SVIBOR - Projekt broj: 3-01-142

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-142


OPIOIDERGIČKA I SEROTONINERGIČKA KONTROLA HEMATOPOEZE I IMUNITETA


Glavni istraživač: BORANIĆ, MILIVOJ (4493)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.06.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 56
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 16
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Eksperimentalna biologija i medicina (EBM) Laboratorij za eksperimentalnu hematologiju, imunologiju i onkologiju
Adresa: Bijenička cesta 54, p.p. 1016
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (01) 45 61 011; 45 61 111
teleFaks: 385 (01) 425-497
E-mail: boranic@olimp.irb.hr

Sažetak: OPIOIDERGIČKA I SEROTONINERGIČKA KONTROLA HEMATOPOEZE I IMUNITETA. Endogeni opioidni peptidi leucin- i metionin-enkefalin inhibirali su proliferaciju stanica koštane srži miša i čovjeka in vitro. Upotrijebljen je test stvaranja staničnih kolonija granulocitno-makrofagnog reda u hranjivom mediju s agarom (test CFU-GM). Enkefalini su reducirali broj GM kolonija za 30-50%, bez jasne ovisnosti učinka o dozi. Redukcija je bila jače izražena u uzorcima koštane srži koji su od pokusnih životinja uzeti u doba dana kad je proliferativna aktivnost intenzivnija (uvečer). Enkefalinski antagonist nalokson u pojedinim je koncentracijama ublažavao inhibitorni učinak enkefalina, ali sam po sebi nije bio posve inertan, jer je reducirao broj GM kolonija otprilike za 25%. Učinci enkefalina i naloksona registrirani su i u pročišćenoj populaciji matičnih stanica, dobivenoj protočnim razvrstavačem stanica (uređaj FACS). To govori da ne ovise o nazočnosti pomoćnih (akcesornih) stanica hematopoeze. Učinak serotoninergičkih tvari i njihovih antagonista na imunitet istraživao se in vivo i in vitro. Ergot-alkaloid dihidroergozin (DHESN), tvar koja se veže za serotoninske (5HT) receptore, suprimirao je u štakora imunoreakcije humoralnog i staničnog tipa (PFC u slezeni, odebljanje šapice). Učinak se mogao dovesti u svezu s pojačanim lučenjem kortikosteroida. In vitro su serotonin, metoksi-serotonin i dihidroergozin suprimirali imunoreaktivnost stanica mišje slezene (stvaranje PFC, blastogena transformacija). S druge strane, blago su stimulirali proliferaciju stanica mijeloma i hibridoma, dakle stanica koje rastu autonomno. Učinci serotonina i metoksi- serotonina mogli su se djelomice blokirati antagonistima - propranololom i ketanserinom. Međutim, antagonisti su u navedenim modelima imunoreakcije i sami imali supresivni učinak. Podaci upućuju na neželjene nuspojave koje mogu pratiti kliničku primjenu serotoninergičkih tvari i njihovih antagonista. DOPUNA ZA 1994/95. GODINU: Nastavljeno je istraživanje učinka opioidergičkih agensa na hematopoezu. U klonalnoj kulturi stanica koštane srži miša, opioidni antagonist nalokson djelomice je blokirao supresivni učinak metionin-enkefalina na stvaranje granulocitno-makrofagnih kolonija (CFU-GM). U dugotrajnoj kulturi, nalokson je reducirao staničnu proliferaciju, posebno stanica granulocitne loze. S druge strane, tiorfan - inhibitor membranskog enzima koji razgrađuje enkefaline i slične neuropeptide (EC 3.4.24.11, 'enkefalinaza') u dugotrajnoj kulturi stanica koštane srži stimulirao je proliferaciju stanica granulocitne loze, posebno mladih formi. Također je nastavljeno istraživanje učinka neurotransmitora serotonina na maligno alterirane limfoidne stanice in vitro (mijelom, hibridomi). Ovisno o koncentraciji, serotonin je stimulirao staničnu proliferaciju (za razliku od inhibitornog djelovanja na stanice slezene), a taj se učinak nije blokirao antagonistima. Komparativna analiza intraokularnog i intratekalnog imunološkog odgovora u očnoj vodici i likvoru izvršena je uz pomoć imunokemijskih metoda (određivanje oligoklonskih IgG, ukupnih IgG, IL-4, beta-2 mikroglobulina, C3, C4) te numeričkih modela za definiranje lokalne proteinske sinteze. Utvrđeni su optimalni uvjeti i modeli pomoću kojih je moguće definirati intraokularni i intratekalni IgG odgovor u fiziološkim i patološkim uvjetima. Ispitan je utjecaj peptida M u kratkoročnoj kulturi limfocita periferne krvi bolesnika s autoimunim uveitisom i encefalomijelitisom. Utvrđen je antiproliferativni učinak i smanjenje broja mutacija. U trajnoj kulturi pseće koštane srži istraživao se učinak monoklonskog protutijela S5 koje se veže na atherentne molekule na membrani krvotvornih stanica (CD44). Nazočnost S5 u kulturi pojačala je stvaranje prekursorskih stanica granulocitno-makrofagnog reda (CFU-GM), a smanjila produkciju neatherentnih (zrelijih) stanica. Pojačala se ekspresija membranskog obilježja MHC klase II. U limfocitnoj populaciji pojačala se i ekspresija CD8 i VLA4, a u populaciji blasta CD4 i CD18. Aktivnost NK-stanica bila je stimulirana. In vivo, primjena S5 pomaže prihvaćanje transplantata alogene koštane srži. Ispitana je blastogena transformacija limfocita periferne krvi bolesnika s encefalomijelitisom i uveitisom, te kontrolnih (zdravih) osoba, u nazočnosti peptida M. Taj peptid je antigeni fragment izoliran iz retine i epifize. U skupini bolesnika utvrđena je senzibilizacija limfocita na peptid M. U kratkotrajnim kulturama limfocita, peptid M je smanjio broj staničnih mutacija.

Ključne riječi: hematopoeza, imunost, neuroendokrina regulacija, enkefalini, serotonin, peptid M, stanične kulture, matematički modeli

Ciljevi istraživanja: Na modelnim sustavima istraživalo se sudjelovanje opioidergičkih neuroendokrinih mehanizama u kontroli hematopoeze, a serotoninergičkih u regulaciji imunosti. Za endogene opioidne peptide znalo se da utječu na funkciju limfocita, makrofaga i granulocita, te općenito na proliferaciju mezenhimnih stanica, pa se pretpostavilo da će utjecati na proliferaciju i diferencijaciju stanica krvotvornog tkiva. Očekivani rezultati potvrdili bi i proširili poznavanje uloge signalnih molekula (medijatora) koje su zajedničke centralnom nervnom, krvotvornom i imunom sustavu. Potkrijepilo bi se gledište da imunoreakcija i hematopoeza nisu posve autonomni procesi koje reguliraju samo lokalni činitelji (faktori rasta, stanične interakcije), već da postoji i makroregulacija neuroendokrinim mehanizmima na razini organizma kao cjeline. Za provjeru specifičnosti opioidergičkih mehanizama upotrijebljen je opioidni antagonist nalokson, a njihova ovisnost o staničnim interakcijama proučena je na pročišćenim staničnim populacijama. Blokiranjem atherentnih struktura na membrani krvotvornih stanica željela se istražiti uloga staničnog kontakta u kontroli hematopoeze. Uspoređujući učinak serotonina na imunoreakciju in vitro s učinkom na stanične linije mijeloma i hibridoma koje proliferiraju bez poticaja antigenom ili mitogenom, htjelo se vidjeti suprimira li serotonin imunoreakciju na taj način što sputava proliferaciju stanica koje sudjeluju u imunoreakciji, ili interferira na druge načine. Primjenom serotoninskih antagonista htjelo se vidjeti je li učinak serotonina specifičan, tj. ide li putem 5HT-receptora na imunokompetentnim stanicama. U kratkoročnim kulturama limfocita periferne krvi bolesnika s autoimunim bolestima (encefalomijelitis, uveitis) htjelo se utvrditi postojanje osjetljivosti na peptid M (antigenski fragment izoliran iz retine i epifize). Matematičkim modeliranjem nastojalo se definirati optimalne modele za praćenje intraokularnog i intratekalnog imunološkog odgovora in vivo.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: > Haematologische und immunologische Untersuchungen von Leukaemie--Erkrankungen verschidener Genese (Leukemia, immunotherapeutic Models)
  Naziv ustanove: GSF-Forschungzentrum fuer Umwelt und Gesundheit GmbH, Institut fuer Immunologie
  Grad: D-8000 - Muenchen, SR Njemačka

 2. Naziv projekta: Peptide M tolerization in multiple sclerosis model
  Naziv ustanove: Institut fuer Immunologie und Thymusforschung
  Grad: Bad Harzburg, Njemačka / Deutschland

 3. Naziv projekta: Peptide M tolerization in uveitis model
  Naziv ustanove: Institut fuer Immunologie und Thymusforschung
  Grad: Bad Harzburg, Njemačka / Deutschland


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Institut fuer Immunologie der Gesellschaft fuer Strahlen- und Umweltforschung GmbH
  Grad: D-8000 - Muenchen, SR Njemačka

 2. Naziv ustanove: Fred Hutchinson Cancer Resarch Center, Clinical Research Division
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: WA 98104 - Seattle, SAD

 3. Naziv ustanove: Institut fiziologii Russkoj akademii nauk
  Grad: Novosibirsk, Rusija

 4. Naziv ustanove: Institut fuer Immunologie und Thymusforschung
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Zajednički projekt

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 16.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr