SVIBOR - Projekt broj: 3-01-075

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-075


LEUKEMIJA


Glavni istraživač: NEMET, DAMIR (171702)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 43
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 20
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Zagreb (108)
Odjel/Zavod: Klinički bolnički centar Rebro Klinika za unutarnje bolesti Medicinskog fakulteta u Zagrebu Zavod za hematologiju
Adresa: Kišpatićeva 12
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 23-33-68
Telefon: 385 (0)41 23-32-33/631
teleFaks: 385 (0)41 23-33-68

Sažetak: U istraživanje su uključeni bolesnici s akutnim mijeloičnim leukemijama (AML, M1-M7), akutnim limfoblastičnim leukemijama (ALL, L1-L3), kroničnom mijeloičnom leukemijom i sindromom mijelodisplazije. Istraživanje obuhvaća: 1. Ispitivanje efikasnosti učinka različitih terapijskih pristupa u svakoj od navedenih grupa bolesti - kemoterapije, transplantacije autologne koštane srži, transplantacije alogene koštane srži, hematopoetskih činitelja rasta i drugih citokina; 2. Ispitivanje značenja i vrijednosti dijagnostičkih laboratorijskih metoda i testova ( imunofenotipizacije, citogenetike, metoda molekularne biologije i kulture koštane srži) za preciznije definiranje, dijagnozu i klasificiranje ispitivanih bolesti, procjenu prognoze te detekciju rezidualne neoplastične populacije stanica; 3. Ispitivanje učestalosti komplikacija, posebno infektivnih, te istraživanje mogućnosti i metoda njihove prevencije i liječenja.

Ključne riječi: Leukemija, akutna mijeloična, akutna limfoblastična, kronična mijeloična, mijelodisplazije, kemoterapija, citokini, transplantacija koštane srži

Ciljevi istraživanja: 1. ISTRAŽIVANJE UČINKA NOVIH TERAPIJSKIH PRISTUPA 1.1. AKUTNE LEUKEMIJE (AL) 1.1.1. Istražiti učinak različitih kemoterapijskih shema uvodne kemoterapije na postizanje remisije u akutnih leukemija 1.1.2. Ispitati djelotvornost i toksičnost pojedinih oblika postremisijske terapije u AL: intenzivne konsolidacijske kemoterapije u remisiji, transplantacije autologne koštane srži i transplantacije alogene koštane srži (TKS) 1.1.3. U bolesnika starijih od 45 godina koji se ne mogu liječiti TKS ispitati učinak i toksičnost intenzivne konsolidacijske kemoterapije u remisiji u usporedbi s konvencionalnom kemoterapijom održavanja 1.1.4. U bolesnika starijih od 60 godina koji nisu podobni za liječenje intenzivnom kemoterapijom istražiti učinak i toksičnost terapije održavanja različitim vrstama i dozama citistatskih lijekova 1.1.5. Istražiti prognostičke činitelje za postizanje kompletne remisije, predviđanje učinka postremisijske terapije, dužinu trajanja remisije i preživljenje bolesnika s AL 1.1.6. Istražiti učinak novijih citotoksičnih lijekova u liječenju refraktornih AL i AL u relapsu 1.2. KRONIČNA MIJELOIČNA LEUKEMIJA (KML) 1.2.1. Ispitati terapijski učinak alfa-interferona u usporedbi s konvencionalnom kemoterapijom na dužinu trajanja kronične faze 1.2.2. Istražiti učestalost i značenje postizanja Ph1+/Ph1- mozaicizma u kroničnoj fazi KML u bolesnika liječenih alfa-interferonom, konvencionalnom kemoterapijom i intenzivnom kemoterapijom 1.2.3. Ispitati mogućnosti liječenja bolesnika s Ph1+/Ph1- mozaicizmom u kroničnoj fazi KML transplantacijom autologne koštane srži 1.2.4. Usporediti učinak i toksičnost liječenja kronične faze KML kemoterapijom i transplantacijom koštane srži 1.2.5. Ispitati mogućnosti liječenja bolesnika bez HLA-podudarnog srodnog davatelja koštane srži transplantacijom koštane srži od nesrodnog HLA-podudarnog davatelja. Povezati se sa svjetskim registrima dobrovoljnih davatelja koštane srži 1.2.6. Istražiti prognostičke činitelje u kroničnoj fazi kronične mijeloične leukemije 1.3. MIJELODISPLASTIČNI SINDROM (MDS) 1.3.1. Istražiti terapijski učinak i toksičnost liječenja granulocitno-makrofagnim činiteljem rasta (GM-CSF) samim ili u kombinaciji s citozin - arabinozidom u različitim tipovima MDS 1.3.2. Istražiti terapijski učinak i toksičnost liječenja drugih citokina (interleukin 3) u MDS 2. ISTRAŽIVANJE MORFOLOŠKIH, FUNKCIONALNIH, IMUNOLOŠKIH I CITOGENETSKIH ZNAČAJKI LEUKEMIJA I MDS I MOGUĆNOSTI DETEKCIJE MINIMALNE REZIDUALNE BOLESTI 2.1. Istražiti značenje citomorfoloških značajki i imunofenotipa površinskih biljega leukemijskih stanica za prognozu i klasifikaciju leukemija i MDS 2.2.Istražiti karakeristike rasta hematopoetskih matičnih stanica in vitro u kulturi te značenje kultivacije hematopoetskih stanica za procjenu kvalitete koštane srži nakon procesa krioprezervacije pri transplantaciji autologne koštane srži 2.3. Ispitati i analizirati karakteristične citogenetske promjene u leukemijskim stanicama, istražiti učestalost pojedinih citogenetskih abnormalnosti i povezanost s tipovima bolesti, predviđanje neposrednog terapijskog učinka uvodne terapije i dugotrajne prognoze. Istražiti vrijednost citogenetskog praćenja bolesnika s pojedinim neoplastičkim hematološkim bolestima. 2.4. Metodama molekularne biologije ispitati mogućnost detekcije nekih onkogena u leukemijama, istražiti njihovo značenje za dijagnozu i prognozu bolesnika. 2.5. Kombiniranjem metoda morfologije, imunofenotipizacije, kulture koštane srži, citogenetike i molekularne biologije istražiti mogućnosti detekcije minimalne rezidualne bolesti u remisiji 3. ISTRAŽIVANJE INCIDENCIJE, MOGUĆNOSTI PREVENCIJE I LIJEČENJA KOMPLIKACIJA TIJEKOM LIJEČENJA LEUKEMIJA 3.1. Istražiti učestalost i vrste bakterijskih, gljivičnih i virusnih infekcija in vivo i post mortem u granulocitopeničnih i na drugi način imunosuprimiranih bolesnika s neoastičkim hematološkim bolestima 3.2. Ispitati vrijednost profilaktičke primjene antibiotika i antifungika u sprečavanju gram-negativnih i gram-pozitivnih te gljivičnih infekcija u granulocitopeničnih bolesnika 3.3. Ispitati učestalost i značenje koagulacijskih poremećaja prije i tijekom liječenja akutnih leukemija OČEKIVANI DOPRINOS 1. Poboljšanje rezultata liječenja akutnih leukemija i MDS uvodnom terapijom s većim brojem kompletnih remisija u različitim dobnim skupinama 2. Povećanje udjela bolesnika s dugotrajnim preživljenjem i eventualnim izliječenjem primjenom intenzivne postremisijske terapije 3. Preciznije određivanje značenja i uloge pojedinih terapijskih pristupa te jasnije određivanje indikacija za primjenu pojedinog tipa liječenja u određenim grupama bolesnika 4. Doprinos poboljšanju rezultata liječenja refraktornih leukemija i leukemija u relapsu 5. Unaprijeđenje liječenja bolesnika s KML primjenom različitih modaliteta terapije u kroničnoj fazi i time stvaranja uvjeta za povećanje udjela izliječenih bolesnika 6. Doprinos spoznajama o učinku hematopoetskih činitelja rasta na normalnu i leukemijsku hematopoezu 7. Doprinos spoznajama o morfološkim i funkcionalnim osobitostima leukemijske hematopoeze 8. Unaprijeđenje mogućnosti detekcije minimalne rezidualne bolesti i time omogućavanje napretka u mogućnostima njene eradikacije 9. Unaprijeđenje spoznaja o činiteljima koji određuju prognozu bolesnika i time omogućavanje diferenciranog terapijskog pristupa 10. Spoznajama o profilaksi i liječenju komplikacija smanjit će se incidencija ozbiljnih komplikacija tijekom liječenja leukemija 11. Primjena novih tehnologija u dijagnostici hematoloških bolesti i njihovih komplikacija 12. Istraživanjima i programima unutar projekta općenito će se podići razina znanstvenog i stručnog rada u kliničkom odjelu i u laboratorijskim službama


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 3-01-074 TRANSPLANTACIJA KOŠTANE SRŽI
  Naziv ustanove: Zavod za hematologiju, Klinika za unutarnje bolesti, Klinički bolnički centar Rebro, Zagreb
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Odjel za hematologiju, Klinika za unutarnje bolesti Medicinskog fakulteta, Klinička bolnica Merkur
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Department of Haematology, University College Hospital
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: London, United Kingdom

 3. Naziv ustanove: Service d'Hematologie, Hopital St Antoine
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Paris, France

 4. Naziv ustanove: EUROPEAN ORGANISATION FOR RESEARCH AND TREATMENT OF CANCER-Leukaemia group
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Brusseles, Belgija

 5. Naziv ustanove: EUROPEAN ORGANIZATION FOR BLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: BASEL, SWITZERLAND

 6. Naziv ustanove: INTERNATIONALE GESSELSCHAFT FUER CHEMO-IMMUNOTHERAPIE
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: BEČ, AUSTRIA

 7. Naziv ustanove: EORTC-INVASIVE FUNGAL INFECTION GROUP
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Brusseles, Belgija

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 12.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr