SVIBOR - Radovi - projekt broj: 3-01-424

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 3-01-424


Broj radova citiranih u CC: 1
Broj ostalih radova: 66
Ukupno objavljenih radova: 67


 1. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Neurologijska propedeutika

  Autori:
  Zurak, Nikša (55286)
  Brinar, Vesna (34860)
  Božičević, Dubravko
  Izdavač: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  ISBN: 86-80605-47-6
  Godina: 1992
  Broj stranica: 162
  Broj referenci: 5
  Jezik: hrvatski

 2. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Neurologija

  Autori:
  Božičević, Dubravko
  Brinar, Vesna (34860)
  Brzović, Zdravko
  Zurak, Nikša (55286)
  Urednici
  Krznarić-Vohalski, Gordana
  Izdavač: Školska knjiga
  ISBN: 953-0-30588-5
  Godina: 1994
  Broj stranica: 543
  Jezik: hrvatski

 3. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Spinalna amiotrofija s promjenom metabolizma bakra koja se oporavlja na penicilamin

  Autori:
  Jušić, Anica
  Šoštarko, Marija (47890)
  Žagar, Marija
  Izdavač: F. Clifford Rose, Smith-Gordon and Company Limited
  ISBN: 1-85463-073-3
  Godina: 1991
  Stranice: od 301 do 303
  Broj referenci: 3
  Jezik: engleski

 4. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Neuromuskularne bolesti

  Autori:
  Šoštarko, Marija (47890)
  Izdavač: Naprijed, Zagreb
  ISBN: 86-349-0289-7
  Godina: 1991
  Stranice: od 1629 do 1647
  Broj referenci: 2
  Jezik: hrvatski

 5. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Klinička neurofarmakologija

  Autori:
  Zurak, Nikša (55286)
  Izdavač: Naprijed, Zagreb
  ISBN: 86-349-0275-7
  Godina: 1991
  Stranice: od 244 do 263
  Broj referenci: 21
  Jezik: hrvatski

 6. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Urgentni sindromi u neurologiji

  Autori:
  Brinar, Vesna (34860)
  Izdavač: Naprijed, Zagreb
  ISBN: 86-349-0311-7
  Godina: 1992
  Stranice: od 482 do 495
  Broj referenci: 9
  Jezik: hrvatski

 7. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Hereditarne neuropatije

  Autori:
  Šoštarko, Marija (47890)
  Izdavač: Naprijed, Zagreb
  ISBN: 86-349-0311-7
  Godina: 1992
  Stranice: od 285 do 290
  Broj referenci: 5
  Jezik: hrvatski

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Konvulzije kao simptom različitih neuroloških bolesti

  Autori:
  Brinar, Vesna (34860)
  Božičević, Dubravko
  Zurak, Nikša (55286)
  Gubarev, Nikola
  Djaković, Višnja
  Časopis: Neurologia Croatica
  Broj: 2
  ISSN: 0353-8842
  Volumen: 40
  Godina: 1991
  Stranice: od 93 do 101
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Evaluirani su najčešći uzroci konvulzija u 562 bolesnikaprimljenih u hitnoj službi zbog urgentne neurološke problematike.U 194 bolesnika radilo se o prvom epileptičkom napadaju, od togase je u 12 radilo o epileptičkom statusu generaliziranog iližarišnog karaktera. Najčešći uzroci bili su alkoholizam (88),poremećaji cerebralne cirkulacije (74) posttraumatska stanja (20)ili encefalopatije. U 11 bolesnika uzrok konvulzija nije utvrđen.Osim uzroka autori su razmatrali najčešću vrstu konvulzija kao iterapijske postupke. Ukazali su da su u alkoholizmu najčešćegeneralizirani napadaji i grand mal status. Slično je utvrđeno ubolesnika s posttraumatskim konvulzijama no u njih su češćipojedinačni napadaji, dok su u bolesnika s vaskularnimoštećenjima mozga češće žarišne konvulzije. Antiepileptika nisuprimjenjivana osim u konvulzivnom statusu. Liječenje je provođenosukladno temeljnim etiopatogenetskim mehanizmima odgovornim zatrigeriranje konvulzija.
  Ključne riječi: konvulzija, epileptički napadaj, alkoholizam, cerebrovaskularni inzult, cerebralna trauma

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Vrijednosti fruktozamina u serumu i cerebrospinalnom likvoru bolesnika s cerebrovaskularnim inzultom

  Autori:
  Topić, E
  Koršić, Mirko
  Brinar, Vesna (34860)
  Pavliček, Ivan
  Časopis: Clinica e laboratorio
  Volumen: 16
  Godina: 1992
  Stranice: od 11 do 15
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Reaktivna hiperglikemija poznato nastaje u cerebrovaskularnominzultu ali i u nekim stresnim stanjima kao što su kirurgijskipostupci, infekcije, teška posttraumatska stanja, stanja nakonteških opekotina i dr. Autori su istraživali vrijednosti glukoze,glikoliziranog hemoglobina i fruktozamina (FZ) u serumu icerebrospinalnom likvoru u 148 bolesnika s cerebrovaskularniminzultom ishemijske i hemoragijske naravi. Bolesnici suraspoređeni u četiri grupe ovisno o ranijoj anamnezi dijabetesa,te ovisno o visini glukoze u krvi nakon cerebrovaskularnoginzulta. Nađena je dobra korelacija između vrijednosti glukoze ukrvi i fruktozamina, a slaba između fruktozamina i ukupnihproteina u serumu. U likvoru signifikantna korelacija između FZ iukupnih proteina zahtijeva daljnja istraživanja. Autoripretpostavljaju da fruktozamin penetrira kroz krvno-likvorskubranu ali je siguran mehanizam transporta ostao nejasan.Rezultati studije ukazuju i na stanovitu ulogu stresa i tkivnogoštećenja u nastanku poremećaja metabolizma glukoze, koji jemeđutim kratkog trajanja.
  Ključne riječi: glikolizirani hemoglobin, fruktozamin, cerebrovaskularni inzult, dijabetes mellitus

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Nasljedne antigenske značajke krvi u bolesnika s ishemičkim cerebrovaskularnim inzultom

  Autori:
  Šoštarić, V.
  Lončar, Željko
  Brinar, Vesna (34860)
  Grbavac, Željko
  Časopis: Neurologia Croatica
  ISSN: 0353-8842
  Volumen: 40
  Godina: 1991
  Stranice: od 3 do 11
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: S namjerom da se uoči genetička različitost u 50 bolesnika sishemičkim cerebrovaskularnim inzultom (CVI), analizirano je 1883osoba iz fenotipski zdrave populacije koji su podijeljeni u 5grupa. Namjera rada bila je ispitati nasljedne značajke antigenavezanih na eritrocitnu membranu. Najveću diskriminacijskuvrijednost u genetičkoj distanci imali su genetski lokusi MN iABO. Učestalost antigena M u bolesnika s CVI bila je 70% (ukomparacijskoj grupi 55%). N antigen je imao učestalost od 30% i27,6% u komparacijskoj grupi). Krvnu grupu B imalo je u CVB grupi10,69%, u komparativnoj 6,72%. Grupa 0 bila je u bolesnikazastupljena s 56,7% a u komparacijskoj 66,12%. Genetička distancaizmeđu bolesnika s CVI i komparacijske grupe određena jeučestalošću genetičke frekvencije što je prikazano nadendrogramu. Dendrogram jasno pokazuje da su CVB bolesnicidrugačiji od svih ostalih komparacijskih podgrupa. Mogućnostpovezanosti između genetičkih lokusa za ove eritrocitne antigene(na 4. i 9. kromosomu) i genetičkih lokusa koji determiniraju CVIne može se isključiti. Smatramo da ovim postupkom možemopridonijeti ranijoj identifikaciji osoba koje pripadaju "grupivisokog rizika za cerebrovaskularnu bolest".
  Ključne riječi: ishemički cerebrovaskularni inzult, antigeni na površini eritrocita

 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Dijagnostički značaj utvrđivanja methemoglobina u bezbojnom likvoru

  Autori:
  Trbojević-Čepe, Milica
  Vugrinc, Ž.
  Brinar, Vesna (34860)
  Časopis: Clinical Chemistry
  Volumen: 38
  Godina: 1992
  Stranice: od 1404 do 1408
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Spektrofotometrijski se može utvrditi prisutnost različitihsastojaka krvi u bezbojnom likvoru. Zbog velike osjetljivostiovim se postupkom mogu utvrditi i sastojci koji su rezultattraumatske punkcije, a ne bolesnog procesa SŽS-a. Takvu zabunuotklanja prisutnost methemoglobina. Ovdje se opisuje velikaosjetljivost spektrofotometrijskog postupka ispitivanjamethemoglobina (>15%) pomoću Soretovih traka (400-420 mm, uhemoglobinskoj mješavini (>0,3umol&l). Prikazan je methemoglobinu uzorcima bezbojnog likvora u 9% od ukupno 495 bolesnika scerebrovaskularnim inzultom i u 4% od 449 bolesnika s drugimneurološkim poremećajima. U grupi od 21 bolesnika s akutnimintracerebralnim hematomom methemoglobin je potvrđen u 66% odbezbojnih uzoraka likvora nakon ultrafiltracije. Zaključujemo daje rutinska spektrofotometrija svih likvorskih uzoraka vrlokorisna, jer dozvoljava detekciju ksantokromnih sastojaka ubolesnika s malim cerebralnim i subduralnim hematomima, kao i ubolesnika s minimalnim subarahnoidalnim krvarenjem, hemoragijskiminfarkcijama ili krvarenju iz aneurizama i u tumoru.
  Ključne riječi: hemoglobin, hematomi, moždana trauma, neurološka bolest, središnji živčani sustav (SŽS)

 12. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Značenje fibrinogena i osmolarnosti plazme u nastanku ishemičkog cerebrovaskularnog inzulta

  Autori:
  Grbavac, Željko
  Božičević, Dubravko
  Brinar, Vesna (34860)
  Gilja, I.
  Šoštarić, V.
  Časopis: Radovi Medicinskog fakulteta
  Volumen: 32
  Godina: 1991
  Stranice: od 47 do 60
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Cerebrovaskularne bolesti se nalaze među najvećim problemimasuvremenog čovječanstva. Cerebrovaskularne bolesti se nalaze natrećem mjestu liste uzroka smrti iza kardiovaskularnih i malignihbolesti. Izučavanje činitelja koji utječu na cerebralni protokkrvi ima veliko značenje za patofiziološko proučavanje ishemičkogcerebrovaskularnog inzulta. U radu su proučavani vrijednostplazminog fibrinogena te osmolarnost krvne plazme. Usporedo svrednovanjem fibrinogena te osmolarnosti krvne plazme pratili smostupanj motoričkog deficita te stupanj poremećaja svijesti. Sviizloženi pokazatelji bili su prvi put određeni tijekom prva 24sata po početku bolesti, potom nakon 72 sata te zadnji putadevetog dana bolesti. Isti je postupak učinjen s usporednomskupinom ispitanika. Svi su bolesnici bili u dobnoj skupini od40 do 70 godina života. U usporednoj smo skupini također obradili20 muškaraca i 20 žena. Na osnovi istraživanja navedenihpokazatelja zaključili smo da su vrijednosti plazminog fibrinogena od posebnog značenja u dijagnostici i daljnjempraćenju tijeka cerebrovaskularnog inzulta. Od posebnog suznačenja vrijednosti osmolarnosti krvne plazme prvih dana inzultada bi slijedećih dana vrijednosti osmolarnosti krvne plazmepostale beznačajne za daljnji tijek cerebrovaskularnogporemećaja.
  Ključne riječi: fibrinogen, osmolarnost, hemereologija, cerebrovaskularni inzult

 13. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Sekvencijska dinamička kompjutorska teletermografija u dijagnostici Raynaudova sindroma

  Autori:
  Zurak, Nikša (55286)
  Brzović, Zdravko
  Brinar, Vesna (34860)
  Vukadin, Stipe
  Časopis: Neurologia Croatica
  Broj: 2
  ISSN: 0353-8842
  Volumen: 42
  Godina: 1993
  Stranice: od 93 do 106
  Broj referenci: 23
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Kompjuteriziranom kolor teletermografijom (CCTT) ispitali smo 45drvosječa s vibracijom izazvanim napadajima Raynaudovog sindroma(VRS) i 45 bolesnika s primarnim Raynaudovim sindromom (PRS).Ispitivanje je najprije učinjeno nativno, a zatim nakonkrioaktivacije. Na temelju postignutih rezultata mislimo da sunapadaji u bolesnika s PRS uzrokovani funkcijskom centralnomhiperrefleksijom. U bolesnika s VRS organska periferna lezija jeuzrokovala sekundarnu centralnu denervacijsku preosjetljivost.Naša je studija pokazala da je razlikovanje primarnog odsekundarnog Raynaudovog sindroma pomoću CCTT metode jednostavno ipouzdano.
  Ključne riječi: kompjutorizirana kolor teletermografija (CCTT), termička amputacija (TA), primarni Raynaudov sindrom (PRS), vibracijom inducirani Raynaudov sindrom (VRS), longitudinalni termalni gradijent (LTG), denervacijski hipersenzitivitet, anizotermija.

 14. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Amiotrofična lateralna skleroza(diferencijalna dijagnostika, etiopatogeneza i terapija)

  Autori:
  Jušić, Anica
  Reis, M.
  Šoštarko, Marija (47890)
  Časopis: Neurologia Croatica
  Broj: 4
  ISSN: 0353-8842
  Volumen: 41
  Godina: 1992
  Stranice: od 213 do 226
  Broj referenci: 51
  Jezik: hrvatski

 15. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Fantomska bol u tumačenju Josipa Ruđera Boškovića

  Autori:
  Zurak, Nikša (55286)
  Časopis: Neurologia Croatica
  Broj: 3
  ISSN: 0353-8842
  Volumen: 42
  Godina: 1993
  Stranice: od 261 do 265
  Broj referenci: 6
  Jezik: hrvatski

 16. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Lamotrigin u liječenju tvrdokornih primarno generaliziranih epilepsija

  Autori:
  Babić, Tomislav
  Gubarev, Nikola
  Zurak, Nikša (55286)
  Božičević, Dubravko
  Časopis: Neurologia Croatica
  Broj: 4
  ISSN: 0353-8842
  Volumen: 42
  Godina: 1993
  Stranice: od 359 do 364
  Broj referenci: 7
  Jezik: hrvatski

 17. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Smetnje kratkotrajnog pamćenja nakon oporavka od ishemičkog moždanog udara:prethodno izvješće

  Autori:
  Brinar, Vesna (34860)
  Mubrin, Zdenko
  Zurak, Nikša (55286)
  Brzović, Zdravko
  Božičević, Dubravko
  Časopis: Neurologia Croatica
  Broj: Sup1
  ISSN: 0353-8842
  Volumen: 43
  Godina: 1994
  Stranice: od 1 do 11
  Broj referenci: 13
  Jezik: engleski
  Ključne riječi: Ishemički udar, poremećaji motorike, kratkotrajna memorija, pažnja.

 18. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Nasljedne motorne i osjetne neuropatije tipa 1 povezane s drugim teškim poremećajem

  Autori:
  Šoštarko, Marija (47890)
  Pedersen, K.
  Brzović, Zdravko
  Vranješ, Davorka
  Časopis: Neurologia Croatica
  Broj: Sup1
  ISSN: 0353-8842
  Volumen: 43
  Godina: 1994
  Stranice: od 39 do 40
  Jezik: engleski

 19. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Demijelinizacija središnjeg živčanog sustava kao glavni poremećaj kod dva djeteta

  Autori:
  Cvitanović-Šojat, Ljerka
  Trbojević-Čepe, Milica
  Šoštarko, Marija (47890)
  Hajnžić, T.F.
  Jurčić, Z.
  Časopis: Neurologia Croatica
  Broj: Sup1
  ISSN: 0353-8842
  Volumen: 43
  Godina: 1994
  Stranice: od 51 do 51
  Jezik: engleski

 20. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Elektromioneurografija i termografija u djece s perifernim neuropatijama

  Autori:
  Barišić, Nina
  Pleša, Z.
  Zurak, Nikša (55286)
  Jušić, Anica
  Brinar, Vesna (34860)
  Časopis: Neurologia Croatica
  Broj: 1-2
  ISSN: 0353-8842
  Volumen: 44
  Godina: 1995
  Stranice: od 45 do 60
  Broj referenci: 24
  Jezik: engleski

 21. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Poremećaj svijesti kao manifestacija neuroloških bolesti

  Autori:
  Brinar, Vesna (34860)
  Matijević, Vesna
  Broj: Sup2
  ISSN: 1330-4917
  Volumen: 117
  Godina: 1995
  Stranice: od 50 do 53
  Broj referenci: 10
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu je provedena evaluacija 79 bolesnika primljenih u jedinicu intenzivne njege Neurološke klinike zbog poremećaja svijesti ili teških neuroloških ispada s kasnijim razvojem poremećaja svijesti. U evaluaciji je korišten protokol učinjen na temelju ranijih iskustava u ispitivanju bolesnika s poremećajem svijesti. Od ukupno 79 bolesnika umrla su 44 bolesnika, a oporavilo se 35 bolesnika. U najvećeg broja bolesnika, u 46-ero od ukupno 79 radilo se o intracerebralnom krvarenju, i to u 44 o spontanom, a u dvoje o rupturi a-v malformacije. U 41 krvarenje je bilo hemisferalne lokalizacije, u petero suptentorijske. U 24 bolesnika s hemisferalnom lokalizacijom hematoma koji su pokazivali progresivnu deterioraciju stanja svijesti mogli su se većinom pratiti simptomi descendentne transtentorijske hernijacije, rjeđe simptomi unkalne hernijacije(upitno u dvoje). Bolesnici s velikim ishemičkim oštećenjem mozga pokazivali su sličan klinički tijek poremećaja svijesti kao i bolesnici s intracerebralnim krvarenjem s razlikom da se u bolesnika s intracerebralnim krvarenjem češće zapažao bifazičan tijek bolesti. O 10-ero bolesnika liječenih zbog subarahnoidalnog i intraventrikularnog krvarenja umrlo je 6-ero bolesnika, a četvero se oporavilo. Radilo se o bolesnicima s rupturama velikih sekularnih aneurizama s brzim i snažnim povišenjem intrakranijskog tlaka ili pak o bolesnicima s ponovnom rupturom aneurizme. Troje bolesnika liječeno je zbog slučajnog otrovanja ugljičnim monoksidom. Dvoje bolesnika već je pri dolasku pokazivalo znakove duboke kome, dok je treći bolesnik, koji se oporavio pokazivao simptome plitke kome. Dvoje bolesnika s epileptičkim statusom primljeno je u plitkoj komi i pokazivalo je dobar oporavak na liječenje antiedematiznim pripravcima i antiepilepticima.

 22. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Promjene u elektrokardiogramu u komatoznim stanjima

  Autori:
  Duraković, Zijad
  Mišigoj-Duraković, M.
  Golem, A.Z.
  Golem, H.
  Brinar, Vesna (34860)
  Ivanović, D.
  Gašparović, Vladimir
  Gjurašin, Mirko
  Martinović, K.
  Radonić, Radovan
  Časopis: Liječnički vjesnik
  Broj: Sup2
  ISSN: 1330-4917
  Volumen: 117
  Godina: 1995
  Stranice: od 118 do 118
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Analizirane su promjene u elektrokardiogramu u skupini 0d 30 bolesnika u komatoynom stanju zbog otrovanja i u skupini od 30 bolesnika u komatoznom stanju zbog cerebrovaskularnog inzulta. Osobita je pozornost usmjerena ka korigiranom QT-intervalu u elektrokardiogramu. Taj je parametar analiziran u svim odvodima u tri uzastopna ciklusa, izdvojena je srednja vrijednost, najduži i najkraći nalaz. Izračunan je relativni rizik za zločudnu aritmiju klijetki u obim skupinama. Učinjena je poredbena analiza prosječnih vrijednosti korigiranog Q-T intervala, kao i analiza disperzija tog parametra.

 23. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Naša iskustva u liječenju migrenskih napadaja sumatriptanom 5-HT 1D receptorskim agonistom

  Autori:
  Zurak, Nikša (55286)
  Naslov zbornika: Pharmacological communications
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-96081-0-4
  Stranice: od 53 do 55
  Skup: The first Croatian Congress of Pharmacology,Zagreb
  Održan: od 06.10.93 do 08.10.93

 24. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Kompjutorizirana kolor teletermografija kao neurodijagnostička metoda

  Autori:
  Zurak, Nikša (55286)
  Naslov zbornika: Energy, Ecology, Economy and ir Thermography
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-6037-01-7
  Stranice: od 255 do 233
  Skup: Interklima 93, Zagreb
  Održan: od 09.06.93 do 11.06.93

 25. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Sveze hipotalamusa i vidnog sustava. Prilog rasprave o patogeneyi migrene s aurom

  Autori:
  Zurak, Nikša (55286)
  Naslov zbornika: Zbornik radova Prvog hrvatskog neurološkog kongresa
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Split
  Godina: 1994
  Stranice: od 1 do 15
  Skup: Prvi hrvatski neurološki kongres
  Održan: od 13.10.94 do 15.10.94
  Sažetak: Neuroanatomski, morfometrijski i neurobiokemijski podaci govore u prilog mišljenju da je za povezivanje kliničkih simptoma afekcije hipotalamusa u prodromskoj fazi migrene s vidnim fenomenima okcipitalnog korteksa u auri migrene, najvjerojatnije odgovorna aktivnost suprahijazmatske jezgre hipotalamusa. Ako su ta razmišljanja osnovana, onda na razini hipotalamičkih integracijskih funkcija treba tražiti i biologijski smisao migrene, a možda i primarnih glavobolja u širem smislu.

 26. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Značaj neurovegetativnog testiranja u evaluaciji posttraumatske encefalopatije

  Autori:
  Poljaković, Zdravka
  Brinar, Vesna (34860)
  Zurak, Nikša (55286)
  Naslov zbornika: Abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Budimpešta, Mađarska
  Godina: 1992
  Stranice: od 12 do 12
  Skup: 25th Danube Symposium for Neurological Science
  Održan: od 04.11.92 do 07.11.92
  Sažetak: Neurovegetativno testiranje kardiovaskularne funkcije temelji sena odgovoru srčanog ritma i krvnog tlaka na različite podražaje.To su jednostavni neinvazivni testovi koji ukazuju na oštećenjevegetativnog živčanog sustava. Vegetativnim testovima ispitalismo 183 bolesnika s teškom zatvorenom traumom glave. Ispitana jeortostatska presorna regulacija, kortikalna aktivacija, Valsalvintest te respiratorna sinus aritmija. U 48,8% bolesnika utvrdilismo patološke nalaze. Zaključili smo da je u bolesnika straumatskom ozljedom glave oštećenje autonomnog živčanog sustavačešće nego u zdravoj populaciji, te ovi testovi mogu biti korisnii u dijagnostici subkliničke posttraumatske encefalopatije.
  Ključne riječi: neurovegetativni testovi, autonomni živčani sustav, moždana trauma, ortostatska hipotenzija, respiratorna sinus aritmija, Valsalvin pokus

 27. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Hemoragijski infarkt

  Autori:
  Brinar, Vesna (34860)
  Božičević, Dubravko
  Jezik: engleski
  Mjesto: Beč, Austrija
  Godina: 1991
  Stranice: od 33 do 33
  Skup: 24. Donau Symposium Beč
  Održan: od 05.12.91 do 08.12.91

 28. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Zagonetka primarne neuralgije trigeminusa. Teorija algofornog deaferentacijskog hipersenzitiviteta

  Autori:
  Zurak, Nikša (55286)
  Jezik: engleski
  Mjesto: Beč, Austrija
  Godina: 1991
  Stranice: od 56 do 56
  Skup: 24. Donau Symposium Beč
  Održan: od 05.12.91 do 08.12.91

 29. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Myasthenia gravis i povezane ekstratimusne neoplazme

  Autori:
  Šoštarko, Marija (47890)
  Brzović, Zdravko
  Tunjić, A.
  Jurenić, Dubravka
  Jezik: engleski
  Mjesto: Beč, Austrija
  Godina: 1991
  Stranice: od 59 do 59
  Skup: 24. Donau Symposium Beč
  Održan: od 05.12.91 do 08.12.91

 30. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Neka razmišljanja o antitiroidnim antitijelima kao mogućim pokazateljima timoma u bolesnika s mijastenijom

  Autori:
  Šoštarko, Marija (47890)
  Brzović, Zdravko
  Pavlović, S.
  Naslov zbornika: Abstracts, Myasthenia gravis and related disorders:experimental and clin.aspects
  Jezik: engleski
  Mjesto: New York, USA
  Godina: 1992
  Stranice: od 22 do 22
  Skup: Myssthenia gravis and related disorders
  Održan: od 12.04.92 do 15.04.92

 31. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Kronična upalna polineuropatija povezana s mijastenijom gravis

  Autori:
  Šoštarko, Marija (47890)
  Jušić, Anica
  Žagar, Marija
  Brzović, Zdravko
  Štimac, D.
  Jezik: engleski
  Mjesto: Beč, Austrija
  Godina: 1991
  Stranice: od 97 do 97
  Skup: Pan European Society of Neurology, Beč
  Održan: od 05.12.91 do 08.12.91

 32. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Idiopatska neuralgija trigeminusa kao fantomski fenomen

  Autori:
  Zurak, Nikša (55286)
  Naslov zbornika: The semantic ford of idiopathic headaches
  Jezik: engleski
  Mjesto: Catania
  Godina: 1991
  Stranice: od 3 do 3
  Skup: Symposium The Semantic Ford of Idiopathic Headaches,Catania
  Održan: od 10.10.91 do 12.10.91

 33. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Neurovegetativni testovi u evaluaciji posttraumatske encefalopatije

  Autori:
  Poljaković, Zdravka
  Brinar, Vesna (34860)
  Zurak, Nikša (55286)
  Jezik: engleski
  Mjesto: Budimpešta, Mađarska
  Godina: 1992
  Stranice: od 12 do 13
  Skup: 25. Donau Symposium, Budimpešta
  Održan: od 04.11.92 do 07.11.92

 34. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Dinamička sekvencijska termografija kao neinvazivna dijagnostička metoda

  Autori:
  Brinar, Vesna (34860)
  Zurak, Nikša (55286)
  Brzović, Zdravko
  Jezik: engleski
  Mjesto: Budimpešta, Mađarska
  Godina: 1992
  Stranice: od 21 do 22
  Skup: 25. Donau Symposium, Budimpešta
  Održan: od 04.11.92 do 07.11.92

 35. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Mijastenija gravis kao dio imunoloŠkog poremećaja kod 25-godišnje bolesnice

  Autori:
  Glavaš-Boras, S.
  Šoštarko, Marija (47890)
  Thune, S.
  Križanec, S.
  Smetiško, A.
  Mareković, Zvonko
  Brzović, Zdravko
  Naslov zbornika: Abstracts, Myasthenia gravis and related disorders:experimental and clin.aspects
  Jezik: engleski
  Mjesto: New York, USA
  Godina: 1992
  Stranice: od 24 do 24
  Skup: Myssthenia gravis and related disorders
  Održan: od 12.04.92 do 15.04.92

 36. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Spinalna amiotrofija u sklopu mijastenije gravis:prikaz tri slučaja

  Autori:
  Šoštarko, Marija (47890)
  Jušić, Anica
  Brzović, Zdravko
  Štimac, D.
  Naslov zbornika: Euro-Myasthenia III
  Jezik: engleski
  Mjesto: Oxford, Engleska
  Godina: 1991
  Stranice: od 44 do 44
  Skup: Euro-Myasthenia III
  Održan: od 02.07.91 do 05.07.91

 37. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Bolest motornih neurona u sklopu nekoliko autoimunih bolesti:prikaz slučaja

  Autori:
  Šoštarko, Marija (47890)
  Brzović, Zdravko
  Vranješ, Davorka
  Naslov zbornika: Genetics and cell biology of the motor neurone
  Jezik: engleski
  Mjesto: Birmingham, Engleska
  Godina: 1992
  Stranice: od 14 do 14
  Skup: III International Symposium on ALS/MND
  Održan: od 02.11.92 do 04.11.92

 38. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: 17 godina HSDAD-fluokortolon terapije mijastenije gravis i neželjeni popratni efekti

  Autori:
  Jušić, Anica
  Šoštarko, Marija (47890)
  Tunjić, A.
  Naslov zbornika: Euro-Myasthenia III
  Jezik: engleski
  Mjesto: Oxford, Engleska
  Godina: 1991
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: Euro-Myasthenia III
  Održan: od 02.07.91 do 05.07.91

 39. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Kompjutorizirana kolor teletermografija (CCTT) u evaluaciji patofizioloških promjena šaka u bolesnika s AVF.

  Autori:
  Brinar, Vesna (34860)
  Zurak, Nikša (55286)
  Jeren, B.
  Brinar, Peter
  Naslov zbornika: Abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Lisabon, Portugal
  Godina: 1991
  Stranice: od 28 do 28
  Skup: X International Congress of Emergency Surgery
  Održan: od 16.06.91 do 19.06.91

 40. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Učestalost eritrocitnih antigena u bolesnika s mijastenijom gravis

  Autori:
  Žagar, Marija
  Šoštarić, V.
  Golubić, B.
  Šoštarko, Marija (47890)
  Božičević, Dubravko
  Naslov zbornika: Zbornik radova Prvog hrvatskog neurološkog kongresa
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Split
  Godina: 1994
  Stranice: od 45 do 45
  Skup: Prvi hrvatski neurološki kongres
  Održan: od 13.10.94 do 15.10.94
  Sažetak: Cilj rada bio je ispitati razlike u fenotipovima antigena vezanih za površinu eritrocita u bolesnika s mijastenijom gravis(MG) i zdravih ispitanika. Određivani su fenotipovi monogenetski nasljednih osobina vezanih za površinu eritrocita u 60 bolesnika s MG i 1883 zdravih ispitanika. Analizirani su antigeni na membrani eritrocita ABO, Ph, MN, Ss, Kell, Kidd, Duffy, P i Lewis sustava. Najveću diskriminacijsku vrijednost u istraživanju genetskih distancija imali su genetski sustavi MN, P, Duffy (Fya,Fyb), Kidd(Jka), Ph(cde) i krvna skupina O i A. Krvna skupina O javila se s frekvencijom 36,7% u MG i 66,1% u zdravih ispitanika, akrvna skupina A s frekvencijom 38,3% u MG i 27,1% u zdravih ispitanika.

 41. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Diferencijalna dijagnoza početnoga oblika ALS/MND i kompresivne radikulopatije

  Autori:
  Vranješ, Davorka
  Šoštarko, Marija (47890)
  Brinar, Vesna (34860)
  Jurenić, Dubravka
  Kovačićek, M.
  Naslov zbornika: Zbornik radova Prvog hrvatskog neurološkog kongresa
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Split
  Godina: 1994
  Stranice: od 46 do 46
  Skup: Prvi hrvatski neurološki kongres
  Održan: od 13.10.94 do 15.10.94
  Sažetak: Razvijeni oblik ALS/MND ne predstavlja dijagnostički problem glede karakteristične kliničke slike i EMNG nalaza. Međutim, u početku bolesti atrofije mišića mogu svojom lokalizacijom sličiti leziji kod kompresivne radikulopatije izazvane degenerativnim promjenama najčešće cervikalnog ili lumbosakralnog segmenta kralješnice. Prikazujemo pet bolesnika u kojih je obradom i praćenjem kliničke slike potvrđena dijagnoza ALS/MND, a koji su u početku bolesti razvili motorni deficit, koji je odgovarao radikularnoj distribuciji pa je obrada, a u nekih i terapijski postupak išao u tom pravcu. Jedan bolesnik i jedna bolesnica razvili su peronealnu kljenut bez bolova i smetnja osjeta. U bolesnice učinjena je CT obrada i prema nalazu odlučilo se za laminektomiju, iz čega je motorni deficit još brže progredirao uz znakove generalizacije. Troje bolesnika imalo je znakove kompresivne radikulopatije cervikalno, ali bez uvjerljivih promjena osjeta. Mijalografijom, CT obradom i MR postavljena je sumnja na stenozu spinalnog kanala u cervikalnoj regiji u dvoje bolesnika pa je učinjen i operacijski zahvat. Obično 6-8 mjeseci nakon pojave prvih simptoma razvila se brža progresija generaliziranog propadanja motornih neurona uz potpuni razvoj kliničke slike ALS/MND. Kako je bolest pokazala izrazito progresivni tijek nakon operacijskog zahvata, postavlja se pitanje opravdanosti takvog zahvata.

 42. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Terapijski protokol izmjene plazme kod teških oblika mijastenije gravis

  Autori:
  Glavaš-Boras, S.
  Šoštarko, Marija (47890)
  Puretić, Z.
  Brzović, Zdravko
  Naslov zbornika: Ybornik radova Prvog hrvatskog neurološkog kongresa
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Split
  Godina: 1994
  Stranice: od 50 do 50
  Skup: Prvi hrvatski neurološki kongres
  Održan: od 13.10.94 do 15.10.94
  Sažetak: Autori iznose rezultate liječenja u bolesnika s teškim oblikom mijastenije gravis, koji se prema modificiranoj Ossermanovoj podjeli svrstavaju u skupinu IIB i IIC. Prvu skupinu čine bolesnici (N1=56) koji su liječeni u razdoblju od 1983. do 1988. i koji su primali blokatore kolinesteraze, kortikosteroide, azatioprin. U njih je učinjena timektomija transsternalnim putem, a u stanju pogoršanja primijenjena je izmjena plazme. U drugoj skupini su bolesnici (N2=61) koji su liječeni u razdoblju od 1977. do 1982. i koji su imali isti terapijski postupak osim plazmafereze. Plazmarefeza je primijenjena kod slijedećih kliničkih slika mijastenije gravis: a) teški generalizirani oblik (IIC)-izmjena plazme rađena je 10 puta, svaki drugi dan i svaki put je odstranjeno po dvije litre plazme u odraslih bolesnika. b) srednje teški generalizirani oblik (IIB)-u ovih osoba odstranjeno je u 3 navrata svaki drugi dan po 2 litre plazme, c) u pripremi za timektomiju primijenjen je isti protokol kao kod b. Dobiveni rezultati su statistički signifikantno bolji u skupini bolesnika (N1), koja je uz medikamentozno liječenje i timektomiju imala i plazmaferezu.

 43. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Imunosupresivi i plazmafereza kao prilog autoimune geneze neuromiotonije

  Autori:
  Šoštarko, Marija (47890)
  Glavaš-Boras, S.
  Brinar, Vesna (34860)
  Mitrović, Zoran
  Brzović, Zdravko
  Čaleta, A.
  Naslov zbornika: Zbornik radova Prvog hrvatskog neurološkog kongresa
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Split
  Godina: 1994
  Stranice: od 51 do 51
  Skup: Prvi hrvatski neurološki kongres
  Održan: od 13.10.94 do 15.10.94
  Sažetak: Isaacs je 1961. opisao dva bolesnika s kontinuiranom kontrakcijom mišićnih vlakana. Mortens je 1965. nazvao tu kliničku sliku neuromiotonija. Lumbalna anestezija, blokada perifernoga živca, kurare blok neuromuskularne spojnice uz perzistiranje kontinuirane kontrakcije mišićnih vlakana upućuju da se promjena odvija u terminalnome dijelu alfa motoneurona. Istraživanja u posljednje vrijeme pokazuju da se radi o blokiranju kalijevih voltažnih kanala. U 3 bolesnika s neuromiotonijom, od kojih jedan ima jasno pozitivna autoantitijela na kalijeve kanale, a druga dva blago, primijenili smo liječenje plazmaferezom uz kortikosteroide. Već nakon prve plazmafereze bolni grčevi mišića postali su rijeđi i manje intenzivni, a uz dalje liječenje efekt je još uočljiviji osobito u bolesnika čija bolest kraće traje. Međutim, nakon popuštanja kočenja i krampa, dva bolesnika su se žalila na pojačanu slabost osobito donjih ekstremiteta. Ta pojava posljedica je otklanjanja kontinuirane aktivnosti motornih jedinica uz postojeće oštećenje donjih motornih neurona, što je potvrđeno EMG obradom. Bolesnik s najtežom kliničkom slikom neuromiotonije imao je i najteža odstupanja u testiranju vegetativnoga živčanog sustava kao i u nalazu kompjutorizirane kolor teletermografije(CCTT). Možemo zaključiti da pozitivni odgovor na primjenjenu terapiju govori u prilog autoimunoga poremećaja kod neuromiotonije.

 44. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Poremećaji autoimunog živčanog sustava u multiploj sklerozi

  Autori:
  Brinar, Vesna (34860)
  Brzović, Zdravko
  Zurak, Nikša (55286)
  Mubrin, Zdenko
  Sučić, Z.
  Naslov zbornika: Zbornik radova Prvog hrvatskog neurološkog kongresa
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Split
  Godina: 1994
  Stranice: od 99 do 99
  Skup: Prvi hrvatski neurološki kongres
  Održan: od 13.10.94 do 15.10.94
  Sažetak: Primjenom jednostavnih kardiovaskularnih refleksa pokušali smo ispitati autonomnu regulaciju kardiovaskularnoga sustava u bolesnika s multiplom sklerozom. Kardiovaskularni refleksi temeljeni na promjenama srčanoga ritma ispitani su u 29 bolesnika s multiplom sklerozom i uspoređeni sa 23 zdrava ispitanika kontrolne skupine. U skupini bolesnika ispitano je 12 muškaraca i 17 žena, srednje životne dobi 40+-14 godina, dok je u kontrolnoj skupini ispitano 6 muškaraca i 17 žena, srednje životne dobi 38+-12,5. Dijagnoza multiple skleroze utvrđena je na temelju Poserovih kriterija, a neurologijski status je kvantificiran prema Kurtzkeovoj skeli (KDSS). Kliničke znakove bolesti srca ili poremećaje u EKG-u nije pokazivao niti jedan bolesnik bolesničke ili kontrolne skupine. Prije početka ispitivanja bolesnici su bili barem 3 dana bez ikakvih lijekova. Rezultati naše studije ukazuju da značajan postotak bolesnika s multiplom sklerozom ima znakove autonomne disfunkcije kardiovaskularnoga sustava.

 45. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Prikaz rehabilitacije bolesnika s hereditarnom spinalnom amiotrofijom

  Autori:
  Kovač, I.
  Jelić, M.
  Šoštarko, Marija (47890)
  Naslov zbornika: Zbornik radova Prvog hrvatskog neurološkog kongresa
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Split
  Godina: 1994
  Stranice: od 53 do 53
  Skup: Prvi hrvatski neurološki kongres
  Održan: od 13.10.94 do 15.10.94
  Sažetak: Autori prikazuju klinički tijek bolesti u 15-godišnjega bolesanika s osvrtom na funkcionalni status i rehabilitaciju. Godine 1985.u bolesnika postavljena je dijagnoza spinalne amiotrofije. Bolest pokazuje osobito progresivan tijek posljednju godinu dana. Kod dolaska na rehabilitaciju bolesnik se nije mogao samostalno kretati, desdno koljeno je u kontrakturi s nepotpunom ekstenzijom od 15 stupnjeva, a na kralješnici se nalazi desnostrana torakolumbalna skolioza s Cobbovim kutom od 30 stupnjeva. Mišići su atrofični i to osobito proksimalne skupine donjih i gornjih ekstremiteta, vlastiti refleksi odsutni, ispada osjeta nema. EMG nalaz pokazuje teško generalizirano oštećenje donjih motornih neurona, a rezultati ENG motornih i osjetnih vlakana perifernih živaca su uredni.Program rehabilitacije obuhvaća svakodnevnu individualnu kineziterapiju,koja sadrži pasivne vježbe, vježbe istezanja za povećanje pokretljivosti zglobova kao i vježbe disanja.Aktivne vježbe i vježbe s otporom provode se gdje je to moguće. Bolesnik se vertikalizira u stalku za stajanje uz aplikaciju dugih udlaga za noge. Vrijeme stajanja se postupno produžava i izrađuju se ortoze s ugrađenim zglobovima koljena, tako da je moguće i sjedenje u ortozama. Nakon 2 dana vježbi stajanja u stalku, započinje se sa stajanjem s apliciranim ortozama u razboju uz vježbe za ravnotežu. 3 dana kasnije pokušava se s hodom u razboju. U slijedećij fazi osbosobljava se za hod s jednom štakom izvan razboja i s pridržavanjem za razboj s drugom rukom. Smatramo da su ovi rezultati vrijedni kako s medicinskog tako i s psihološkog aspekta poboljšanja kakvoće života bolesnika.

 46. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Emocionalna reaktivnost u komparaciji s lokalizacijom moždanog infarkta

  Autori:
  Božičević, Dubravko
  Balentić, Vladimir
  Obradović, M.
  Brinar, Vesna (34860)
  Naslov zbornika: Abstract Form
  Jezik: engleski
  Mjesto: Krems, Austria
  Godina: 1994
  Skup: 27. Danube Symposium for Neurological Sciences
  Održan: od 22.09.94 do 24.09.94

 47. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Disfunkcija autonomnog živčanog sustava u multiploj sklerozi

  Autori:
  Brinar, Vesna (34860)
  Zurak, Nikša (55286)
  Mubrin, Zdenko
  Sučić, Z.
  Božičević, Dubravko
  Alvir, Domagoj
  Naslov zbornika: Abstract Form
  Jezik: engleski
  Mjesto: Krems, Austria
  Godina: 1994
  Skup: 27. Danube Symposium for Neurological Sciences
  Održan: od 11.09.94 do 24.09.94

 48. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Kompjutorizirana kolor teletermografija(CCTT)u Guillain Barre-ovom sindromu

  Autori:
  Alvir, Domagoj
  Brinar, Vesna (34860)
  Barišić, Nina
  Zurak, Nikša (55286)
  Brzović, Zdravko
  Naslov zbornika: Abstract Form
  Jezik: engleski
  Mjesto: Krems, Austria
  Godina: 1994
  Skup: 27. Danube Symposium for Neurological Sciences
  Održan: od 22.09.94 do 24.09.94

 49. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Određivanje autonomne disfunkcije u Parkinsonovoj bolesti

  Autori:
  Brinar, Vesna (34860)
  Urednici
  Brinar, Vesna (34860)
  Zurak, Nikša (55286)
  Mubrin, Zdenko
  Voglein, Stjepan
  Petravić, Damir
  Jezik: engleski
  Mjesto: Rim, Italija
  Godina: 1994
  Skup: 11th International symposium on Parkinson's disease, Roma
  Održan: od 26.03.94 do 30.03.94

 50. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Lokalizirana mišićna atrofija u bolesnika s mijastenijom gravis

  Autori:
  Šoštarko, Marija (47890)
  Brzović, Zdravko
  Vranješ, Davorka
  Mitrović, Zoran
  Čaleta, A.
  Jezik: engleski
  Mjesto: Versailles, Francuska
  Godina: 1994
  Skup: Euromyasthenia IV
  Održan: od 26.04.94 do 29.04.94

 51. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Sučeljavanje s realnošću ALS/MND bolesti

  Autori:
  Šoštarko, Marija (47890)
  Žagar, Marija
  Jurenić, Dubravka
  Brzović, Zdravko
  Čaleta, A.
  Naslov zbornika: Abstract booklet
  Jezik: engleski
  Mjesto: Noordwijk, Nizozemska
  Godina: 1994
  Skup: 5th International Symposium on ALS/MND
  Održan: od 07.11.94 do 09.11.94

 52. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Asimetrija zatiljnih rogova postraničnih klijetki i etiopatogeneza scintilacijskog skotoma
  Fakultet: Medicinski fakultet u Zagrebu
  Mentor: ZURAK NIKŠA
  Datum obrane: 09.12.93
  Broj stranica: 52
  Autor: Vukadin dr. Stipe
  Rad: Doktorat


 53. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Korelacijska analiza elektroneurografskih i kompjutoriziranih teletermografskih nalaza šaka u bolesnika s vibracijskim sindromom
  Fakultet: Medicinski fakultet u Zagrebu
  Mentor: ZURAK NIKŠA
  Datum obrane: 24.07.92
  Broj stranica: 169
  Autor: Brzović doc.dr. Zdravko
  Rad: Doktorat


 54. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Kompjuterizirana kolor teletermografija (CCTT) u dijagnostici primarnih glavobolja
  Fakultet: Medicinski fakultet u Zagrebu
  Mentor: ZURAK NIKŠA
  Datum obrane: 26.05.93
  Broj stranica: 91
  Autor: Lončar dr Željko
  Rad: Magisterij


 55. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Metodika rehabilitacije bolesnika nakon cerebrovaskularnog inzulta
  Fakultet: Medicinski fakultet u Zagrebu
  Mentor: BRINAR VESNA
  Datum obrane: 15.12.93
  Broj stranica: 102
  Autor: Šubarić-Jovičić mr. Božena
  Rad: Magisterij


 56. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Trauma glave i oštećenje vida
  Fakultet: Medicinski fakultet u Zagrebu
  Mentor: BRINAR VESNA
  Datum obrane: 10.11.94
  Broj stranica: 96
  Autor: Car Zdravko
  Rad: Magisterij


 57. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Nalaz likvora u bolesnika s multiplom sklerozom
  Fakultet: Medicinski fakultet u Zagrebu
  Mentor: BRINAR VESNA
  Broj stranica: 46
  Autor: Štetić Ivana
  Rad: Diplomski rad


 58. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Spastičnost u bolesnika s multiplom sklerozom
  Fakultet: Medicinski fakultet u Zagrebu
  Mentor: BRINAR VESNA
  Datum obrane: 26.09.95
  Broj stranica: 29
  Autor: Drča Sanja
  Rad: Diplomski rad


 59. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Testovi vegetativnih funkcija u dijagnostici neuroloških poremećaja
  Fakultet: Medicinski fakultet u Zagrebu
  Mentor: BRINAR VESNA
  Broj stranica: 46
  Autor: Kupek Ida
  Rad: Diplomski rad


 60. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Osobitosti i zbrinjavanje osoba mlađe životne dobi sa moždanim udarom
  Fakultet: Viša medicinska škola, Medicinskog fakulteta u Zagrebu
  Mentor: BRINAR VESNA
  Autor: Štrukelj Maja
  Rad: Diplomski rad


 61. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Uloga suprahijazmatske jezgre u patogenezi migrene sa aurom
  Ustanova: Universita degli studii "La Sapienza"
  Godina: 1995


 62. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Kompjutorizirana kolor teletermografija kao neurodijagnostička metoda
  Ustanova: Universita degli studii "La Sapienza"
  Godina: 1995


 63. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Idiopatska neuralgija trigeminusa kao fantomski fenomen
  Ustanova: Istituto mediterranea delle neuroscience
  Godina: 1995


 64. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Funkcionalna anatomija i patofiziologija ozljeda mozga i kralješnične moždine
  Ustanova: Sveučilišna bolnica
  Godina: 1993


 65. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Osnove motorike s posebnim osvrtom na neuromuskularne bolesti
  Ustanova: Talasoterapija
  Godina: 1995


 66. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Bolesti motornih neurona
  Ustanova: Bolnica "Sv.Duh", Odjel za neurologiju
  Godina: 1995MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr