SVIBOR - Projekt broj: 3-01-006

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-006


DRUGI GLASNICI I MEHANIZMI TRANSPORTA IONA U STANICAMA


Glavni istraživač: BANFIĆ, HRVOJE (96771)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.03.91. do 28.02.94.

Ukupno radova na projektu: 0
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Zagreb (108)
Odjel/Zavod: Zavod za fiziologiju
Adresa: Šalata 3, Zagreb
Komunikacija
Telefon: 385 (0)466-920
teleFaks: 385 (0)424-001

Sažetak: Predloženim projektom istraživati će se drugi glasnici koji su Ť spregnuti s metabolizmom inozitol lipida u pripravcima staničnih Ť membrana izoliranih iz bubrežne kore nakon stimulacije bubrežnih Ť rezova različitim hormonima i čimbenicima rasta. Drugi glasnici Ť određivati će se i u pripravcima staničnih jezgara tijekom Ť kompenzacijskog rasta bubrega i jetre. U pripravcima staničnih Ť membrana i čitavih stanica istraživati će se i transportni Ť mehanizmi za pojedine ione (natrij, vodik, bikarbonati i kalcij). Ť TakoĆer 'e se istra/ivati mehaniyam kojim forbol-esteri i Ť interferon gama aktiviraju fosfolipayu A2 i razli;ite iyooblike Ť protein kinaye C.

Ključne riječi: drugi glasnici, stanične membrane, stanična jezgra, transport iona, protein kinaza C, fosfolipaza A2, endotelini, forbol-esteri, interferon gama

Ciljevi istraživanja: 1. Razvoj tehnika za izravno određivanje mase drugih glasnika injihovih preteča (1,2-diacil-glicerola, inozitol1,4,5-trifosfata, fosfatidil-inozitola, fosfatidil-inozitol4-monofosfata i fosfatidil-inozitol 4,5-bifosfata). 2. Određivanje hormon-zavisne i hormon-nezavisne koncentracijeinozitol lipida, te mjerenje stvaranja drugih glasnikadjelovanjem različitih hormona i čimbenika rasta u četkastim ibazolateralnim membranama pripravljenim iz kore štakorskogbubrega. 3. Mjerenje drugih glasnika i metabolizma arahidonske kiseline utrajnim staničnim kulturama djelovanjem različitih limfokina. 4. Mjerenje koncentracije inozitol lipida i drugih glasnika ustaničnim jezgrama izoliranim iz štakorskog bubrega ijetre tijekom procesa kompenzacijskog rasta. 5. Određivanje aktivnosti izmjenjivača Na i H, konduktivnosti zaH i K, te NEM-zavisne ATPazne aktivnosti u četkastim membranamaizoliranim iz kore štakorskog bubrega tijekom kompenzacijskograsta bubrega. 6. Demonstriranje kotranspoorta Na i HCO u bazolateralnimmembranama pripravljenim iz kore štakorskog bubrega, djelovanjepotencijalnih inhibitora (amilorida, bumetanida i etakrinskekiseline), te djelovanja unilateralne nefrektomije na aktivnostkotransportera. 7. Određivanje aktivnosti protein kinaze C, te fosforilacijeproteina u staničnim membranama tijekom kompenzacijskog rastabubrega i djelovanjem različitih hormona. 8. Demonstracija fosfatidil-kolin specifične fosfolipaze C ustaničnim membranama izoliranim iz kore štakorskog bubrega. 9. Izolacija renotropnog faktora kojim započinje kompenzacijskirast bubrega. 10.Istraživanje glukoneogenetske sposobnosti bubrežne kore unormalnih i uninefrektomiranih štakora podvrgnutihvisoko-proteinskoj i visoko-ugljikohidratnoj dijeti, te učinakgluko-kortikoida na glukoneogenezu u navedenim prehrambenimuvjetima. 11. Određivanje slobodne unutarstanične koncentracije kalcija ipromjena unutarstaničnog pH u bubrežnim epitelnim stanicamadjelovanjem hormona i čimbenika rasta, kao i tijekomkompenzacijskog rasta bubrega. 12. Učinci acidoze i alkaloze, dijabetesa, adrenalektomije,gluko-kortikoidima obrađivanih adrenalektomiranih životinja kao iinzulinom obrađenih dijabetičnih životinja na izmjenjivač Na ivodika, kondukcije za katione, aktivnost Na/K ATP-aze te H-ATPazeu homogenatu, luminalnim i kontraluminalnim membranama izoliranimiz proksimalnih tubula štakorskog bubrega. 13. Studiranje transporta natrija i vodika, kalcijske ATP-aze ivodikove pumpe u eritrocitnim "inside-out" i "right-side-out"membranskim vezikulama pripravljenim iz štakorske krvi. 14. Studiranje aktivacije transportnih procesa drugim glasnicima. 15. Odre/ivanje mehanizama signaliziranja u putu aktivacije fosfolipaze A2 Očekivani rezultat bila bi spoznaja temeljnih fiziološkihmehanizama stvaranja drugih glasnika koji mobiliziraju kalcij ustaničnim membranama i staničnoj jezgri, djelovanjem različitihhormona i čimbenika rasta. Nadalje, doprinos bi se sastojao uspoznaji mehanizama transportnih procesa za pojedine ione uizoliranim staničnim membranama i stanicama, kao i staničnogmetabolizma djelovanjem hormona, drugih glasnika i različitihfizioloških čimbenika.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr