SVIBOR - Radovi - projekt broj: 4-07-067

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 4-07-067


Broj radova citiranih u CC: 6
Broj ostalih radova: 25
Ukupno objavljenih radova: 31


 1. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: MODELI PRERADE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

  Autori:
  Ugarčić, Žaneta (126592)
  Hardi, Jovica
  Urednici
  VAJIĆ, IVO
  Izdavač: NAKLADNI ZAVOD GLOBUS
  ISBN: 382.432
  Godina: 1992
  Stranice: od 280 do 283
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prikazani modeli (prerada žitarica) obuhvaćaju devet osnovnihmodela s više varijanti asortimana. To su specijalne vrste kruhai peciva, tijesto za pizze, različite tjestenine (svježe, sušene,punjene s jajima i bez njih, te dodacima), kolači od dizanogtijesta, lisnato tijesto, prhko tijesto i peciva na bazi prhkogtijesta, trajni slatki kolači i medenjaci, kolači od razvučenogtijesta vafl i flips- proizvodi. U svim modelima su definiranipotrebni tehnološko-tehnočki pokazatelji za odabrani kapacitet,uključujući opis proizvoda sa specifikacijom potrebne opreme iprostora, energetskim opterećenjima, normativima i bilancama, teiskazanim investicijskim ulaganjima.
  Ključne riječi: Prerada žitarica, proizvodnja kruha, proizvadnja tjestenine, proizvodnja raznih kolača

 2. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Proizvodni programi ulaganja, poglavlje 16. Hrana

  Autori:
  Ugarčić-Hardi, Žaneta
  Urednici
  VAJIĆ, IVO
  Izdavač: Centar za poduzetništvo d.o.o., Mladost
  Godina: 1994
  Stranice: od 267 do 269
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prikazani modeli (prerada žitarica) obuhnaćaju proizvodnju posebnih vrsta kruha i peciva, proizvodnju punjene i obične tjestenine i proizvodnju vafel-proizvoda. Za sve modele definirani su potrebni tehnološko-tehnički pokazatelji za odabrani kapacitet, uključujući opis proizvoda sa specifikacijama potrebne opreme i prostra, energetski opterećenjima, normativima i bilancama, te iskazanim investicijskim ulaganjima.
  Ključne riječi: Prerada žitarica, proizvodnja kruha i peciva, proizvodnja tjestenine, proizvodnja vafel proizvoda

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: ISPITIVANJE MOGUĆNOSTI PRIMJENE ODMAŠĆENOG SOJINOG BRAŠNA U PROIZVODNJI KRUHA

  Autori:
  Ugarčić, Žaneta (126592)
  Davidović, Snežana
  Ferić, V
  Krišto, Jasminka
  Časopis: HRANA I ISHRANA
  Broj: 4
  ISSN: 0018-6872
  Volumen: 32
  Godina: 1991
  Stranice: od 201 do 203
  Broj referenci: 6
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Karakterističan sastav i svojstva sojinih proteina, nametnula suprimjenu soje pri izradi proizvoda na bazi brašna. Pored visokihkoncentracija proteina (40-50%), od naročitog značaja je injihov kvalitet, odnosno njihova biološka vrijednost, upravosojino brašno sadrži velike količine esencijalnih aminokiselina(lizina, triptofana, metionina, cisteina) koje nedostaju upšeničnom brašnu. U radu su opisane mogućnosti primjeneodmašćenog sojinog brašna u proizvodnji kruha, te utjecaj dodatkasojinog brašna u iznosu od 5, 10 i 15% na tehnološke pokazateljekvalitete pšeničnog brašna T-500 i T-850.Dobiveni rezultati supokazali da se dodatkom od 10% odmašćenog sojinog brašna možeproizvesti kruh povećanih nutritivnih vtijednosti, te poboljšanihreoloških i organoleptičkih svojstava.
  Ključne riječi: Pšenično brašno, sojino brašno, proizvodnja kruha.

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: UTJECAJ DODATKA PŠENIČNE KLICE NA REOLOŠKA I PECIVNA SVOJSTVA PŠENIČNOG BRAŠNA

  Autori:
  Ugarčić, Žaneta (126592)
  Davidović, Snežana
  Ferić, Velimir
  Brođanac, Marko
  Časopis: ZNANOST U PROIZVODNJI
  Broj: 18
  ISSN: 0018-6872
  Volumen: 4
  Godina: 1991
  Stranice: od 90 do 99
  Broj referenci: 8
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu su opisane mogućnosti primjene sirove pšenične klice uproizvodnji kruha te utjecaj dodatka pšenične klice na tehnološkepokazatelje kvalitete pšeničnog brašna. Za ispitivanje jeupotrijebljeno pšenično brašno T-500 i T-850, dobiveno mljevenjemviše pšenica u industrijskom mlinu PIK-a Đakovo. Pšenična klicadodana je u količini 5, 10 i 15%. Određeni su sadržaji vlage,pepela, proteina, škroba, masti i celuloze. Reološka ispitivanjavršena su u industrijskim uvjetima u pogonu pekare PIK-a Đakovo.Određivali su se prinos kruha, prinos volumena kruha iorganoleptička svojstva pečenog kruha. Rezultati ispitivanja supokazali da dodatak pšenične klice negativno djeluje na reološkasvojstva pšeničnog brašna. Prinos kruha i prinos volumena kruhase smanjuju dodatkom pšenične klice, dok se organoleptičkasvojstva poboljšavaju (uzorak sa 5% dodane klice). Na osnovidobivenih rezultata zaključeno je da se dodatkom 5% pšeničneklice može proizvesti kruh zadovoljavajuće kvalitete, a povećanihnutritivnih i organoleptičkih svojstava.
  Ključne riječi: Pšenično brašno, pšenična klica, reološka svojstva, peciva svojstva.

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: TECHNISCHE QUALITŽT DER MEHLMISCHUNGEN AUS VERSCHIEDENEN WINTERWEIZENSORTEN TEHNOLOŠKA KVALITETA MJEŠAVINA BRAŠNA DOBIVENIH MIJEŠANJEM RAZLIČITIHOZIMIH SORATA PŠENICE

  Autori:
  Ugarčić, Žaneta (126592)
  Hackenberger, Dubravka
  Časopis: GETREIDE, MEHL UND BROT
  Broj: 10
  ISSN: 0367-4177
  Volumen: 46
  Godina: 1992
  Stranice: od 298 do 300
  Broj referenci: 4
  Jezik: njemački
  Sažetak: Najjednostavniji način poboljšanja kvalitete kruha je primjenamješavine brašna od sorata pšenice različite kvalitete. U radu suopisane promjene reoloških i pecivnih svojstava nastalih dodatkombrašna lošije kvalitete, brašnima visoke tehnološke kvalitete.Ispitivanja su obuhvatila brašna od osam ozimih sorata pšenicezadovoljavajuće kvalitete i mješavine tih brašna s 30%-tnimdodatkom brašna lošije kvalitete. Reološka svojstva tijestaispitana su na farinografu, a pecivna svojstva probnim pečenjem.Za određivanje kvalitete kruha, a ispitana su i organoleptičkasvojstva. Najmanja odstupanja farinografskih i ekstenzografskihsvojstava pokazale su mješavine brašna proizvedene od soratapšenice Ana i Pitoma, odnosno Ana i Marija. Rezultati probnihpečenja pokazali su da su najmanja odstupanja u kvalitetizamjećena kod brašna od sorata Žitarka, Đerdanka, Pitoma i Ana.Iz dobivenih rezultata može se zaključiti, da dodatak brašnalošije kvalitete, različito utječe, kako na pojedine parametrekvalitete, tako i na pojedinačne sorte pšenice.
  Ključne riječi: Mješavinea brašna, ozime sorte pšenice, tehnološka kvaliteta brašna.

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: UTJECAJ EFIKASNOSTI RADA POJEDINIH STROJEVA MLINSKE ČISTIONICE NA USPJEŠNOST ČIŠĆENJA PŠENICE

  Autori:
  Ugarčić, Žaneta (126592)
  Kordovan, Darko
  Škrabal, Svjetlana
  Časopis: ZNANOST I PRAKSA U POLJOPRIVREDI I PREHRAMBENOJ TEHNOLOGIJI
  Broj: 3
  ISSN: 0352-1346
  Volumen: 22
  Godina: 1992
  Stranice: od 437 do 456
  Broj referenci: 6
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu su prikazani rezultati analize efikasnosti rada svakogpojedinog stroja uključenog u proces čišćenja u mlinu "Požežanka"u Požegi. Ispitivanja su provedena u pet navrata (5 pokusa). Zasvaki pokus, uzorci su uzimani svaka dva sata u procesu čišćenja200 000 kg pšenice i to na izlazu iz svakog stroja i elevatora.Uzorci su ispitivani laboratorijski, a određivao se udioprimjesa, sadržaj vlage i pepela. Rezultati ispitivanja pokazalisu, da svi strojevi ne pokazuju isti stupanj iskorištenosti. Usvrhu boljeg čišćenja pšenice i skraćenja procesa čišćenjapredložen je novi dijagram čišćenja.
  Ključne riječi: Čišćenje pšenice, mlinska čistionica.

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: STRATEGIJA OBNOVE I RAZVITKA PREHRAMBENE INDUSTRIJE BAZIRANE NA PRERADI SIROVINA BILJNOG PORIJEKLA

  Autori:
  Ugarčić, Žaneta (126592)
  Pozderović, Andrija
  Piližota, Vlasta
  Časopis: ZNANOST I PRAKSA U POLJOPRIVREDI I PREHRAMBENOJ TEHNOLOGIJI
  Broj: 3
  ISSN: 0352-1346
  Volumen: 22
  Godina: 1992
  Stranice: od 518 do 538
  Broj referenci: 10
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Dominantno mjesto poljoprivredne proizvodnje u privrednojstrukturi Istočne Hrvatske, odnosno Slavonije i Baranje osiguravanajznačajniju sirovinsku osnovu u Republici Hrvatskoj za razvitakprehrambene industrije prije svega u ovoj regiji.Premda su naovoj regiji prije rata postojali značajni kapaciteti prehrambeneindustrije to nije zadovoljavalo s obzirom na sirovinsku osnovu aniti s obzirom na mogućnosti proizvodnje do sada manjezastupljenih poljoprivrednih proizvoda a time i odgovarajućepreradbene prehrambene industrije. U radu se polazi od analizesirovinske osnove za prehrambenu industriju, kapacitetaprehrambene industrije, asortimana proizvoda te industrije prijerata i analize sadašnjeg stanja. Na temelju tih analiza isuvremenih rješenja i znanja iz područja prehrambene tehnologijepredložena je strategija obnove i razvitka dijela prehrambeneindustrije kojeg obuhvaća ovaj referat. Osnovni zaključci su daobnova prehrambene industrije mora biti u funkciji razvitka a ontreba biti usmjeren prema povećanju stupnja finalizacijeprehrambenih proizvoda, povećanju asortimana, povećanjuekonomičnosti, povećanju kvalitete proizvoda prema evropskimstandardima i uvođenju novih tehnologija.
  Ključne riječi: Prehrambena industrija, obnova i razvoj, sirovine biljnog porijekla.

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: PRILOG POZNAVANJU TEHNOLOŠKE KVALITETE NEKIH SORATA OZIME PŠENICE I NJIHOVIH MJEŠAVINA

  Autori:
  Hackenberger, Dubravka
  Ugarčić, Žaneta (126592)
  Časopis: ZNANOST I PRAKSA U POLJOPRIVREDI I PREHRAMBENOJ TEHNOLOGIJI
  Broj: 1
  ISSN: 0352-1346
  Volumen: 23
  Godina: 1993
  Stranice: od 105 do 133
  Broj referenci: 7
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu su ispitivana tehnološka, kemijska i reološka svojstvasorata ozime pšenice Zrinka, Zagrepčanka Duga i Adrijana, kao injihovih mješavina u svrhu poboljšanja kvalitete pojedinačnihsorata. Najveći postotak izbrašnjavanja u pojedinačnimispitivanjima pokazala je sorta Duga. Međutim, njezin utjecaj napovećanje prinosa brašna drugih sorata bio je manji od sorteZrinka. Najveće povećanje sedimentacijske vrijednosti brašna kaopokazatelja kvalitete glutena dobiveno je kod mješavine sorteAdrijana sa sortom Duga. Prema farinološkim pokazateljimakvalitete, miješanje sa sortom Duga kao najboljom dovelo je dopoboljšanja kvalitete brašna i prelaska u višu kvalitetnu klasukod mješavina sa sortama Zagrepčanka i Adrijana. Ekstenzografskaispitivanja dala su najbolje rezultate miješanjem sorataZagrepčanka i Zrinka, koje su se i pojedinačno pokazalenajboljima. Sorte Zrinka i Duga mogu se upotrijebiti kao dodatakza poboljšavanje kvalitetnih svojstava brašna sorte Zagrepčanka uomjeru 70:30.
  Ključne riječi: Tehnološka kvaliteta pšenice, ozime sorte pšenica, mješavine pšenica.

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: PRIMJENA ENZIMA KOD PROIZVODNJE ETERIČNOG ULJA KAMILICE CHAMOMILLA RECUTITA (L.) RAUSCHERT

  Autori:
  Stanić, Rada
  Vernački, Zdenka
  Bočkinac, Dragan (81050)
  Ribarić, Željko
  Časopis: ZNANOST U PROIZVODNJI
  Broj: 18
  ISSN: 0351-2134
  Volumen: 18
  Godina: 1992
  Stranice: od 106 do 111
  Broj referenci: 14
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Izvedeni su pokusi primjenom enzima kod proizvodnje eteričnogulja kamilice (chamomillae Matricariae aetheroleum) u ciljudobivanja većeg i bržeg iskorištenja ulja u odnosu na kontrolniuzorak bez enzima. Enzimatski predtretman kamilice, primijenjen usmislu lakšeg izdvajanja ulja, rađen je u ovisnosti otemperaturi, količini enzima, pH i vremenu djelovanja enzima.Nakon enzimatskog tretmana kamilice izvršeno je izdvajanje uljadestilacijom pomoću vodene pare u laboratorijskim uvjetima. Naosnovi izvedenih istraživanja i ostvarenih rezultata najvećeiskorištenje ulja dobiveno je primjenom enzima pri temperaturi od45-50 C, pH=5, vremenu djelovanja enzima 2 sata i količini enzimaod 1%. Ustanovljeno je također da je kod navedenih uvjetaopppptimalno prekinuti proces nakon 8 sati, pri čemu se dobije do95% moguće količine ulja u odnosu na maksimalno dobivenukoličinu, i 8,3% ulja više u odnosu na kontrolni uzorak.
  Ključne riječi: Eterično ulje kamilice, enzimi, destilacija

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: ISTRAŽIVANJE MOGUĆNOSTI AROMATIZACIJE EKSTRUDIRANIH PROIZVODA NA BAZI KUKURUZNOG GRIZA AROMOM SIRA EMENTALERA

  Autori:
  Hardi, Jovica
  Ugarčić, Žaneta (126592)
  Časopis: Podravka Koprivnica
  Stranice: od 0 do 0
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu su istražene mogućnosti aromatizacije flipsa aromom siraementalera direktnim postupkom i naknadnom aromatizacijomomatanjem ekstrudiranog proizvoda u rotirajućem bubnju (eksternaaromatizacija). Za aromatizaciju je primjenjena prirodnakoncentrirana aroma sira ementalera proizvedena na proteinskomkoncentratu primjenom odabranih sojeva mikroorganizama.Organoleptičkim tesrovima i headspace metodom plinskekromatografije utvrđene su optimalne količine za postupakdirektne aromatizacije 1-3%, a za postupak eksterne aromatizacije1-2%. Rezultati rada pokazuju i potvrđuju mogućnost kvalitetnogprovođenja postupka aromatizacije flipsa prirodnom koncentriranomaromom sira ementalera kako postupkom direktne aromatizacije,tako i eksternom aromatizacijom. Pri tome se daje prednostpostupku eksterne aromatizacije.
  Ključne riječi: Ekstrudirani proizvodi, aromatizacija, aroma sira ementalera, plinska kromarografija

 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Pokusna proizvodnja durum pšenice u PPK Kutjevo d.d. i njena primjena u proizvodnji tjestenine

  Autori:
  Ugarčić, Žaneta (126592)
  Šnajder, Antun
  Časopis: Hrvatski pekar
  Broj: 14
  ISSN: 1330-1977
  Volumen: 3
  Godina: 1995
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Uradu su ispitani tehnološki parametri kakvoće Brevidur pšenice, žetve 1992. i 1993. godine, a izvršene su i usporedbe kakvoće proizvedene tjestenine od brašna obične pšenice i tjestenine proizvedene od mješavine brašna obične i durum pšenice u omjeru 70:30. Na osnovu dobivenih rezultata može se zaključiti, da proizvedena sorta durum pšenice Brevidur u PPK Kutjevo, ima dobre uvjete uzgoja i predstavlja kvalitetnu sirovinu za proizvodnju tjestenine, te da ima nesumljive prednosti u odnosu na obične pšenice.
  Ključne riječi: Durum pšenica, proizvodnja tjestenine, tehnološki parametri kakvoće pšenice

 12. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: "Divom" do bolje tjestenine

  Autori:
  Ugarčić, Žaneta (126592)
  Časopis: Hrvatski pekar
  Broj: 12
  ISSN: 1330-1977
  Volumen: 3
  Godina: 1995
  Stranice: od 5 do 7
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu je ispitana kakvoća brašna nove sorte pšenice "Diva" i njena primjena u proizvodnji tjestenine. Dobiveni rezultati su pokazali da je tjestenina proizvedena od ršenice od pšenice sorta "Diva" po svojim svojstvima vrlo slična tjestenini dobijenoj od brašna durum pšenica. Nova sorta pšenice "Diva" može se preporučiti kao namjenska sorta za proizvodnju tjestenine.
  Ključne riječi: Kakvoća brašna, nova sorta pšenice, durum pšenica, proizvodnja tjestenine

 13. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Proizvodnja punjene tjestenine

  Autori:
  Ugarčić-Hardi, Žaneta
  Časopis: Hrvatski pekar
  Broj: 12
  ISSN: 1330-1977
  Volumen: 3
  Godina: 1995
  Stranice: od 7 do 9
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu je opisana proizvodnja nadjevene tjestenine različitih oblika. Nadjevi su rađeni od mesa, mesnih prerađevina, sira i povrća. Pri proizvodnji nadjevene tjestenine primjenjen je proces pasterizacije a tjestenina je pakirana u modificiranoj atmosferi.
  Ključne riječi: Punjena tjestenina, proces pasterizacije, modificirana atmosfera

 14. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Proizvodnja i kakvoća nekih specijalnih vrsti kruha i peciva

  Autori:
  Ugarčić-Hardi, Žaneta
  Časopis: Hrvatski pekar
  Broj: 14
  ISSN: 1330-1977
  Volumen: 3
  Godina: 1995
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Potrošači kruha i peciva u Hrvatskoj najviše cijene bijeli kruh, proizveden od pšeničnog brašna T-500, dok se nutritivno vrijednije vrste kruha konzumiraju u manjoj mjeri. U svrhu upoznavanja potrošača s nekim vrstama kruha i peciva povećane nutritivne vrijednosti , u radu su isprobane nove recepture, tehnologija proizvodnje i svojstva za kruh i pecivo: s pšeničnom klicom, sa sojinim brašnom, sa pšeničnim posijama i sa raženim brašnom.
  Ključne riječi: Kruh s pšeničnom klicom, kruh sa sojom, kruh s posijama, kruh sa raženim brašnom

 15. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Kakvoća brašna iz donacije

  Autori:
  Ugarčić-Hardi, Žaneta
  Časopis: Hrvatski pekar
  Broj: 12
  ISSN: 1330-1977
  Volumen: 3
  Godina: 1995
  Stranice: od 16 do 18
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu su ispitana tehnološka, kemijska i reološka svojstva brašna iz donacije (Italija, SAD) tipaT-500 i T-850. Također je ispitana i fermentacijska aktivnost suhog kvasca dobivenog iz donacije.Kao kontrolni poslužili su brašna i kvasci domaće proizvodnje. Rezultati ispitivanja su pokazali, da su brašna iz donacije slabije kakvoće (kvalitetne grupe B2 i C1) te se za proizvodnju kruha od ovih brašna moraju upotrijebiti ili poboljšivači ili aditivi.
  Ključne riječi: Kakvoća brašna, fermentacijska aktivnost kvasca

 16. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Sastav mišićnog i abdominalnog masnog tkiva s ozirom na spol broilera

  Autori:
  Kralik, Gordana
  Lovrić, Tomislav
  Karuza, ljiljana
  Kušec, Goran
  Časopis: ZNANOST I PRAKSA U POLJOPRIVREDI I PREHRAMBENOJ TEHNOLOGIJI
  Broj: 1
  ISSN: 0352-1346
  Volumen: 24
  Godina: 1994
  Stranice: od 88 do 93
  Broj referenci: 17
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu se prikazuje kemijski sastav bijelog (m. pectoralis thoracicus) i crvenog mesa (mišići batka i nadbatka), kao i abdominalnog masnog tkiva s obzirom na spol broilera. Istraživanje je provedeno s Ross 208 broilerima koji su zaklani u dobi od 42 dana. Rezultati istraživanja udjela vode, masti, bjelančevina i pepela pokazali su da kemijski sastav ovisi o vrsti mesa i spolu pilića. Ženski pilići imaju signifikantno više (P<0,05) vode, a manje bjelančevina u bijelom mesu, a muški pilići više bjelančevina u crvenom mesu. Analizom udjela masnih kiselina: miristinske (C 14:0), palmitinske (C 16:0), palmitoleinske (C 16:1), stearinske (C 18:0), oleinske (C 18:1), linolne (C 18:2) i linolenske (C 18:3) ustanovljeni su signifikantno (P<0,05) veći udjeli palmitinske i oleinske kiseline u masnom tkivu ženskih u odnosu na muške broilere.
  Ključne riječi: Broileri, mišićno tkivo, masno tkivo, spol, masne kiseline

 17. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Chemical Composition of Different Parts of Matricaria chamomilla

  Autori:
  Grgesina, Dragica
  Lovrić, Tomislav
  Karuza, ljiljana
  Karuza, Ljiljana
  Bočkinac, Dragan (81050)
  Časopis: Prehrambeno-tehnološka i biotehnološka revija
  Broj: 2-3
  ISSN: 0352-9193
  Volumen: 33
  Godina: 1995
  Stranice: od 111 do 113
  Broj referenci: 21
  Jezik: engleski
  Sažetak: U radu su određeni količina i sastav eteričnog ulja i flavonoida kamilice s područja Slavonije. Navedeni pokazatelji kakvoće točno su utvrđeni u cvijetu, pulvisu (žutim cvjetićima), laticama te stabljici i listu. Količina eteričnog ulja određena je metodom po Clevengeru, a zatim je sastav ulja ispitan plinskom kromatografijom. Flavonoidi su određeni spektrofotometrijski, nakon stvaranja kelata između flavonoidnih aglikona i Al3+-iona. ??
  Ključne riječi: Matricaria chamomilla, flavonoidi, eterično ulje

 18. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: SENSORI AND MICROBIOLOGICAL CHANGES OF PANCAKES DURING THE STORAGE

  Autori:
  Lovrić, Tomislav
  Primorac, Ljiljana
  Uzelac, Branko
  Sudar, Rezica (73593)
  Urednici
  DE BARBER, C. BENEDITO
  COLLAR, C.
  MARTINEZ-ANAYA, M.A.
  MORELL, J
  Naslov zbornika: PROGRES IN FOOD FERMENTATION
  Jezik: engleski
  Mjesto: VALENCIA, SPAIN
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 84-604-7038-5
  Stranice: od 576 do 581
  Skup: EURO FOOD CHEM VII
  Održan: od 20.09.93 do 22.09.93
  Sažetak: Cilj ovog rada bio je ispitati trajnost palačinki kod sobnetemperature i temperature hladnjaka, sa konzervansom i bezkonzervansa, a u cilju proširenja distribucije i prodaje.Ispitana su dva konzervansa: sorbinska kiselina ikalcij-propionat. Kontrolni uzorci su bile palačinke bezkonzervansa. Trajnost palačinki je određena na osnovu rezultatasenzorske ocjene i mikrobioloških analiza. Senzorska analiza jemetodom bodovanja, prema ISO ITC 34/SC 12, 190E 1985, aocjenjivan im je izgled, miris, okus i konzistencija. Ispitivanjeje provedeno na dvije serije uzoraka, a uzorci su analiziraninaknadno. Palačinke bez konzervansa, čuvane na sobnoj temperaturibile su ispravne 24 sata, senzorski i mikrobiološki; nakon togaperioda utvrđena je prisutnost plijesni, kvasaca i povrećan brojbakterija. Uzorci sa konzervansom senzorski su bili ispravni 48sati, ali je broj ukupnih bakterija porastao nakon 24 sata.Palačinke bez konzervansa i sa konzervansom čuvane u hladnjakubile su senzorski ispravne 5 dana; nakon toga vremena na površinisu se pojavili bijeli mjehurići. Kod te temperature palačinke skonzervansom, kao i one bez, mikrobiološki su bile ispravne čak i7 dana. Usprkos prisutnosti konzervansa trajnost palačinki nijeprodužena, temperatura čuvanja je važniji faktor.
  Ključne riječi: Palačinke, senzorske promjene, mikrobiološke promjene, skladištenje

 19. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Efficiency control of extruded product aromatization with emmental cheese aroma by GC head space technoloque application

  Autori:
  Hardi, Jovica
  Ugarčić-Hardi, Žaneta
  Urednici
  Sontag, G.
  Naslov zbornika: Proceedings of Euro food chem VIII
  Jezik: engleski
  Mjesto: Beč, ustrija
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 3-900554-17X
  Stranice: od 361 do 364
  Skup: Current status and future trends
  Održan: od 18.09.95 do 20.09.95
  Sažetak: U radu su ispitane mogućnosti aromatizacije ekstrudiranih proizvoda aromom sira ementalera, direktnim postupkom i naknadnom aromatizacijom omatanjem ekstrudiranog proizvoda u rotirajućem bubnju (eksterna aromatizacija). Za aromatizaciju je primjenjena prirodna koncentrirana aroma sira ementalera proizvedena na proteinskom koncentratu primjenom odabranih sojeva mikroorganizama. Za proizvodnju snack proizvoda zadovoljavajuće senzorske kakvoće bilo je potrebno dodati 3% arome, pri postupku direktne aromatizacije. Udio dodane arome pri postupku naknadne aromatizacije iznosio je 1 do 2%. Rezultati rada potvrđuju mogućnost proizvodnje kvalitetnih ekstrudiranih proizvoda , aromatizacijom prirodno koncentriranom aromom sira ementalera, kako postupkom direktne aromatizacije, tako i eksternom aromatizacijom. Pri tome se daje prednost postupku eksterne aromatizacije.
  Ključne riječi: Ekstrudirani proizvodi, aromatizacija, aroma sira ementalera, plinska kromatografija, head space analiza

 20. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: The effect of pectin addition on the quality of baked wheat products

  Autori:
  Ugarčić-Hardi, Žaneta
  Hackenberger, Dubravka
  Halt, Marija
  Perić, Ljiljana
  Urednici
  Boenke, A.
  Naslov zbornika: The role of cereals in future nutrition
  Jezik: engleski
  Mjesto: Beč, ustrija
  Godina: 1995
  Stranice: od 59 do 59
  Skup: ICC JUBILEE CONFERENCE 1995
  Održan: od 21.05.95 do 24.05.95
  Sažetak: Glavni sastojak balasnih tvari su celuloza, hemiceluloza, lignin i pektin, a svaki od njih ima različita fiziološka djelovanja na čovjeka. Uslijed velike sposobnosti apsorpcije i vezivanja vode, osim značajnog utjecaja na probavu, ove tvari poboljšavaju i kakvoću pekarskih proizvoda. Pektin se u prehrambenoj industriji upotrebljava kao želirajuće sredstvo. Cilj ovog rada je bio određivanje utjecaja dodatka pektina u proizvodnji krekera. Ispitani su uzorci brašna T-500 i T-850. Dodatak pektina pšeničnom brašnu iznosio je 5, 10, 15 i 20%. Određivao se udio: vode, pepela, proteina, škroba, masti i celuloze. Reološka svojstva određena su Brabenderovim farinografom i ekstenzografom i amilografom. Od senzorskih ispitivanja određivalo se: elastičnost sredine, poroznost, boja i debljina kore. Dobijeni rezultati su pokazali da se dodatkom ad 10% pektina pšeničnom brašnu proizvesti kreker zadovoljavajuće kakvoće.
  Ključne riječi: Pektin, kakvoća pekarskih proizvoda

 21. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Utjecaj sastava lipida pšeničnog brašna na reološka svojstva tijesta

  Autori:
  Hackenberger, Dubravka
  Ugarčić-Hardi, Žaneta
  Dreisner, Georg
  Perić, Ljiljana
  Urednici
  Lovrić, Tomislav
  Naslov zbornika: 2.Hrvatski kongres prehrambenih tehnologa,biotehnologa i nutricionista
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 50 do 50
  Skup: 2.Hrvatski kongrs prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista s međunarodnim sudjelovanjem
  Održan: od 15.06.94 do 17.06.94
  Sažetak: Iako prisutni u malim količinama, lipidi u pšeničnom brašnu zančajno utječu na tehnološku kvalitetu brašna. Ispitivanja su pokazala, da polarni lipidi djeluju poyitivno, a nepolarni nagativno na tehnološka svojstva tijesta. Ispitivanja su provedena na uzorcima ozime pšenice različitih reoloških svojstava. Reološka svojstva tijesta ispitana su farinografom i ekstenzografom. Lipidi su ekstrahirani smjesom kloroforma i etanola na sobnojtemperaturi, te 2-propanolom na temperaturi75 C, a odvajanje polarnih i nepolarnih lipida provedeno je metodom tankoslojne kromatografije. Rezultati ispitivanja su pokazali, da je za procjenu tehnološke kvalitete brašna bitan odnos polarnoh i nepolarnih lipida.
  Ključne riječi: Pšenično brašno, reološka svojstva, lipidi

 22. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Processing value of Durum wheat produced in Croatia

  Autori:
  Ugarčić-Hardi, Žaneta
  Hackenberger, Dubravka
  Urednici
  Van der Kamp, Jan Willem
  Naslov zbornika: Quality cereals in a changing world
  Jezik: engleski
  Mjesto: Hag, Norveška
  Godina: 1994
  Stranice: od P1.5
  Skup: 14th ICC Congress
  Održan: od 05.09.94 do 09.06.94
  Sažetak: Poznato je da je najbolja sirovina za proizvodnju tjestenine brašno od durum pšenice. Iako za uzgoj ove postoje uvijeti, u Hrvatskoj se do sada nije uzgajala durum pšenica. Domaća tjestenina se uglavnom proizvodi od brašna pšenice Triticum vulgare, što ima negativan utjecaj na kakvoću proizvedene tjestenine. 1992. godine u Hrvatskoj se počelo po prvi puta sa probnom proizvodnjom durum pšenice. U radu su prikazani rezultati ispitivanja kvalitetnih parametara durum pšenice iz žetve 1992. i 1993. godine. Određivalo se: hektolitarska masa, apsolutna masa, staklavost, broj padanja, udio proteina, udio žutog pigmenta, udio pepela kao i svojstva pri kuhanju. Dobijeni rezultati su pokazali, da je durum pšenica uzgojena u hrvatskoj vrlo kvalitetna sirovina za proizvodnju tjestenine.
  Ključne riječi: Durum pšenica, proizvodnja tjestenine, kvalitativni faktori

 23. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Copper and Zinc Content in Human Milk of a Few Groups of Nursing Women

  Autori:
  Lovrić, Tomislav
  Grgić, Jerica
  Mandić, Zlatko
  Hasenay, Damir
  Grgić, Zlatko
  Karuza, Ljiljana
  Naslov zbornika: 7th European Nutrition Conference: Book of Abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Vienna, Austrija
  Godina: 1995
  Stranice: od 76 do 76
  Skup: 7th European Nutrition Conference
  Održan: od 24.05.95 do 28.05.95
  Ključne riječi: Bakar, cink, majčino mlijeko

 24. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Kemijski sastav pojedinih dijelova kamilice (Matricaria recutita L.)

  Autori:
  Grgesina, Dragica
  Karuza, Ljiljana
  Lovrić, Tomislav
  Bočkinac, Dragan (81050)
  Klapec, Tomislav (900702)
  Urednici
  Lovrić, Tomislav
  Naslov zbornika: 2. hrvatski kongres prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 118 do 118
  Skup: 2.Hrvatski kongrs prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista s međunarodnim sudjelovanjem
  Održan: od 15.05.94 do 17.06.94
  Sažetak: U radu su određeni količina i sastav eteričnog ulja i flavonoida kamilice s područja Slavonije. Navedeni pokazatelji kakvoće točno su utvrđeni u cvijetu, pulvisu (žutim cvjetićima), laticama te stabljici i listu. Količina eteričnog ulja određena je metodom po Clevengeru, a zatim je sastav ulja ispitan plinskom kromatografijom. Flavonoidi su određeni spektrofotometrijski, nakon stvaranja kelata između flavonoidnih aglikona i Al3+-iona. ??
  Ključne riječi: Matricaria recutita L., flavonoidi, eterično ulje

 25. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Odnos mjerenog i izračunatog aktiviteta vode Brie i Camembert sireva

  Autori:
  Sudar, Rezica (73593)
  Primorac, Ljiljana
  Jurković, Zorica
  Mandić, Zlatko
  Urednici
  Lovrić, Tomislav
  Naslov zbornika: 2. hrvatski kongres prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 119 do 119
  Skup: 2.Hrvatski kongrs prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista s međunarodnim sudjelovanjem
  Održan: od 15.06.94 do 17.06.94
  Sažetak: Aktivitet vode i topljivi kemijski sastojci (pepeo, NaCl, topljivi dušik i neproteinski dušik) određeni su u 20 uzoraka mekih sireva s plemenitim plijesnima, i to u vrstama Brie i Camembert. Linearnom regresijom, tj. multiplom regresijom iz izmjerenog aktiviteta vode i topljivih sastojaka izraženih u g/100 g vode, dobivene su jednadžbe iz kojih se može izračunati aktivitet vode. Ne postoji statistički značajna razlika između izmjerenog aktiviteta vode i izračunatog iz dobivenih jednadžbi. Najviša negativna korelacija nađena je između izmjerenog aktiviteta vode i neproteinskog dušika (r=-0.54), a najviši koeficijent multiple determinacije (R2=0.55) nađen je između aktiviteta vode i svih topljivih komponenata.
  Ključne riječi: Aktivitet vode, sir, Brie, Camembert

 26. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Work in the Nutrition Department of the Clinical Hospital in Osijek During the War in Croatia

  Autori:
  Adam-Perl, Marija
  Mandić, Zlatko
  Naslov zbornika: 7th European Nutrition Conference
  Jezik: engleski
  Mjesto: Vienna, Austrija
  Godina: 1995
  Stranice: od 81 do 81
  Skup: 7th European Nutrition Conference
  Održan: od 24.05.95 do 28.05.95
  Ključne riječi: Bolnica, prehrana, rat

 27. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Projekt usluga podrške privatnim seoskim gospodarstvima

  Autori:
  Ugarčić-Hardi, Žaneta
  Perić, Ljiljana
  Vrsta rada: Rad na popularizaciji struke
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Programi su namjenjeni seoskim gospodarstvima u cilju pomoći razvoja malih i srednjih gospodarstava.Program obuhvaća modele prerade žitarica, obuhvaća proizvodnju kruha, proizvodnju peciva, tjestenine, punjene tjestenine, proizvodnju tuljacaza sladoled i proizvodnju ekstrudiranih proizvoda. U svim programima definirana je potrebna oprema i prostor za definirani kapacitet, investicijska ulaganja, te svi potrebni normativi i bilance.


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr