SVIBOR - Projekt broj: 4-04-008

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-04-008


OPLEMENJIVANJE ŠUMSKOG DRVEĆA


Glavni istraživač: KRSTINIĆ, ANTE (24010)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 26
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 19
Naziv ustanove: Šumarski fakultet, Zagreb (68)
Odjel/Zavod: Zavod za istraživanje u šumarstvu
Adresa: Svetošimunska 25
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (41) 218 288
teleFaks: 385 (41) 218 616

Sažetak: Primjenom genetskih metoda radi se na poboljšanju prosječnevrijednosti svojstva koje se selekcionira u danoj populacijivegetativnom ili generativnom reprodukcijom selekcioniranogdijela populacije kod slijedećih vrsta šumskog drveća: Bijelavrba (Salix alba, crna joha (Alnus glutinosa), obična breza(Betula pendula), hrast lužnjak (Quercus robur) i crni bor (Pinusnigra). Isto tako se izučava i genetska izdiferenciranostlokalnih populacija navedenih vrsta, kako bi se na bazi utvrđenoggenetskog diverziteta unaprijedilo sjemenarstvo, rasadničarskaproizvodnja te pristupilo očuvanju genofonda ovih vrsta, "exsitu" i "in situ" metodama.

Ključne riječi: oplemenjivanje šumskog drveća, Salix, alba, Alnus glutinosa, Betula pendula, Quercus robur, Pinus nigra, klon, polusrodnici, puni srodnici, provenijencije, interakcija genotip x okolina, fenotipska i genotipska varijabilnost

Ciljevi istraživanja: Kod stablastih vrba cilj istraživanja je selekcionirati klonove, koji će zadovoljiti različite zahtjeve i namjene: Multiklonski pristup u klasičnim kulturama uz visoku produkciju i kvalitet debla; uspijevanje i na atipičnim vrbovim staništima, kao što su npr. različiti tipovi hrastovih staništa na području nizinskih šuma, a u funkciji lakše obnove vrednijih vrsta listača (hrast lužnjak, poljski jasen); bujan rast u ranoj fazi ontogeneze uz dobru izbojnu snagu iz panja (biomasa, energetski nasadi); proizvesti nove hertikulturne forme za potrebe hortikulture. Za crnu johu i običnu brezu te hrast lužnjak cilj je utvrditi unutarpopulacijsku i međupopulacijsku varijabilnost, što je bitna pretpostavka unapređenja uzgoja spomenutih vrsta u smislu sjemenarstva i rasadničarske proizvodnje. Kroz testove rasa i familija crnog bora utvrditi optimalne rase ili familije za osnivanje kultura na području submediterana te u kontinentalnom klimatu, na različitim tipovima degradiranih zemljišta.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 28.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr