SVIBOR - Radovi - projekt broj: 2-15-124

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 2-15-124


Broj radova citiranih u CC: 3
Broj ostalih radova: 46
Ukupno objavljenih radova: 49


 1. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Investigations of gibbsite and boehmite dehydroxylation process by means of dynamic thermogravimetry

  Autori:
  Perić, Jelena (36162)
  Krstulović, Ruža (36162)
  Ferić, Tereza (11612)
  Vučak, Marijan (181073)
  Časopis: Travaux ICSOBA
  Broj: 23
  ISSN: 0350-7548
  Volumen: 20
  Godina: 1991
  Stranice: od 35 do 41
  Broj referenci: 5
  Jezik: engleski
  Sažetak: Istraživan je proces dehidroksilacije gibsita i bemita metodom neizotermne TG analize. Ispitivanja su pokazala da je ukupna brzina reakcije dehidroksilacije određena slučajnim stvaranjem centara nove faze, te da se mehanizam najbolje može opisati funkcijom f(a)=(1-a)Čn. Temperatura ima izraženiji utjecaj od vremena trajanja procesa, što je karakteristično za reakcije koje se odvijaju u kinetičkom stupnju, a to potvrđuju i energije aktivacije. Za prvi stupanj dehidroksilacije gibsita Ea=121,4kJ/mol; a za dehidroksilaciju bemita Ea=216,7 kJ/mol.
  Ključne riječi: Gibsit, Bemit, Dehidroksilacija, Dinamička termogravimetrija, Mehanizam procesa, Kinetika procesa.

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Idejno rješenje obrade otpadne vode iz cinkografije jedne od tiskara

  Autori:
  Perić, Jelena (36162)
  Vučak, Marijan (181073)
  Časopis: Kemija u industriji
  Broj: 7
  ISSN: 0022-9830
  Volumen: 41
  Godina: 1992
  Stranice: od 269 do 273
  Broj referenci: 8
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Izvršeno je kvalitativno i kvantitativno određivanje otpadne vode, koja nastaje u procesu cinkografije, kao i idejno rješenje obrade na osnovu laboratorijskih ispitivanja. Proces neutralizacije i taloženja teško topljivih soli proveden jepomoću vapnenog mlijeka, a optimalno pH područje je određeno da iznosi oko 9. Iz podataka dobivenih laboratorijskim mjerenjem i bilance materijala procesa nagrizanja predloženo je šaržno postrojenje obrade koje se sastoji od odjeljivača ulja i neutralizatora-taložnika.
  Ključne riječi: Otpadna voda, Cinkografija, Obrada otpadne vode, Neutralizacija,Taloženje, Cink.

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Microcalorimetry in the cement hydration process

  Autori:
  Krstulović, Ruža (36162)
  Ferić, Tereza (11612)
  Krolo, Petar (23832)
  Časopis: Periodica Polytechnica
  Broj: 3
  ISSN: 0324-583
  Volumen: 33
  Godina: 1989
  Stranice: od 315 do 321
  Broj referenci: 9
  Jezik: engleski
  Sažetak: U radu je opisan mikrokalorimetrijski sistem laboratorijske izvedbe u cilju znanstvenog proučavanja procesa hidratacije cementa. Reproducibilnost i statistička obrada podataka za toplinu hidratacije, računata je na elektroničkom računalu koja služi za računanje traženih kinetičkih parametara.
  Ključne riječi: cement, mikrokalorimetar, toplina hidratacije, statistička obrada, kalibracija

 4. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Proces dobivanja taložnog kalcij-karbonata karbonatizacijom vapnenog mlijeka

  Autori:
  Perić, Jelena (36162)
  Krstulović, Ruža (36162)
  Vučak, Marijan (181073)
  Ferić, Tereza (11612)
  Urednici
  Žižić, Petar
  Naslov zbornika: Zbornik radova
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 169 do 178
  Skup: XV Savjetovanje o tehničkim dostignućima i ekološkim rješenjima u proizvodnji cementa i azbest-vlakno cementa
  Održan: od 05.11.92 do 07.11.92
  Sažetak: Proveden je postupak dobivanja taložnog CaCO3 karbonatizacijom suspenzije vapnenog mlijeka tehničke kvalitete pomoću plinske smjese CO2 + zrak. Proces se vodio uz konstantan protok plina i brzinu miješanja uz variranje temperature. Proces je praćen određivanjem pH-vrijednosti suspenzije. Kvalitativna i kvantitativna analiza dobivenih uzoraka CaCO3 izvršena je pomoću Meigen testa, IR spektroskopije i rendgenske difrakcije.
  Ključne riječi: Kalcij-karbonat, Karbonatizacija, Vapneno mlijeko, Fazna analiza.

 5. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Precipitation of calcium carbonate from a suspension of lime by electrical conductivity monitoring

  Autori:
  Perić, Jelena (36162)
  Vučak, Marijan (181073)
  Krstulović, Ruža (36162)
  Urednici
  Rojkowski, Zbigniew
  Naslov zbornika: Proceedings in 2 volumes
  Jezik: engleski
  Mjesto: Warsaw, Poland
  Godina: 1993
  Stranice: od 91 do 96
  Skup: 12th Symposium on Industrial Crystallization
  Održan: od 21.09.93 do 23.09.93
  Sažetak: Opisan je proces dobivanja taložnog CaCO3 karbonatizacijom suspenzije vapna uz variranje čistoće i koncentracije polaznihsirovina i temperature uz konstantnu brzinu miješanja. Proces je vremenski praćen mjerenjem električne provodnosti suspenzije. k-tkrivulje su kvalitativno kinetički interpretirane tj. opisan je utjecaj temperature, sastava i protoka plina na vrijeme trajanja procesa. Fazni sastav dobivenih uzoraka CaCO3 određen je pomoću Meigen testa i rendgenske difrakcijske analize.
  Ključne riječi: Kalcij-karbonat, Karbonatizacija, Suspenzija, Taloženje, Električna provodnost.

 6. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Determination of kinetic parameters in cement hydration

  Autori:
  Krstulović, Ruža (36162)
  Krolo, Petar (23832)
  Urednici
  Mullick, A. K.
  Naslov zbornika: 9-th International Congress of the Chemistry of Cement
  Jezik: engleski
  Mjesto: New Delhi, India
  Godina: 1992
  Stranice: od 31 do 38
  Skup: 9-th International Congres of the Chemistry of Cement
  Održan: od 23.11.92 do 28.11.92
  Sažetak: Diferencijalni mikrokalorimetar je u radu primjenjen za proučavanje procesa hidratacije cementa u prisutnosti superplastifikatora kao aditiva. U radu je sustavno iznijet računski pristup važnijih kinetičkih parametara za periodu ubrzane hidratacije i početne periode procesa.
  Ključne riječi: diferencijalni mikrokalorimetar, hidratacija cementa, aditiv, kinetički parametri, mehanizam
  Ostalo: Izdavač: National Council for Cement and Building Materials(NCB), New Delhi ,India, Vol.IV, Theme III-A

 7. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Praćenje interakcije aditiva, KMS s ionima iz hidratiziranog cementa

  Autori:
  Žmikić, Anka (55784)
  Krstulović, Ruža (36162)
  Dabić, Pero
  Krolo, Petar (23832)
  Urednici
  Žižić, Petar
  Naslov zbornika: XV Savjetovanje o tehničkim dostignućima i ekološkim riješenjima u proizvodnji
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 7 do 16
  Skup: XV Savjetovanje o tehničkim dostignućima i ekološkim rješenjima u proizvodnji cementa i vlakno-cementnih proizvoda
  Održan: od 05.11.92 do 07.11.92
  Sažetak: Interakcija ionskih specija iz hidratiziranog cementa saditivom, superplastifikatorom, kondenzat melamin sulfonskakiselina s formaldehidom, pratila se konduktometrijskom tehnikom. Iz konduktograma ekstrakta cementa s aditivom , uočava se da uzadsorpciju teče i reakcija asocijacije pojedinih prisutnihspecija s aditivom. Dokazano je da aditiv sa prisutnim ionima Ca++, Al+++, Fe+++ stupau reakciju asocijacije stvarajući talog ili kompleksni ion.
  Ključne riječi: cement, superplastifikator KMS, hidratacija ,konduktometrija
  Ostalo: Znanstveno - stručni skup!

 8. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Osobine i priprema betona s optimalnim dodatkom aditiva uz praćenje čvrstoće bezrazornim metodama

  Autori:
  Krstulović, Ruža (36162)
  Ferić, Tereza (11612)
  Dabić, Pero
  Žmikić, Anka (55784)
  Krolo, Petar (23832)
  Urednici
  Žižić, Petar
  Naslov zbornika: XV savjetovanje o tehničkim dostignućima i ekološkim riješenjima
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 302 do 309
  Skup: XV Savjetovanje o tehničkim dostignućima i ekološkim rješenjima u proizvodnji cementa i vlakno-cementnih proizvoda
  Održan: od 05.07.92 do 07.11.92
  Sažetak: Proučavane su fizikalno - mehaničke osobine betona pripremljenog iz cementa PC-30T-45 uz dodatak aditiva Izola Be. Praćeno je ponašanje cementa uz dodatak aditiva i određen njegov optimalni dodatak za pripremu betona. Čvrstoća betona s optimalnim dodatkom aditiva praćena je usporedno standardnom metodom i bezrazornim metodama pomoću ultrazvuka i sklerometra. Utvrđeno je da optimalni dodatak aditiva iznosi oko 1.7 %, kod kojega je čvrstoća najveća za sva vremena ispitivanja.
  Ključne riječi: cement, aditiv, beton, čvrstoća, metode ispitivanja

 9. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Mehanizam djelovanjha krizotilnog azbesta na hidrataciju cementa

  Autori:
  Ferić, Tereza (11612)
  Krstulović, Ruža (36162)
  Perić, Jelena (36162)
  Urednici
  Žižić, Petar
  Naslov zbornika: XV savjetovanje o tehničkim dostignućima i ekološkim rijećenjima
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 25 do 33
  Skup: XV Savjetovanje o tehničkim dostignućima i ekološkim rješenjima u proizvodnji cementa i azbest-vlakno cementa
  Održan: od 05.11.92 do 07.11.92
  Sažetak: Proces hidratcije cementa praćen je preko fenomena toplinehidratacije i adsopcijske aktivnosti azbesta.Upotrebljeni sukratkovlaknasti azbesti koji po mineraloškom sastavu spadaju ukrizotilni azbest.Utvrđeno je dasu oslobođena toplina i brzinarazvoja topline kod svih uzoraka s azbestom veće od uzoraka čistecementne paste.Ispitivanja adsorpcije kalcij-hidroksida naazbestna vlakna ukazuju na aktivnost površine azbesta, zbog čegase pospješuje moć hidratacije cementa u njegovoj prisutnosti.
  Ključne riječi: krizotilni azbest,hidratacija cementa,kalorimetrija,adsorpcija, površinska aktivnost
  Ostalo: Znanstveno-stručni skup!

 10. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Precipitation of calcium carbonate by carbon dioxide method

  Autori:
  Perić, Jelena (36162)
  Vučak, Marijan (181073)
  Krstulović, Ruža (36162)
  Urednici
  Vincenzini, P.
  Naslov zbornika: Ceramics: Charting the Future, Vol. B, Proceedings of the 8th CIMTEC
  Jezik: engleski
  Mjesto: Faenza, Italija
  Godina: 1995
  Stranice: od 1245 do 1250
  Skup: Eight Cimtec - World Ceramics Congress
  Održan: od 28.06.94 do 04.07.94
  Sažetak: U radu je provedena karbonatizacija vapnenog mlijeka i tealoženje kalcij-karbonata pomoću plineke smjese čiji sastav približno odgovara sastavu dimnih plinova peći za prženje vapnenca. Tijek procesa pratio se praćenjem pH. U dobivenim uzorcima PCC određen je sadržaj CaCO3, finoća čestica i fazni sastav.
  Ključne riječi: Kalcij-karbonat, Kalcit, Aragonit, Vapneno mlijeko, Karbonatizacija, Fazna analiza.

 11. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: A Study of Degradation of Cement and Asbestos-Cement Materials

  Autori:
  Krstulović, Ruža (36162)
  Tončić, Damir
  Ferić, Tereza (11612)
  Krolo, Petar (23832)
  Urednici
  Fischer, H. B.
  Naslov zbornika: 12 Internationale Baustofftagung (IBAUSIL), 22-24 Sept.,Weimar
  Jezik: engleski
  Mjesto: Weimar, Njemačka
  Godina: 1994
  Stranice: od 328 do 338
  Skup: 12 Internationale Baustofftagung (IBAUSIL)
  Održan: od 22.09.94 do 24.09.94
  Sažetak: U radu prikazan dio rezultata istraživanja u cilju poboljšanja kvalitete azbestcementnih materijala i njihove funkcionalne trajnosti. Različiti parametri su ispitivani koji uzrokuju oštećenja i degradaciju proizvoda od početka tehnološkog procesa do krajnje obrade. Zaključeno je da posebnu pažnju treba obratiti na izbor sirovina ,na metode završne obrade i čuvanja gotovih proizvoda.
  Ključne riječi: Cement, azbestcement,degradacija, oštećenja, ispitivanja, završna faza obrade

 12. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Određivanje C-S-H faze nastale pucolanskom reakcijom silica fume u hidratiziranom cementu

  Autori:
  Krolo, Petar (23832)
  Krstulović, Ruža (36162)
  Zelić, Jelica (143203)
  Žmikić, Anka (55784)
  Urednici
  Jungwirth, Noemi
  Stokić, Vladislav
  Kuzmanić, Ante
  Grisogono, Petar
  Žižić, Petar
  Naslov zbornika: XVI. savjetovanje o tehnološkim dostignućima i ekološkim rješenjima u proizvodnj
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Split
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-9638-0-8
  Stranice: od I-25 do I-33
  Skup: XVI Savjetovanje o tehnološkim dostignućima i ekološkim rješenjima u proizvodnji cementa i vlakno-cementnih proizvoda
  Održan: od 09.03.95 do 11.03.95
  Sažetak: Praćen je utjecaj dodatka silica fume na nastalu količinu hidratnih komponenti (C-S-H faza) u reakcijskom sustavu cement voda. Sdržaj Ca(OH)2 odnosno hidratno vezane vode na Ca(OH)2 određen je TG analizom. Iz razlike ukupnog sadržaja hidratizirano vezane vode i vode vezane uz Ca(OH)2 određena je hidratno vezana voda uz hidraulične faze (C-S-H). Najniža vrijednost sadržaja Ca(OH)2 odgovara najvišem sadržaju C-S-H faze, koja nastaje hidratacijom cementa i pucolanskom reakcijom.
  Ključne riječi: Silica fume , PC paste, CH, CSH faze, termogravimetrija

 13. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Proučavanje interakcije aditiva KMS i KNS s ionima iz hidratiziranog cementa

  Autori:
  Žmikić, Anka (55784)
  Krstulović, Ruža (36162)
  Krolo, Petar (23832)
  Urednici
  Jungwirth, Noemi
  Stokić, Vladislav
  Kuzmanić, Ante
  Grisogono, Petar
  Žižić, Petar
  Naslov zbornika: XVI. Savjetovanje o tehn. dostignućima i ekološkim rješenjima u priz. cementa i
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Split
  Godina: 1995
  Stranice: od I-73 do I-80
  Skup: XVI Savjetovanje o tehnološkim dostignućima i ekološkim rješenjima u proizvodnji cementa i vlakno-cementnih proizvoda
  Održan: od 09.03.95 do 11.03.95
  Sažetak: Konduktometrijskom i UV - spektrofotometrijskom tehnikom pratila se je interakcija aditiva : KMS i KNS s Ca2+,Al3+, Fe3+,AlO2-, H3O+ i OH- ionima. Iz dobivenih konduktograma i apsorpcijskih elektronskih spektara diskutirana je interakcija hidratiziranih ili kompleksiranih iona upotrebljenih aditiva.
  Ključne riječi: Aditiv, interakcija, otopina elektrolita, spektrofotometrija , konduktometrija

 14. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: A solution of treatment of waste water from zincography of printer's

  Autori:
  Perić, Jelena (36162)
  Vučak, Marijan (181073)
  Naslov zbornika: Abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 361 do 361
  Skup: Symposium Ecologically Rational Development of Chemical Technologies
  Održan: od 14.02.91 do 15.02.91
  Sažetak: Izvršeno je kvalitativno i kavntitativno određivanje otpadne vode koja nastaje u procesu cinkografije, kao i idejno rješenje obrade na osnovu laboratorijskih ispitivanja.
  Ključne riječi: Otpadna voda, Cinkografija, Obrada otpadne vode, Neutralizacija, Taloženje, Cink.

 15. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Kinetika procesa dehidroksilacije gibsita u neizotermnim uvjetima

  Autori:
  Perić, Jelena (36162)
  Krstulović, Ruža (36162)
  Ferić, Tereza (11612)
  Dabić, Pero
  Naslov zbornika: Sinopsisi
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 235 do 235
  Skup: XII. Sastanak kemičara Hrvatske
  Održan: od 11.02.91 do 13.02.91
  Sažetak: Istraživana je kinetika procesa dehidroksilacije gibsita primjenom metode neizotermne termo gravimetrijske analize.
  Ključne riječi: Gibsit, Dehidroksilacija, Neizotermna TG, Mehanizam procesa, Kinetika procesa.

 16. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Ispitivanje fazne pretvorbe aragonita u kalcit pomoću DSC analize

  Autori:
  Perić, Jelena (36162)
  Krstulović, Ruža (36162)
  Ferić, Tereza (11612)
  Vučak, Marijan (181073)
  Dabić, Pero
  Naslov zbornika: Sinopsisi radova
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Sarajevo, Jugoslavija
  Godina: 1991
  ISBN/ISSN: 0367-4444
  Stranice: od 133 do 133
  Skup: Šesti jugoslavenski simpozijum analitičke hemije
  Održan: od 30.09.91 do 02.10.91
  Sažetak: U ispitivanim uzorcima taložnog kalcij-karbonata, sintetiziranim u laboratoriju i industrijskog porijekla, metodom rendgenske difrakcije određen je omjer aragonit/kalcit. Pretvorba prisutne aragonitne faze u stabilnu kalcitnu strukturu praćena je pomoću DSC-analize. Matematičkom analizom DSC krivulja određen je mehanizam i kinetika procesa.
  Ključne riječi: Kalcit, Aragonit, Kalcij-karbonat, Fazni prijelaz, DSC analiza, Kinetika procesa, Mehanizam procesa.

 17. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Examination of dehydroxylation process of gibbsite into boehmite by means of DSC analysis

  Autori:
  Perić, Jelena (36162)
  Krstulović, Ruža (36162)
  Ferić, Tereza (11612)
  Vučak, Marijan (181073)
  Urednici
  Bardossy, Gy.
  Naslov zbornika: Abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Budapest, Hungary
  Godina: 1992
  Stranice: od 82 do 82
  Skup: 7th International Congress of ICSOBA
  Održan: od 22.06.92 do 26.06.92
  Sažetak: Proces dehidroksilacije gibsita u bemit praćen je pomoću DSC analize. Proučeni su mehanizam i kinetika dehidroksilacije gibsita u bemit matematičkom analizom eksperimentalnih DSC krivulja.
  Ključne riječi: Gibsit, Bemit, Dehidroksilacija, DSC analiza, Mehanizam procesa, Kinetika procesa.

 18. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Taloženje kalcij-karbonata karbonatizacijom vapnenog mlijeka

  Autori:
  Perić, Jelena (36162)
  Vučak, Marijan (181073)
  Krstulović, Ruža (36162)
  Ferić, Tereza (11612)
  Naslov zbornika: Sinopsisi
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 359 do 359
  Skup: XIII. Skup hrvatskih kemičara
  Održan: od 08.02.93 do 10.02.93
  Sažetak: U radu je proveden postupak dobivanja taložnog kalcij-karbonata karbonatizacijom suspenzije vapnenog mlijeka uz variranje sastavai protoka plina, te radne temperature. Proces je vremenski praćenm jerenjem promjene električne provodnosti suspenzije. k-tkrivulje su kvalitativno kinetički interpretirane, a u dobivenimuzorcima određen je udio CaCO3 i izvršena kvalitativna fazna analiza.
  Ključne riječi: Kalcij-karbonat, Karbonatizacija, Taloženje, Električna provodnost.

 19. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Adsorpcija kalcij-hidroksida na poliakrilnitrilnom, celuloznom i krizotilnom vlaknu

  Autori:
  Ferić, Tereza (11612)
  Krstulović, Ruža (36162)
  Perić, Jelena (36162)
  Vučak, Marijan (181073)
  Naslov zbornika: Sinopsisi
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 345 do 345
  Skup: XII. Skup hrvatskih kemičara
  Održan: od 08.02.93 do 10.02.93
  Sažetak: Ispitana je površinska aktivnost za dvije vrste poliakrilnitrilnih vlakana i obrađeno celulozno vlakno u usporedbi s krizotilnim azbestom, određivanjem adsorpcije kalcij-hidroksida na vlaknu. Utvrđeno je da ispitivana vlakna imaju sličnu aktivnost površine kao i azbestna vlakna, te se može očekivati slična djelovanja na proces hidratacije cementa.
  Ključne riječi: Adsorpcija, Kalcij-hidroksid, Azbest, Poliakrilonitrilna vlakna, Krizotil.

 20. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Ispitivanje interakcije različitih iona iz sintetičkih otopina s aditivima za cement

  Autori:
  Žmikić, Anka (55784)
  Krstulović, Ruža (36162)
  Dabić, Pero
  Krolo, Petar (23832)
  Naslov zbornika: Šesti jugoslovevenski simpozijum analitičke hemije
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Sarajevo, Jugoslavija
  Godina: 1991
  ISBN/ISSN: 0367-4444
  Stranice: od 132 do 132
  Skup: Šesti jugoslovenski simpozijum analitičke kemije
  Održan: od 30.09.91 do 02.10.91
  Sažetak: Aditivi, KMS, KNS, adsorbiraju se na čestice hidratiziranog cementa. Uz adsopciju postoji i predpostavka interakcije ionskih vrsta u otopini s aditivima. Konduktometrijski ispitivala se je interakcija ionskih vrsta CaCl2, AlCl3, FeCl3, Ca(OH)2, NaAlO2 s aditivima. Iz dobivenih konduktograma objašnjena je interakcija pojedinih ionskih vrsta s aditivima.
  Ključne riječi: superplastifikator, KMS, KNS, otopina elektrolita, konduktometrija, ionske reakcije

 21. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Mikrokalorimetrija u istraživanju kinetike heterogene reakcije cement- voda

  Autori:
  Krstulović, Ruža (36162)
  Ferić, Tereza (11612)
  Dabić, Pero
  Krolo, Petar (23832)
  Naslov zbornika: XII sastanak kemičara Hrvatske
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 236 do 236
  Skup: XII. Sastanak kemičara Hrvatske
  Održan: od 11.02.91 do 13.02.91
  Sažetak: Primjenom diferencijalne mikrokalorimetrije provedeno je kontinuirano praćenje procesa hidratacije cementa u prisutnosti superplastifikatora. Utvrđeno je da ispitani kinetički parametri ovise o masenom dodatku aditiva i s time i brzina reakcije.
  Ključne riječi: diferencijalni mikrokalorimetar, cement, superplastifikator, hidratacija, kinetički parametri

 22. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Konduktometrijsko praćenje interakcije iona iz hidratiziranog cementa s aditivom KNS

  Autori:
  Žmikić, Anka (55784)
  Krstulović, Ruža (36162)
  Dabić, Pero
  Krolo, Petar (23832)
  Naslov zbornika: XIII skup hrvatskih kemičara
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 361 do 361
  Skup: XIII. Skup hrvatskih kemičara
  Održan: od 08.02.93 do 10.02.93
  Sažetak: Ispitivan je utjecaj aditiva superplastifikatora KNS na hidrataciju cementa. Konduktometrijski se je pratila specifična provodnost aditiva w(%) = 0.1 - 0.15 % u ekstraktu cementa prije i poslije adsorpcije. Zaključeno je da postoji interakcija iona s aditivom.
  Ključne riječi: cement, aditiv KNS, hidratacija, konduktometrija, interakcija ionskih vrsta

 23. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Superplastificirajuće djelovanje melamin-formaldehidnog aditiva u reakcijskom sustavu cement - voda

  Autori:
  Krstulović, Ruža (36162)
  Dabić, Pero
  Ferić, Tereza (11612)
  Žmikić, Anka (55784)
  Krolo, Petar (23832)
  Naslov zbornika: XIII Skup hrvatskih kemičara
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 362 do 362
  Skup: XIII. Skup hrvatskih kemičara
  Održan: od 08.02.93 do 10.02.93
  Sažetak: Djelovanje superplastifikatora aditiva "Melment" (KMS) na hidrataciju portland cementa proučavano je mikrokalorimetrijskom metodom. Određen je utjecaj KMS na vrijeme indukcije i njegov optimaln dodatak cementu. Rezultati su u suglasnosti sa čvrstoćama dobivenih na betonu ili u usporedbi sa bezrazornim ispitivanjima.
  Ključne riječi: cement,aditiv "Melment", hidratcija, mikrokalorimetrija, optimalni dodatak, čvrstoća betona

 24. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Taložni kalcij-karbonat visoke čistoće

  Autori:
  Perić, Jelena (36162)
  Vučak, Marijan (181073)
  Krstulović, Ruža (36162)
  Dabić, Pero
  Naslov zbornika: Sinopsisi
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od A62 do A62
  Skup: XIV. Skup hrvatskih kemičara
  Održan: od 06.02.95 do 08.02.95
  Sažetak: U radu je ispitan utjecaj temperature na tijek procesa karbonatizacije otopine kalcij-nitrata u monoetanolaminu, te svojstva dobivenih produkata PCC.
  Ključne riječi: Taloženje, Kalcij-karbonat visoke čistoće, Monoetanolamin, Karbonatizacija.

 25. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Precipitation of Calcium Carbonate in Calcium Nitrate and Monoethanolamine Solution

  Autori:
  Vučak, Marijan (181073)
  Perić, Jelena (36162)
  Krstulović, Ruža (36162)
  Naslov zbornika: ICCGXI-Abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: The Hague, The Netherlands
  Godina: 1995
  Stranice: od 410 do 410
  Skup: The Eleventh International Conference on Crystal Growth
  Održan: od 18.06.95 do 23.06.95
  Sažetak: Ekstra čisti taložni kalcij-karbonat dobiven je karbonatizacijom otopine kalcij-nitrata i monoetanolamina. Prodiskutirani su procesni parametri i svojstva dobivenog produkta.
  Ključne riječi: Taloženje, Kristalizacija, Kalcij-karbonat visoke čistoće, Karbonatizacija, Morfologija.

 26. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Characterization of Crystal Morphology by Image Analysis: Application to Calcium Carbonate and various oxalates

  Autori:
  Vučak, Marijan (181073)
  Vivier, H.
  Pons, M.N.
  Naslov zbornika: Abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Nancy, Francuska
  Godina: 1995
  Stranice: od 6 do 7
  Skup: 26th Seminar: Nancy-Karlsruhe-Enschede
  Održan: od 23.06.95 do 25.06.95
  Sažetak: Provedena je karakterizacija kristalnih oblika taložnog kalcij-karbonata i različitih Me-oxalata koristeći analizu slike.
  Ključne riječi: Kalcij-karbonat, Me-oxalati, Oblici kristala, Morfologija, Analiza slike.

 27. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Utjecaj silica fume na stvaranje C-S-H faze određivanjem sadržaja hidratne vode u cementnoj pasti

  Autori:
  Krolo, Petar (23832)
  Krstulović, Ruža (36162)
  Zelić, Jelica (143203)
  Žmikić, Anka (55784)
  Naslov zbornika: Sinopsisi
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od g361 do g361
  Skup: XIV. Skup hrvatskih kemičara
  Održan: od 06.02.95 do 08.02.95
  Sažetak: U radu je praćen utjecaj različitih iznosa dodataka silica fume na stvaranje C-S-H faza reakcijskom sustavu cement-voda, određivanjem sadržaja hidratno vezane vode praćenjem TG analize. Utvrđeno je da sadržaj nevezanog Ca(OH)2 ovisi o dodatku silica fume, a time i sadržaj nastalih C-S-H faza pucolanskom reakcijom.
  Ključne riječi: C-S-H faza, hidratna voda, silica fume, pucolanska reakcija

 28. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Određivanje kalcij-hidroksida u sistemu cement-voda diferencijalno tehničkom analizom

  Autori:
  Ferić, Tereza (11612)
  Krstulović, Ruža (36162)
  Perić, Jelena (36162)
  Krolo, Petar (23832)
  Naslov zbornika: Rinopsisi radova
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Sarajevo, Jugoslavija
  Godina: 1991
  ISBN/ISSN: ISSN0367-4444
  Stranice: od 134 do 134
  Skup: Šesti jugoslovenski simpozijum analitičke kemije
  Održan: od 30.09.91 do 02.10.91
  Sažetak: Pripremljeni su uzorci različitog vremena hidratacije mješanjem industrijskog cementa i vode s W/C=0.476 uz dodatak 12.5% azbesta. Određivanjem površina ispod DTA krivulje izračunat je udio kalcij-hidroksida do 5 mjeseci. Iz rezultata se može zaključiti da je DTA metoda pogodna za određivanje Ca(OH)2 u sistemima cement-voda i dodacima.
  Ključne riječi: Hidratacija,termalna analiza, kalcij-hidroksid, cementna pasta

 29. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Fenomeni hidratacije cementa u prisutnosti azbesta
  Fakultet: Tehnološki fakultet Sveučilište u Splitu
  Autor: FERIĆ TEREZA
  Datum obrane: 13.06.91
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 225
  Sažetak: Proučavan je utjecaj azbesta na proces hidratacije u sustavu cement-azbest-voda na pripremljenim uzorcima sastava sličnog industrijskim smjesama. Hidratacija cementa je praćena preko topline hidratacije (kalorimetrijski) i razvojem Ca(OH)2 (TG iDTA). Mehanizam hidratacije azbest cementa sličan je onom u čistom cementu i ovisi o adsorpcijskim svojstvima azbesta čiji je kapacitet reda veličine 10 EXP 18 aktivnih mjesta po metru četvornom, čime se objašnjava intenzitet hidratacije. Metodologija ispitivanja se može primjeniti i za ocjenu drugih vlakana kao zamjena za azbest.
  Ključne riječi: cement, azbestno vlakno, hidratacija, kalorimetrija, TG, DTA, adsorpcija, mehanizam


 30. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Proces dobivanja taložnog kalcij-karbonata karbonatizacijom vapnenog mlijeka
  Fakultet: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilište u Zagrebu
  Autor: VUČAK MARIJAN
  Datum obrane: 03.12.93
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 129
  Sažetak: Proveden je laboratorijski postupak dobivanja taložnog CaCO3 karbonatizacijom suspenzije vapnenog mlijeka s CO2, uz variranje čistoće i koncentracije Ca(OH)2, sastava i protoka plina, te temperature, a uz konstantnu brzinu miješanja. Vremensko praćenje procesa karbonatizacije provođeno je mjerenjem el. provodnosti suspenzije. Analizom oblika i toka k-t krivulja dobio se uvid umogućnost nastajanja i faznih promjena precipitata tijekom procesa karbonatizacije i izučavala kinetika procesa. U istaloženom CaCO3 određen je udio CaCO3, fazni sastav, prividna gustoća u zbijenom stanju i izvršena granulometrijska analiza.
  Ključne riječi: Amorfni CaCO3, Aragonit, Kalcij-karbonat, Kalcit, Karbonatizacija vapnenog mlijeka, Taloženje, Vaterit.


 31. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Matematički model projektiranja optimalnih smjesa azbesta za azbest cementne materijale
  Fakultet: Tehnološki fakultet Sveučilište u Splitu
  Datum obrane: 18.01.91
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 144
  Sažetak: Cilj rada bio je određivanje optimalne kombinacije smjesa koje ćese koristiti u azbestnoj industriji i zadovoljiti zahtjeve za proizvodnošću stroja, ekonomičnošću sustava i kvalitetom gotovog proizvoda. Svaki tip azbesta doveden je u korelaciju s referentnim azbestom. Za rješenje sustava korišten je redefinirani model linearnog programiranja. Zaključeno je da samo optimalna količina azbesta zadovoljava postavljene ciljeve. Višak azbesta nepoboljšava kvalitetu azbestcementnih proizvoda.
  Ključne riječi: azbest, optimalna smjesa, proračun, programiranje el. računalom, korelacija


 32. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Kinetička analiza hidratacije cementa
  Fakultet: Tehnološki fakultet Sveučilište u Splitu
  Autor: DABIĆ PERO
  Datum obrane: 19.06.95
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 103
  Sažetak: U radu se obrađuje eksperimentalni i matematički pristup rješavanju kinetike hidratcije cementa pri čemu je osnovni cilj bio razrada i primjena takvog matematičkog modela koji će najprihvatljivije opisati pojedinačne stadije ukupnog procesa Za ispitivani materijal korišten je portland cement PC-55alit i PC-30z-45s s dodatkom troske , te četri tipa komercijalnih aditiva. Model pretpostavlja da se sva tri stadija odvijaju istodobno, ali kontrolu ima najsporiji proces.Uvođenjem alfa, u adekvatne kinetičke jednadžbe za pojedine stadije procesa dobiveni su izrazi za nukleaciju i rast (NR), zatim reakcije na granici faza (I) te difuzijski proces (D). U slučaju dodatka aditiva cementu uočene su promjene na kinetičkim parametrima, intenzitetu procesa ovisno o vrsti aditiva. postavljenim matematičkim modelom može se kvantitativno i suptilnije odrediti događaji kinetike hidratacije iz podataka razvoja topline. Rješavanje zadataka po kinetičkoj analizi po svim grupacijama potrebno je na osnovi programske podrške povezati sa računalom, što je u radu i provedeno.
  Ključne riječi: Portland cement, aditiv, proces hidratacije, mikrokalorimetar, toplina hidratacije, kinetička analiza, matematičko modeliranje, programski paketi, Gwbasic, Qbasic, osobno računalo


 33. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Proces dobivanja taložnog kalcij-karbonata karbonatizacijom vapnenog mlijeka
  Fakultet: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: PERIĆ JELENA
  Datum obrane: 03.12.93
  Broj stranica: 129
  Autor: Vučak Magistar znanosti, zn. novak Marijan
  Rad: Magisterij


 34. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Fenomeni hidratacije cementa u prisustvu azbesta
  Fakultet: Tehnološki fakultet Sveučilište u Splitu
  Mentor: KRSTULOVIĆ RUŽA
  Datum obrane: 13.06.91
  Broj stranica: 225
  Autor: Ferić Doktor znanosti, ZA Tereza
  Rad: Doktorat


 35. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Matematički model projektiranja optimalnih smjesa azbesta za azbest cementne materijale
  Fakultet: Tehnološki fakultet Sveučilište u Splitu
  Mentor: KRSTULOVIĆ RUŽA
  Datum obrane: 18.01.91
  Broj stranica: 144
  Autor: Milošević magistar Velimir
  Rad: Magisterij


 36. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Kinetička analiza hidratacije cementa
  Fakultet: Tehnološki fakultet Sveučilište u Splitu
  Mentor: KRSTULOVIĆ RUŽA
  Datum obrane: 19.06.95
  Broj stranica: 103
  Autor: Dabić Zn. novak Pero
  Rad: Magisterij


 37. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Tehničko-tehnološko rješenje obrade otpadne vode iz pogona pocinčavanja d.d. Poliscom-Split

  Autori:
  Perić, Jelena (36162)
  Krolo, Petar (23832)
  Zelić, Jelica (143203)
  Vučak, Marijan (181073)
  Dabić, Pero
  Beroš, Ana
  Naručitelj: Poliscom-Split
  Depo ustanova: Tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu
  Godina: 1994
  Stranica ukupno: 29
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Laboratorijskom obradom otpadne vode iz pogona pocinčavanja Poliscom-Split određeni su optimalni uvjeti vođenja procesa oksidacije, neutralizacije i taloženja Fe(OH)3 i Zn(OH)2. Na temelju ovih istraživanja predloženo je tehničko-tehnološko rješenje za obradu otpadne vode prije ipusta u kanalizacijski sustav. Ovim rješenjem će se dobiti zadovoljavajući stupanj efikasnosti rada postrojenja uz niže troškove obrade u postojećoj opremi uštedom energije i skraćivanja vremena rada postrojenja.
  Ključne riječi: Otpadna voda, Pocinčavanje, Neutralizacija, Oksidacija, Taloženje, Metalni hidroksidi.

 38. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Investigation of dehydroxylation process of gibbsite into boehmite by DSC analysis

  Autori:
  Perić, Jelena (36162)
  Krstulović, Ruža (36162)
  Vučak, Marijan (181073)
  Jezik: engleski
  Sažetak: Proces dehidroksilacije gibsita u bemit praćen je pomoću DSC analize. DSC analiza uzorka provedena je pri neizotermnim uvjetima u temperaturnom intervalu od 453-673 K, uz brzine zagrijavanja od 2,5 do 20 K/min. Proučavani su mehanizam i kinetika dehidroksilacije gibsita matematičkom analizom DSC krivulja. Vrijednosti Ea za prvi stupanj dehidroksilacije gibsita u temperaturnom intervalu 453-673 K iznose 132,92 - 142,26 kJ/mol.
  Ključne riječi: Dehidroksilacija, Gibsit, Bemit, DSC-analiza, Kinetika procesa, Energija aktivacije
  Ostalo: Rad je u tisku (Časopis: Journal of Thermal Analysis).

 39. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Adsorption of calcium hydroxide on polyacrylonitrile, cellulose and chrysotile fibres

  Autori:
  Ferić, Tereza (11612)
  Krstulović, Ruža (36162)
  Perić, Jelena (36162)
  Vučak, Marijan (181073)
  Jezik: engleski
  Sažetak: Ispitana je površinska aktivnost za dvije vrste poliaklnitrilnih vlakana i obrađeno celulozno vlakno u usporedbi s krizotilnim azbestom određivanjem adsorpcije kalcij-hidroksida na vlaknu. Utvrđeno je da ispitivana vlakna imaju sličnu aktivnost površine kao i azbestna vlakna, te se može očekivati slična djelovanja na proces hidratacije cementa.
  Ključne riječi: Adsorpcija, Kalcij-hidroksid, Azbest, Polioakrilonitrilna vlakna, Krizotil.
  Ostalo: Rad je u tisku (Časopis: Cement-Kalk-Gips).

 40. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Position of a young research worker at the university

  Autori:
  Vučak, Marijan (181073)
  Dabić, Pero
  Jezik: engleski
  Sažetak: U radu se diskutira problematika vezana uz rad znanstvenih novaka na znanstvenom projektu.
  Ključne riječi: Keramičko inženjerstvo, Keramička tehnologija.
  Ostalo: Rad prezentiran na "Second European Conferenceof Higher Educational Institutions in Ceramics (EUROFORUM'94), 24.04.1994- do 26.04.1994., H‹hr-Grenzhausen (Njemačka).

 41. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Effect of chrysotile asbestos on cement hydration

  Autori:
  Ferić, Tereza (11612)
  Krstulović, Ruža (36162)
  Perić, Jelena (36162)
  Krolo, Petar (23832)
  Jezik: engleski
  Sažetak: Hidratacija cementa u prisustvu azbesta praćena je određivanjem topline hidratacije i adsorpcijske aktivnosti azbesta. Toplina hidratacije određena je metodom sferičnih boca, a adsorpcijska aktivnost azbestnih vlakana određena je s obzirom na Ca(OH)2. Utvrđeno je da se toplina hidratacije intenzivnije oslobađa u prisustvu azbesta. Rezultati dobiveni za adsorpciju ukazuju naktivnost površine azbesta, a dobivene izoterme ukazuju na stvaranje dvaju slojeva adsorbata. Moć hidratacije cementa se pospješuje u prisitnosti azbesta.
  Ključne riječi: Cement, Azbest, Hidratacija, Adsorpcija, Krizotil, Toplina hidratacije.
  Ostalo: Rad u tisku (časopis: "Cement and Concrete Composites").

 42. Tip rada: Rukopis

  Naslov: A mathematical model for determination of optimum asbestos mixers for asbestos-cement material

  Autori:
  Milošević, Velimir
  Tončić, Damir
  Krstulović, Ruža (36162)
  Jezik: engleski
  Sažetak: U radu je provedeno matematičko modeliranje optimalne smjeseazbesta za azbestcementne proizvode pomoću redefiniranog modelalinearnog programiranja ,napravljen u progranskom paketu TurboPaskal 5.5 i primjenom PC - IBM XT-kompatibilnog.Obrađeno je 18različitih smjesa ,koje su se upotrijebile u industrijskojprobi.Usporedbom matematički procjenjenih rezultata očekivaničvrstoća gotovih proizvoda s eksperimentalnim rezultatima (7,28dana) dobivena su veoma dobra slaganja a time i potvrda metode.
  Ključne riječi: matematičko modeliranje ,azbestna smjesa ,programski paket,Turbo Paskal 5.5,industrijke probe,usporedba metode s eksperimentalnim podacima
  Ostalo: Predano za tiasak u časopis: Cement and Concrete Composites

 43. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Phase Transformation of Calcium Carbonate Polymorphs

  Autori:
  Perić, Jelena (36162)
  Vučak, Marijan (181073)
  Krstulović, Ruža (36162)
  Brečević, Ljerka
  Kralj, Damir
  Jezik: engleski
  Sažetak: Fazni sastav uzoraka minerala aragonita i sintetskog vaterita određen je kvalitativno IR-spektroskopijom i redgenskom difrakcijskom analizom. Prijelaz aragonita i vaterita u stabilnu modifikaciju kalcit praćen je DSC analizom. Eksperimentalne DSC krivulje matematički su obrađene primjenom teorije stacionarne točke s ciljem određivanja kinetike i mehanizma faznih prijelaza. Izračunate su vrijednosti Ea=234,5 + - 5,6 kJ/mol i dH=122 J/g za fazni prijelaz aragonita u kalcit i Ea=252,8 +- 48,7 kJ/mol i dH= -21,2 J/g za fazni prijelaz vaterita u kalcit.
  Ključne riječi: Fazni prijelaz, Kalcij-karbonat, Vaterit, Aragonit, Kalcit, Kinetika, Teorija stacionarne točke.
  Ostalo: Thermochimica Acta, u tisku.

 44. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Precipitation of Calcium Carbonate in a Calcium Nitrate and Monoethanolamine Solution

  Autori:
  Vučak, Marijan (181073)
  Perić, Jelena (36162)
  Krstulović, Ruža (36162)
  Jezik: engleski
  Sažetak: Provedeno je laboratorijsko dobivanje taložnog kalcij-karbonata visoke čistoće karbonatizacijom otopine kalcij-nitrata i monoetanolamina. Proces je praćen mjerenjem promjene koncentracije kalcije i el. vodljivosti otopine. Utjecaj temperature i koncentracije ugljik(IV)-oksida na proces karbonatizacije određen je analizom k-t i konc. Ca-t krivulja. Dobiveni uzorci uglavnom su aragoniotne i vateritne kristalne modifikacije uz tragove kalcita. Također je ispitivan odnos između mineraloškog sastava i morfologije čestica o radnim uvjetima.
  Ključne riječi: Taloženje, Kristalizacija, Kalcij-karbonat visoke čistoće, karbonatizacija, morfologija.

 45. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Studies of Cement-water- admixture reaction system

  Autori:
  Krstulović, Ruža (36162)
  Jezik: engleski
  Sažetak: Uradu su prikazana dosadašnja istraživanja našeg laboratorija vezane za reakcijski sustav cement - voda- aditiv. Izneseni su važniji sadržaji i rezultati višegodišnjih istraživanja o utjecaju aditiva na proces hidratacije cementa. Dati su načelni principi ispitivanja u cilju upoznavanja razvoja procesa hidratacije kvalitativnim i kvantitativnim obradama.
  Ključne riječi: Cement, aditiv, proces hidratcije, metodologija-metode ispitivanja, kinetička analiza, interakcija

 46. Tip rada: Ostalo

  Naslov: O mehanizmu inhibitorskog djelovanja Na-dietilditio karbamata

  Autori:
  Aljinović, Ljiljana (362)
  Šmith, Mario (149441)
  Žmikić, Anka (55784)
  Vrsta rada: Sažetak u zborniku (vezano za projekt 2-15-122)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Primjenom elektrokemijskih metoda i tehnika površinske analize(AES) ispitivana su inhibitorska svojstva Na-dietilditiokarbamata (NaDDTC) za koroziju Cu Ni10 Fe legure u morskoj vodi. Nakon polarizacije u agresivnom mediju na površini je legure ustanovljeno prisustvo svih elemenata iz sastava organske molekule. Uz to evidentan je i utjecaj NaDDTC na oblik i položaj polarizacijskih krivulja legure. Diskutirane su različite mogućnosti reagiranja aniona -DDTC, kao i produkata njegove razgradnje nakon polarizacije elektrode.
  Ključne riječi: Inhibitori, Kunifer legura, tiokarbamat.
  Ostalo: Rad je vezan uz projekt 2-15-122.


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr