SVIBOR - Projekt broj: 6-02-255

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-02-255


METALNA I KERAMIČKA ANTIČKA PRODUKCIJA I IMPORT U SJEVEROZAPADNOJ HRVATSKOJ


Glavni istraživač: KOŠČEVIĆ, REMZIJA (22546)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 23.12.94.

Ukupno radova na projektu: 11
Naziv ustanove: Institut za arheologiju, Zagreb (197)
Komunikacija

Sažetak: DosadaŠnje mogu'nosti elaboriranja problematike anti;kog metalnog Ť i kerami;kog materijala temeljile su se na starim slu;ajno Ť otkrivenim nalazima bez stratigrafije, a samo manjim dijelom na Ť sustavnim iskopavanjima. Danas postoje indikacije o njegovoj Ť prisutnosti na dosad neregistriranim anti;kim lokalitetima u Ť Zagreba;koj regiji. Na jednom od prioritetnih takvih nalaziŠta - Ť velikoj nekropoli pod humcima u Turopolju, ve' zapo;eta terenska Ť iskopavanja do daljnjega su obustavljena. Tematikom projekta Ť obuhva'en je sitni materijal i tretiran samostalno kao Ť jednakovrijedan monumentalnijim spomenicima daleke proŠlosti i Ť kao njima adekvatan izvor informacija. SadrĐaj projekta Ť predstavljaju objekti anti;ke industrijske metalne i kerami;ke Ť produkcije masovne upotrebe, kao proizvodi umjetni;kog zanatstva: Ť dijelovi sa odje'e vojne i civilne, oprema i pribor Ť najraznovrsnijih namjena, od profanog do ritualnog. Realizacija Ť zacrtanih ciljeva projekta doprinijela bi redefiniranju dosta Ť uvrijeĐenog stava o predmetima svakodnevice kao o materijalu od Ť sekundarne vrijednosti. Rad na projektu nuĐno je nastaviti, Ť osnaĐiti ga mlaĆim kadrom i oja;ati suradnjom sa muzejima u svim Ť ve'im regionalnim centrima, kako bi se popunile praznine Ť proizaŠle iz nedostatne objave starih nalaza pohranjenih u Ť depoima muzejskih ustanova. Tek tad bi se dobila prava slika Ť stanja u odnosu na koli;inu i oblike umjetni;ko obrtnih Ť izraĆevina. Objelodanjivanje postoje'ih muzejskih fundusa, barem Ť u kataloŠkoj formi, predstavlja conditio sine qua non za izradu Ť primarne tipologije, koju bi se nadalje moglo samo dopunjavati Ť novim nalazima iz sustavnih istraĐivanja te korigirati i Ť kronoloŠki dotjerivati. U projekt je uklopljena i kultna Ť problematika - prvenstveno kultovi orijentalnog ishodiŠta - za Ť sada na nivou registriranja opsega njihove prisutnosti u naŠoj Ť zemlji.

Ključne riječi: Sjeverozapadna Hrvatska, anti;ko razdoblje, keramika, metalni objekti, bronca, olovo, radionica.

Ciljevi istraživanja: Mada su kerami;ki i metalni predmeti obavezan nalaz na svimarheoloŠkim lokalitetima, a prvi ujedno predstavljaju inajbrojniju i najmasovniju vrstu, njihovo prou;avanje na naŠemdijelu panonskog provincijalnog podru;ja, nije se sustavnoprovodilo. Pri obradi takvog materijala nuĐan oslonac joŠ uvijekpredstavljaju oblikovni i datacijski sustavi izraĆeni u drugimzemljama. Stoga se osnovni cilj projekta svodi na utvrĆivanjetipoloŠke i kronoloŠke ljestvice za kerami;ke i metalne objekte,uz definiranje funkcije za ove druge. Nadalje, oformiti datotekuza glavne kategorije metalnih proizvoda umjetni;kog obrta zakontinentalnu Hrvatsku. PokuŠati identificirati produkcijskecentre i po mogu'nosti odrediti pripadnost eventualnoj doma'ijradionici ili radioni;kom krugu. Sagledati omjere importa ieksporta na razini postoje'eg poznavanja ekonomskih prilika usjev.zap. Hrvatskoj u razdoblju 1 - 4 st. Dobiti ;im potpunijusliku o broju, poloĐaju i karakteru ( na;inu sahranjivanja ipopratnom ritusu) anti;kih grobalja u Zagreba;koj regiji steĐiŠtem na pokapanju pod zemljanim humcima u smislupojednostavljenja pitanja oko njihova porijekla, etni;kepripadnosti i kontinuiteta. Bitan doprinos u tom pravcu pruĐilabi terenska istraĐivanja groblja s tumulima u Turopoljskom Lugukod Velike Gorice, koja bi svakako donekle osvijetlila i enigmu upogledu hipoteti;kog naselja kojem je ona pripadala kao i upogledu dometa prostiranja i mogu'ih dodirnih to;aka izmeĆukolonijalnom i municipalnog podru;ja Siscije i Andautonije.TakoĆer treba ispitati mjesta s tragovima ranije prerade rudakoji indiciraju anti;ku tehnologiju te izvu'i podatke relevantneza konkretne zaklju;ke o predrimskim lokalnim i orijentalnimanti;kim kultovima na podru;ju Hrvatske.


SURADNJA - PROJEKTI


  1. Naziv projekta: ne postoji
    Naziv ustanove: ne postoji
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


OSTALA POSTIGNUĆA


  1. Naziv: Bibliografija

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 25.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr