SVIBOR - Radovi - projekt broj: 4-01-045

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 4-01-045


Broj radova citiranih u CC: 10
Broj ostalih radova: 10
Ukupno objavljenih radova: 20


 1. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Kemijski i mikrobiološki efekti zračenja humusnog supstrata gama zrakama

  Autori:
  Dugonjić, Božidar
  Pavlović, Ivan
  Čavlek, Mirko (45801)
  Pepeljnjak, S
  Časopis: Agronomski glasnik
  ISSN: 0002-1954
  Volumen: 5
  Godina: 1992
  Stranice: od 333 do 341
  Broj referenci: 18
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Humusom bogat supstrat je podvrgnut širokom rasponu doza zračenjaod 1 do 64 kGy gama zraka na panoramskom izvoru 60Co. Izvršene sukemijske i mikrobiološke analize zračenih uzoraka i kontrolnoguzorka u cilju određivanja posljedica djelovanja zračenja.Posebno su uspoređeni podaci o promjenama nitratnog i amonijačnogdušika u vodnom ekstraktu i ukupnog dušika u suhoj tvari. Naosnovi primjećenih promjena raspravlja se o mogućim efektimaprimjene gama zračenja u sterilizaciji supstrata za uzgoj nekihpoljoprivrednih kultura. Naglašena je potencijalna vrijednost ovemetode sterilizacije u suzbijanju gljivičnih bolesti mladihbiljaka, dok se hranidbeni efekti svode na izvjesnu promjenuodnosa vrsta dušika i hranidbenog efekta organske tvari kojapotječe iz uništenih mikroorganizama.

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Utjecaj supstrata zračenog gama zračenjem 60-Co na presadnice paprike (Caspicum annuum L.)

  Autori:
  Dugonjić, Božidar
  Čavlek, Mirko (45801)
  Časopis: Agronomski glasnik
  ISSN: 0002-1954
  Volumen: 1
  Godina: 1992
  Stranice: od 51 do 57
  Broj referenci: 9
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Paprika (Caspicum annuum L.) je uzgajana na neozračenom humusnomsupstratu ozračenom dozom od 7.8 kGy gama zračenja na 60-Copanoramskom izvoru. Uspoređena je visina rasta, cvatnja ikoličina korova u obje grupe, dat brojčani i grafički prikaz tefotografija. Rezultati pokusa pokazuju bilji rast i ranijucvatnju kod uzgoja na ozračenom supstratu. Sjeme korova jebiološki inaktivirano zračenjem.

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Utjecaj podloge na kemijski sastav lišća i kakvoću ploda maraske

  Autori:
  Ćosić, Tomislav (85100)
  Časopis: Hrvatski voćarski glasnik
  Broj: 4
  ISSN: 1330-0040
  Volumen: 2
  Godina: 1993
  Stranice: od 1 do 5
  Broj referenci: 20
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U holobiozi podloge i plemke podloga daje korijenov sustav saspecifičnim, genetski uvjetovanim rasporedom skeletnog iobrastajućeg korijena u tlu. Ovisno o ekološkim i edafskimuvijetima proizvodnog područja. Korijenski sustav ima važnumehaničku i fiziološku ulogu za voćku. Prema tome, podloga utječena bujnost, a preko nje na početak i trajanje dobi ili stadijarazvoja voćaka, početak i trajanje pojedinih fenofaza, te namnoge druge promjene nadzemnog dijela voćke, npr. ishranjenost,omjer među biogenim elementima itd; to pak sve skupa utječe narodnost voćke i kakvoću ploda. U radu je istraživan utjecajpodloge Prunus cerasus i Prunus mahaleb (rašeljka) na vegetativnurazvijenost, kemijski sastav lišća i kakvoću ploda maraske. Istraživanja su provedena 1981 i 1982 u SOUR-u PK"ZADAR" RO"PLODINE", OOUR-u "PROMET BENKOVAC", na proizvodnom objektu"GAJINE" u Ceranju.

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Genotipske razlike pšenice u tolerantnosti na Al

  Autori:
  Rengel, Zdenko (114960)
  Jurkić, Vesna (128412)
  Časopis: Euphytica
  Broj: 62
  Volumen: 62
  Godina: 1992
  Stranice: od 111 do 117
  Broj referenci: 30
  Jezik: engleski
  Sažetak: Ispitivana je tolerantnost na aluminij germplazme 83 genotipaTriticum aestivum iz Hrvatske i bivše Jugoslavije u hranidbenojotopini koja je sadržavala 0, 12.5 i 25 ŠM aktivnog Al3+.Relativna dužina korijena (25 ŠM Al3+/0 Al) kod različitihgenotipova rangirana je od 2 do 97% (od vrlo osjetljive dotolerantne na Al). Nije pronađen genotip koji bi po tolerantnostina Al bio sličan vrlo tolerantnom kultivaru Atlas-66.Ispitivajem je utvrđeno da prag tolerantnosti na Al sjemenakorištenog za ispitivanje u hranidbenoj otopini nijeposlijedica utjecaja tla, klime, gnojidbe i kalcifikacije u tokuciklusa proizvodnje sjemena biljaka pšenice. Signifikantnekorelacije pronađene su kod ispitivanja tolerantnosti na Al uhranidbenoj otopini u odnosu na kiseli pseudoglej poboljšan s petrata gnojidbe vapnencem u pokusu u stakleniku. Sadržaj proteina uzrnu je signifikantan u odnosu prema stupnju Al-tolerantnosti(r2=0.962). Tako signifikantau korelacija nije dobivena sreološkim i drugim svojstvima sjemena. Al-tolerantni genotipovipšenice utvrđeni u ovom istraživanju koristit će se uoplemenjivanju za poboljšanje Al tolerantnosti.
  Ključne riječi: aluminij, rast korijena, screening, tolerantnost, Triticum aestivum, pšenica

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Procjena tolerantnosti na Al germplazme vrste Triticum aedtivum iz Hrvatske i Jugoslavije

  Autori:
  Rengel, Zdenko (114960)
  Jurkić, Vesna (128412)
  Časopis: Euphytica
  Volumen: 66
  Godina: 1993
  Stranice: od 111 do 116
  Broj referenci: 21
  Jezik: engleski
  Sažetak: Tolerantnost na aluminij 90 genotipova Triticum aestivum L.germplazme iz oplemenjivačkog programa osam Hrvatskih iJugoslavenskih institucija ocjenjivano je u hranidbenoj otopinikoja je sadržavala 0, 12.5 i 25 ŠM Al3+. Krivulja distribucije Altolerntnih genotipova pšenice bila je pomaknuta ka nižimrangovima tolerancije. Prosječna Al tolerantnost pšenicerazlikuje se kod pojedinih genotipova kreiranih u različitimoplemenjivačkim institutima. Genotipovi, dovoljno tolerantni naAl bili bi korisni u oplemenjivačkim programima čiji je ciljselekcija kultivara sa poboljšanom Al tolerntnošću a utvrđeni suu germplazmi iz četiri institucije. Nije pronađena korelacijaizmeđu kemijskih svojstava tla korištenog od straneoplemenjivačkih institucija tijekom godine za poljske pokuse iranga Al-tolerantnosti odgovarajućeg germplazm materijala.
  Ključne riječi: Al tolerantnost, Hrvatska, genetska varijacija, gen potencjal, rast korijena, Triticum aestivum, pšenica, Jugoslavia

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Akumulacija nitrata u salati u ovisnosti od intenziteta ishrane dušikom

  Autori:
  Ćustić, Mirjana (111003)
  Časopis: Poljoprivredna znanstvena smotra
  Broj: 1
  ISSN: 0370-0291
  Volumen: 56
  Godina: 1991
  Stranice: od 49 do 56
  Broj referenci: 18
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U širokoj poljoprivrednoj praksi često se u svrhu dobivanja štovećih prinosa predozira gnojidba salate dušikom. Pojačanagnojidba dovodi do povećanja nitrata u konzumnoj salati, a većekoncentracije nitrata predstavljaju potencijalnu opasnost pozdravlje čovjeka (methemoglobinemija). Provedena su istraživanjao utjecaju gnojidbe dušikom na koncentraciju nitrata i prinosponavljanja bio je postavljen u dva staklenika (Đurđevac, Bjelovar). Rayličite doze gnojidbe nisu dovele do statističkiznačajnih razlika u prinosu, dok je povećanjem doza dušika došlodo povećanja koncentracije nitrata u salati i smanjio se navrijednosti koje su bile ispod maksimalno dozvoljenihkoncentracija po FAO-u te je salata bila povoljna za konzumaciju.
  Ključne riječi: salata, nitrati, gnojidba dušikom, prinos

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Utjecaj primjene komunalnog mulja na rast biljaka i uzimanje kovina

  Autori:
  Poljak, Milan (139462)
  Ćosić, Tomislav (85100)
  Pavlović, Ivan
  Časopis: Gospodarstvo i okoliš
  Broj: 4
  ISSN: 1330-1152
  Volumen: 1
  Godina: 1993
  Stranice: od 226 do 230
  Broj referenci: 5
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Pokus u loncima zasnovan je radi procjene utjecaja mulja naprinos suhe tvari i uzimanja hraniva od strane biljaka kukuruza isoje te rezidualno djelovanje. Mulj je pomiješan s tlom u dozi od10,20,40 i 80 g/loncu. U prvoj godini došlo je samo do povećaneakumulacije Pb u tlu, biljnom tkivu kukuruza i soje. Promjena usadržaju teških kovina (Zn, Cu, Mn, Cd i Cr) u tlu i biljnommaterijalu nije bilo. Negativan utjecaj na akumulaciju suhe tvarikod kukuruza odnosno pozitivan kod soje ostvaren je s primjenommulja repektivno prema dozi. Soja se odlikovala jačim uzimanjemPb ali je isti slabo premještan u zrno. Fiziološkim starenjem kodkukuruza se povećava koncentracija olova a kod soje opada.rezidualni utjecaj mulja na prinos nije zamjećen a sadržaj olovasnizio se na granicu normalnih kulturnih tala.

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Utjecaj kalcifikacije i gnojidbe fosforom na prinos duhana i sadržaj mobilnog aluminija u tlu

  Autori:
  Turšić, Ivan
  Ćosić, Tomislav (85100)
  Čavlek, Mirko
  Berdin, Marjan
  Časopis: Izvješče o znanstvenom i stručnom radu u 1994. godini/Annual Report
  ISSN: 1330-139X
  Volumen: 219
  Godina: 1994
  Stranice: od 135 do 140
  Broj referenci: 16
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Na kalcificiranom i nekalcificiranom lesiviranom tlu kisele reakcije, istraživan je utjecaj gnojidbe fosforom na prinos duhana i sadržaj mobilnog Al u tlu i sadržaj kalija, kalcija i magnezija u listu duhana. Pokus je imao šest trtmana randomiziranih po blok metodi u četiri ponavljanja. Primjenom 3,5 t/ha dolomita smanjena je kiselost tla i sadržaj mobilnog aluminija. Signifikantno je povećan sadržaj magnezija u listu duhana i dobiven veći prinos duhana.
  Ključne riječi: kalcifikacija, gnojidba fosforom, sadržaj mobilnog aluminija, prinos duhana

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Folijarna primjena UREA+B na krušci

  Autori:
  Ćosić, Tomislav (85100)
  Poljak, Milan (139462)
  Topolovec, Darko
  Berdin, Marjan (137096)
  Čavlek, Mirko (45801)
  Časopis: Hrvatski voćarski glasnik
  Broj: 3-4
  Volumen: 3
  Godina: 1995
  Stranice: od 8 do 10
  Broj referenci: 10
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Dvogodišnja istraživanja folijarne primjene UREA+B (46% N + 1% B) obavljena su tijekom 1985 i 1986. godine u RO "Plantaže" u Bos. Gradišci u objektu "Jurkovic", na sorti Passa Crassanae cijepljenoj na podlozi dunje M "A" u voćnjaku starom 7 godina. Stabla krušaka prskana su 0.5, 1.0, 2.0 i 5,0 %-tnim otopinama UREA+B i čistom vodom kao kontrolom. Tijekom istraživanja, pored dušika i bora, praćena je i razina fosfora, kalija, kalcija i magnezija u lišću krušaka u uzorcima lišća prije tretiranja i u erbi, prinos krušaka, broj plodova te prosječna težina plodova po stablu.
  Ključne riječi: prinos, folijarna gnojidba, kruška, bor

 10. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Kontaminacija poljoprivrednih tala Hrvatske teškim metalima (Cd, Pb, Zn i Cu)

  Autori:
  Ćosić, Tomislav (85100)
  Poljak, Milan (139462)
  Čavlek, Mirko (45801)
  Berdin, Marjan (137096)
  Naslov zbornika: Metali u hrani i okolišu
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Stubičke toplice, Hrvatska
  Godina: 1994
  Stranice: od 223 do 229
  Skup: Metali u hrani i okolišu
  Održan: od 01.06.94 do 03.06.94
  Sažetak: U radu su prikazani rezultati istraživanja sadržaja mikroelemenata i nekih teških metala u oraničnom i podoraničnom sloju različitih tipova tala u nekim poljoprivrednim područjima Hrvatske. Istraživanje zagađenosti tla teškim metalima provedena su u okviru znanstvenog projekta "Kontrola plodnosti tla u funkciji proizvodnje zdravstveno ispravne hrane" kao i kontrole plodnosti radi utvrđivanja biljnohranidbenog kapaciteta tla u pojedinim poljoprivrednim gospodarstvima. u prosječnim ili pojedinačnim uzorcima tla određivane su kemijske osobine tla, a u radu su prikazane samo one koje utječu na mobilnost i adsorpciju teških metala u tlu. Ekstrakcija mikroelemenata i teških metala izvršena je sa 0.1 ili 1.0 M HCl, ovisno o reakciji tla odnosno sa AAAC-EDTA, a u nekim uzorcima određen je ukupni sadržaj teških metala digestijom sa zlatotopkom, njihova količina u ekstraktu određena je metodom atomske apsorpcijske spektrometrije (AAS). Rezultati kemijskih analiza pokazuju da sadržaj svih analiziranih teških metala varira ovisno o tipovima tala, ali i najviše utvrđene vrijednosti ne prelaze dozvoljene granice.
  Ključne riječi: kontaminacija tla, teški metali, ekstrakcija tla

 11. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Informacijski sistem pesticida; Osnovni koncept ispitivanja i nastupna promišljanja

  Autori:
  Turšić, Ivan (76620)
  Petrovečki, Mladen
  Smoljanović, Mladen
  Kovačić, Zdravko
  Poljak, Milan (139462)
  Naslov zbornika: 17th international Conference ITI 95
  Jezik: engleski
  Mjesto: Pula
  Godina: 1995
  Stranice: od 335 do 340
  Skup: 17th International Conference ITI 95
  Održan: od 13.06.95 do 16.06.95
  Sažetak: Osnovni organizacijski koncept za informacijski sustav pesticida (IS) i uvodna znanstvena razmišljnja koja su iz istog proizašla prikazana su u ovom radu. Osnivanje Is je rezultat projekta o izučavanju pesticida u čovjekovu okruženju. Dvije institucionalne jedinice surađuju u sustavu, a to su kompanije uključene u proizvodnju, distribuciju i uporabu kemikalija za zaštitu bilja, te medicinske i javne zdravstvene institucije. Prikazane su prednosti i početni organizacijski problemi.
  Ključne riječi: kompjuter, registar podataka, Hematopoietic stem cell, informativni sustav, pesticidi, javno zdravstvo

 12. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Biljno hranidbeni kapacitet kraških polja, Solinske zagore i dinamika nekih kationa i aniona u vodi izvora rijeke Jadro

  Autori:
  Ćosić, Tomislav (85100)
  Poljak, Milan (139462)
  Ćustić, Mirjana (111003)
  Biško, Ante
  Pavlović, Ivan
  Urednici
  Marušić, Josip
  Naslov zbornika: Poljoprivreda i gospodarenje vodama
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Bizovac, Hrvatska
  Godina: 1994
  Stranice: od 263 do 267
  Skup: Poljoprivreda i gospodarenje vodama
  Održan: od 17.11.94 do 19.11.95
  Sažetak: Ovaj rad napravljen je u sklopu studije pod nazivom "Gospodarska osnova kraških polja Solinske zgore", a odnosi se na istraživanjabiljnohranidbenog kapaciteta tla u svrhu korištenja poljprivrednog prostora na navedenim poljima i sprječavanja onečišćenja vode izvora rijeke Jadro. Također je praćena dinamika nekih kationa i aniona u vodi izvora rijeke Jadro. Reakcija tla u Mućkom polju je slabo kisela do neutralna, u Dugopolju uglavnom kisela a u Konjskom polju neutralna. Razina humusa u svim poljima je niska a u prosjeku iznosi 1.15% a razina ukupnog dušika koleba između 0.10 i 0.27% (prosjek 0.18%). Opskrbljenost fiziološki aktivnim fosforom koleba u vrlo širokim rasponima a u prosjeku iznosi 7.89 mgP2O5/100 g tla, dok je razina fiziološki aktivnog kalija relativno visoka i u prosjeku iznosi 21 mg K2O/100 g tla. Razina fiziološki aktivnog magnezija je vrlo visoka u svim poljima i u prosjeku iznosi 16.2 mg Mg/100 g tla. U uzorcima vode s izvora rijeke Jadro pH, E.C., te koncentracije NH4-N, NO3-N, Na+, Ca2+, Mg2+, Cl-, K+, PO4-P i SO4- variraju tijekom godine ali uglavnom ne prelaze maksimalno dozvoljene koncentracije za pitku vodu.
  Ključne riječi: biljno hranidbeni kapacitet, onečišćenje voda, dinamika kationa i aniona

 13. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Mineralna gnojidba crvenog radića i utjecaj na tlo i biljku

  Autori:
  Ćustić, Mirjana (111003)
  Poljak, Milan (139462)
  Ćosić, Tomislav (85100)
  Pavlović, Ivan
  Naslov zbornika: Poljoprivreda i gospodarenje vodama
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Bizovac, Hrvatska
  Godina: 1994
  Stranice: od 277 do 286
  Skup: Poljoprivreda i gospodarenje vodama
  Održan: od 17.11.94 do 19.11.94
  Sažetak: Gnojidba je dobra mjera dok raste od deficitarnih razina hraniva do optimalnih. Često, nažalost visoke doze gnojidbe pobuđene željom za visokim prinosom mogu prouzročiti štetne efekte ne samo na biljci već i na tri bitna čimbenika okoliša tlo-voda-zrak. Sa ciljem utvrđivanja optimalne gnojidbe za postizanje što većih prinosa radića u našim agroekološkim prilikama te što manjim akumulacijama štetnih tvari u biljci, i što manjim rizicima za okoliš, provedena su istraživanja sa slijedećim dozama hraniva (0, 50, 100, 150 i 200 kg N/ha, 0 i 100 kg P2O5/ha te 0, 100 i 200 kg K2O/ha). Na osnovu provedenih istraživanja utvrđeno je slijedeće: općenito analize tla pokazuju da je opskrba hranivima na početku vegetacije viša u odnosu prema kraju vegetacije. Sve su vrijednosti na kraju vegetacije pale na poželjnu razinu osim pri gnjidbi s 200 kg N/ha gdje su vrijednosti za NO3-n i dalje visoke (6,10 do 6,53 mg/100g tla) te kod NH4-N (2,05 mg/100 g tla) što je također više od optimalnog. Primjena dušika od 50 do 200 kg/ha dovela je do signifikantnog porasta nitrata u biljci (693 do 975 mg NO3/kg zelene mase (Z.M.)) krajem vegetacije su snižene ispod dozvoljenih vrijednosti (1500 do 2000 mg NO3/kg Z.M.) za povrće prema propisima europskih zemalja i FAO normi. Ostvareni prinosi (2,1 do 2,6 kg/m2) viši su od literaturno navedenih bez obzira na gnojidbu, međutim razlike između gnojenih usjeva i kontrole nisu signifikantne.
  Ključne riječi: doze dušika, radič, prinos, koncentracija nitrata

 14. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Dinamika kationa i aniona u površinskim vodama polja Solinske zagore

  Autori:
  Čoga, Lepomir
  Poljak, Milan (139462)
  Ćosić, Tomislav (85100)
  Pavlović, Ivan
  Jurkić, Vesna (128412)
  Urednici
  Marušić, Josip
  Naslov zbornika: Poljoprivreda i gospodarenje vodama
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Bizovac, Hrvatska
  Godina: 1994
  Stranice: od 119 do 128
  Skup: poljoprivreda i gospodarenje vodama
  Održan: od 17.11.94 do 19.11.94
  Sažetak: Uzorci vode iz bunara, bujičnih potoka, kanala te izvora rijeke Jadro uzimani su tijekom perioda Studeni 1992. do srpnja 1993. goine na lokalitetima mućkog i Konjskog polja. Uzorci površinskih voda također su uzeti s obradivih površina kraških polja gdje se ista nakupljala tijekom kišnog perioda godine. Uzorci vode analizirani su na K, Ca, Mg, Na, NH4-N, NO3-N PO4-P, SO4 i Cl. Fizikalni parametri, reakcija vode (pH) i elektrovodljivost (E.C.)također su izmjereni. Utjecaj načina gospodarenja tlom kraških polja na kemijski sastav voda slivnog područja izvora Jadra ispitivan je s posebnim osvrtom na koncentracije NO3-N, NH4-N, PO4-P i K. Obzirom da su sve vode tog područja, osim bunarskih, periodičnog karaktera, znatno ovise o izmjeni suhog i vlažnog perioda godine. Znatno više vrijednosti koncentracije NH4-N i NO3-N iona utvrđene su u proljetno zimskom periodu u odnosu na ljetni period. Prosječna koncentracija iona u svim ispitivanim vodama varira ovisno o režimu vlaženja. Koncentracija NH4-N iona znatno je viša u bunarskim vodama i kanalskoj vodi Muća i Konjskog polja u odnosu prema vrijednostima za pitku vodu i koncentracije u izvoru rijeke Jadro. Koncentracije NO3-N tijekom istraživanog perioda nisu premašivale MDK (maksimalno dopuštena koncentracija) vrijednosti za pitke vode. Koncentracija PO4-P iona povišen je samo u vodama Mućkog polja (0.52 mg/l PO4-P) u bujičnom potoku Radača.
  Ključne riječi: kationi, anioni, kontaminacija voda

 15. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Sadržaj nitrata u lisnatom povrću ovisno o gnojidbi dušikom u hrvatskoj

  Autori:
  Ćustić, Mirjana (111003)
  Poljak, Milan (139462)
  Ćosić, Tomislav (85100)
  Naslov zbornika: TIMING FIELD PRODUCTION OF VEGETABLES
  Jezik: engleski
  Mjesto: Skierniewice, Poljska
  Godina: 1993
  Stranice: od 41 do 41
  Skup: 7th ISHS SYMPOSIUM TIMING FIELD PRODUCTION OF VEGETABLES
  Održan: od 23.08.93 do 27.08.93
  Sažetak: Poljoprivredna proizvodnja povrća često uključuje gnojidbu saprekomjernim količinama dušika nastojeći ostvariti visokeprinose. Prekomjerna gnojidba sa dušikom rezultira povećanjemsadržaja nitrata u lisnatom povrću i tako predstavljapotencijalnu opasnost za ljudsko zdravlje (methemoglobinemija). U1985 započeta su višegodišnja istraživanja o utjecaju različitihdoza dušika na akumulaciju nitrata u lisnatom povrću. Prvaistraživanja provedena su sa salatom u stakleniku u Zadru. Pokusje proveden s pet doza dušika (0-400 kg/ha). Ova istraživanjapokazuju da je moguće ostvariti visoke prinose (5.32-5.99 kg/m2)salate sa niskim sadržajem nitrata u listu uz smanjenu gnojidbu uslučaju dobre opskrbljenosti supstrata dušikom (3 me/L NO3). U1989, identičan pokus sa pet doza dušika (0-320 kgN/ha)postavljen je u dva staklenika (lokacije Bjelovar i Đurđevac).Gnojidba sa visokim dozama dušika utječe na povećanje sadržajanitrata u salati tijekom vegetacije, ali be statističkisignifikantnih razlika u prinosu. U žetvi sadržaj nitrata pada nagranicu koja se smatra sigurnom za ljudsku ishranu prema FAOstandardima (Ćustić, 1991). Istraživanja s različitim dozamadušika (0-200 kgN/ha) na crvenom glavatom radiču započeta su 1991godine na pokusnom polju fakulteta. Jednogodišnji rezultatipokazuju statistički signifikantan porast nitrata premda su svevrijednosti (639-975 mgNO3/kg) još uvijek ispod FAO standarda zalisnato povrće. U svakoj varijanti prinos je viši (2.1-2.6 kg/m2)u usporedbi s literaturnim navodima (1.5-2.0 kg/m2). Uzimajući uobzir Hrvatske agroekološke prilike može se zaključiti da možemopostići visoke prinose ako je tlo opskrbljeno sa 0.2 -0.25%N i2.5 mg NO3/100 g tla. Prethodno pomenuti rezultatiznanstvenih istraživanja pokazuju da lisnato povrćeproizvedeno u Hrvatskoj može udovoljiti i najstrožim kriterijimatržišta.

 16. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Prilog poznavanju graničnih vrijednosti cinka u funkciji kontaminacije tla i biljaka

  Autori:
  Durman, Petar
  Poljak, Milan (139462)
  Urednici
  Resulović, Husnija
  Ćirjaković, Milun
  Naslov zbornika: ZBORNIK IZVODA RADOVA ČUVAJMO TLO
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Tuzla, Bosna i Hercegovina
  Godina: 1991
  Stranice: od 24 do 24
  Skup: IXJUGOSLAVENSKI NAUČNI SIMPOZIJUM "Oštećenje zemljišta i problemi njegove zaštite"
  Održan: od 12.06.91 do 14.06.91
  Sažetak: Cink je za žive organizme (biljke, životinje i ljude) esencijalnibiogeni element i ima važnu ulogu u encimatskim proscesima, aživi organimi ga trebaju u malim količinama. Sa ekološkog aspektacink se svrstava u grupu teških metala kao i Pb,Hg,Cd,Ti,V.Međutim, neosporno je da Zn spada u grupu teških metala, od kojegza sada ne prijeti opasnost od kontaminacije tla i čovjekoveokoline. Kao prilog navodimo neka od istraživanja kontroleplodnosti tla i rezultate pokusa: 1. Ukupan sadržaj cinka u tlune može se koristiti kao pokazatelj stupnja kontaminacije tlaniti se u tu svrhu mogu donositi jedinstvene graničnevrijednosti. 2. Sadržaj cinka u biljnom materijalu zasigurno jenajbolji pokazatelj za utvrđivanje stupnja kontaminacije okoliša(tla, vode, zraka). 3. Sadržaj cinka u biljkama pak varira ovisnoo biljnoj vrsti, fazi razvoja, analiziranom dijelu, kao i brojnimfaktorima što utječu na pristupačnost cinka biljci (ph, geološkapodloga i mehanički sastav, %organske tvari, opskrbljenost tla sP,Ca,Cu,Fe,Mn). 4. Znatno pouzdanije granične vrijednosti kodocjene pogodnosti tla proizvodnju >>zdrave hrane<< su one koje sedobivaju kao integralna funkcija agroekosistema biljneproizvodnje. 5. Povećana koncentracija Zn u tlu utječe napovećanu akumulaciju Zn u biljnom tkivu, koji u tom slučajudjeluje depresivno , a potom i toksično na rast i razvoj biljaka.Tek u takvim agroekološkim prilikama možemo govoriti o graničnimvrijednostima Zn opasnim za kontaminaciju tla i biljaka. 6.Moguće probleme kontaminacije okoliša sa krutim i tekućimindustrijskim otpadom, otpadnim muljem, jalovinom rudnika cinka idr. potrebno je razmatrati neovisno o agroekosistemima iproizvodnji zdravstveno ispravne hrane. Na temelju izloženogproizilazi da se u našim agroekološkim prilikama proizvodnjenepojavljuje problem viŠka cinka već njegov nedostatak - latentninedostatak u ishrani biljaka, čemu u budućnosti treba posvetitiveću pažnju.

 17. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Efikasnost primjene otpadnog komunalnog mulja u poljoprivredi s posebnim osvrtom na problem teških metala

  Autori:
  Radanović, Dragoja
  Durman, Petar
  Poljak, Milan (139462)
  Rengel, Zdenko (114960)
  Urednici
  Resulović, Husnija
  Ćirjaković, Milun
  Naslov zbornika: ZBORNIK IZVODA RADOVA - Čuvajmo tlo
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Tuzla, Bosna i Hercegovina
  Godina: 1991
  Stranice: od 61 do 61
  Skup: IXJUGOSLAVENSKI NAUČNI SIMPOZIJUM "Oštećenje zemljišta i problemi njegove zaštite"
  Održan: od 12.06.91 do 14.06.91
  Sažetak: U pojskom pokusu na hipoglejnom vertičnom tlu u blizini Zagrebatestirano je pet doza (0,2,4,6 i 8 t/ha) komunalnog mulja sapilot uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada a u usporedbis gnojidbom stajnjakom. Mulj je sadržavao 31% organsketvari; 1.14% N; 0.89% P2O5; 0.6% K2O; 0.925 Ca; 0.62% Mg; 219,190, 90, 2100, 560, 0.024 i 0,19 mg/kg Mn, Zn, Cu, Fe, Pb, Hg iCd. Mulj je primjenjen jednokratno 1985 godine a tijekom petgodina praćen je prinos uzgajanih kultura te stanje makro,mikrohraniva i teških metala u tlu i biljnom materijalu. U prvojgodini uz doze mulja dodana je 1/2 standardne NPK gnojidbe uodnosu na standardnu NPK gnojidbu prinos je snižen i do 15% navarijantama gnojenim s 2 i 4 t/ha mulja. Količine mulja od 6 i 8t/ha bile su dovoljne da zamjene 1/2 NPK gnojiva u ishranikukuruza. SliČan utjecaj na prinos imao je i stajnjak a višiprinosi ostvareni su 2 odnosno 3 godine nakon primjene. Kasnijenije zamjećeno produžno djelovanje mulja niti stajnjaka na prinosuzgajanih kultura. Primjena mulja nije dovela do signifikantnihpromjena u sadržaju tekih metala (Pb, Cr, Cd, Hg) u tlu ibiljnom materijalu. U pokusu je korišten sirovi mulj iz laguna paje stoga potrebno rezultate promatrati s rezervom.


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr