SVIBOR - Projekt broj: 2-16-230

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-16-230


POVEĆANJE PROIZVODNJE UGLJIKOVODIKA PROCESIMA UTISKIVANJA PLINA


Glavni istraživač: GORIČNIK, BOGDAN (72195)Suradnici
Tip istraživanja: razvojno
Trajanje od: 30.04.91. do 30.04.94.

Ukupno radova na projektu: 14
Naziv ustanove: Rudarsko geološko naftni fakultet, Zagreb (195)
Odjel/Zavod: Odjel za naftno rudarstvo
Adresa: 41000 ZAGREB, Pierottijeva 6
Komunikacija

Sažetak: Istraživano je nekoliko procesa povećanja proizvodnje i iscrpka ugljikovodika metodom injektiranja plina u ležište: (1) Eksperimentalni studij mehanizma i djelotvornosti CO2-procesa obuhvatio je (1a) određivanje utjecaja lokacije formiranja "miscibility" zone (in situ ili eksterno) na veličinu iscrpka nafte.Dosadašnji rezultati dali su parametre za izvedbu nove tehnike simulacije CO2-procesa; (1b)izradu matematičkog modela faznog ponašanja sustava nafta-CO2, temeljenog na Peng-Robinsonovoj jednadžbi stanja uz regresiju na eksperimentalno mjerene PVT-podatke; (1c) istraživanje utjecaja kontrole mobilnosti CO2 na tok istiskivanja i veličinu iscrpka nafte. Konstruirana je aparatura za generiranje CO2-pjene, mjerenje reologije i mobilnosti pjene te iscrpka nafte u uvjetima kontrole mobilnosti CO2. Određene su temeljne relacije između kvalitete i mobilnosti CO2-pjene i količine proizvedene nafte. (1d) Istraživani su procesi korozije tijekom primjene CO2-procesa. Mjerena je brzina korozije zavarenih spojeva austenitnog čelika. Određeni su prevalentni mehanizmi korozije bušotinskih materijala pri različitim p,T-uvjetima te uz definirani kemijski sastav vodene matrice.Ispitivana je i zaštita materijala inhibitorima korozije. (2) Istraživan je proces injektiranja plina (prirodni plin/metan, ugljik-dioksid i dušik) u plinsko kondenzatno ležište. Mjereni su PVT-odnosi smjesa kondenzat-plin i određen stupanj retrogradnog otparavanja. Izrađeni su fazni dijagrami i matematički modeli smjesa (Peng-Robinson jednadžba). Matematičkim simulacijama studiran je tok retrogradnog otparavanja u dinamičkim uvjetima i određeni osnovni parametri optimalnog procesa. (3) Studiran je proces injektiranja (skladištenja) plina u djelomično iscrpljeno naftno ležište s plinskom kapom. Na temelju mjerenih PVT-podataka slojne nafte, izrađen je matematički model fluida. Simulirane su različite varijante cikličkog injektiranja plina. Određen je sastav proizvedenog plina za nekoliko vrijednosti konačnog utisnog tlaka. Ispitan je i proces proizvodnje nafte uz podržavanje slojnog tlaka. Izrađena je poredbena analiza rezultata.

Ključne riječi: povećanje proizvodnje,ugljikovodici, ugljik dioksid, retrogradno otparavanje,utiskivanje plina,kontrola mobilnosti, korozija

Ciljevi istraživanja: (1) Razvoj poboljšanih i/ili novih metoda eksperimentalne simulacije procesa istiskivanja nafte plinom; (2) Određivanje PVT-odnosa sustava nafta/kondenzat-injektirani plin pri uvjetima visokog tlaka i temperature u cilju predviđanja veličine iscrpka ugljikovodika; (3) Razrada matematičkih modela faznog ponašanja smjesa ugljikovodičnog fluida i utisnog plina, temeljenih na suvremenim jednadžbama stanja; (4) Eksperimentalna istraživanja mehanizma korozije bušotinskih materijala u sustavu CO2-bušotinski fluidi pri realnim p,T-uvjetima procesa. Osim doprinosa boljem razumijevanju prirode faznih prijelaza i termodinamike složenih prirodnih smjesa ugljikovodika, istraživanja će dati i važne parametre, potrebne za praktičnu valorizaciju, matematičku simulaciju i primjenu studiranih procesa povećanja proizvodnje ugljikovodika.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr