SVIBOR - Projekt broj: 2-15-320

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-15-320


OPTIMIZACIJA KEMIJSKIH I BIOTEHNOLOŠKIH PROCESA


Glavni istraživač: BOŠNJAK, MARIJAN (4864)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.96.

Ukupno radova na projektu: 57
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 2
Naziv ustanove: Pliva - Istraživački institut, Zagreb (60)
Odjel/Zavod: Biosinteza i biotehnologija
Adresa: Prilaz baruna Filipovića 25
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 18-15-99
teleFaks: 385 (0)1 18-16-06
teleFaks: 385 (0)1 57-66-90

Sažetak: Projektom obuhvaćena istraživanja usmjerena su na optimizaciju tipičnih kemijsko-tehnoloških i biotehnoloških procesa primjenjivih u farmaceutskoj industriji. U razdoblju 1991.-1993. uspješno su provedena planirana istraživanja i postignuti vrlo značajni rezultati. Istraživani su i matematički definirani sustavi destilacije različitih smjesa otapala (aceton-voda, etanol-voda, metanol-voda, aceton-metanol, epiklorhidrin-ksilen), vezano uz istraživanja u okviru drugih projekata Istraživačkog instituta. Razrađeni su kompjuterski programi vođenja procesa, a u proizvodnom mjerilu realizirane kompjuterski vođene rektifikacije smjesa aceton-voda i metanol-voda. Proučavana je topljivost kalcij glukanata u različitim otapalima i definiran matematički model prema kojem je topljivost eksponencijalno ovisna o recipročnoj apsolutnoj temperaturi i koncentraciji otapala. Izvršene su simulacije procesa selektivne oksidacije 4(5)-nitroimidazola primjenjujući jednostavni matematički model sastavljen od 6 simultanih diferencijalnih jednadžbi. Postignuto je dobro slaganje eksperimenata i simulacije, ali se model još mora potpunije definirati. Razrađen je i u laboratoriju eksperimentalno provjeren postupak kompjuterskog vođenja procesa prihranjivanog šaržnog uzgoja pekarskog kvasca Saccharamyces cerevisae. Postupak je primjenjiv u industrijskom mjerilu, ali su potrebne investicije. Optimiran je proces konverzije sorbitola u sorbozu. Predložen je "Novi postupak proizvodnje L-sorboze" baziran na prihranjivanom procesu uzgoja bakterije G. suboxydansi očekuje se njegovo uvođenje u proizvodnju. U tijeku je razrada kompjuterski vođenog procesa proizvodnje L-sorboze. Proučavana je tvorba kristalne sorboze tijekom biooksidacijskog procesa i pronađen novi postupak proizvodnje kristalne sorboze. Proučavan je utjecaj aktivnosti vode na bioprocesnu kinetiku i učinkovitost, te ustanovljene zakonitosti. Na osnovi ciljano provođenih pokusa uspoređeni su "jednostavan" (konverzija sorbitola u sorbozu) i "kompleksan" (biosinteza oksitetraciklina) mikrobni proces s obzirom na integraciju i optimizaciju biotehnoloških procesa i uočene neke zajedničke zakonitosti. Ustanovljeno je u oba primjera da se procesna učinkovitost može povećati, ako se primjenjuje opetovano korištenje mikrobne biomase. Optimiran je postupak kristalizacije 2-(3-benzoilfenil) propionske kiseline. Poboljšanje postupka proisteklo je primjenom semikontinuiranog kristalizatora i uporabom aromatskih ugljikovodika kao otapala. Istraživana je i kinetika biokatalitičke oksidacije benzhidrola u benzofenon, primjenjujući biomasu bakterije G. suboxydans. Oksidacija je mnogostruko sporija od one sorbitola u sorbozu. Pronađen je i razrađen novi postupak sinteze fluoksetina. Postupak ima značajne prednosti uodnosu na dosad poznate postupke.

Ključne riječi: Optimizacija procesa, kompjutersko vođenje rektifikacije, aceton-voda, metanol-voda, topljivost kalcij glukonata, matematičko modeliranje oksidacije 4(5)-nitroimidazola, kompjutersko vođenje uzgoja kvasca, konverzija sorbitola u sorbozu, prihranjivani šaržni uzgoj G. suboxydans, proizvodnja kristalne sorboze, aktivnost vode, biosinteza oksitetraciklina, kinetika procesa, povrat biomase, kristalizacija 2-(3-benzoilfenil) propionske kiseline, biokatalitička oksidacija benzhidrola, sinteza fluoksetina

Ciljevi istraživanja: Znanstvenim proučavanjem različitih kemijskih i biotehnoloških procesa primjenjivih u farmaceutskoj industriji željelo se ustanoviti procesne zakonitosti, a potom pojedine procese optimirati, odnosno razraditi postupke kompjuterskog vođenja. Također, jedan od ciljeva bila je izrada znanstveno utemeljenih i eksperimentalno potkrijepljenih prijedloga za primjenu novih proizvodnih postupaka (u proizvodnom mjerilu). Očekivano: Definiran matematički model za simulaciju ravnoteže para-tekućina odnosno rektifikaciju kontinuiranih smjesa, a potom razrađeni postupci kompjuterskog vođenja rektifikacije smjesa aceton-voda i metanol-voda. Također, razrađen i laboratorijski eksperimentalno provjeren postupak kompjuterski vođenog prihranjvanog šaržnog uzgoja pekarskog kvasca. Kompjuterski simulirana selektivna oksidacija 4(5)-nitroimidazola primjenom matematičkog modela. Proučena topljivost kalcij glukanata i definiran matematički model. Optimiran postupak kristalizacije 2(3-benzoilfenil) propionske kiseline. Nove informacije o kinetici biosinteze oksitetraciklina te utvrđeni i definirani uvjeti za djelotvorniju proizvodnju u laboratorijskom i proizvodnom mjerilu, što po praktičkom usvojenju može dovesti do ekonomske koristi za tvornicu. Povrat biomase kao metoda povećanja procesne učinkovitosti i utvrđivanja novih znanstvenih informacija. Temeljito proučen proces mikrobne oksidacije sorbitola u sorbozu i otkriće zakonitosti za postavljanje optimalnog postupka koji je u osnovnom prihranjivani šaržni proces uzgoja bakterije G. suboxydans. Razrađen novi postupak za primjenu u proizvodnom mjerilu te razvijen postupak kompjuterski vođenog procesa. Proučena mogućnost tvorbe kristalne sorboze tijekom uzgoja, što dosad nije bilo poznato. Nove mogućnosti za biokatalitičku primjenu G. suboxydans u pretvorbi organskih spojeva.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 1-08-045 Studije, konstrukcije i kloniranje organizama za konverziju glukoze u ketokiseline
  Naziv ustanove: PLIVA Istraživački institut
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Poboljšanje postupka proizvodnje oksitetraciklina
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): Mihaljević Krešo, Gomerčić Krešimir, Bošnjak Marijan

 2. Naziv: Određivanje tetraciklinskih antibiotika metodom visokotlačne tekućinske kromatografije (HPLC)
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): Bošnjak Nada, Mihaljević Krešo

 3. Naziv: Novi postupak proizvodnje L-sorboze
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): Bošnjak Marijan, Mihaljević Krešo, Pintar Pavao, Baranašić Stjepan, Gomerčić Krešimir

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr