveučilište u Zagrebu
  Autor: NOVKO IGOR
  Datum obrane: 30.01.95
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu su analizirane toplinske i mehaničke pojave kod promjenjivih režima rada toplinskih turbina. Postupak modeliranja je u cjelosti prikazan na rotoru parne turbine, a opisani algoritam se uz potrebne dopune i preinake može koristiti za modeliranja ostalih elemenata parnih ili plinskih turbina (kućišta turbina, regulacijskih ventila, prestrujnih kanala, itd.). Fizikalni je model organiziran kao osnosimetričan, a analiza je provedena pomoću dva postojeća namjenska programa, temeljena na metodi konačnih elemenata: EMRC NISA ver. 93 i SWANSON ANSYS 5.0A. Modeliranjem je obuhvaćeno pred-procesiranje u okviru kojega je definirana geometrijska domena objekta i njena diskretizacija mrežom konačnih elemenata. Za potrebe definiranja toplinskih rubnih uvjeta odabrane su korelacije koje najbolje opisuju pojave prijelaza topline na pojedinim dijelovima analiziranog rotora parne turbine. Mehanički rubni uvjeti su definirani iz konstrukcionih i funkcionalnih karakteristika rotora. Postprocesiranje rezultata proračuna utjecaja promjenjivog režima rada parne turbine na toplinsko i mehaničko stanje rotora, pokazalo je izvanredno podudaranje rezultata oba kompjutorska programa. Dodatno, zbog lakše analize rezultata proračuna, primjenjen je program MS EXCEL kojim su rezultati proračuna fizikalnih temperaturnih polja, toplinskih tokova, toplinskih dilatacija i naprezanja po domeni prikazani dijagramski. U radu je pokazano da je moguće vrlo uspješno primjeniti postojeće namjenske programe za analizu fizikalnih pojava na objektima u strojarskoj praksi. Kvaliteta analize, je ovisna o primjenjenim programima, predznanjima potrebnim za njihovu primjenu i poznavanju fizikalnih pojava koje se susreću kod analiziranog objekta, temeljem čega se definiraju rubni uvjeti. Posebna pozornost i poznavanje teoretskih podloga analiziranih fizikalnih pojava potrebna je u završnoj fazi kada se donose zaključci o stanju objekta.


 8. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov:


 9. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: STUDIJA O MEHANIČKIM NAPREZANJIMA U TURBINI 30 MW TOKOM DOSADAŠNJE EKSPLOATACIJE U TERMOELEKTRANI ŠOŠTANJ
  Naručitelj: Matkonerg
  Depo ustanova: Fakultet strojarstva i brodogradnje
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 120
  Jezik: hrvatski


 10. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Postupci vodenog hlađenja elektrolučnih peći u ekstremno visokim opterećenjima

  Autori:
  Guzović, Zvonimir (113641)
  Matijašević, Branimir (29640)
  Novko, Igor
  Ruševljan, Miroslav
  Naručitelj: Danieli & C.
  Depo ustanova: Fakultet strojarstva i brodogradnje
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 140
  Jezik: engleski
  Sažetak: Za hlađenje krova i zidova elektrolučnih peći uobičajeno se koreiste vodom hlađeni paneli. Ranija upotreba panela izoliranih opekom zamjenjena je danas u 90 % služajeva panelima hlađenim vodom. Različite vrste panela i različiti radni uvjeti zahtjevaju temeljitu analizu uvjeta prijelaza topline unutar peći kao in strani rashladedne vode. Cilj rada je izrada potrebnih proračunskih podloga koje se trebaju koristiti za analizu postojeće i novoprojektirane vodom hlađene opreme visokooptereĆenih elektrolučnih peći s cil;jeme povišeneja njihove produktivnosti i produljenja vijeka trajanja.
  Ključne riječi: Elekrolučne peći, paneli, vodeno hlađenje

 11. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Istraživanje kontinuiranog lijevanja pomoću elastičnog molda

  Autori:
  Guzović, Zvonimir (113641)
  Matijašević, Branimir (29640)
  Novko, Igor
  Ruševljan, Miroslav
  Naručitelj: Danieli & C.
  Depo ustanova: Fakultet strojarstva i brodogradnje
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 256
  Jezik: engleski
  Sažetak: PoveĆanje brzine kontinuiranog lijevanja s istovremenim poboljšanjem unutarnje i površinske kvalitete proizvoda ima prioritet u projektiranju opreme za kontinuirano lijevanje. NajveĆi prepeku pri odvoĐenju topline od odlijevka javalja se u zračnom rasporu između skrutnute površine odljevka i unutarnje površine stjenke molda. Novo projektirani mold omogućava deformaciju njegovih bočnih stjenki promjenom tlaka rashladne vode. Na taj se način zazor može držati odgovarajući malenim u različitim situacijama korištenja i različitim polžajima unutar molda. Niz proračuna je provedeno da se odredi optimalni oblik i dimenzija molda.
  Ključne riječi: Kontinuirano ljevanje, mold, hlađenje

 12. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Novi pristup projektiranju podne elektrode za DC elektrolučnu peć

  Autori:
  Guzović, Zvonimir (113641)
  Matijašević, Branimir (29640)
  Ruševljan, Miroslav
  Novko, Igor
  Naručitelj: Danieli & C.
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 163
  Jezik: engleski
  Sažetak: Najdelikatniji dio DC elektrolučne peći je podna elektroda kroz koju povremeno od krovne elektrode na talinu protježe do 80 kA istosmjerne struje. Istovremeno materijal elektrode je izložen visokim toplinskim i električnim operećenjima. Električna optereĆenja generiraju elektrodinamičke sile uslijed kojih se javlja intezivno strujanje taline iznad elektrode. Upćenito je za upotrebu u elektrolučnim pećima razviejno nekoliko vrsta elektroda, svaka sa odeĐenim prednostima i nedostatcima. Zbog povećanja električkog opterećenja elektrode zračno hlađenje postaje nedovoljno pa se koristi vodeno hlađenje čeličnih elektroda ili električni vodlijivih izolacionih materijala. U radu su prikazane neke mogućnosti poboljšanja provođenja topline u podnoj elektrodi kojim je moguće očuvati određenu debljinu čeličnog dijela elektrode.
  Ključne riječi: Elktrolučna peć, podna elektroda, hlađenje

 13. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Toplinske turbine - Članak za tehničku enciklopediju

  Autori:
  Guzović, Zvonimir (113641)
  Guzović, Zvonimir (113641)
  Vrsta rada: Članak u knjizi (tehnička enciklopedija)
  Jezik: hrvatski
  Ključne riječi: Toplinske turbine
  Ostalo: Tehnička enciklopedija, izdanje 1994. godine


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr