SVIBOR - Radovi - projekt broj: 2-11-293

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 2-11-293


Broj radova citiranih u CC: 2
Broj ostalih radova: 22
Ukupno objavljenih radova: 24


 1. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Linijski ojačane plošne konstrukcije

  Autori:
  Gotovac, Blaž (14020)
  Mihanović, Ante (30725)
  Časopis: Inženjersko modeliranje
  Broj: 3
  ISSN: 0352-9495
  Volumen: 3
  Godina: 1990
  Stranice: od 175 do 180
  Broj referenci: 4
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Ovaj rad prikazuje program za statičku analizu ploča i ravninskih zadaća, sa ili bez linijskih ojačanja. Numerički model formuliranje pomoću kompozitnih izoparamtričkih 2D konačnih elemenata koji u sebi mogu sadržavati 1D konačne elemente. Geometrija plošnih dijelova i inkorporiranih ojačanja (rebra, podvlake, grede) može biti praktično proizvoljna. Dodavanje linijskih elemenata ne povećava ukupni broj stupnjeva slobode numeričkog modela osnovne plošne konstrukcije.
  Ključne riječi: numerički model, ploča, greda

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Implementation of the analytical solutions in the finite element method

  Autori:
  Gotovac, Blaž (14020)
  Gusić, Goran
  Časopis: Engineering modelling
  Broj: 3
  ISSN: 0352-9495
  Volumen: 5
  Godina: 1992
  Stranice: od 107 do 111
  Broj referenci: 7
  Jezik: engleski
  Sažetak: PRIMJENA ANALITIČKIH RJEŠENJA U METODI KONAČNIH ELEMENATA U radu je prikazana primjena poznatih analitičkih rješenja za otklanjanje određenih ograničenja metode konačnih elemenata. Postupak je ilustriran na zadaći savijanja ploča koncentriranim opterećenjem. Analitičko rješenje se koristi u neposrednoj okolini koncentriranog vanjskog djelovanja kao "partikularni" dio ukupnog rješenja, dok se "homogeni" dio dobiva uobičajenom tehnikom konačnih elemenata. Iz priloženih primjera vidljiva je visoka točnost postupka sveoma malim brojem konačnih elemenata. Navedenu tehniku moguće je primijeniti i na drugačije zadaće, koristeći St. Venant-ov princip.
  Ključne riječi: analitičko rješenje, savijanje ploča, koncentrirano opterećenje

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Numerical analysis of engineering structures composed of surface and line elements

  Autori:
  Gotovac, Blaž (14020)
  Kozulić, Vedrana (176112)
  Časopis: Engineering modelling
  Broj: 3-4
  ISSN: 1330-1365
  Volumen: 7
  Godina: 1994
  Stranice: od 97 do 108
  Broj referenci: 25
  Jezik: engleski
  Sažetak: U ovom radu je predstavljen novi izoparametrijski konačni element ljuske, te njegove karakteristike u numeričkoj analizi složenih inženjerskih konstrukcija. Svaki čvor elementa ima šest stupnjeva slobode, tj. tri transalcije i tri rotacije. Ovaj konačni element ljuske je izveden iz 20-čvornog prostornog elementa a zasniva se na principu degeneriranog kontinuuma. Uvođenje konačne rotacijske krutosti ljuske oko normale na njezinu srednju plohu, koje obično nema u analizi ljuski, izvedeno je analogno dodavanju rotacijskog stupnja slobode u membranu. "Stupanj slobode bušenja" u čvoru elementa ljuske izveden je iz jednadžbi ravnoteže Cosserat-ovog kontinuuma napuštajući pri tome uobičajenu pretpostavku da je tenzor naprezanja simetričan. Postupak se zasniva na varijacionoj formulaciji koja koristi neovisnost polja pomaka i zaokreta. Novi izoparametrijski konačni element ljuske sa šest stupnjeva slobode u svakom čvoru omogućava kombiniranje s konačnim elementima različitog tipa jer osigurava kompatibilnost pomaka i zaokreta na njihovom spoju. Također se pokazao pogodan za modeliranje naboranih ljuskastih konstrukcija. U ovom radu je razmatrana kombinacija ovog elementa ljuske sa standarnim grednim konačnim elementom čime je dobiven efikasan alat za numeričku analizu konstrukcija sastavljenih od ljuski, ploča, zidova, greda i stupova. Mogućnosti preloženog elementa ljuske dati su kroz različite numeričke i praktične primjere.
  Ključne riječi: ljuskasti elementi, gredni elementi, "stupanj slobode bušenja", Cosserat-ov kontinuum, varijaciona formulacija.

 4. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Kontaktni elementi

  Autori:
  Gotovac, Blaž (14020)
  Marović, Pavao (70744)
  Kozulić, Vedrana (176112)
  Urednici
  Radić, Jure
  Naslov zbornika: Zbornik radova Prvog radnog sabora Graditelji u obnovi Hrvatske
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 143 do 148
  Skup: Radni sabor "GRADITELJI U OBNOVI HRVATSKE"
  Održan: od 25.06.92 do 27.06.92
  Sažetak: Postojeći pristup i software zasnovan na MKE često nije dostatanza numeričku simulaciju ponašanja ozidanih konstrukcija,modeliranje pukotina i interakciju tlo-konstrukcija. U ovom raduje za pravilno modeliranje sljubnica (fuga), pukotina, ljepljenihspojeva i različitih tipova kontakata razvijen poseban tipkonačnog "kontaktnog" elementa. Kontaktni elementi se koristesamo na pojedinim dijelovima kao materijalno i geometrijskinelinearni, dok se preostali dio tretira na nivou linearne, asamo iznimno i nelinearne analize.
  Ključne riječi: ozidana konstrukcija, pukotina, fuga, kontakt

 5. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Problem interakcije u elastičnoj analizi

  Autori:
  Gotovac, Blaž (14020)
  Marović, Pavao (70744)
  Kozulić, Vedrana (176112)
  Urednici
  Fischinger, Matej
  Lopatič, Jože
  Saje, Franc
  Naslov zbornika: Zbornik radova 14. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije
  Jezik: slovenski
  Mjesto: Bled, Slovenija
  Godina: 1992
  Stranice: od 295 do 302
  Skup: 14. zborovanje gradbenih konstruktorjev Slovenije
  Održan: od 15.09.92 do 17.09.92
  Sažetak: U ovom radu je prikazan jedan način za rješavanje problemainterakcije između tijela koja se još nalaze u elastičnompodručju. Naime, postojeći pristup i software zasnovan na metodikonačnih elemenata često nije dostatan za numeričku simulacijuponašanja ozidanih konstrukcija, modeliranje pukotina iinterakciju tlo - konstrukcija. Ovdje je za pravilno modeliranjesljubnica (fuga), pukotina, ljepljenih spojeva i različitihtipova kontakata razvijen poseban tip konačnog "kontaktnog"elementa. Kontaktni elementi se koriste samo na pojedinimdijelovima kao materijalno i geometrijski nelinearni, dok sepreostali dio tretira za sada na nivou linearne elastičneanalize.
  Ključne riječi: interakcija, pukotina, ljepljeni spoj, kontakt

 6. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Nelinearna analiza konstrukcije hladilnega stolpa

  Autori:
  Damjanić, Frano B. (8883)
  Gotovac, Blaž (14020)
  Kozulić, Vedrana (176112)
  Stanek, Marjan
  Urednici
  Fischinger, Matej
  Lopatič, Jože
  Saje, Franc
  Naslov zbornika: Zbornik 15. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije
  Jezik: slovenski
  Mjesto: Bled, Slovenija
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 86-80223-28-X
  Stranice: od 189 do 196
  Skup: 15. zborovanje gradbenih konstruktorjev Slovenije
  Održan: od 16.09.93 do 17.09.93
  Sažetak: V članku je analiziran hladilni stolp pri obremenitvi z lastnotežo in vetrom. Uporabljen je računalniški program CONSHELL, kije posebej prirejen za analizo armirano betonskih konstrukcij.Program uporablja materialni model, ki opisuje prevladujočenelinearne lastnosti betona in armature (večosno elasto-plastičnozvezo pri tlaku, razpoke pri nategu, enoosni elasto-plastičnimodel za jeklo). Lego in debelino armature določimo s posebnimslojem znotraj elementa lupine. Prikazani primer kaže na potrebouporabe čim bolj realne nelinearne analize, ko se načrtujezahtevno konstrukcijo.
  Ključne riječi: hladilni stolp, armirani beton, lupina, nelinearna analiza

 7. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Dodatna rotacijska prostostna stopnja v središčni ploskvi lupine

  Autori:
  Gotovac, Blaž (14020)
  Kozulić, Vedrana (176112)
  Damjanić, Frano B. (8883)
  Urednici
  Fischinger, Matej
  Lopatič, Jože
  Saje, Franc
  Naslov zbornika: Zbornik 15. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije
  Jezik: slovenski
  Mjesto: Bled, Slovenija
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 86-80223-28-X
  Stranice: od 229 do 236
  Skup: 15. zborovanje gradbenih konstruktorjev Slovenije
  Održan: od 16.09.93 do 17.09.93
  Sažetak: Prikazan je postopek uvedbe dodatne rotacijske prostostne stopnjev analizo ravninskega napetostnega stanja. Pri dodajanju šesteprostostne stopnje v vozliščih lupinastih elementov s preprečenimzasukom okrog normale na njeno središčno ploskev je postopekanalogen. Predlagani postopek se je izkazal za zelo primernegapri modeliranju stika linijskih elementov in lupin.
  Ključne riječi: rotacijska prostostna stopnja, lupina, normala, linijski element

 8. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Nelinearna analiza složenih inženjerskih konstrukcija

  Autori:
  Gotovac, Blaž (14020)
  Damjanić, Frano B. (8883)
  Kozulić, Vedrana (176112)
  Stanek, Marjan
  Urednici
  Radić, Jure
  Naslov zbornika: Zbornik radova 2. Radnog sabora Graditelji u obnovi Hrvatske
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-6175-02-9
  Stranice: od 127 do 132
  Skup: Drugi radni sabor GRADITELJI U OBNOVI HRVATSKE
  Održan: od 13.10.93 do 15.10.93
  Sažetak: U nastojanju da se složene konstrukcije izgrade što kvalitetnijei budu što postojanije, potrebna je njihova temeljita i potpunaanaliza. U članku je kao primjer analiziran rashladni toranjopterećen vlastitom težinom i vjetrom. Upotrebljen je računskiprogram CONSHELL koji je posebno priređen za analizu armiranobetonskih konstrukcija. Program upotrebljava model materijalakoji opisuje prevladavajuća nelinearna svojstva betona i armature(višeosna elasto-plastična veza u tlaku, pukotine u vlaku,jednoosni elasto-plastični model za čelik). Položaj i debljinaarmature određena je s posebnim slojem unutar elementa ljuske.Prikazani primjer ukazuje na potrebu korištenja što realnijenelinearne analize prilikom modeliranja zahtjevnih inženjerskihkonstrukcija.
  Ključne riječi: složena konstrukcija, rashladni toranj, armirani beton, nelinearna analiza, pukotina

 9. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Celovita analiza prostornega konstrukcijskega sistema

  Autori:
  Damjanić, Frano B. (8883)
  Gotovac, Blaž (14020)
  Kozulić, Vedrana (176112)
  Urednici
  Duhovnik, Janez
  Naslov zbornika: Zbornik 7. seminarja Računalnik v gredbenem inženirstvu
  Jezik: slovenski
  Mjesto: Ljubljana, Slovenija
  Godina: 1994
  Stranice: od 97 do 104
  Skup: 7. seminar Računalnik v gradbenem inženirstvu
  Održan: od 15.04.94 do 15.04.94
  Sažetak: Zaradi računanja celotnih konstrukcij, ki so sestavljene iz različnih konstruktivnih elementov kot so plošče, lupine, stebri, nosilci itd., smo razvili lastno numerično opremo SHELL6. Praktična uporaba te opreme je prikazana z analizo tipične industrijske hale z lupinasto streho in žerjavno progo.
  Ključne riječi: lupina, nosilci, stebri, celovita analiza, industrijska hala.

 10. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: On shell finite elements with an additional drilling degree of freedom

  Autori:
  Gotovac, Blaž (14020)
  Kozulić, Vedrana (176112)
  Damjanić, Frano B. (8883)
  Urednici
  Sorić, Jurica
  Vranković, Nikola
  Naslov zbornika: Zbornik radova 1. Kongresa hrvatskog društva za mehaniku
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96243-0-4
  Stranice: od 15 do 22
  Skup: 1. Kongres hrvatskog društva za mehaniku
  Održan: od 14.09.94 do 17.09.94
  Sažetak: U ovom radu prikazan je postupak uvođenja dodatnog stupnja slobode rotacije u analizu ravninskog stanja naprezanja. Iz takve formulacije je izveden izoparametrijski C0 konačni element ljuske sa šest stupnjeva slobode u svakom čvoru. Ovaj element pokazuje svojstva visoke preciznosti. U kombinaciji s grednim konačnim elementom dobiva se veoma efikasan numerički model za analziu složenih konstrukcija sastavljenih od ljuski i stupova.
  Ključne riječi: ljuskasti elementi, 'stupanj slobode bušenja', gredni elementi, Cosserat-ove jednadžbe ravnoteže, tenzor posmičnih naprezanja.

 11. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Numeričko modeliranje spoja ljuske i stupa

  Autori:
  Kozulić, Vedrana (176112)
  Gotovac, Blaž (14020)
  Damjanić, Frano B. (8883)
  Urednici
  Sorić, Jurica
  Vranković, Nikola
  Naslov zbornika: Zbornik radova 1. Kongresa hrvatskog društva za mehaniku
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96243-0-4
  Stranice: od 131 do 138
  Skup: 1. Kongres hrvatskog društva za mehaniku
  Održan: od 14.09.94 do 17.09.94
  Sažetak: Numerička analiza kosntrukcija sastavljenih od ljuski i greda podrazumijeva specifične probleme povezivanja različitih konačnih elemenata u kompatibilnu cjelinu. U ovom radu je predstavljen algoritam zasnovan na novim izoparametrijskim konažnim elementima ljuske sa šest stupnjeva slobode u svakom čvoru i standardnim grednim konačnim elementima. Osnovni problem, koji se odnosi na osiguravanje potpune kompatibilnosti pomaka i zaokreta u zajedničkom čvoru, riješen je formulacijom rotacijskog stupnja slobode oko normale na srednju plohu ljuske. Posebno je analiziran spoh ljuske i stupa koji prenosi moment torzije u "ravninu" ljuske. Usporedba s analitičkim rješenjem potvrđuje točnost i pouzdanost korištenog numeričkog postupka.
  Ključne riječi: ljuska, stup, koncentrirani moment, kompatibilnost pomaka i zaokreta, rotacijski stupnjevi slobode.

 12. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Praktična primjena software-a za cjelovitu analizu prostornih inženjerskih konstrukcija

  Autori:
  Gotovac, Blaž (14020)
  Kozulić, Vedrana (176112)
  Urednici
  Radić, Jure
  Naslov zbornika: Zbornik radova 3. radnog sabora Graditelji u obnovi Hrvatske
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6175-04-5
  Stranice: od 425 do 432
  Skup: Treći radni sabor Graditelji u obnovi Hrvatske
  Održan: od 13.10.94 do 15.10.94
  Sažetak: Suvremeni pristup u analizi prostornih konstrukcijskih sustava predstavlja simuliranje ponašanja istovremeno cijele konstrukcije. U tu svrhu je razvijena vlastita programska oprema SHELL6 koja omogućava cjelovitu analizu građevina sastavljenih od različitih konstruktivnih elemenata kao što su ploče, ljuske, stupovi, grede itd. Mogućnost primjene ovog software-a ilustrirana je na nekim praktičnim primjerima. Rezultati analize (deformacije, unutrašnje sile i glavna naprezanja) su prikazani u grafičkom obliku.
  Ključne riječi: cjelokupni konstruktivni sustav, izoparametrijski konačni element ljuske, gredni konačni element, šest stupnjeva slobode, naborana konstrukcija.

 13. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Numerička analiza konstrukcija sastavljenih od ljuski i stupova
  Fakultet: Građevinski fakultet Sveučilište u Splitu
  Datum obrane: 22.12.93
  Broj stranica: 128
  Autor: Kozulić mr. Vedrana
  Rad: Magisterij


 14. Tip rada: Kompjuterski program

  Naslov: Komjuterski program SHELL6

  Autori:
  Damjanić, Frano B. (8883)
  Gotovac, Blaž (14020)
  Kozulić, Vedrana (176112)
  Naručitelj: Građevinski fakultet
  Depo ustanova: Građevinski fakultet
  HW platforma: PC AT/486
  Operativni sistem: DOS
  Programski jezik: FORTRAN 77
  Godina: 1993
  Sažetak: Program za numeričku analizu prostornih konstrukcija sastavljenihod ljuskastih izoparametrijskih konačnih elemenata i pravocrtnihprizmatičnih grednih elemenata. Mogu se analizirati odgovori na različite tipove opterećenja(vlastita težina, pokretno opterećenje, vjetar, inercijalnoopterećenje, temperaturno opterećenje).
  Ključne riječi: ljuska, greda, konačni element

 15. Tip rada: Kompjuterski program

  Naslov: Program LINKO (LINijske KOnstrukcije)

  Autori:
  Gotovac, Blaž (14020)
  Naručitelj: Građevinski fakultet
  Depo ustanova: Građevinski fakultet
  HW platforma: PC AT/486
  Operativni sistem: DOS
  Programski jezik: FORTRAN 77
  Godina: 1991
  Sažetak: Program za numeričku analizu linijskih konstrukcija (ravninska iprostorna rešetka, ravninski i prostorni okviri, ravninskiroštilji).
  Ključne riječi: rešetka, okvir, roštilj

 16. Tip rada: Kompjuterski program

  Naslov: Program KONTAKT

  Autori:
  Gotovac, Blaž (14020)
  Kozulić, Vedrana (176112)
  Naručitelj: Građevinski fakultet
  Depo ustanova: Građevinski fakultet
  HW platforma: PC AT/486
  Operativni sistem: DOS
  Programski jezik: FORTRAN 77
  Godina: 1992
  Sažetak: Program za numeričku analizu ravninskih zadaća uključujućinelinearno ponašanje na različitim tipovima kontakata. Kontakt semože odnositi na ravninu međudjelovanja objekta i temeljnog tla,plohu ljepljenja dva različita materijala, međusobno klizanjei/ili razmicanje dva dijela konstrukcije itd.
  Ključne riječi: kontakt, ravninska, međudjelovanje

 17. Tip rada: Kompjuterski program

  Naslov: Programski paket SIGMA

  Autori:
  Gotovac, Blaž (14020)
  Kozulić, Vedrana (176112)
  Naručitelj: Građevinski fakultet Split
  Depo ustanova: Građevinski fakultet Split
  HW platforma: PC 486
  Operativni sistem: MS DOS
  Programski jezik: Fortran 90
  Godina: 1995
  Sažetak: Program za nelinearnu analizu ravninskih zadaća i osnosimetričnih problema. Temelji se na metodi konačnih elemenata a prilagođen je rješavanju geotehničkih problema u stjenskim masama. Omogućava numneričku simulaciju geotehničkih zahvata prateći promjene opterećenja kroz faze građenja. Programski paket sadrži predprocesorski generator podataka kao i grafički postprocesor koji omogućava prikaz rezultata na ekranu, printeru ili ploteru.
  Ključne riječi: geomehanička analiza, metoda konačnih elemenata, numerička simulacija, faze građenja.
  Ostalo: Priručnik za uporabu programa SIGMA, verzija 1.0, 1995.

 18. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Numerička analiza nosivosti i stabilnosti obloge te ulazno-izlaznih portala tunela "MAČKOVAC", u sklopu magistralne ceste MC-11 (zaobilaznica Splita)

  Autori:
  Gotovac, Blaž (14020)
  Naručitelj: IGH - Zagreb, PC - Split
  Depo ustanova: "Hrvatske ceste"
  Godina: 1992
  Stranica ukupno: 130
  Jezik: hrvatski

 19. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Numerička analiza nosivosti i stabilnosti obloge te ulazno-izlaznih portala tunela "MRAVINCI", u sklopu magistralne ceste MC-11 (zaobilaznica Splita).

  Autori:
  Gotovac, Blaž (14020)
  Naručitelj: IGH - Zagreb, PC - Split
  Depo ustanova: "Hrvatske ceste"
  Godina: 1992
  Stranica ukupno: 138
  Jezik: hrvatski

 20. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Numerička analiza nosivosti i stabilnosti obloge te ulazno-izlaznih portala tunela "KLIS-GRLO", u sklopu magistralne ceste MC-11 (zaobilaznica Splita).

  Autori:
  Gotovac, Blaž (14020)
  Naručitelj: IGH - Zagreb, PC - Split
  Depo ustanova: "Hrvatske ceste"
  Godina: 1991
  Stranica ukupno: 47
  Jezik: hrvatski

 21. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Numerička analiza nosivosti i stabilnosti obloge te ulazno-izlaznih portala tunela "KLIS-KOSA", u sklopu magistralne ceste MC-11 (zaobilaznica Splita).

  Autori:
  Gotovac, Blaž (14020)
  Naručitelj: IGH - Zagreb, PC - Split
  Depo ustanova: "Hrvatske ceste"
  Godina: 1991
  Stranica ukupno: 54
  Jezik: hrvatski

 22. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Numerička analiza stabilnosti i nosivosti temeljnog ispusta kroz nasutu branu "Tribistovo" kod Posušja

  Autori:
  Gotovac, Blaž (14020)
  Naručitelj: Vodoprivreda BiH
  Depo ustanova: Vodoprivreda BiH
  Godina: 1991
  Stranica ukupno: 96
  Jezik: hrvatski

 23. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Numerički model vertikalnog okna i padine čvorišta vodostana za HE "RAMA"

  Autori:
  Gotovac, Blaž (14020)
  Kozulić, Vedrana (176112)
  Naručitelj: J.P. ELEKTROPRIVREDA H.R. HERCEG BOSNA
  Depo ustanova: "CONEX"
  Godina: 1994
  Stranica ukupno: 75
  Jezik: hrvatski

 24. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Projekt konstrukcije nadogradnje poslovnog centra "Slobodna Dalmacija" u Splitu

  Autori:
  Gotovac, Blaž (14020)
  Naručitelj: "Slobodna Dalmacija"
  Depo ustanova: "Studio R" - Split
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 173
  Jezik: hrvatski


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr