SVIBOR - Projekt broj: 3-03-466

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-03-466


TOKSOPLAZMOZA U MALIH PREŽIVAČA, UZROK ABORTUSA


Glavni istraživač: RAJKOVIĆ-JANJE, RANKA (40074)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 30.06.91. do 30.06.94.

Ukupno radova na projektu: 2
Naziv ustanove: Veterinarski institut, Zagreb (48)
Odjel/Zavod: Odjel za parazitologiju
Adresa: Savska cesta 143
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 535-011
teleFaks: 385 (0)1 537-140

Sažetak: Istraživanje učestalosti protutijela protiv protozoona Toxoplasma gondii u koza provedeno je u Sjeveroistočnoj Hrvatskoj na 79 koza različite dobi i spola na dvije privatne farme i 100 koza nepoznate dobi i spola istog područja. Serološkim testom direktne aglutinacije utvrđen je niski titar protutijela T.gondii (1:20) u 8,37 % svih životinja. U obje farme utvrđeno je 13,92 % životinja s titrom protutijela 1:20, a u 100 koza s različitih farmi 4 %. Seropozitivnost je veća u ženske nego muške jaradi. U odraslih muških životinja nije utvrđen titar protutijela T. gondii. Veći broj seropozitivnih životinja utvrđen je u skupini sastavljenoj od starijih životinja (farma A). U obje testirane farme nisu zamjećeni reproduktivni problemi, te možemo zaključiti da se radi o sporadičnoj invaziji. Istraživanje titra protutijela T. gondii ovaca proveli smo na području Slavonije u Republici Hrvatskoj u dva različita sustava uzgoja - farmski i nomadski (ovce proijeklom iz Bosne). Od 334 životinje 4,49 % je imalo titar protutijela T. gondii >= 1:16 utvrđen metodom direktne aglutinacije. U 11,57 % ovaca i 9,37 % janjadi s farme utvrdili smo titar protutijela >= 1:16, dok je svega 0,49 % nomadskih ovaca imalo titar protutijela 1:16, što upućuje na znatniju kontaminaciju stelje i okoliša farme s oocistama T. gondii u odnosu na prostrane pašnjake i oranice gdje borave nomadske ovce.

Ključne riječi: Toxoplasma gondii, seroprevalenca, koze, ovce, modificirani aglutinacioni test, abortus.

Ciljevi istraživanja: Protozoon Toxoplasma gondii jedan je od uzročnika abortusa uovaca i koza i drugih vrsta životinja te ljudi širom svijeta. UNorveškoj 80 % pobačaja ovaca pripisano je toksoplazmozi, dok jeu Engleskoj 13,8 % pobačaja uzrokovano s protozoonom T. gondii, ačak u 60 % slučajeva uzrok pobačaja nije utvrđen. Na područjuRepublike Hrvatske nema podataka o protozoonu T. gondii kaouzročniku pobačaja. Istraživanje prisutnosti tkivnih cista T.gondii slezene, jetre i dijafragme ovaca (metodom biološkogpokusa na miševima) sa zagrebačkih klaonica porijeklom iz svihdijelova bivše Jugoslavije (Wikerhauser i sur. 1986., Wikerhauseri sur. 1988., Kutičić, 1987) govore da su ovce ipak invadiraneovim mikroorganizmom. Štete koje nastaju u slučaju invaziježivotinje, posebno malih preživača odnose se uglavnom na gubitkeu reprodukciji (resorpcija fetusa, mumificirani plod, pobačaj,avitalna janjad) ovisno o stadiju gestacije i imunokompetentnostifetusa. Perinatalna uginoća uzrokovana s T. gondii vjerovatno sumnogo češća nego što se izvještava jer je dijagnoza abortusa uovaca i koza dugotrajna i skupa (patoanatomska pretragaposteljice, histološka pretraga posteljice i tkiva fetusa,osobito mozga, biološkji pokus na mišu te serološka metoda dyetest). Serološka istraživanja titra protutijela protozoona T. gondi uovaca i koza korisno je za utvrđivanje imunog statusa pojedinogstada, ali se ne može reći da može poslužiti kao dijagnostičkidokaz u konkretnom slučaju (kao što je to slučaj kod pobačaja uljudi) jer oboljela životinja zadržava visoki titar protutijelakroz dulji period. Negativan nalaz protutijela T. gondii uživotinje koja je pobacila znak je da pobačaj nije uzrokovan timmikroorganizmom. Nalaz IgG protutijela u fetalnom fluidu pouzdanje dijagnostički materijal, jer majčinska protutijela ne prelazeplacentalnu barijeru. Izostanak toksoplazma protutijela ufetalnoj tekućini ne isključuje mogućnost T. gondii kao uzročnikaabortusa jer razvoj fetalnih prottuijela ovisi o starosti fetusau vrijeme invazije. Cilj ovog istraživanja je utvrđivanjeproširenosti protutijela Toxoplasma gondii u malih preživača naprostorima Republike Hrvatske, te uvođenje jednostavnih, brzih ijeftinih metoda za otkrivanje Toxoplasma gondii kao uzročnikapobačaja u koza i ovaca.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Veterinarski fakultet Zagreb
    Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
    Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr