SVIBOR - Projekt broj: 4-07-059

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-07-059


BIOLOŠKI MARKERI U REPRODUKTIVNOJ TOKSIKOLOGIJI


Glavni istraživač: KNIEWALD, JASNA (21481)



Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.02.91. do 28.02.96.

Ukupno radova na projektu: 52
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 8
Naziv ustanove: Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb (58)
Odjel/Zavod: Zavod za kemiju i biokemiju, Laboratorij za toksikologiju i Zavod za biokemijsko inženjerstvo, Laboratorij za tehnologiju vitamina i hormona
Adresa: 41000 ZAGREB, Pierottijeva ul.6
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 440-202
teleFaks: 385 (0)1 418-230
E-mail: knic@mapbf.pbfrng.hr

Sažetak: Istražuje se djelovanje određenih pesticida (lindan, malation, atrazin i prometrin) na biokemijske procese odgovorne za djelovanje androgenih i estrogenih hormona u reprodukciji sisavaca. Rezultati pokazuju snažno inhibicijsko djelovanje pesticida na biološke markere odgovorne za metabolizam testosterona kao što su: 5 alfa-reduktaza, 3 alfa- i 17 beta-hidroksisteroid dehidrogenaza. Metabolizam je praćen radioaktivno obilježenim spojevima. Sva provedena istraživanja ukazuju na jako inhibicijsko djelovanje svih ispitivanih spojeva na sva tri markera bez obzira da li su pokusi provedeni in vitro ili in vivo. Kao model životinje upotrebljen je štakor i svinja, a istraživanjima su obuhvaćeni pored tkiva centralnog živčanog sustava i tkiva kao što je prostata, a ranije već i ovarij. Vezanje DHT na specifične receptore praćeno je mjerenjem broja specifičnih veznih mjesta na molekuli receptora u citosolu prostate pod djelovanjem pesticida u in vivo i in vitro uvjetima. Dokazano je značajno smanjenje broja specifičnih veznih mjesta pod djelovanjem atrazina ili lindana, kao i u uterusu štakora smanjenje stvaranja estradiol-receptor kompleksa. Kd vrijednosti u oba slučaja ostale su istog reda veličine. Pod in vivo djelovanjem atrazina promjene u ciklusu ženki štakora, sposobnost parenja, preživljavanje fetusa ukazuju na dugotrajno djelovanje atrazina koji je upotrebljen prije ili za vrijeme graviditeta. Posljedice imaju svoje ishodište u prednjem režnju hipofize i hipotalamusu, što je dokazano da in vivo i in vitro dolazi do značajnih promjena u sadržaju polipeptida hipofiza pri Mr 25000 i Mr 28000. Poslije pročišćavanja na koloni utvrđeno je da do promjena dolazi u frakcijama koje odgovaraju prolaktinu i hormonu rasta. Uvođenje i razvijanje tehnologije kulture stanica hipofize, ovarija, prostate i Leydigovih stanica te stanica biljaka, čija identifikacija je provedena i elektronskom mikroskopijom, omogućuje brže praćenje i ispitivanje štetnih posljedica pesticida i njihovih metabolita te drugih biološki aktivnih spojeva prisutnih u prirodi.

Ključne riječi: neuroregulacija, steroidni hormoni, pesticidi, receptori, 5 - alfa reduktaza, hipofiza, hipotalamus, prostata, ovarij, reprodukcija, in vivo, in vitro, toksikologija, okoliš, mehanizam povratne sprege, 17 beta - hidroksisteroid dehidrogenaza, 3 alfa - hidroksisteroid dehidrogenaza, štakor, ovca, svinja

Ciljevi istraživanja: Izravno djelovanje pesticida na ciljna tkiva, odgovorna zabiokemijske procese u sistemu reprodukcije, te na središnjiživčani sustav, nisu dovoljno istraživana. Pesticidi u mikro isubmikro količinama, djeluju na biokemijske procese odgovorne zasustav reprodukcije, a mogu utjecati i na nasljedne osobine. Ciljje naših istraživanja, a na osnovu naših ranije objavljenihrezultata, ispitati djelovanje pesticida koji se proizvode ikoriste u Republici Hrvatskoj, organoklorirani insekticidi,lindan i malation, i s-triazinski herbicidi, atrazin i prometrin,na biokemijske procese u gonadotropnom mehanizmu povratne spregeu sisavaca. Studij uključuje djelovanje odabranih pesticida navezanje spolnih hormona na receptore, studij njihovog utjecaja naaktivnosti enzima odgovornih za normalno funkcioniranjeandrogenih hormona u gonadotropnom mehanizmu povratne sprege narazini SŽS i u ciljnim tkivima sisavaca, te uvođenje tehnologijekulture stanica za postizanje bržeg testiranja toksičnogdjelovanja pesticida. U in vitro i in vivo uvjetima, praćen jeutjecaj pesticida na biološke markere, enzimske sustave odgovorneza metabolizam testosterona: 5alfa-reduktaza, 3alfa- i 17beta-hidroksisteroid dehidrogenaza. Utvrđena je inbicija sva trienzima pod djelovanjem pesticida i in vivo i in vitro. Praćeno jevezanje DHT na specifične receptore u prisutnosti pesticida iodređen je smanjeni broj slobodnih veznih mjesta na molekulamareceptora u citosolu prostate i na stvaranje estradiol-receptorkompleksa u uterusu štakora, prikazano smanjenjem broja slobodnihveznih mjesta u citosolu. Kd vrijednosti nisu promijenjene samoje stupanj vezanja smanjen. Kinetički studiji ukazuju na potpunonekonkurentni tip inhibicije. Nakon in vivo tretmana atrazinomdošlo je do promjena ciklusa u ženki, seksualne aktivnostimužjaka te promjene u broju mladunčadi i veličina kod Fo i F1generacija. Gubitak tjelesne težine određen je kod Fo ženki, dokje atrazin kod Fo mužjaka uzrokovao smanjenje težine prostate isjemenih mjehurića. Rezultati ukazuju na produženo djelovanjeatrazina na tretirane ženke i na ponašanje njihovih odraslihpotomaka. Promjene u sadržaju polipeptida Mr 25000 i 28000 uhipofizi nađene su poslije bilo in vitro ili in vivo djelovanja atrazina ili lindana. Pročišćavanjem proteina citosola hipofize svinje omogućilo nam je odrediti promjene koje odgovaraju smanjenju prolaktina i malom povećanju sadržaja GH. Tehnologija staničnih kultura hipofize, ovarija i testisa, omogućuju nam brže testiranje endogenih efekata pesticida i drugih biološki aktivnih spojeva ili njihovih derivata. Izolirane Leydigove stanice iz testisa, korištene su kao biološki marker za biološku aktivnost testosterona, i studij metabolizma progesterona pod djelovanjem 17beta-hidroksisteroid dehidrogenaze i utjecaj antiandrogena i atrazina.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: PN 873 Hormones, reproduction and environmental influence; Principal Investigator Kniewald, Jasna
  Naziv ustanove: USDA Animal Science Institute, Germplasm and Gamete Physiology Laboratory, Livestock and Poultry Sciences Institute, Beltsville Agricultural Research Center
  Grad: 20705 - Beltsville, Maryland, USA

 2. Naziv projekta: Usvajanje i razvijanje tehnologije kulture stanica sisavaca za proizvodnju proteina terapeutske primjene; glavni istraživač Kniewald, Zlatko
  Naziv ustanove: PLIVA, farmaceutska, kemijska, prehrambena i kozmetička industrija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: USDA, Beltsville Agricultural Research Center, Germplasm and Gamete Physiology Laboratory, Livestock and Poultry Sciences Institute
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 20705 - Beltsville, Maryland, USA

 2. Naziv ustanove: PLIVA d.d.
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Biotechnology organization in Croatia in relation to EFB, publ. EFB Newsletter, June 1993
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Marić Vladimir, Kniewald Zlatko

 2. Naziv: Biotechnology in Croatia: Development and Future Perspectives, predavanje u plenarnoj sekciji 'Biotechnology and Business' Central/Eastern European Conference,Prag, Češka Republika, 1993
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Kniewald Zlatko

 3. Naziv: Usvajanje i razvijanje tehnologije i kulture stanica sisavaca za proizvodnju proteina terapeutske namjene
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): Kniewald Zlatko, Čajavec Stanko,

 4. Naziv: II stručni seminar i prezentiranje proizvoda - predavanje 'Hormoni i primjena hormon aktivnih preparata u kozmetici', 1992
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Kniewald Zlatko

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr