SVIBOR - Radovi - projekt broj: 2-16-322

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 2-16-322


Broj radova citiranih u CC: 0
Broj ostalih radova: 30
Ukupno objavljenih radova: 30


 1. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Određivanje kvalitete papira termovizijom

  Autori:
  Pašagić, Vladimir (177633)
  Časopis: Acta Graphica
  Broj: 1
  ISSN: 0353-4707
  Volumen: 4
  Godina: 1992
  Stranice: od 19 do 22
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu je opisana mjerna metoda određivanja emisivnostineprozirnih tvari na sobnim temperaturama primjenomtermovizije. Istražena je mogućnost njene uporabe za određivanjekvalitete papira.
  Ključne riječi: kvaliteta papira, termografija, termovizija

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: -1 NF Relacijske baze podataka

  Autori:
  Maleković, Mirko (169522)
  Časopis: Acta Graphica
  Broj: 4
  ISSN: 0353-4707
  Volumen: 4
  Godina: 1992
  Stranice: od 185 do 191
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu se razmatraju -1 NF relacijske baze podataka i njihovopredstavljanje u Prologu. Realizirani su u Prologu predikati zatestiranje da li je eksterno ime sheme baze podataka relacijskashema te da li su dane relacije ekvivalentne.
  Ključne riječi: nenormalizirani relacijski model podataka, Prolog-realizacija

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Korektnost formalnih sistema za zavisnosti u relacijskim bazama podataka: Primjena tabelarnog, deduktivnog sustava

  Autori:
  Maleković, Mirko (169522)
  Časopis: Journal of Computing and Information Technology
  Broj: 2
  ISSN: 1330-1136
  Volumen: 1
  Godina: 1993
  Stranice: od 123 do 131
  Jezik: engleski
  Sažetak: Uvedena je teorija zavisnosti u relacijskim bazama podataka.Dokazana je korektnost formalnih sustava za funkcijske,višeznačne i podskup zavisnosti. Prezentirana je primjenatabelarnog deduktivnog sustava.
  Ključne riječi: zavisnosti u bazama podataka, formalni sustav, korektnost, tabelarni deduktivni sustav

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Kombinirani algoritam za testiranje implikacija funkcijskih i višeznačnih zavisnosti

  Autori:
  Maleković, Mirko (169522)
  Časopis: Informatica
  ISSN: 0350-5596
  Volumen: 17
  Godina: 1993
  Stranice: od 277 do 283
  Jezik: engleski
  Sažetak: U radu je prezentiran kombinirani algoritam za testiranjeimplikacijskog problema, F <= f, gdje je F skup funkcijskih ilivišeznačnih zavisnosti, a f je funkcijska ili višeznačnazavisnost. Kompleksnost algoritma je ista kao za algoritam u(Beeri 80). algoritam sadrži objašnjenja rezultata RE1 i RE2koja indiciraju kako je implikacijski problem F <= f riješen.Također, RE1 i RE2 sadrže dokaz korektnosti navedenog algoritma.
  Ključne riječi: algoritmi, korektnost, teorija zavisnosti, funkcijska i višeznačna zavisnost, implikacijski problem, informativnost, kompleksnost

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Višeetapni transportni problemi u grafičkoj proizvodnji

  Autori:
  Pašagić, Husein (143150)
  Časopis: Acta Graphica
  Broj: 3
  ISSN: 0353-4707
  Volumen: 3
  Godina: 1991
  Stranice: od 109 do 112
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U sklopu poslovnih i organizacijskih odluka grafičke proizvodnje značajno mjesto zauzimaju odluke o organizaciji unutrašnjeg transporta. Optimalizacija unutrašnjeg transporta vodi naviše etapne transportne probleme. U radu je postavljen problem općenito, a posebno je obrađen dvoetapni transportni problem. Za njegovo rješavanje predlaže se modificirana Charnesova Mprocedura. Dat je numerički primjer.
  Ključne riječi: grafička proizvodnja, linearno programiranje, unutrašnji transport, višeetapni transportni problem

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Optimalno planiranje prijevoza i proizvodnih kapaciteta

  Autori:
  Pašagić, Husein (143150)
  Časopis: Promet
  Broj: 4
  ISSN: 0353-5320
  Volumen: 4
  Godina: 1992
  Stranice: od 137 do 140
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Pri masovnoj proizvodnji, primjerice mlijeka, šećera,građevinskog materijala i dr., pojavljuje se problemoptimalnog planiranja prijevoza sirovina do centara proizvodnjete planiranje prijevoza gotovog proizvoda do centara potražnje.Navode se i daljnje realne dimenzije tog problema - optimalniizbor lokacija proizvodnih kapaciteta, te se ukazuje nastohastički karakter pojedinih parametara problema. Za rješavanjepostavljenog dvoetapnog transportnog problema predlaže semodificirani Charnesov M postupak. Pokazan je postupak izboraoptimalnih kapaciteta u proizvodnim centrima iz zadanog skupamogućih proizvodnih potencijala. Obrađen je numerički primjer ianaliziran. Ukazuje se na moguće pravce daljnjeg rada na ovomproblemu.
  Ključne riječi: optimalni plan transporta, dvoetapni transportni problem

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Digitalna obrada radarske slike

  Autori:
  Jerič, Viljem (63406)
  Časopis: Acta Graphica
  Broj: 2
  ISSN: 0353-4707
  Volumen: 5
  Godina: 1993
  Stranice: od 77 do 84
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Preko radarske slike dobijaju se sve informacije o okolini kojase tim radarom nadzire. Brodski navigacijski radar je prvenstvenonamijenjen izbjegavanju sudara na moru i za vođenje brodskenavigacije. Zbog toga se na radarskoj slici moraju pouzdanouočiti i najmanji čamci i plutače na površini mora i onda kada jezbog uzburkanog mora radarska slika složena. U članku se pokazuje koliko se digitalizacijom radarskog signalaslika može očistiti od smetnji i poboljšati njena čitljivost.Zahvaljujući digitalnoj obradi slike, na pokazivaču će bitiprikazani samo stvarni objekti, tako da se dobije samo čistaslika koja se po želji može dalje grafički prenijeti bilo na TVekran, monitor ili štampač, čime se omogućuje kvalitetnareprodukcija.
  Ključne riječi: digitalizacija slike, korekcija video signala, navigacijski radar

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Logistika i optimalizacija transporta

  Autori:
  Pašagić, Husein (143150)
  Ivaković, Čedomir
  Časopis: Ceste i mostovi
  Broj: 3
  ISSN: 0411-6380
  Volumen: 39
  Godina: 1993
  Stranice: od 71 do 74
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Logistika kao znanstvena disciplina uvelike se primjenjuje utransportu. Logističke djelatnosti mogu se promatrati smikromotrišta i makromotrišta kao distribucijska i proizvodnalogistika. Optimalizaciju u logističkom pristupu organiziranjumoguće je ostvatiti funkcionalnim povezivanjem proizvodnje,nabavke, skladišta, transporta i ostalih tvoritelja logističkihfunkcija. Različiti matematički modeli, kao što je matricaintenziteta, mrežno planiranje, metoda kritičnog puta i druge,daju rezultate u planiranju i programiranju logističkih usluga.Primjena tih modela razrađena je u robnotransportnim centrima ikontejnerskim terminalima.
  Ključne riječi: logistika, optimizacija, transport

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Logistika kao čimbenik optimalizacije distribucije u kontejnerskim i multimodalnim terminalima

  Autori:
  Pašagić, Husein (143150)
  Ivaković, Čedomir
  Časopis: Bilten
  Broj: 1
  ISSN: 0353-278
  Volumen: 5
  Godina: 1992
  Stranice: od 68 do 73
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Logistika, koja u posljednjem desetljeću obilježuje upravljačkefunkcije u gospodarstvu i prometu, predstavlja poticaj zauvođenje novih sustava komunikacija u prometu. Distribucija činipolaznu osnovicu logistike, koja predstavlja najširi pojam ustrukturi transport-promet-logistika. Logistički sustav može sepromatrati s mikrostajališta i makrostajališta. Optimalizacijadistribucije u kontejnerskim i multimodalnim terminalima povezanaje s logistikom. Kao čimbenik optimalizacije u terminalima,logistika se promatra u sklopu transportnog sustava koji jenajveći tvoritelj logističkih usluga. Da bi se definiralaoptimalna rješenja kontejnerskih i multimodalnih terminala,polazi se od prometne potražnje koja se definira gravitacijskimmodelima na temelju prometnih tokova i njihovog intenziteta premakontejnerskim terminalima.
  Ključne riječi: logistika, optimizacija, transport

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Ergonomska analiza pokreta radnika na gruškalici

  Autori:
  Babić, Darko (100023)
  Časopis: Acta Graphica
  Broj: 1
  ISSN: 0353-4707
  Volumen: 4
  Godina: 1992
  Stranice: od 1 do 6
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Primjena ergonomskih načela pomalo ali sigurno ulazi uindustrijske pogone i projektivne biroe. No, nažalost, ti suprodori u grafičke pogone vrlo skromni, a baš je u doradnimodjelima još uvijek uvelike zastupljen ljudski rad. Provedenaispitivanja zasnivaju se na biomehaničkoj ergonomskoj analizi.promatrani su tipični pokreti radnika, što je omogućilo donošenjeodluke o težini rada na gruškalici.
  Ključne riječi: biomehanička analiza, gruškalica, intraabdominalni tlak, lumbalni moment

 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prikaz metoda za jednodimenzionalnu interpolaciju

  Autori:
  Ćosović-Bajić, Slavica (153151)
  Pašagić, Husein (143150)
  Časopis: Acta Graphica
  Broj: 4
  ISSN: 0353-4707
  Volumen: 5
  Godina: 1993
  Stranice: od 193 do 206
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Računarska potpora ispisivanja slika sadrži interpolaciju izvorneslike, s manje od 400 točaka po inču, na više od 4000 točaka poinču. Za metrične slike (kod ovih je izuzetno važna i prostornatočnost), izbor metoda interpolacije je kritičan. U nekimslučajevima metoda interpolacije ugrađena u računalu za potporuispisivanja nije prihvatljiva zbog grešaka koje unosi, pa jenužno sliku interpolirati prije računala za potporu ispisa. Usvezi s tim nužno je upoznati temeljne uporabne značajke metodainterpolacije, koje su u ovom radu uvodno predstavljene.Jednodimenzionalne metode interpolacije date su u više inačica, sprimjerima i kritičnim komentarom glede uporabe. Dat je osvrt naneke tipične probleme primjene dvodimenzionalne interpolacije kodmetričkih slika.
  Ključne riječi: interpolacija, metrička slika, računarska potpora ispisivanja

 12. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Matematika u kompjutorskoj grafici

  Autori:
  Pašagić, Husein (143150)
  Časopis: Acta Graphica
  Broj: 3
  ISSN: 0353-4707
  Volumen: 6
  Godina: 1994
  Stranice: od 105 do 158
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U mnogim kompjuterskim grafičkim aplikacijama moraju se generirati glatke krivulje i površine. Mnogi su stvarni objekti po svojoj prirodi glatki, a većina kompjuterske grafike obuhvaća modeliranje stvarnog svijeta. Da bi kreirao objekt, korisnik ga mora uobličiti interaktivno, matematičkim opisima i programima. Ovaj rad daje prikaz općeg područja optimalnog modeliranja krivulja i površina. Predstavljene su Bezierove krivulje.
  Ključne riječi: kompjuterska grafika, optimalno modeliranje krivulja i površina

 13. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prikaz elektronskih tehnika za reprodukciju slike

  Autori:
  Ćosović-Bajić, Slavica (153151)
  Časopis: Acta Graphica
  Broj: 2
  ISSN: 0353-4707
  Volumen: 3
  Godina: 1991
  Stranice: od 63 do 70
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu se daje pregled algoritama za obradu ulazne slike kontinuiranog tona u binarni oblik pogodan za reprodukciju, prema (1). Uvodi se skup mjera za kvalitetu slike i složenosti obrade. Definirani su neki algoritmi za obradu koji koriste konstantni i adaptivni prag, ortografski slikovni font, elektronički zaslon, uređeno drhtanje (dither) i difuziju greške.
  Ključne riječi: binarni prikaz, kontinuirani ton, obrada slike, poluton

 14. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Neka antropološka mjerenja studenata Grafičkog fakulteta

  Autori:
  Babić, Darko (100023)
  Šolc-Pervan, V.
  Časopis: Acta Graphica
  Broj: 2
  ISSN: 0353-4707
  Volumen: 6
  Godina: 1994
  Stranice: od 124 do 126
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Izmjerena visina studenata vrlo dobro se uklapa u očekivane vrijednosti normalne podjele. Zbog toga zaključujemo da jepromatrana grupa pouzdan uzorak za daljnja mjerenja koja će pomoći pri određivanju prosječnih antropoloških mjera populacije Hrvatske. Na tim će se rezultatima temeljiti moderni antropološki standard Hrvatske.
  Ključne riječi: visina, prosječne antropološke mjere, antropološki standardi

 15. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Korektna i potpuna aksiomatizacija funkcijske zavisnosti: Formalni sistem sa samo dva pravila izvođenja

  Autori:
  Maleković, Mirko (169522)
  Časopis: Informatica
  ISSN: 0350-5596
  Godina: 1995
  Jezik: engleski
  Sažetak: Uveden je novi formalni sustavza funkcijske zavisnosti. Formalni sustav ima samo dva pravila izvođenja: refleksivnos i poopćena tranzitivnost.
  Ključne riječi: potpunost, formalni sustav, funkcijske zavisnosti, pravila izvođenja, korektnost

 16. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Određivanje sadržaja vlage u papiru radiometrijskom mjernom metodom

  Autori:
  Pašagić, Vladimir (177633)
  Časopis: Acta Graphica
  Broj: 4
  ISSN: 0353-4707
  Volumen: 6
  Godina: 1994
  Stranice: od 159 do 163
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Apsorpcija infracrvenog zračenja vodom, s maksimumom na 2.70 mikrometara, može se upotrijebiti za mjerenje vlage u papiru. U radu je opisana mjerna metoda određivanja emisivnosti neprozirne tvari radiometrom. Istražena je mogućnost upotrebe opisane mjerne metode za mjerenje sadržaja vlage u papiru.
  Ključne riječi: infracrveno zračenje, papir, radiometar, vlaga

 17. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Termografsko ispitivanje kvalitete papira

  Autori:
  Pašagić, Vladimir (177633)
  Urednici
  Lovreček, Mladen
  Naslov zbornika: Intergrafika '93
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 201 do 204
  Skup: Intergrafika '93
  Održan: od 24.03.93 do 26.03.93
  Sažetak: Kvalitet uzorka papira određivan je pomoću termovizijskog sustavaAGA 780LW. Termogram papira poznatog kvaliteta upotrebljen je kaoetalon pri mjerenju kvalitete papira nepoznate kvalitete.Primjenjena mjerna metoda omogućuje brzo određivaje kvalitetepapira s točnošću toplinskog kontrasta termograma papira do0.00132 i prostorne rezolucije do 10-4mx10-4m.
  Ključne riječi: kvaliteta papira, termografija, termovizija

 18. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Dvoetapni transportni problem i lokacije mogućih proizvodnih potencijala

  Autori:
  Pašagić, Husein (143150)
  Urednici
  Penić, Nedeljko
  Naslov zbornika: 37. međunarodni godišnji skup KoREMA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 86-81571-11-7
  Stranice: od 605 do 608
  Skup: 37.međunarodni godišnji skup KoREMA
  Održan: od 26.04.92 do 29.04.92
  Sažetak: Rad obrađuje problem diskretne optimizacije odnosno lokacije.Metoda koja se preporučuje za rješavanje dvoetapnih transportnihproblema te izbora lokacija proizvodnih kapaciteta zasniva se nakonstrukciji i analizi niza optimalnih planova. Osnovna ideja jezamjena originalne zadaće s jednostavnijom zadaćom pomoću kojedobijemo niz planova sve dok se ne ispuni kriterij optimalnosti.
  Ključne riječi: transportni problem, optimizacija, alokacije

 19. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Operacijska istraživanja u grafičkoj tehnologiji

  Autori:
  Pašagić, Husein (143150)
  Urednici
  Lovreček, Mladen
  Naslov zbornika: Intergrafika '91
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  ISBN/ISSN: 86-81057-03-0
  Stranice: od 129 do 133
  Skup: Intergrafika '91
  Održan: od 20.03.91 do 22.03.91
  Sažetak: Grafička umjetnost, ujedinjavajući različite tehnologije, pružamogućnost primjene metoda operacijskih istraživanja. Govori seposebno o izboru odgovarajuće grafičke tehnologije, transporta ioptimalnog slijeda operacija. Istaknuti su specifični matematičkimodeli i prikazane su moguće metode rješavanja problema.
  Ključne riječi: operacijska istraživanja, optimalna tehnologija

 20. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Metoda aproksimacije propusne karakteristike pravcem PIN i PNPN učinskih ventila

  Autori:
  Ćosović-Bajić, Slavica (153151)
  Benčić, Zvonko
  Lugović, Mitra
  Urednici
  Biljanović, Petar
  Naslov zbornika: Mikroelektronika, elektronika i elektroničke tehnologije
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Rijeka
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-6042-03-7
  Stranice: od 31 do 36
  Skup: Mikroelektronika, elektronika i elektroničke tehnologije '93
  Održan: od 24.05.93 do 27.05.93
  Sažetak: Metoda aproksimacije temelji se na zahtjevu da se srednji gubiciizračunati uporabom mjerene propusne karakteristike i nadomjesnepropusne karakteristike što manje razlikuju u području regularnihstrujnih opterećenja. razvijeni programski paket omogućuje: (i)računanje napona praga i dinamičkog otpora nadomjesne linearnepropusne karakteristike, (ii) grafički prikaz mjerene propusnekarakteristike i nadomjesne linearne propusne karakteristike i(iii) grafički prikaz relativne pogreške proračuna srednjihgubitaka uporabom nadomjesne linearne propusne karakteristike.Programski paket testiran je na statističkom uzorku od 20 dioda i20 tiristora.
  Ključne riječi: aproksimacija, propusna karakteristika, PIN i PNPN učinski ventil

 21. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Uloga mreže obalskih radara u sigurnosti plovidbe

  Autori:
  Jerič, Viljem (63406)
  Urednici
  Vidmar, Branko
  Naslov zbornika: ELMAR - zbornik radova 35.simpozija
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zadar
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 86-80139-01-7
  Stranice: od 95 do 98
  Skup: ELMAR
  Održan: od 11.09.93 do 13.09.93
  Sažetak: U članku se daje prijedlog za organiziranje obalne služberadarskog motrenja pomorskog prometa s ciljem nadzora iusmjeravanja prometa. Ovim se bitno povećava čuvanje ekonomskihinteresa na moru, a u područjima gustog pomorskog prometa navrijeme izbjegavaju pomorski i ekološki rizici.
  Ključne riječi: mreža radara, pomorski promet

 22. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Odbljesak kao razlog nepouzdanog radarskog praćenja

  Autori:
  Jerič, Viljem (63406)
  Urednici
  Penić, Nedeljko
  Naslov zbornika: 38.međunarodni skup KoREMA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-6037-00-9
  Stranice: od 151 do 154
  Skup: 38.međunarodni skup KoREMA
  Sažetak: Diskretni kutni reflektori, koji se javljaju kao dijelovistrukture radarom osvijetljenig objekta izazivaju radarsku jekukao rezultat vektorske sume pojedinih reflektora. Pri kretanjuobjekata se zbog toga radarska refleksna površina iskazuje kaogrupa diskretnih odbljesaka koji vremenski fluktuiraju pointenzitetu i lokaciji. U članku se analizom snage i gustoće spektra odbljeska razmatranjihov utjecaj na određivanje dinamičkih parametara radaromosvijetljenog objekta i opisuje jedan od načina povećanjatočnosti automatskog praćenja pokretnog radarskog cilja.
  Ključne riječi: odbljesak, radarska refleksna površina, gustoća spektra odbljeska

 23. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Filozofija operacijskih istraživanja i logistike

  Autori:
  Pašagić, Husein (143150)
  Urednici
  Lovreček, Mladen
  Naslov zbornika: Intergrafika '93
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 61 do 67
  Skup: Intergrafika '93
  Održan: od 24.03.93 do 26.03.93
  Sažetak: Zasnovan na analizi objavljenih radova i naše analize uindustriji, ovaj rad daje nivo primjene istraživanja i logistike.Istaknuta je ideja operacijskih israživanja. Dani su osnovniprincipi za efikasnu primjenu istraživanja i logistike u procesuplaniranja, praćenja proizvodnje i izrade gotovih proizvoda.Naglasak je dan na mogućnost i način primjene operacijskihistraživanja i logistike u grafičkoj proizvodnji.
  Ključne riječi: operacijska istraživanja, logistika, metodologija

 24. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Optimalizacija kapaciteta proizvodnih centara s dvoetapnim transportom

  Autori:
  Pašagić, Husein (143150)
  Urednici
  Bakovec, V.
  Martić, Ljubomir
  Neralić, Luka
  Naslov zbornika: KOI '92
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 249 do 258
  Skup: KOI '92
  Održan: od 05.10.92 do 07.10.92
  Sažetak: Promatra se problem optimalne lokacije proizvodnih kapacitetaskupa s optimalnim planom dvoetapnog prijevoza, prijevozasirovina i gotovih proizvoda. Osnovna ideja za rješavanjepostavljenog problema i sličnih problema sastoji se u zamjenipočetnog problema jednostavnijim problemom. Za pomoćni problemtražimo niz planova. Postupak se nastavlja dok se ne ispunikriterij optimalnosti, te tako dođemo do optimalnog planapočetnog problema. Algoritam se ilustrira konkretnim numeričkimprimjerom.
  Ključne riječi: lokacija, proizvodnja, transport

 25. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Istraživanje unutrašnjeg transporta u proizvodnji valovitog kartona

  Autori:
  Babić, Darko (100023)
  Jurečić, Denis
  Urednici
  Lovreček, Mladen
  Naslov zbornika: Intergrafika '94.
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96276-0-5
  Stranice: od 112 do 116
  Skup: Intergrafika '94.
  Održan: od 19.10.94 do 21.10.94
  Sažetak: Promatran je potojeći pogon jednog poduzeća za proizvodnju valovitog kartona. Transportni problem rješavan je pomoću transportne mreže, Ford-Fulkersonovom metodom. Analizom je ustanovljena maksimalna prohodnost pogona, dok rezultati analize pokazuju može li se predložiti bolje iskorištenje postojeće opreme.
  Ključne riječi: unutrašnji transport, Ford-Fulkersonova metoda, transportna mreža, izrada valovitog kartona

 26. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Korektnost i potpunost Saxeninog i Tripathievog formalnog sustava

  Autori:
  Maleković, Mirko (169522)
  Urednici
  Ćubrilo, Mirko
  Naslov zbornika: Zbornik radova FOI Varaždin
  Jezik: engleski
  Mjesto: Varaždin
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 681.327.2
  Stranice: od 37 do 44
  Sažetak: U radu je uvedena teorija funkcijskih zavisnosti (logički pristup). Dokazana je korektnost formalnog sustava za funkcijske zavisnosti koji su uveli Saxena i Tripathi.
  Ključne riječi: formalni sustav, korektnost, funkcijske zavisnosti, teorija
  Ostalo: Zbornik radova izdaje Fakultet organizacije i informatike, Varaždin. Zbornik nije vezan ni za kakav skup.

 27. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Istraživanje vibracija radnih mjesta novinskih tiskarskih strojeva

  Autori:
  Čargonja, Nikola (112291)
  Marošević, Grozdan
  Medja, Boris (177681)
  Urednici
  Lovreček, Mladen
  Naslov zbornika: Intergrafika '93.
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 238 do 249
  Skup: Intergrafika '93
  Održan: od 24.03.93 do 26.03.93
  Sažetak: Članak opisuje istraživanje vibracija radnih mjesta na novinskim ofsetnim tiskarskim rotacijama HARRIS i GOS Metro u Hrvatskoj tiskari d.o.o. Vibracije su mjerene u okomitom smjeru modernom elektroničkom opremom. Rezultati istraživanja pokazali su korelaciju s postojećim standardima za dopuštene granice ubrzanja vibracija.
  Ključne riječi: novinska ofsetna tiskarska rotacija, radna mjesta, vibracije

 28. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Optimizacija u kompjuterskoj grafici

  Autori:
  Pašagić, Husein (143150)
  Urednici
  Hunjak, T.
  Martić, Ljubomir
  Neralić, Luka
  Naslov zbornika: KOI '94.
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 278 do 278
  Skup: 4. Konferencija iz operacijskih istraživanja
  Održan: od 04.10.94 do 06.10.94
  Sažetak: U mnogim kompjuterskim grafičkim aplikacijama moraju se generirati glatke krivulje i površine. Mnogi su stvarni objekti po svojoj prirodi glatki, a većina kompjuterske grafike obuhvaća modeliranje stvarnog svijeta. Da bi se kreirao objekt, korisnik ga mora uobličiti interaktivno, matematičkim opisima i programima. Ovaj rad nas upoznaje s općim područjem optimalnog modeliranja krivulja i površina. Predstavljene su Bezierove krivulje.
  Ključne riječi: kompjuterska grafika, optimalno modeliranje krivulja i površina

 29. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Tehnički parametri radara za obalsko motrenje

  Autori:
  Jerič, Viljem (63406)
  Urednici
  Vidmar, Branko
  Naslov zbornika: ELMAR - Zbornik radova 36. simpozija
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zadar
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 86-80139-0-7
  Stranice: od 5
  Održan: od 17.09.94 do 19.09.94
  Sažetak: Daje se pregled tehničkih značajki obalskog radara s posebnim osvrtom na one parametre koji su prilagodljivi potrebama optimalnog motrenja u uslovima morskog klatera. Razmatra se dalje mogućnost Uputrebe modificiranog brodskog radara za službu nadzora pomorskog prometa.

 30. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Istraživanje vrijednosti ergonomskih kriterija u radnika grafičke proizvodnje
  Fakultet: Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb
  Autor: BABIĆ DARKO
  Datum obrane: 17.03.92
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 98
  Sažetak: Primjena ergonomskih načela pomalo ali sigurno ulaze u industrijske pogone i projektne biroe, što izravno pridonosi sve boljem odnosu čovjeka i okoline. No, nigdje u literaturi nisu proučeni i opisani ti odnosi u grafičkim pogonima , posebno ne u doradnim odjelima, u kojima je još uvijek zastupljen ljudski rad. Stoga smo pokušavali napraviti širu anlizu i popratiti je suvremenim metodama, u kojima se posebno ističe biomehanička ergonomska analiza. Naše proučavanje pokreta radnika obuhvatilo je antropomjerenje, i to primjenom metode određivanja konture čovjeka. Metodu smo temeljili na odnosima harmonijske kružnice i kanona osam visina glave. Promatrani su i tipični pokreti i položaji radnika pri radu na odabranim radnim mjestima. Na osnovi mjerenja, uz primjenu podataka o konstrukciji strojeva na kojima su promatrani radnici radili, provedena je i rasprava o ergonomskom stanju ispitanih sustava. Doneseni se zaključci odnose na tri razine: teorijsku analizu, dopunsku antropometriju i definiranje biomehaničkog modela čovjeka u vezi s ocjenom težine rada na promatranim radnim mjestima i s obzirom na intraabdominalni tlak.
  Ključne riječi: intraabdominalni tlak, ljudski radMZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr