SVIBOR - Radovi - projekt broj: 3-01-438

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 3-01-438


Broj radova citiranih u CC: 1
Broj ostalih radova: 7
Ukupno objavljenih radova: 8


 1. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Utjecaj vertikalizacije rezultirajuće sile opterećenja zgloba kuka "R" na morfološke karakteristike medularnog kanala trupa femura u bolesnika s koksartrozom

  Autori:
  Jovanović, Savo (128715)
  Časopis: Reumatizam
  Broj: 2
  ISSN: 0374-1338
  Volumen: 39
  Godina: 1992
  Stranice: od 7 do 11
  Broj referenci: 33
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Istraživan je utjecaj vertikalizacije rezultirajuće sileopterećenja zgloba kuka "R" na morfološke karakteristikemedularnog kanala proksimalnog okrajka trupa femura. Uzrokvertikalizacije rezultirajuće sile "R" bile su uznapredovaledegenerativne promjene zgloba kuka s posljedičnim postraničnimšepanjem ili pak promjene kolodijafizarnog kuta (CCD kut).Analizom su obuhvačena 454 zgloba kuka i proksimalni okrajcifemura bolesnika liječenih i operiranih u Odjelu za OrtopedijuOpće bolnice Osijek i Klinici za Ortopediju Medicinskog fakultetaSveučilišta u Zagrebu. Istraživanjima je nesumnjivo dokazano da u bolesnika skoksartrozom i postraničnim šepanjem u kuku ili pak pri promjenikolodijafizarnog kuta dolazi do vertikalizacije rezultirajućesile opterečenja zgloba kuka i proksimalnog okrajka femura, a štouzrokuje morfološke promjene medularnog kanala trupa femura.
  Ključne riječi: koksartroza, vertikalizacija sile, postranično šepanje, promjene medularnog kanala.

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Scitigrafija sa Tc-99 označenim nanokoloidom u dijagnostici upalnih procesa kostiju i zglobova

  Autori:
  Grdić, Jasna (177802)
  Jovanović, Savo (128715)
  Grdić, Predrag
  Karner, Ivan
  Krstonošić, Branislav
  Časopis: Croatian Medical Journal
  Broj: 4
  ISSN: 0353-9504
  Volumen: 34
  Godina: 1993
  Stranice: od 301 do 304
  Broj referenci: 10
  Jezik: engleski
  Sažetak: Cilj rada je bio da se ocjeni potencijal Tc-99 označenognanokolom u detekciji i diferencijaciji upalnih procesa kostiju izglobova. Studija sadrži istraživanja na 33 pacijenta: 3 sakoštanim tumorima, 3 sa artrozom, 3 s juvenilnim reumatoidnimartritisom, 1 sa hematogenim osteomielitisom, l3 saposttraumatskim ili postoperativnim osteitisom, i 10 sa sumnjomna infekciju proteze zgloba kuka. Klinički, radiološki,labolatorijski parametri i standardna scintigrafija kosti saTc-99m methylenediphosphonateom (MDP) su uspoređeni s rezultatimascintigrafije sa Tc-99 nanokolom. Pozitivni nalazi su dobiveni kod l8 pacijenata. Negativni nalazidobiveni su kod l5 pacijenata: u 3 slučaja artroze, 3 tumora i 8slučaja razlabavljenja endoproteze kuka bez infekcije. Pogrešninegativni nalazi dobiveni su u samo jednom slučaju kroničnogposttraumatskog osteitisa. U zaključku: nanokol je prikladniji od MDP za detekciju procesaupale. Metoda ne dozvoljava razlikovanje između septičke ineseptičke upale. Veličina nakupljanja nanokola raste saaktivnošću procesa upale.
  Ključne riječi: Scintigrafija skeleta, upala, kost i zglob, Tc-99 nanokol.

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov:


 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov:


 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prva iskustva s liječenjem agresivne osteolize kosti nakon totalne aloartroplasrike kuka u naših bolesnika

  Autori:
  Jovanović, Savo (128715)
  Leko, Krunoslav
  Wertheimer, Borna
  Časopis: Liječnički Vjesnik
  Broj: 1
  ISSN: 0024-3477
  Volumen: supp
  Godina: 1991
  Stranice: od 31 do 31
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Ekstenzivna osteoliza kosti nakon totalne aloartroplastike kuka predstavlja posebnu komplikaciju koju treba razlikovati od septičkog ili aseptičkog razlabavljenja. Radi se o agresivnoj leziji koja zahtjeva neodložno kirurško liječenje. U radu se analizira 5 bolesnika liječenih u odjelu za ortopediju Opće bolnice Osijek uslijed ove komplikacije. Radi se o 4 žene i 1 muškarcu. Bolest se javila između prve i dvanaeste godine nakon operacijskog zahvata, a u prosjeku nakon 6,5 godina.U radu se analiziraju dijagnostički postupci, obim i lokalizacija te patohistološka verifikacija bolesti, a posebice intraoperacijski nalaz.
  Ključne riječi: Aloartroplastika kuka, Agresivna osteoliza

 6. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Kortikalna area trupa femura u evaluaciji funkcijske prilagodbe kosti

  Autori:
  Jovanović, Igor
  Jovanović, Savo (128715)
  Urednici
  Šantić, Antun
  Naslov zbornika: 10th International Symposium on Biomedical Engineering
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 70 do 73
  Skup: 10th International Symposium on Biomedical Engineering
  Održan: od 24.11.94 do 26.11.94
  Sažetak: Istraživana je kortikalna area gornjeg okrajka trupa femura u bolesnika s koksartrozom. Radiogrametrijska mjerenja 454 snimke zgloba kuka i gornjeg okrajka trupa femura učinjene u AP projekciji izvršena su uz pomoć specijalno izrađene sheme. Vrijednosti subperiostalnog promjera i lateromedijalnog dijametra medularnog kanala uvrštene su u formule za izračunavanje kortikalnih area, a potom su podaci obrađeni na računaru. Obradom podataka dobili smo vrijednosti kortikalne aree trupa femura na 16 mjernih razina u odnosu na dob, spol, veličinu kolodijafizarnog kuta i duljinu šepanja u kuku. Istraživanjima je nesumnjivo dokazano da u bolesnika s koksartrozom uslijed pojačanih naprezanja, koja su posljedica promjene smjera rezultirajuće sile opterećenja, dolazi do funkcijske prilagodbe kosti, što se očituje povećanjem kortikalne aree na pojedinim mjernim mjestima.
  Ključne riječi: Kortikalna area, Trup femura, Koksartroza, Funkcijska prilagodba kosti

 7. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Prva iskustva s liječenjem agresivne osteolize kosti nakon totalne aloartroplastike kuka u naših bolesnika

  Autori:
  Jovanović, Savo (128715)
  Naslov zbornika: Liječnički vjesnik (supplementum 1)
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zadar
  Godina: 1991
  ISBN/ISSN: 0024-3477
  Stranice: od 31 do 31
  Skup: 10th International Symposium on Biomedical Engineering
  Održan: od 03.10.91 do 05.10.91
  Sažetak: Ekstenzivna osteoliza kosti nakon totalne aloartroplastike kukapredstavlja posebnu komplikaciju koju treba razlikovati odseptičkog ili aseptičkog razlabavljenja. Radi se o agresivnojleziji koja zahtjeva neodložno kirurško liječenje. U radu se analizira pet bolesnika liječenih na Odjelu zaOrtopediju Opće bolnice Osijek uslijed ove komplikacije. Radi seo četiri žene i jednom muškarcu. Bolest se javila između 1 i 12godina nakon operacijskog zahvata, u prosjeku nakon 6,5 godina. Uradu se analiziraju dijagnostički postupci, obim i lokalizacijate patohistološka verifikacija bolesti, a posebiceintraoperacijski nalaz.
  Ključne riječi: Aloartroplastika kuka, razlabavljenje proteze, agresivna osteoliza

 8. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Morfološka analiza promjena glave femura u bolesnika s koksartrozom
  Fakultet: Medicinski Zagreb
  Mentor: JOVANOVIĆ SAVO
  Datum obrane: 10.11.93
  Broj stranica: 52
  Autor: Svalina Sanja
  Rad: Diplomski radMZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr