SVIBOR - Projekt broj: 3-01-203

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-203


PATOFIZIOLOGIJA I TERAPIJA UREMIJE


Glavni istraživač: MILUTINOVIĆ, SLOBODAN (44001)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 15.07.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 167
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 14
Naziv ustanove: Bolnica "Sveti duh", Zagreb (129)
Odjel/Zavod: Odjel za nefrologiju i dijalizu Interne klinike Bol. Sveti Duh
Adresa: Ulica Sveti Duh 64,
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41-579-252
Telefon: 385 (0)41-171-111 / 290,258,387
teleFaks: 385 (0)41-570-240

Sažetak: Provedena su klinička i in vitro istraživanja uloge hormonskih, Ť biokemijskih i toksikoloških promjena izazvanih uremijom u Ť nastanku komplikacija uremičnog bolesnika: paratireoidnih Ť žlijezda, kosti i zglobova, perifernih živaca, imunološkog Ť sustava i inzulinskih receptora. Znanstveni doprinos je u Ť spoznaji činjenica:da niz guanido-supstanci koje kumuliraju u Ť uremičnom serumu inhibiraju sposobnost inzulinskih receptora da Ť vežu inzulin i time doprinose intoleranciji ugljikohidrata u Ť uremiji, rizik dijabetičara uremičara za razvoj aluminijske Ť intoksikacije je veći od nedijabetičara zbog povećane apsorpcije Ť aluminija iz probavnog trakta; inflamacija paratireoidnih Ť žlijezda može dovesti do spontane remisije sekundarnog Ť hiperparatireoidizma; pulsnom terapijom kalcitriolom Ť moguće je kontrolirati sekundarni Ť hiperparatireoidizam; dugogodišnja dijaliza znatno povećava rizik Ť razvoja sindroma karpalnog kanala izazvanog Ť beta-2-mikroglobulinom, dijalizne amiloidoze i periferne Ť neuropatije ; najosjetljiviji elektrofiziološki parametar za Ť detekciju i praćenje uremične polineuropatije je amplituda F vala Ť i H val, a ne maksimalna brzina provodljivosti živaca; Ť incidencija hipertenzije kod uremičara liječenih humanim Ť eritropoetinom znatno raste unatoč primjeni malih doza koje ne Ť izazivaju nagli porast hematokrita; kalcium blokator amlodipin je Ť znatno djelotvorniji od ACE inhibitora enalaprila u liječenju Ť hipertenzije kod volumno i solju preopterećenih dijaliznih Ť hipertoničara. Prevalencija hepatitisa C u dijaliziranih Ť uremičara je visoka i u stalnom je porastu. Uremija smanjuje Ť fagocitozu monocitima, te broj i aktivnost urođenoubilačkih Ť stanica, a sličan učinak ima i postupak hemodijalize, što je u Ť vezi s povećanom učestalosti virusnih i bakterijskih infekcija u Ť uremiji; sekrecija tumorske nekroze faktora (TNF-alfa) i Ť interleukina-1 (IL-1) uremičnih makrofaga znatno je povećana što Ť može biti u vezi s kroničnim upalnim podražajem i amiloidozom. Ť Prisutnost P-fimbrija na Esch coli znatno povećava refrakternost Ť na terapiju antibioticima bolesnika s uroinfekcijama. Ť Monoterapija teških bakterijskih infekcija uremičara moguća je Ť novim cefalosporinom cefpiramidom slično kao i monoterapija Ť ceftazidimom. Farmakokinetika ceftriaksona znatno je promijenjena Ť u uremiji; postoji jedna manja subpopulacija bolesnika koja ne Ť može smanjenu renalnu eliminaciju ovog cefalosporina kompenzirati Ť povećanom hepatičkom eliminacijom- u ovih bolesnika dolazi do Ť veoma značajne kumulacije lijeka u plazmi.Ukupni znanstveni Ť doprinos je u boljem razumijevanju uloge pojedinih Ť patofozioloških čimbenika iz kruga uremičnog sindroma u razvoju Ť komplikacija kroničnog uremičnog bolesnika.

Ključne riječi: Uremija, hemodijaliza, hiperparatireoidizam,aluminij,inzulinski receptori, dijalizna amiloidoza, TNF, interleukin-1, NK stanice,monociti,hipertenzija, eritropoetin, guanidino-supstance, oksaloza,tiklopidin,cefpiramid, P-fimbrije, uremična neuropatija

Ciljevi istraživanja: Ispitati incidenciju, puteve transmisije i kliničku slikuhepatitisa C u 140 trajno dijaliziranih uremičara. Nastaviti istraživanja stanične imunosti monocita i veze s povećanomsklonosti infekciji u uremiji;proučiti sekreciju TNF-a i interleukina-1 u pokušaju tumačenja općeg katabolizma,anoreksije i dislipidemije u uremiji, kao i vezu s povišenjem beta-2-mikroglobulina i s dijaliznom amiloidozom. Daljnji cilj jeklinički ispitati učestalost dijalizne amiloidoze te povezanost s kumulacijom aluminija i sekundarnimhiperparatireoidizmom.Ispitati osjetljivost i specifičnostelektrofizioloških parametara u detekciji i praćenju uremičnepolineuropatije. Proučiti utjecaj uremije, hemodijalize iperitonealne dijalize na farmakokinetiku , djelotvornost ipodnošljivost lijekova različitih skupina posebno s obzirom nainterindividualne i intraindividualne razlike, te s obzirom napromjene hepatičkog metabolizma lijekova u uremiji, te narezidualnu funkciju bubrega. Ispitati farmakoterapijskeintervencije za poboljšanje efikasnosti dijalize. Ispitatiefikasnost monoterapije novijim antibioticima kod teškihbakterijskih infekcija dijaliziranih bolesnika. Ispitatifunkcionalne i morfološke promjene miokarda u uremiji, teprisutne reverzibilne faktore kardiovaskularnog rizika u uremiji. Objedinjeni cilj istraživanja je poboljšati procjenu kvalitetedijalizom produljenog života kombinacijom relevantnih parametara,te razviti metodologiju koja će na osnovu objektivnih kriterijapratiti djelotvornost medicinskih postupaka,te time korigiratimedicinsku praksu.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 3-01-038 Biomehanika muskulo-skeletnog sustava u različitim uvjetima
  Naziv ustanove: Zavod za anatomiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv projekta: 3-01-199 Značenje P-fimbrija E.coli u određivanju terapije uroinfekta
  Naziv ustanove: Znanstvena jedinica bolnice "Sveti Duh"
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv projekta: 3-01-483 Utjecaj poremećaja mineralnog metabolizma na morfologiju i funkciju srca u uremiji
  Naziv ustanove: Znanstvena jedinica Bolnice Sveti Duh
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv projekta: 3-01-147 Uloga guanidina i purina u etiologiji dijabetesa
  Naziv ustanove: Zavod za dijabetes
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Zavod za anatomiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Zavod za dijabetes Medicinskog fakulteta u Zagrebu
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Zavod za farmakologiju Medicinskog fakulteta
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Zavod za farmakologiju Farmaceutskog fakulteta
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 5. Naziv ustanove: Institut za medicinska istraživanja
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 16.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr