SVIBOR - Projekt broj: 3-03-298

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-03-298


IZVORI I VELIČINA KONTAMINACIJE ŽIVOTINJA ŽIVOM, OLOVOM I KADMIJEM


Glavni istraživač: SREBOČAN, VJEKOSLAV (44295)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 7
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 2
Naziv ustanove: Veterinarski fakultet, Zagreb (53)
Odjel/Zavod: Zavod za farmakologiju i toksikologiju, Odjel za toksikologiju
Adresa: Heinzelova 55
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
teleFaks: 385 (0)01 214 697
Telefon: 385 (0)01 2390 162

Sažetak: Na području Republike Hrvatske izvršena su mjerenja koncentraciježive, olova i kadmija u mišićnom, jetrenom i bubrežnom tkivugoveda, svinja, janjadi, tovnih pilića, purana i slatkovodnihriba, te u stočnoj hrani, predsmjesama, mineralnim krmivima isirovim fosfatima. Ustanovljeno je da je koncentracija žive u mišićju, jetri ibubrezima goveda, svinja, tovnih pilića, purana i riba ispodzakonom dozvoljene MDK, izuzevši nekoliko većih primjeraka štuke,smuđa i soma iz otvorenih voda. Koncentracija olova u tkivima navedenih životinja je u prosjekutakođer ispod zakonski propisane MDK, iako je određen brojuzoraka bubrega svinja kontaminiran preko te granice. Koncentracija kadmija je povišena iznad zakonske MDK u mišićnomtkivu 20% goveda, 23% janjadi, 47% brojlera, 25% purana i 41%riba, zatim u jetrenom tkivu 20,3% goveda, 13,3% svinja, 12,5%brojlera i 22,5% riba, te u bubrežnom tkivu 26% goveda, 10%svinja i 7,7% riba. Koncentracija žive i olova u stočnoj hrani, predsmjesama imineralnim krmivima je u okviru zakonski dozvoljene MDK, kadmijje u stočnoj hrani uglavnom u okviru zakonske MDK. Mineralnakrmiva, a posebno sirovi fosfati, visoko su zagađeni kadmijem. Dokazano je da je izvor kontaminacije tih životinja kadmijemstočna hrana koja sadrži mineralna krmiva i predsmjese. Primarniizvor kadmija su pak sirovi fosfati kao komponente fosfatnihumjetnih gnojiva i mineralnih krmiva. Ipak, veličina sveukupnihmedijana koncentracije kadmija mišićnog, a pogotovo jetrenog ibubrežnog tkiva većeg broja stoke koja je istražena, ne prelaziMDK. U periodu 94-95. godina naš rad bio je usmjeren na eksperimentalna istraživanja o utjecaju žive na ribe. U prvom istraživanju, histokemijskim metodama istražili smo utjecaj metoksietilživinog acetata na aktivnost jetrenih enzima šarana. Utvrđeno je da živa značajno mijenja aktivnost enzima vezanih za anaerobni metabolizam u jetri. Nakon toga istražili smo utjecaj žive na hematološke karakteristike šarana. Utvrđeno je da živa značajno mijenja broj malih i velikih limfocita, te ukupan broj limfocita. Također su ustanovljene i promjene u morfološkoj strukturi velikih limfocita.

Ključne riječi: živa, olovo, kadmij, goveda, svinje, janjad, tovni pilići,purani, slatkovodne ribe, stočna hrana, predsmjese, mineralnakrmiva, sirovi fosfati, histokemija, hematologija

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja je prikazati veličinu zagađenosti domaćihživotinja i slatkovodnih riba tim kovinama, i to s obzirom navrstu, način hranidbe, način uzgoja i podrijetla, te s obzirom nageografsko područje Hrvatske, kao i izvore tih kovina. Odočekivanih rezultata, do sada je ustanovljeno da su mišićno,jetreno i bubrežno tkivo tih životinja najviše zagađeni kadmijem,te da je izvor te kovine najvjerojatnije u stočnoj hrani, odnosnou sirovim fosfatima koji se preko mineralnih krmiva dodajustočnoj hrani. Cilj istraživanja proširen je na utjecaj žive na metabolizam jetre i hematološke karakteristike riba.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 22.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr