SVIBOR - Radovi - projekt broj: 2-11-098

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 2-11-098


Broj radova citiranih u CC: 0
Broj ostalih radova: 29
Ukupno objavljenih radova: 29


 1. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Pukotine od hidrauličkog cijepanja u nasutim branama

  Autori:
  Nonveiller, Ervin (33515)
  Časopis: Građevinar
  Broj: 7
  Volumen: 43
  Godina: 1991
  Stranice: od 329 do 338
  Broj referenci: 17
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Istraživanja i incidenti pokazali su da u nasutim branama vrločesto nastaju pukotine kroz koje se procjeđuje voda, što je uviše slučajeva izazvalo i rušenje brane. Istraživanja pokazuju dau određenim uvjetima tlak usporene vode na uzvodnoj plohinepropusne zone u brani može izazvati cijepanje i propagiranjepukotine do potpunog proboja i erozije. Obrazlažu se okolnosti ukojima nastaje cijepanje hidrauličkim tlakom usporene vode i naprimjerima više brana mehanizamotvaranja pukotina. Predlažu semjere za eliminiranje opasnosti od posljedica hidrauličkogcijepanja u nasutim branama.
  Ključne riječi: hidrauličko cijepanje, nasute brane, porni pritisci, naponi

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Trodimenzionalna analiza kosina

  Autori:
  Stanić, Bogdan (115134)
  Mihalinec, Zlatko
  Časopis: Građevinar
  Broj: 8
  Volumen: 43
  Godina: 1991
  Stranice: od 401 do 409
  Broj referenci: 32
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu se analizira pitanje trodimenzionalne stabilnosti kosinakao projektnog kriterija. Razmatraju se moguće metode idefiniraju uvjeti njihove primjenjivosti. Pregled i analizapubliciranih metoda i rezultata pokazuje da ne postojiopćeprihvaćen algoritam. Ukazuje se na nedostatak postupka zadefiniranje fizikalne kompatibilnosti postojećih lomova.
  Ključne riječi: kosina, trodimenzionalan, algoritam

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Trodimenzionalna analiza klizišta

  Autori:
  Mihalinec, Zlatko
  Stanić, Bogdan (115134)
  Časopis: Građevinar
  Broj: 9
  Volumen: 43
  Godina: 1991
  Stranice: od 441 do 449
  Broj referenci: 22
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu se opisuje postupak trodimenzionalne analize klizištaprovođenjem dvodimenzionalnog računa potpunim metodama idefiniranjem utjecaja između susjednih elemenata. Postupak jenamijenjen analizama stabilnosti unaprijed definiranih postojećihili potencijalnih kliznih tijela. Definira se kontrola fizikalnekompatibilnosti u poprečnom smjeru i omogućava prostorna analizaefekata sanacije.
  Ključne riječi: klizište, kosina, tri dimenzije, postupak

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: O tipu brana za zaštitu od sljemenskih bujica

  Autori:
  Nonveiller, Ervin (33515)
  Časopis: Građevinar
  Broj: 11
  Volumen: 43
  Godina: 1991
  Stranice: od 571 do 574
  Broj referenci: 2
  Jezik: hrvatski

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Centrifugal modeling of drains for slope stabilization

  Autori:
  Nonveiller, Ervin (33515)
  Časopis: Journal of Geotechnical Enineering, ASCE.
  Broj: 7
  Volumen: 118
  Godina: 1992
  Stranice: od 1127 do 1128
  Jezik: engleski

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Sanacija kamenoloma na području Medvednice

  Autori:
  Stojković, Branko (89841)
  Stanić, Bogdan (115134)
  Ortolan, Želimir (89545)
  Časopis: Građevinar
  Broj: 11
  Volumen: 44
  Godina: 1992
  Stranice: od 717 do 724
  Broj referenci: 18
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu je prikazano sadašnje stanje napuštenih nesaniranihkamenoloma na području parka prirode Medvednice čime je vrijedanšumski masiv u neposrednoj blizini grada Zagreba devastiran.Predložen je pristup rješenju problema sanacije. Opisan jepristup koji pretpostavlja izbor sadržaja i oblika sanacije kojise mogu samofinancirati uz uključivanje svih postojećihkamenoloma. Preporuča se interdisciplinarni pristup, a dijelovitakvog pristupa prikazani su primjerima koji primarno obrađujugeotehničke aspekte.
  Ključne riječi: kamenolom, sanacija, gootehnika, prostorno planiranje, studija podobnosti, stabilnost kosina, odlaganje materijala, podzemni prostori

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Nasuta brana Peruča nakon miniranja

  Autori:
  Nonveiller, Ervin (33515)
  Časopis: Građevinar
  Broj: 4
  ISSN: 0350-2465
  Volumen: 45
  Godina: 1993
  Stranice: od 193 do 200
  Broj referenci: 7
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Ukratko se opisuje konstrukcija brane Peruča izgrađene 1959godine a u osvajačkom ratu protiv Hrvatske minirana početkom1993. godine. Prikazuju se posljedice miniranja, aktivnosti zaspasavanje brane od daljnjeg oštećivanja te ponašanje brane.Izračunati su porni pritisci i naponi u tijelu brane neposrednonakon eksploatacije. Pokazuje se nastanak likvefakcije materijalau jezgri i u uzvodnome otpornom nasipu. Opisuju se mjere zauspostavljanje stvarnog stanja konstrukcije brane.
  Ključne riječi: nasuta brana, konstrukcija, miniranje, eksplozija, porni protisci, naponi, likvefakcija

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Slijeganje nasutih brana

  Autori:
  Nonveiller, Ervin (33515)
  Časopis: Građevinar
  Broj: 7
  Volumen: 45
  Godina: 1993
  Stranice: od 391 do 399
  Broj referenci: 19
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Analizira se slijeganje nekih naših nasutih brana nakon dovršenjagrađenja i komentiraju objavljeni rezultati analiza slijeganjadrugih nasutih brana u svijetu. Opisuje se način mjerenjaslijeganja repera na kruni i unutar tijela brane. Pouzdanaprocjena slijeganja brane važan je detalj projekta za utvrđivanjenadvišenja krune iznad projektom predviđene kote, kako krunabrane nakon više godina pogona nebi bila niža od one predviđeneprojektom.
  Ključne riječi: nasuota brana, slijegnje, mjerenje kruna brane, tijelo brane, nadvišenje brane

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Umijeće iniciranja tla za temelje brana

  Autori:
  Nonveiller, Ervin (33515)
  Časopis: Građevinar
  Broj: 11
  Volumen: 45
  Godina: 1993
  Stranice: od 625 do 630
  Broj referenci: 4
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Opisuje se postupak injiciranja i njegovo usavršavanje, zatimprimjena suspenzija za injiciranje, postupna promjena od veomarijetke preko stabilnih do gustih suspenzija i na kraju sustavGIN u kojem se, uz primjenu gustih stabilnih suspenzija,automatski ograničuje tlak, od najvećega kad stijena prima samomalo, do najnižega kad prima veoma mnogo suspenzije. Mogućnostpraćenja procesa injiciranja pomoću osobnog računala svodiinjiciranje stijene od umijeća na regularan tehnološki postupak.
  Ključne riječi: injiciranje, stijena, brana, propusnost stijena, suspenzija za injiciranje, injekcioni tlak, kontrola kvalitete

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Mehanika tla od graditeljskih početaka do znanstvene discipline (1)

  Autori:
  Nonveiller, Ervin (33515)
  Časopis: Građevinar
  Broj: 11
  Volumen: 45
  Godina: 1993
  Stranice: od 661 do 664
  Jezik: hrvatski

 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Veliko klizište Kostanjek

  Autori:
  Stanić, Bogdan (115134)
  Nonveiller, Ervin (33515)
  Broj: 4
  Volumen: 47
  Godina: 1995
  Stranice: od 201 do 209
  Broj referenci: 5
  Ključne riječi: klizište Kostanjek, laporolom, iskop, pomaci terena, asanacija, dreniranje, praćenje

 12. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Mehanika tla od graditeljskih početaka do znanstvene discipline

  Autori:
  Nonveiller, Ervin (33515)
  Časopis: Građevinar
  Broj: 1
  ISSN: 0350-2465
  Volumen: 46
  Godina: 1994
  Stranice: od 49 do 54

 13. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Mehanika tla od graditeljskih početaka do znanstvene discipline

  Autori:
  Nonveiller, Ervin (33515)
  Časopis: Građevinar
  Broj: 2
  ISSN: 0350-2465
  Volumen: 46
  Godina: 1994
  Stranice: od 117 do 120

 14. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Mehanika tla od graditeljskih početaka do znanstvene discipline

  Autori:
  Nonveiller, Ervin (33515)
  Časopis: Građevinar
  Broj: 4
  ISSN: 0350-2465
  Volumen: 46
  Godina: 1994
  Stranice: od 239 do 241

 15. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Most Slobode - Novi Sad, klizanje desne obale Dunava

  Autori:
  Stanić, Bogdan (115134)
  Mihalinec, Zlatko
  Urednici
  Radić, Jure
  Naslov zbornika: Zbornik radova prvog znanstvenog kolokvija MOSTOVI
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Brijunski otoci, HR
  Godina: 1991
  Stranice: od 323 do 330
  Skup: Prvi znanstveni kolokvij MOSTOVI
  Održan: od 20.06.91 do 22.06.91
  Sažetak: Klizište desne obale Dunava u zoni Mosta Slobode ugrožavastabilnost mosta. Pomični ležajevi stupova mosta omogućavajuklizanje stupova zajedno s tlom. Pomaci su generalno u smjeru osimosta, porsječne brzine 12 mm/god. analiziraju se poznatirelevantni podaci za proces klizanja i ukazuje na mogućarješenja.
  Ključne riječi: klizište, most, dreniranje, porni pritisci, mjerenje

 16. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Repeated photogrammetric measurements at shaping geotechnical models of multi-layer landslides

  Autori:
  Ortolan, Želimir (89545)
  Pleško, Jonatan
  Urednici
  Crnković, Branko
  Naslov zbornika: Rudarsko-geološko-naftni ZBORNIK
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 51 do 58
  Sažetak: Opetovana aviosnimanja dragocjeni su izvor "konzerviranih"podataka pri konačnom oblikovanju geotehničkih modela složenihvišeslojnih klizanja. Fotogrametrijska mjerenja na nizu detaljnihnepromjenjenih točaka omogućuje jasna razgraničenja kretanih odnepokrenutih dijelova terena. U radu je prikazan niz praktičnih iteoretskih saznanja omogućenih adekvatnom interpretacijomrezultata fotogrametrijskih mjerenja na detaljno istraženomklizištu s utvrđenim klizanjem u tri nivoa.
  Ključne riječi: opetovana fotogrametrijska mjerenja, vektor pomaka, geotehnički model, višeslojno klizište

 17. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Integral Design Methods at the Bekhme Dam Project

  Autori:
  Stojković, Branko (89841)
  Mirić, Nenad
  Urednici
  Wittke, W
  Naslov zbornika: Proc. Seventh Int. Congress on Rock Mechanics, Volume 2
  Jezik: engleski
  Mjesto: Aachen, Germany
  Godina: 1991
  Stranice: od 1369 do 1373
  Skup: Seventh Int. Congress on Rock Mechanics
  Održan: od 16.09.91 do 20.09.91

 18. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Seepage and Dissolution at Foundations of a Dam During the First Impounding of the Reservoir

  Autori:
  Guzina, Boško
  Sarić, Meho
  Petrović, Nikifor (93413)
  Naslov zbornika: Proc. of the 17th International Congress on Large Dams
  Jezik: engleski
  Mjesto: Vienna, Austria
  Godina: 1991
  Stranice: od 1459 do 1476
  Skup: Seventeenth International Congress on Large Dams
  Održan: od 17.05.91 do 21.05.91
  Sažetak: Članak opisuje primjenjenu proceduru za određivanje i mjerenjeprocjeđivanja i količine otopljenih tvari kroz temelje branevisine 100 m na srednjem Istoku, za vrijeme prvog djelomičnogpunjenja rezervoara. Prikazani su i dobiveni rezultati .Primjenjena procedura uključuje upotrebu nizvodnog zagata zaskontrolu procjeđivanja koji se pojavljuje ispod donje vode.

 19. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Iskorištenje vodnog potencijala - HE "LEŠĆE"

  Autori:
  Petrović, Nikifor (93413)
  Linčir, Pavao
  Urednici
  Radić, Jure
  Naslov zbornika: Radni sabor "Graditelji u obnovi Hrvatske"
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Brijunski otoci, HR
  Godina: 1992
  Stranice: od 41 do 46
  Skup: Radni sabor "Graditelji u obnovi Hrvatske"
  Održan: od 25.06.92 do 27.06.92
  Sažetak: U sklopu planiranja razvoja energetike u Republici Hrvatskojsigurno je jedan od najznačajnijih i najprivlačnijih resursavodni potencijal. Na to ukazuje dosadašnja iskorištenost vodnihsnaga u odnosu na raspoložive potencijale. Posebnu prednost uiskorištavanju hidroenergetskih potencijala treba promatrati saspekta zaštite čovjekove okoline. u ovom referatu je prikazanoprojektno rješenje HE "Lešće" kao jedne od niza planiranihhidroelektrana na slivu rijeke Kupe.

 20. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Praktična iskustva u geotehnici - greške i sanacije

  Autori:
  Nonveiller, Ervin (33515)
  Urednici
  Mavar, Ramon
  Naslov zbornika: SAOPĆENJA I SAVJETOVANJA DRUŠTVA ZA MEHANIKU TLA I TEMELJENJE HRVATSKE
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 13 do 30
  Skup: Prvi znanstveni kolokvij MOSTOVI
  Održan: od 16.11.89 do 18.11.89

 21. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Stabilnost prirodnih i umjetnih kosina - Generalni izvještaj

  Autori:
  Stanić, Bogdan (115134)
  Urednici
  Mavar, Ramon
  Naslov zbornika: Saopćenja I savjetovanja Društva za mehaniku tla i temeljenje Hrvatske
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 51 do 56
  Skup: Prvo savjetovanje Društva za mehaniku tla i temeljenje Hrvatske
  Održan: od 16.11.89 do 18.11.89

 22. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Remise en etat des carrieres dans la region de Zagreb

  Autori:
  Stojković, Branko (89841)
  Stanić, Bogdan (115134)
  Ortolan, Želimir (89545)
  Wenzler, Fedor
  Urednici
  Sousa & Grossmann,
  Naslov zbornika: Proc. Eurock 93
  Jezik: francuski
  Mjesto: Rotterdam, Nizozemska
  Godina: 1993
  Stranice: od 401 do 408
  Skup: Eurock 93
  Održan: od 21.06.93 do 24.06.93

 23. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: The Peruča dam after explosion

  Autori:
  Nonveiller, Ervin (33515)
  Naslov zbornika: Proc. Intern. Workshop on dam safety evalution
  Jezik: engleski
  Mjesto: Grindelwald, Switzerland
  Godina: 1993
  Stranice: od 57 do 66
  Skup: Intern. Workshop on dam safety evaluation
  Održan: od 26.04.93 do 28.04.93

 24. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Utjecaj tla na ponašanje konstrukcije pri dinamičkom opterećenju

  Autori:
  Petrović, Nikifor (93413)
  Urednici
  Radić, Jure
  Naslov zbornika: Zbornik II radnog sabora graditelja u obnovi Hrvatske
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Brijunski otoci, HR
  Godina: 1993
  Stranice: od 369 do 374
  Skup: Drugi radni sabor Graditelji u obnovi Hrvatske

 25. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Sanacija klizišta na prometnicama zamjenom materijala

  Autori:
  Mihalinec, Zlatko
  Ortolan, Želimir (89545)
  Tušar, Zvonko
  Jančin, Damir
  Urednici
  Mavar, Ramon
  Naslov zbornika: Geotehnika prometnih građevina
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6085-04-6
  Stranice: od 317 do 326
  Održan: od 05.10.94 do 08.10.94

 26. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Zoniranje po opasnosti od klizanja

  Autori:
  Stanić, Bogdan (115134)
  Mihalić, Snježana
  Urednici
  Mavar, Ramon
  Naslov zbornika: Geotehnički problemi u urbanim srtedinama
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od 467 do 475
  Skup: Geotehnički problemi u urbanim sredinama
  Održan: od 04.10.95 do 06.10.95

 27. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Razvoj geotehničke znanosti

  Autori:
  Nonveiller, Ervin (33515)
  Urednici
  Mavar, Ramon
  Naslov zbornika: Geotehnički problemi u urbanim sredinama
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od 13 do 17
  Skup: Geotehnika prometnih građevina
  Održan: od 04.10.95 do 06.10.95

 28. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Application of repeated photogrammetric measurement at shaping geotechnical models of multižlayer landslides

  Autori:
  Ortolan, Želimir (89545)
  Mihalinec, Zlatko
  Stanić, Bogdan (115134)
  Urednici
  Bell H., David
  Naslov zbornika: Landslides
  Jezik: engleski
  Mjesto: Christchurch, New Zealand
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 905410032X
  Stranice: od 1685 do 1691
  Skup: Landslides
  Održan: od 10.02.92 do 14.02.92

 29. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Pokreti na padinama - hazard i rizik

  Autori:
  Mihalić, Snježana
  Stanić, Bogdan (115134)
  Urednici
  Šparica, Marko
  Vlahović, Igor
  Velić, Ivo
  Naslov zbornika: 1.HRVATSKI GEOLOŠKI KONGRES
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-96520-6-5
  Stranice: od 367 do 372
  Skup: 1. HRVATSKI GEOLOŠKI KONGRES
  Održan: od 18.10.95 do 21.10.95


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr