SVIBOR - Projekt broj: 2-11-006

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-11-006


VERTIKALNA BILANCA PODZEMNIH VODA RIJEČNOG ALUVIJA DRAVE


Glavni istraživač: PATRČEVIĆ, VLADIMIR (35124)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.97.

Ukupno radova na projektu: 3
Naziv ustanove: Građevinski fakultet, Osijek (149)
Odjel/Zavod: odjel za hidrotehniku
Adresa: Drinska 16a
Grad: 31000 - Osijek, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 33-68-11
Telefon: 385 (0)31 44-377
teleFaks: 385 (0)31 24-348
teleFaks: 385 (0)1 33-68-11
E-mail: patrcevic@public.srce.hr

Sažetak: Poznato je da se kroz aeracionu zonu zemljišta vrši stalna izmjena vode između slobodnog nivoa podzemne vode i atmosfere.Ta se izmjena očituje u vidu tri osnovna hidrološka procesa: OBORINA (kiša, snijeg, rosa), PROCJEĐIVANJA (efektivna infiltracija), ISPARAVANJA (evapotranspiracija, isparavanje sa podzemne vode). Sva tri procesa su od osnovnog značenja za prihranjivanje podzemnih voda. Zbog toga je upoznavanje fizike tih procesa, njihovih veličina u određenim vremenskim razdobljima kao i njihovih relativnih odnosa u pojedinim dijelovima godine, od suštinskog značenja za dobro gospodarenje podzemnim vodama. Podzemne vode gube se isparavanjem (evapotranspiracijom) a obnavljaju se procjeđivanjem (efektivnom infiltracijom) od oborina na određenom području. U pravilu evapotranspiracija i infiltracija predstavljaju osnovne činioce hidrološke vodne bilance područja. Za ukupnu vodnu bilancu vremenskog razdoblja reda veličine sezone, mjeseca, pa i kraće, ti vertikalni činioci vodne bilance kroz aeracionu zonu predstavljaju daleko značajniji elemenat prihranjivanja podzemnih voda od horizontalnih činilaca. Izuzetak je samo usko područje u blizini vodotoka koje je pod dominantnim utjecajem površinskog dotjecanja i riječnih voda. Analizirajući interakciju vertikalnih komponenti u procesima gibanja vode kroz poroznu sredinu između atmosfere i nivoa podzemnih voda, uočeno je da posebno važno mjesto od svih hidroloških procesa uzimaju gubitci vode na stvarnoj evapotranspiraciji. Za određivanje tih gubitaka praktičari često koriste razne načine bez objektivnog kriterija. Najčešće su to empirijske metode sa koeficijentima izvedenim za neke drugačije klimatske i geološke prostore ili opet izmjereni podaci evaporacije na različitim ispariteljima na meteoroločkim stanicama. U pravilu uvijek se kod takvih pristupa u hidrološke proračune unosi nesigurnost i značajne pogreške. Racionalna teorija isparavanja podzemnih voda kao i infiltracija do njezinog slobodnog nivoa, obuhvaćena je zakonima gibanja vode i zraka u nezasićenoj poroznoj sredini. Najpotpunije upoznavanje tih hidroloških procesa i prirodnih zakona gibanja vode od podzemlja do atmosfere i obrnuto, moguće je jedino direktnim mjerenjima na specijalnim mjernim stanicama opremljenim lizimetrom i infiltrometrom sa odgovarajućom meteorološkom opremom kao što je eksperimentalna stanica "Varkom" u Varaždinu.

Ključne riječi: Oborine, infiltracija, evapotranspiracija, podzemna voda, vodna bilanca, infiltrometar, eksperimentalna stanica, pijezometar

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja na ovom projektu je da se u višegodišnjem razdoblju mjerenja na eksperimentalnoj stanici "Varkom" u Varaždinu odrede zakonitosti promjene vodnog režima podzemnih voda u okviru specifičnosti mikroklimatskih i hidrogeoloških prilika sjeverozapadne Hrvatske. Obzirom na široko zaleđe aluvija rijeke Drave, gdje se kao dominantni javljaju vertikalni čimbenici u vodnoj bilanci podzemnih voda, to su pravci istraživanja usmjereni na određivanju zakonitosti promjene tih veličina (efektivne infiltracije, vlažnosti zemljišta, evapotranspiracije) u funkciji dubine podzemne vode i meteoroloških parametara (vlažnosti zraka, oborine, temperature zraka, pritiska zraka, vjetra i.t.d.). Sve ove veličine mjere se na eksperimentalnoj stanici "Varkom" i na redovitoj meteorološkoj stanici OMS Varaždin. Rezultat dosadašnjih istraživanja dao je kvantitativne podatke o veličini dnevnih, mjesečnih, sezonskih i godišnjih količina efektivne infiltracije i odgovarajućih koeficijenata infiltracije, kao i gubitke na isparavanju sa nivoa podzemne vode te ukupne gubitke u vidu stvarne evapotranspiracije, u različitim radnim uvjetima do 2.0 m dubine podzemne vode. Takođe je mjerenjim definirana efektivna poroznost hidrogeološke sredine kao važnom parametru u bilansiranju podzemnih voda. Kako je veličina prihranjivanja podzemnih voda rezultat efektivne infiltracije do njenog nivoa, odnosno razlika oborina i ukupnog isparavanja, to je posebno važno određivanje stvarne ili aktuelne evapotranspiracije. Ta aktuelna evapotranspiracija se za naše prilike uglavnom izračunava određenim empirijskim metodama iz literature, uz koeficijente neprovjerenim za naše podneblje. Zbog toga je vrlo značajan rezultat dosadašnjih istraživanja na eksperimentalnoj stanici postavka jedne originalne metode određivanja stvarne evapotranspiracije, bazirane na vodnom i energetskom bilansu i primjenjljive za klimatske i hidrogeološke karakteristike šireg prostora aluvija rijeke Drave. Osnove te nove metode prikazane su u zborniku Internacionalnog kongresa o evaporaciji i evapotranspiraciji u organizaciji WMO (1993).


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 2-11-005 Solarni bazeni u uvjetima našeg podneblja
  Naziv ustanove: Građevinski fakultet Zagreb
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: JVP "Hrvatska vodoprivreda"
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Komunalno poduzeće "Varkom"
  Tip ustanove: Neprofitna
  Grad: 42000 - Varaždin, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Državni hidrometeorološki zavod Hrvatske
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Građevinski fakultet
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 5. Naziv ustanove: Institut građevinarstva Hrvatske
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 04.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr