SVIBOR - Projekt broj: 3-01-132

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-132


PESTICIDI: MEHANIZAM DJELOVANJA I DISTRIBUCIJA U BIOSFERI


Glavni istraživač: REINER, ELSA (40695)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 165
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 42
Naziv ustanove: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb (22)
Odjel/Zavod: Laboratorij za biokemiju Laboratorij za organsku analitičku kemiju
Adresa: Ksaverska cesta 2
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0) 1 434188
Telefon: 385 (0) 1 273132
teleFaks: 385 (0) 1 274572
E-mail: VERA.SIMEON@X400.IRB.HR
E-mail: ZLATKO.FROBE@X400.IRB.HR

Sažetak: Projekt ima pet tema. Mehanizam interakcije kolinesteraza i njihovih genetičkih varijanti sa supstratima i inhibitorima studiran je na kolinesterazi humanog seruma, kao i na nativnoj acetilkolinesterazi T. californica i njezinim mutantima. Provedeno je fenotipiranje serumskih kolinesteraza u populaciji zdravih osoba u Zagrebu i evaluirana ponovljivost rezultata. Specifičnost esteraza u hidrolizi organofosfornih spojeva studirana je na esterazama humanog seruma zdravih osoba te osoba sa poremećenim metabolizmom lipida i/ili glukoze, kao i starijih osoba koje boluju od demencije. Evaluirano je koliko esteraza hidroliziraju paraokson, beta-naftilacetat i fenilacetat u danom serumu, kao i njihova ovisnost o kalciju. Kinetika eliminacije organofosfornih spojeva studirana je u akcidentalno otrovanih ljudi mjerenjem nivoa spojeva i njihovih metabolita u krvi i urinu. Metaboliti u urinu bili su osjetljiviji pokazatelj apsorpcije nego inhibicija kolinesteraza u krvi. Mehanizam zakašnjelog neurotoksičnog djelovanjaorganofosfornih spojeva je studiran na eksperimentalnim životinjama (kokoši, štakori). Proveden je monitoring organokloriranih pesticida i PCB u humanom mlijeku i serumu, te klorfenola u urinu, u populacijama iz Hrvatske. Nađeni nivoi bili su slični onima u populacijama zapadno-europskih zemalja. Ispitani su porijeklo i razine organokloriranih i triazinskih pesticida, PCB i klorfenola u vodenim sredinama (površinske, podzemne i pitke vode, snijeg i kišnica); studirani su neki fizičko-kemijski parametri koji utječu na razdjeljenje spojeva između vodene i čvrste faze. Biorazgradnja PCB je istražena miješanom kulturom bakterija izoliranom iz rijeke Save. Suradnici na projektu bili su organizatori "Drugog međunarodnog sastanka o esterazama koje hidroliziraju organofosforne spojeve" održanog 1992. god.; radovi in extenso su objavljeni kao posebni broj časopisa Chemico-Biological Interactions. U toku rata suradnici na projektu su razradili terensku metodu za dokazivanje nervnih bojnih otrova u pitkim vodama; test reagencije je pripremila "Pliva". Metoda se uspješno koristi na terenu od strane Hrvatske vojske i civilnih zdravstvenih službi. Za potrebe Hrvatske vojske su analizirani uzorci zemlje, vode i tenkovskih ulja na zagađenja pesticidima i PCB. U suradnji sa Toksikološkom službom Glavnog sanitetskog stožera ispitana je djelotvornost različitih vrsta aktivnih ugljena za uklanjanje pesticida iz pitke vode. Opisani rezultati rezultati objavljeni su u 46 rada u znanstvenim časopisima (od toga 42 u časopisima citiranim u CC), 24 rada u knjigama ili zbornicima, 9 izvještaja i 53 saopćenja. Nadalje su na temu projekta izdane 2 knjige, održano 13 predavanja na poziv i izrađeno 8 kvalifikacijskih radova.

Ključne riječi: Pesticidi, Organofosforni spojevi, Organoklorirani spojevi, Poliklorirani bifenili, PCB, Triazinski spojevi, Biokemija, Analitička kemija, Toksikologija, Monitoring pesticida u vodi i oborinama, Monitoring pesticida u humanom mlijeku, serumu i urinu, Fenotipovi serumskih kolinesteraza, Hidrolaze fosfornih triestera u humanom serumu, Kolinesteraze u krvi, Inhibicija esteraza organofosfornim spojevima, Inhibicija esteraza sa EDTA, Klasifikacija esteraza, Farmakokinetika organofosfornih spojeva u ljudima, Sorpcijsko ponašanje pesticida u tlu i sedimentima, Biorazgradnja PCB miješanim bakterijskim kulturama.

Ciljevi istraživanja: Projekt ima pet tema. Svrha rada prve teme je utvrditi učestalost fenotipova serumskih kolinesteraza u populacijama Hrvatske i evaluirati njihova katalitička svojstva u odnosu na primarnu strukturu enzima. Svrha rada druge teme je evaluirati specifičnost hidrolaza fosfornih triestera prema organofosfatima i esterima karboksilnih kiselina, te evaluirati aktivnosti enzima u serumu ljudi kao mogućih pokazatelja poremećaja metabolizma lipida i/ili glukoze. Svrha rada treće teme je utvrditi biološke pokazatelje apsorpcije organofosfata u ljudima (inhibicija kolinesteraza, koncentracija metabolita) i evaluirati farmakokinetiku tih spojeva u akcidentalno otrovanih osoba. Svrha četvrte teme je ustanoviti koncentracije organokloriranih pesticida i PCB u humanom mlijeku i serumu te evaluirati unos tih spojeva u dojenčad, kao i ustanoviti koncentracije klorfenola u humanom urinu kao dodatnog pokazatelja ekspozicije pesticidima. Svrha pete teme je ustanoviti porijeklo i koncentracije organokloriranih i triazinskih pesticida, te klorfenola i PCB, u vodenom okolišu i oborinama, te evaluirati faktore koji utječu na njihovo razdjeljenje između vodene i čvrste faze. Biorazgradnja postojanih organokloriranih onečišćenja je takoder studirana u vodenom okolišu.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 3-01-185: KRONOBIOLOGIJA STARAČKE DEMENCIJE
  Naziv ustanove: Zavod za psihijatrijska istraživanja kliničke psihijatrijske bolnice Vrapče
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv projekta: 3-01-131: OCJENA UKUPNE IZLOŽENOSTI LJUDI ONEČIŠĆENJIMA U OKOLINI
  Naziv ustanove: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv projekta: 3G0A6A: ESTERASES AND ORGANOPHOSPHORUS COMPOUNDS
  Naziv ustanove: Institut fr Biochemie und Molekulare Zellbiologie Georg-August Universit„t G”ttingen i Friedrich Ebert Krankenhaus Neumnster
  Grad: G”ttingen i Neumnster, Njemačka

 4. Naziv projekta: ALIS 1995: CATALYTIC PROPERTIES OF HUMAN SERUM CHOLINESTERASE VARIANTS
  Naziv ustanove: St. James's University Hospital, Department of Chemical Pathology
  Grad: LS9 7TF - Leeds, Engleska

 5. Naziv projekta: JF250 i JF251: MONITORING OF ORGANOCHLORINE COMPOUNDS IN CONIFEROUS TREES AND AMBIENT AIR, AND IN HUMAN MILK
  Naziv ustanove: US Environmental Protection Agency (EPA)
  Grad: NC 27711 - Research Triangle Park,NC, SAD

 6. Naziv projekta: RZ Alpe-Jadran MONITORING OF ORGANOCHLORINE COMPOUNDS IN THE BIOSPHERE
  Naziv ustanove: Inštitut za varovanje zdravja Rep. Slovenije, Centro internazionale per la sicurezza degli antiparassitary i Pannon agricultural university - Faculty of animal science
  Grad: Ljubljana,Milano,Kaposvar, Slovenija,Italija,Mađarsk

 7. Naziv projekta: WHO-Copenhagen: LEVELS OF PCBs, PCDDs AND PCDFs IN BREAST MILK
  Naziv ustanove: WHO - Regional Office for Europe
  Grad: Copenhagen, Danska

 8. Naziv projekta: COST 66: FATE OF PESTICIDES IN THE SOIL AND THE ENVIRONMENT
  Naziv ustanove: European Commission, Directorate-General XII, Science, Research and Developement
  Grad: Bruxelles, Belgija


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: "ZGO" javno poduzeće za gospodarenje otpadom i zaštitu okoliša
  Tip ustanove: Other
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Bundesinstitut fr gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterin„rmedizin
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Berlin, Njemačka

 3. Naziv ustanove: Department of Pharmacology, University of California San Diego
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: San Diego-La Jolla, SAD

 4. Naziv ustanove: Eidgen”ssische Anstalt fr Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gew„sserschutz (EAWAG)
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Dbendorf, Švicarska

 5. Naziv ustanove: Istituto di Medicina del Lavoro Universita di Padova
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: Padova, Italija

 6. Naziv ustanove: Medicinski centar Sisak
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 44000 - Sisak, Hrvatska

 7. Naziv ustanove: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 8. Naziv ustanove: Norsk Institutt for Luftforskning
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Lillestrom, Norveška

 9. Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 10. Naziv ustanove: Rijksinstituut voor Volksgesondheit en Milieuhygiene
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Bilthoven, Nizozemska

 11. Naziv ustanove: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 12. Naziv ustanove: Stanica za hitnu medicinsku pomoć
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 13. Naziv ustanove: Toxicology Unit Medical Research Council
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Carlshalton, Velika Britanija

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 17.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr