SVIBOR - Projekt broj: 3-01-251

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-251


LABORATORIJSKA OCJENA ZLOĆUDNOSTI LJUDSKIH AKUTNIH LEUKEMIJA


Glavni istraživač: MARUŠIĆ, MATKO (29254)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 39
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 17
Naziv ustanove: KBC, Znanstvena jedinica za patobiokemijska i klinička istraživanja, Zagreb (167)
Odjel/Zavod: Zavod za imunologiju
Adresa: Kišpatićeva 12
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 212-079

Sažetak: Laboratorijska procjena zloćudnosti ljudskih leukemijskih stanica zasniva se na sustavnoj i striktnoj primjeni niza laboratorijskih testova i međusobnoj korelaciji rezultata tih analiza. Testovi obuhvaćaju određivanje imunofenotipskih, citomorfoloških i citokemijskih osobitosti leukemijskih stanica iz koštane srži bolesnika, te stanica uzgojenih kratkotrajnom i dugotrajnom kultivacijom leukemijskih stanica. Rezultati navedenih analiza uspoređuju se s rezultatima ugradnje tritiliranog timidina, a leukemijskim populacijama se ujedno određuju i osobine zrnatosti i veličine u odnosu na normalne stanice u perifernoj krvi. Napravljena je sustavna obrada oko 200 uzoraka koštane srži bolesnika s akutnom leukemijom. Rezultati testiranja kao i teorijski podaci iz literature bili su osnova za izgradnju informacijskog sustava podržanog računalom. Rad na projektu i rezultati istraživanja doveli su do bitnog unaprijeđenja laboratorijske procjene zloćudnosti akutnih leukemija, a time izravno utjecali na izbor liječenja.

Ključne riječi: akutna leukemija, imunofenotipizacija, citomorfologija, citokemija, kultivacija stanica, medicinski informacijski sustav

Ciljevi istraživanja: Cilj je rada da se striktnom, sustavnom i istodobnom primjenomsvih raspoloživih laboratorijskih testova ocijeni zloćudnost leukemijskih stanica, a rezultati testova koje predlažemo interpretiraju na kvalitativno i kvantitativno višoj razini, te na taj način utječe na odabir protokola liječenja. 1. Kompleksna i sveobuhvatna protočno-citometrijska analiza leukemijskih stanica Obuhvaća imunofenotipizaciju leukemijskih stanica i analizu staničnog ciklusa, te detaljnu analizu neuobičajenih fenotipova isimultanu analizu (dvostruko bojenje) biljega i DNA analizuekspresije biljega u pojedinim fazama staničnog ciklusa. Svrhaove analize je brza procjena zloćudnosti leukemijskih stanica.Ujedno je cilj ove analize pronalaženje položaja leukemijskihstanica u dvoparametrijskim histogramima, u odnosu na položajenormalnih staničnih populacija periferne krvi. Za sada sefenotipizacija leukemijskih stanica uspješno radi u uzorcima snajmanje 40% blasta, a pronalaženjem karakterističnih položajabilo bi moguće odrediti fenotip i uz manji udio blasta. 2. Procjena proliferacijske sposobnosti leukemijskih stanica Analizu dinamike ugradnje tritiliranog timidina u kultiviranestanice u tijeku vremena izravno nadopunjuje i kontrolira metodeprocjene zloćudnosti navedene u točki 1. 3. Kultura leukemijskih stanica Primarnom se kultivacijom koštane srži procjenjuje broj ivrsta matičnih stanica (CFU-GM, CFU/BFU-E, CFU-GEMM). U sklopuprimarne kultivacije, cilj je istraživanja utvrditi brojleukemijskih kolonija, koje nakon 14 dana porastu in vitro tedefinirati djelovanje čimbenika inhibicije rasta leukemijskihstanica (LIF). Dugotrajnom kultivacijom prati se in vitro razvoj,sazrijevanje i diferencijacija leukemijske matične stanice krozdulje razdoblje. Cilj je dugotrajne kultivacije pronalaženjeparametara kojima se može opisati rast stanica in vitro, a kojibi mogli korelirati sa zloćudnošću lekemije. 4. Citomorfološke i citokemijske analize rutinska citomorfološka i citokemijska analiza leukemijskihstanica nužan je dio osnovne dijagnostike bolesti. Cilj ovihtestova je pronalaženje onih značajka leukmijskih stanica kojedobro koerliraju sa zloćudnosti leukemija. Svaki od testova sam za sebe doprinosi ocjeni zloćudnostilekemija razmjerno malo, ali budući da su u međusobnojsvezi,njihova istodobna primjena daje više od njihova zbroja. Nataj način naše istraživanje pruža mogućnost da se ocjenipojedinačna i združena prognostička vrijednost testova. U tu susvrhu predviđeni i neki testovi koji se dosada nisu primjenjivaliu dijagnostici ove bolesti (analiza DNA, dvostruko obilježavanjelekemijskih stanica, kratkotrajna i dugotrajna kultura lekemijskekoštane srži i utjecaj LIF-a na in vitro proliferaciju stanica).Striktna i visokostručna korelacija ishoda testova i ishodabolesti može u budućnosti bitno utjecati na djelotvornostliječenja leukmija.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: MD Anderson Cancer Center, Dpt. of Experimental Radiotherapy
    Tip ustanove: Other
    Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
    Grad: 77030 - Houston, USA

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 22.10.96
Informacije: svibor@znanost.hr