SVIBOR - Projekt broj: 2-15-038

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-15-038


FUNKCIONALNI MONOMERI I POLIMERI


Glavni istraživač: JANOVIĆ, ZVONIMIR (18151)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 88
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 28
Naziv ustanove: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb (125)
Odjel/Zavod: Zavod za tehnologiju nafte i petrokemiju Zavod za fizikalnu kemiju
Adresa: Marulićev trg 19
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)01-435-402
teleFaks: 385 (0)01-4550-725

Sažetak: Utvrđeni su reakcijski mehanizmi i kinetika reakcija radikalske kopolimerizacije priređenih bromiranih monomera u prvom redu derivata fenilmaleimida, estera akrilne kiseline i tribromstirena s većim brojem uobičajenih vinilnih monomera kao stirenom, metilakrilatom, metil- metakrilatom, akrilonitrilom i vinil acetatom. Također su određena i osnovna svojstva dobivenih kopolimera posebno stupanj polimerizacije,staklište,toplinska stabilnost i svojstva gorivosti. Dokazano je da reakcijom bromiranih N-fenilmaleimida sa stirenom nastaju alternirajući kopolimeri a statistički s drugim ispitivanim monomerima, dok tribromstiren stvara samo statističku vrstu kopolimera. Nastali kopolimeri na osnovi maleimida pokazuju povećanu toplinsku stabilnost a svi kopolimeri i smanjenu gorivost, koja je direktno proporcionalna sa sadržajem broma. Slijedeći rezultati obuhvaćaju radove na modeliranju i oblikovanju svojstava polimera i polimernih materijala uz kinetičku i termodinamsku interpretaciju. Metodom kromatografije na gelu, utvrđena je promjena razdiobe molekulskuh masa statističkih kopolimera stirena i akrilonitrila a metodom viskozimetrijskih određivanja razrijeđenih otopina,utvrđena su područja mješljivosti kopolimera halogeniranih derivata stirena kao i njihova mješljivost s poli(2,6-dimetil-1,4-fenil)oksidom. Određena je promjena razdiobe molekulnih masa poli(etilentereftalata) u tijeku procesa dobivanja vlakna. Kinetičkom analizom reakcije polimerizacije toluendiizocijanata i polimernih diola u masi, uspoređeni su rezultati predpostavljenog modela s eksperimentalno utvrđenim podacima. S izabranim poliuretanskim matriksom priređeni su kompozitni materijali uz amonij perklorat i utvrđena reološka svojstva s obzirom na veličinu, oblik i razdiobu čestica punila. Ispitana su reološka svojstva sustava o uvjetima reakcije nastajanja epoksidnih matrica kao što su temperatura, brzina zagrijavanja i vrijeme reakcije. Također su provedena toplinska, reološka i dielektrična karakterizacija epoksidne matrice za kompozite posebnih namjena.

Ključne riječi: Kopolimeri, bromirani N-fenilmaleimid, tribromstiren, poli(stiren-co-akrilonitril), gorivost polimera, kemoreologija epoksida, poliuretanski kompoziti, katalitički reforming

Ciljevi istraživanja: Ciljevi obavljenih istraživanja su utvrđivanje osnovnih pokazatelja dobivanja polimernih materijala odgovarajućih poboljšanih svojstava: a) metodama kopolimerizacije priređenih funkcionalnih, u prvom redu bromiranih monomera i komercijalnih, industrijskih monomera; i b) metodama priređivanja pogodnih polimer-polimer smjesa ili kompozitnih materijala. Funkcionalni monomeri su bromirani derivati N-fenilmaleimida odnosno tribromfenil akrilat i tribromstiren a reakcija kopolimerizacije je provedena sa stirenom, metilmetakrilatom, metilakrilatom, akrilonitrilom i vinilacetatom. Za sve parove monomera utvrđeni su najvažniji reakcijski parametri i važnija svojstva dobivenih kopolimera. Utvrđeno je da se stupanj gorivosti smanjuje proporcionalno s povećanjem sadržaja broma u kopolimeru ako polimeri na osnovi maleimida posjeduju i veću toplinsku postojanost. Istraživanja mješljivosti polimer-polimer smjesa s ciljem poboljšanja svojstava preradljivosti obavljena su na sustavu priređenih kopolimera halogenih derivata stirena i komercijalnog poli(2,6-dimetilfenil)oksida, mjerenjem svojstava viskoznosti razrijeđenih otopina njihovih smjesa. Utvrđena su područja mješljivosti. Kompozitni materijali sa svojstvima raketnog goriva priređeni su na osnovi poliuretana i amonij perklorata. Istraživanja su obuhvatila kinetičku analizu polimerizacije diizocijanata i poliola a zatim je utvrđena ovisnost reoloških svojstava o obliku čestica punila. Također su provedena reološka i kinetička određivanja umrežavanja epoksidnih matrica i njihov utjecaj na proces oblikovanja kompozita, uz primjenu novog kemoreološkog modela.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: KEMIJSKI INŠTITUT
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 61000 - Ljubljana, Slovenija

 2. Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković"
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: INA-Razvoj i istraživanje
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 13.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr