SVIBOR - Radovi - projekt broj: 4-01-135

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 4-01-135


Broj radova citiranih u CC: 0
Broj ostalih radova: 31
Ukupno objavljenih radova: 31


 1. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: REAKCIJA GENOTIPOVA KUKURUZA NA TLIMA SLAVONIJE U 1990. GODINI

  Autori:
  Brkić, Ivan (62701)
  Vujević, Stipe (70553)
  Borovac, Damir (166403)
  Šimić, Domagoj (168521)
  Časopis: POLJOPRIVREDNE AKTUALNOSTI
  Broj: 1
  ISSN: 0350-6622
  Volumen: 38
  Godina: 1991
  Stranice: od 75 do 80
  Broj referenci: 14
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Četrnaest eksperimentalnih hibrida kukuruza uzgajano je natri tla Slavonije. Hibrid E 943 imao je na sva tri tla najvećiprinos zrna, dok su hibridi E 1032, E 1041 i E 1043 bili u grupivrlo niskih prinosa. Međutim, neki hibridi su vrlo različitoreagirali na pojedinim tlima (npr. E 905, E 1034, E 1048).Postotak poleglih i jalovih biljaka bio je značajno ovisan o tlui o hibridu. Tako na pseudogleju nije bilo poleglih biljaka, alije kukuruz bio za oko 40% niži rastom. U zapadnoj Slavoniji(eksp. 3) vremenske prilike bile su povoljnije za kukuruz jer jetokom vegetacije palo za oko 50 mm oborina više nego u istočnomdijelu regije.
  Ključne riječi: kukuruz, hibrid, prinos, tlo

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: ZNAČENJE SELEKCIJE I PROIZVODNJA RANIH HIBRIDA KUKURUZA U UVJETIMA SLAVONIJE I BARANJE

  Autori:
  Brkić, Ivan (62701)
  Vujević, Stipe (70553)
  Borovac, Damir (166403)
  Šimić, Domagoj (168521)
  Časopis: POLJOPRIVREDNE AKTUALNOSTI
  Broj: 3
  ISSN: 0350-6622
  Volumen: 39
  Godina: 1991
  Stranice: od 455 do 462
  Broj referenci: 6
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Na osnovi rezultata pokusa s odabranim hibridima FAO grupa100 - 300 u razdoblju od 1986. do 1990. godine na Poljoprivrednominstitutu Osijek analiziran je prinos zrna u ovisnosti od dužinevegetacije, podijeljene u period cvatnje i period od cvatnje dofiziološke zriobe. Rezultati pokazuju da je prve tri godineistraživanja značajan utjecaj na prinos imao jedino period odnicanja do cvatnje (r= 0.305** do 0.361**). 1989.godine zapaženoje da su oba ispitivana perioda imala visokoznačajan utjecaj naprinos (r1.3= 0.444**, r2.3= 0.512**). Jedino 1990. godine perioddo cvatnje nije značajno utjecao na prinos zbog poznate ekstremnesuše i visokih temperatura u ovoj godini. Koeficijentideterminacije (r2) bili su viskosignifikantni svih godina, aprocijenjeni su u rasponu od r2= 0.126** do 0.455**, što govori ovisokom sudjelovanju ispitivanih svojstava u formiranju prinosa.Variranja po godinama unutar ispitivanih hibrida u pogledu dužinevegetacije, bila su zanemarivo mala za razliku od prinosa, kojije varirao to jače što je godina bila lošija, K.V.= 11.11% -20.62%. Testiranje multiple regresije provedeno zasebno za svakugodinu ukazuje da je dužina veegetacije najveći utjecaj na prinosimala 1989. godine (by1= 234.41 i by2 = 270.40).
  Ključne riječi: kukuruz, hibrid, prinos, dužina vegetacije

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: UTJECAJ GENOTIPOVA NA STABILNOST PRINOSA ZRNA HIBRIDA KUKURUZA OSTVARENIH U UVJETIMA STRESA U SLAVONIJI I BARANJI 1990.

  Autori:
  Vujević, Stipe (70553)
  Brkić, Ivan (62701)
  Šimić, Domagoj (168521)
  Borovac, Damir (166403)
  Časopis: POLJOPRIVREDNE AKTUALNOSTI
  Broj: 3
  ISSN: 0350-6622
  Volumen: 39
  Godina: 1991
  Stranice: od 447 do 454
  Broj referenci: 4
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Istraživanja su provedena s devet hibrida kukuruza u dvanaestpokusa (okolina) na području Slavonije i Baranje u toku 1990.,koja će se pamtiti kao sušna godina. Okolinae su simulirane naviše lokaliteta u kombinaciji broja biljaka po hektaru i snavodnjavanjem. Hibrid B 73 x Mo 17 je korišten kao standard.Provedena je analiza varijance po okolinama, izračunati parametristabilnosti u vrijednosti koeficijenata regresije (bi) i kvadrataodstupanja srednjih vrijednosti od linije regresije (s2di).Prosječne vrijednosti za prinos hibrida po okolinama i ukupnokroz sve okoline testirane su Duncan-ovim testom rangova.Dobivene su značajne razlike u prosječnom prinosu zrna izmeđuokolina i unutar hibrida, kao i značajna interakcija izmeđuokolina i hibrida. Hibridi OSSK 502 i OSSK 552 su imali značajnobolji srednji prinos u svim pokusima od drugih hibrida i odkrižanaca B 73 x Mo 17, a međusobno se značajno ne razlikuju.Hibrid OSSK 552 pripada rangu A u svim okolinama. Izračunatiparametri stabilnosti u obliku koeficijenata regresije (bi)pokazuju da se hibridi značajno ne razlikuju međusobno i imajuvrijednosti koeficijenata koje se ne razlikuju značajnije odjedan, tj. da su hibridi stabilni i da slijede prosječne prinoseokoline. Mjerilo stabilnosti hibrida izraženo u veličiniprosječnog kvadrata odstupanja srednjih vrijednosti (s2di)ukazuje da hibridi OSSK 552, OSSK 631 i OSSK 502 imajuvrijednosti koje su blizu nule.
  Ključne riječi: kukuruz, hibrib, prinos, stabilnost, stres

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: PRINOS ZRNA LINIJA KUKURUZA (ZEA MAYS L.) I NJIHOVIH HIBRIDA U GRUPAMA 300, 400 I 500 U DIALELNIM KRIŽANJIMA

  Autori:
  Vujević, Stipe (70553)
  Brkić, Ivan (62701)
  Šimić, Domagoj (168521)
  Časopis: POLJOPRIVREDNE AKTUALNOSTI
  Broj: 1
  ISSN: 0350-6622
  Volumen: 29
  Godina: 1993
  Stranice: od 51 do 60
  Broj referenci: 4
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U tri FAO grupe zriobe ispitivano je po osam samooplodnihlinija kukuruza (Zea mays L.) i njihovi izravni križanci upokusima na Poljoprivrednom institutu u Osijeku u tijeku 1989.godine. Linije domaćeg i stranog porijekla korištene u ovom radudaju visoke prinose zrna uz dobra ostala agronomska svojstva kojase traže kod istih u proizvodnji sjemena. Utvrđene su značajnerazlike među kombinacijama križanja kao i značajan utjecaj opće(OKS) i posebne (PKS) kombinatorne sposobnosti u sve tri grupe.Samooplodne linije sa značajno višim prosječnim prinosom njihovihhibrida i značajnim efektima OKS za isto svojstvo su: A 676, OS87-44, KR 651, OS 87-24, OS 84-49 i OS 87-56. Na osnovi dobivenihrezultata može se preporučiti da se odabiranje i testiranjelinija i hibrida provodi u uvjetima ili područjima u kojima senamjeravaju proizvoditi.
  Ključne riječi: kukuruz, inbred linija, opća kombinatorna sposobnost, posebna kombinatorna sposobnost

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: MEĐUZAVISNOST PRINOSA, SADRŽAJA VLAGE U ZRNU I POTREBE ZA TOPLOTNIM JEDINICAMA KOD HIBRIDA KUKURUZA FAO GRUPE 100 DO 300 U UVJETIMA ISTOČNE HRVATSKE

  Autori:
  Brkić, Ivan (62701)
  Vujević, Stipe (70553)
  Šimić, Domagoj (168521)
  Časopis: POLJOPRIVREDNE AKTUALNOSTI
  Broj: 3
  ISSN: 0350-6622
  Volumen: 29
  Godina: 1993
  Stranice: od 291 do 298
  Broj referenci: 8
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Oplemenjivanje ranih hibrida kukuruza analizirano je putemmeđuovisnosti prinosa, sadržaja vode u zrnu i potrebe hibrida zatoplotnim jedinicama (GDU). Značajan utjecaj na prinos u svimgodinama ispitivanja imao je sadržaj vode u zrnu (r= 0.251** do0.700**), te suma GDU od nicanja do cvatnje (r= 0.368** do0.682**). Koeficijenti determinacije bili su signifikantni u svimgodinama, a procijenjeni su u rasponu od r2= 0.208** do 0.604**.Testiranje multiple regresije ukazuje da je, u pogledu potrebehibrida za toplotnim jedinicama, najveći utjecaj na prinos imalasuma GDU u razdoblju od nicanja do cvatnje (by2= 7.87 - 31.39).Variranje po godinama, unutar hibrida, bila su najveća kodprinosa (K.V.= 14.64% - 17.52%) i kod sadržaja vode u zrnu (K.V.=11.10% - 20.87%).
  Ključne riječi: kukuruz, hibrid, prinos, sadržaj vode u zrnu, toplotne jedinice

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: PROCJENA STABILNOSTI LINIJA KUKURUZA ZA RAZNA SVOJSTVA U TROGODIŠNJEM POKUSU U OSIJEKU

  Autori:
  Vujević, Stipe (70553)
  Brkić, Ivan (62701)
  Časopis: ZNANOST I PRAKSA U POLJOPRIVREDNOJ TEHNOLOGIJI
  Broj: 2
  ISSN: 0352-1346
  Volumen: 22
  Godina: 1992
  Stranice: od 245 do 267
  Broj referenci: 7
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U pokusu koji je postavljen u Osijeku u tri godine koji jeuključivao 12 inbred linija kukuruza ispitivana su svojstva zrna,klipa, stabljike i broj dana od nicanja do svilanja. Utvrđen jeznačajan utjecaj godine, linija i njihove interakcije za svaispitivana svojstva. Za ispitivana svojstva klipa i stabljike, stabilnevrijednosti u trogodišnjem pokusu imale su linije OS 86-39, OS64-9, H 109 i OS 86-95. Prosječne vrijednosti u tri godine zamasu 1000 zrna nisu značajnije varirale kod A 676 i OS 138-9, aza broj dana od nicanja do svilanja samo za linije OS 85-22 i H109.
  Ključne riječi: kukuruz, inbred linija, stabilnost

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: MEĐUOVISNOST OTPORNOSTI NA SUŠU I BROJA PUČI KOD NEKIH SAMOOPLODNIH LINIJA KUKURUZA

  Autori:
  Plaščak, Edita (155370)
  Brkić, Ivan (62701)
  Šimić, Domagoj (168521)
  Časopis: POLJOPRIVREDNE AKTUALNOSTI
  Broj: 1-2
  ISSN: 0350-6622
  Volumen: 30
  Godina: 1994
  Stranice: od 153 do 159
  Jezik: hrvatski

 8. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: VARIABILNOST OTPORNOSTI NA SUŠU I KORELACIJA POJEDINIH SVOJSTAVA S PRINOSOM ZRNA KOD INBRED LINIJA KUKURUZA
  Fakultet: Agronomski fakultet Zagreb Sveučilište u Zagrebu
  Datum obrane: 03.12.93
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 59
  Sažetak: Proučavano je reagiranje elitnih inbred linija kukuruza upojedinim svojstvima na uvjete prirodne suše, i korelacije izmeđupojedinih svojstava s prinosom zrna. Dvanaest inbred linija kukuruza, domaćeg ( OS 163-9, OS338-9, OS 580 F, OS 86-96, OS 373, OS 64-9, OS 2-9) i stranogporijekla ( B 73, MO 17, B 37, A 619, W 64 A), FAO 400-700,uzgajano je u pokusima na lokacijama Osijek, Karanac i Feričanci1989. i 1990. godine. Lokacije se međusobno razlikuju upedološkim prizvodnim uvjetima, a godine su se razlikovale posušnom stresu tijekom vegetacije. 1990. je bila znatno sušnija od1989. godine. Kod navedenih linija kukuruza analiziran je broj dana odnicanja do metličanja i svilanja, razlika u broju dana odmetličanja do svilanja, visina biljke do klipa i metlice, brojlistova, te prinos zrna po parcelici. Statističkom analizomustanovljene su razlike između linija u analiziranim svojstvima ivariranje svojstava s lokacijom i godinom. Izračunati su ikorelacijski koeficijenti između pojedinih svojstava i prinosa istabilnost prinosa linija kukuruza. Ustanovljene su statistički opravdane razlike izmeđuproučavanih genotipova i veliki utjecaj lokacije i godine navariranje svojstava. Proučavana svojstva, naročito prinos, višesu varirala s godinom nego s lokacijom. Korelativni odnos prinosa zrna po parcelici s ostalimsvojstvima bio je visoko signifikantan kod svih svojstava. Upozitivnoj korelaciji s prinosom bili su visina do metlice iklipa i broj listova, a u negativnoj broj dana od nicanja dometličanja i svilanja, kao i razlika u broju dana od metličanjado svilanja. Prema Romer-Orphal-ovoj klasifikaciji, u jakojkorelaciji s prinosom bila je visina do metlice, u srednjojvisina do klipa, u slaboj broj dana od nicanja do svilanja i odmetličanja do svilanja, a u jako slaboj broj dana od nicanja dometličanja i broj listova. Visoko prinosnim i stabilnim pokazale su se linije OS 86-96,OS 580 F, OS 373 i OS 64-9, dok su linije 0S 163-9, B 73, MO 17,OS 338-9, B 37, A 619, W 64 A i OS 2-9 dale prinos niži odprosjeka pokusa. Istovremeno su ove linije imale koeficijentvariranja za prinos veći od prosjeka pokusa.
  Ključne riječi: kukuruz, inbred linija, otpornost na sušu


 9. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: GRIFFINGOVE METODE ANALIZE DIALELA U PROUČAVANJU NOVOSTVORENIH SAMOOPLODNIH LINIJA KUKURUZA
  Fakultet: Agronomski fakultet Zagreb Sveučilište u Zagrebu
  Autor: VUJEVIĆ STIPE
  Datum obrane: 31.03.94
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 70
  Sažetak: Proučavane su četiri Griffingove metode, model I, u analizi potpunoga dialela koji uključuje samooplodne linije kukuruza.


 10. Tip rada: Nova sorta

  Naslov: OSSK 282

  Autori:
  Vujević, Stipe (70553)
  Brkić, Ivan (62701)
  Zelinski, Zdenka (70520)
  Odobrila ustanova: Savezni sekretarijat za poljoprivredu Beograd
  Depo ustanova: Poljoprivredni institut Osijek
  Datum odobrenja: 22.01.91
  Broj rješenja: 20-04-001/013
  Jezik: hrvatski

 11. Tip rada: Nova sorta

  Naslov: OSSK 252

  Autori:
  Brkić, Ivan (62701)
  Vujević, Stipe (70553)
  Radić, Ljubo (39604)
  Odobrila ustanova: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, Zagreb
  Depo ustanova: Poljoprivredni institut Osijek
  Datum odobrenja: 30.04.93
  Broj rješenja: 525-06-93-02

 12. Tip rada: Nova sorta

  Naslov: OSSK 713

  Autori:
  Vujević, Stipe (70553)
  Brkić, Ivan (62701)
  Odobrila ustanova: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, Zagreb
  Depo ustanova: Poljoprivredni institut Osijek
  Datum odobrenja: 30.04.93
  Broj rješenja: 525-06-93-02

 13. Tip rada: Nova sorta

  Naslov: OSSK 515

  Autori:
  Vekić, Nedjeljko (51743)
  Odobrila ustanova: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, Zagreb
  Depo ustanova: Poljoprivredni institut Osijek
  Datum odobrenja: 30.04.93
  Broj rješenja: 525-06-93-02

 14. Tip rada: Nova sorta

  Naslov: OSSK 602

  Autori:
  Brkić, Ivan (62701)
  Vujević, Stipe (70553)
  Odobrila ustanova: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, Zagreb
  Depo ustanova: Poljoprivredni institut Osijek
  Datum odobrenja: 30.04.93
  Broj rješenja: 525-06-93-02

 15. Tip rada: Nova sorta

  Naslov: OSSK 435

  Autori:
  Vekić, Nedjeljko (51743)
  Odobrila ustanova: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, Zagreb
  Depo ustanova: Poljoprivredni institut Osijek
  Datum odobrenja: 30.04.93
  Broj rješenja: 525-06-93-02

 16. Tip rada: Nova sorta

  Naslov: OSSK 403

  Autori:
  Vujević, Stipe (70553)
  Brkić, Ivan (62701)
  Odobrila ustanova: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, Zagreb
  Depo ustanova: Poljoprivredni institut Osijek
  Datum odobrenja: 30.04.93
  Broj rješenja: 525-06-93-02

 17. Tip rada: Nova sorta

  Naslov: OSSK 373

  Autori:
  Brkić, Ivan (62701)
  Vujević, Stipe (70553)
  Odobrila ustanova: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, Zagreb
  Depo ustanova: Poljoprivredni institut Osijek
  Datum odobrenja: 30.04.93
  Broj rješenja: 525-06-93-02

 18. Tip rada: Nova sorta

  Naslov: OSSK 617

  Autori:
  Vekić, Nedjeljko (51743)
  Odobrila ustanova: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, Zagreb
  Depo ustanova: Poljoprivredni institut Osijek
  Datum odobrenja: 30.04.93
  Broj rješenja: 525-06-93-02

 19. Tip rada: Nova sorta

  Naslov: OSSK 235

  Autori:
  Vekić, Nedjeljko (51743)
  Odobrila ustanova: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, Zagreb
  Depo ustanova: Poljoprivredni institut Osijek
  Datum odobrenja: 30.04.93
  Broj rješenja: 525-06-93-02

 20. Tip rada: Nova sorta

  Naslov: OSSK 554

  Autori:
  Vujević, Stipe (70553)
  Brkić, Ivan (62701)
  Zelinski, Zdenka (70520)
  Odobrila ustanova: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, Zagreb
  Depo ustanova: Poljoprivredni institut Osijek
  Datum odobrenja: 30.04.93
  Broj rješenja: 525-06-93-02

 21. Tip rada: Nova sorta

  Naslov: OSSK 659

  Autori:
  Vekić, Nedjeljko (51743)
  Odobrila ustanova: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, Zagreb
  Depo ustanova: Poljoprivredni institut Osijek
  Datum odobrenja: 30.04.93
  Broj rješenja: 525-06-93-02

 22. Tip rada: Nova sorta

  Naslov: OSSK 553

  Autori:
  Brkić, Ivan (62701)
  Vujević, Stipe (70553)
  Zelinski, Zdenka (70520)
  Odobrila ustanova: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, Zagreb
  Depo ustanova: Poljoprivredni institut Osijek
  Datum odobrenja: 30.04.93
  Broj rješenja: 525-06-93-02

 23. Tip rada: Nova sorta

  Naslov: OSSK 449

  Autori:
  Brkić, Ivan (62701)
  Vujević, Stipe (70553)
  Zelinski, Zdenka (70520)
  Odobrila ustanova: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, Zagreb
  Depo ustanova: Poljoprivredni institut Osijek
  Datum odobrenja: 30.04.93
  Broj rješenja: 525-06-93-02

 24. Tip rada: Nova sorta

  Naslov: OSSK 391

  Autori:
  Vujević, Stipe (70553)
  Brkić, Ivan (62701)
  Zelinski, Zdenka (70520)
  Odobrila ustanova: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, Zagreb
  Depo ustanova: Poljoprivredni institut Osijek
  Datum odobrenja: 30.04.93
  Broj rješenja: 525-06-93-02

 25. Tip rada: Ostalo

  Naslov: OSSK HIBRIDI
  Vrsta rada: Katalog
  Jezik: hrvatski


 26. Tip rada: Ostalo

  Naslov: OSJETLJIVOST PREMA GIBBERELI ZEAE (SCH.) PETCH KOD HIBRIDA KUKURUZA INFICIRANOG S EXSEROHILUM TURCICUM (PASS) LEONARD I SUGGS

  Autori:
  Ledenčan, Tanja
  Zelinski, Zdenka (70520)
  Vrsta rada: Sažeci izlaganja sa "Agronomskog savjetovanja", Pula 1995
  Jezik: hrvatski

 27. Tip rada: Ostalo

  Naslov: KVANTITATIVNA ANALIZA URODA ZRNA KRIŽANACA SAMOOPLODNIH LINIJA KUKURUZA (Zea mays L.)

  Autori:
  Brkić, Ivan (62701)
  Šimić, Domagoj (168521)
  Jambrović, Antun
  Zdunić, Zvonimir
  Vrsta rada: Sažeci izlaganja "Agronomsko savjetovanja", Pula 1995.
  Jezik: hrvatski

 28. Tip rada: Ostalo

  Naslov: MAGNESIUM UPTAKE BY CORN GENOTYPES UNDER SOIL CONDITIONS OF Mg EXCESS AND POTASSIUM DEFICIENY

  Autori:
  Kovačević, Vlado
  Brkić, Ivan (62701)
  Vujević, Stipe (70553)
  Vrsta rada: 5th Hungarian Magnesium Symposium, Balatonszeplak, June 27-29, Hungary
  Jezik: engleski

 29. Tip rada: Ostalo

  Naslov: RESPONSE OF CORN GENOTYPES TO SOIL STRESS INDUCED BY POTASIUM FIXATION AND OVERSUPPLY OF MAGNESIUM

  Autori:
  Kovačević, Vlado
  Brkić, Ivan (62701)
  Vrsta rada: 5th International Symposium "Genetic and molecular biology of plant nutrition"94
  Jezik: engleski

 30. Tip rada: Ostalo

  Naslov: RESPONSE OF THE SEED-CORN (Zea Mays L.) TO FERTILIZATION

  Autori:
  Kovačević, Vlado
  Brkić, Ivan (62701)
  Bešlić, M
  Vrsta rada: Seed Science Symposium of ESA, 3-7th September 1995, Kaszthely, Hungary,p.21
  Jezik: engleski

 31. Tip rada: Ostalo

  Naslov: SOIL AND GENOTYPE INFLUENCES ON NUTRIENTS (P,K, Ca and Mg) UPTAKE BY CORN (Zea Mays L.) INBRED LINES

  Autori:
  Brkić, Ivan (62701)
  Jurković, Zorica
  Kovačević, Vlado
  Vrsta rada: Seed Science Symposium of ESA, 3-7th Sept 1995, Keszthely, Hungary, p.22
  Jezik: engleski


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr