SVIBOR - Radovi - projekt broj: 6-03-052

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 6-03-052


Broj radova citiranih u CC: 1
Broj ostalih radova: 7
Ukupno objavljenih radova: 8


 1. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Generativni opis konjugacijskih oblika

  Autori:
  Babić, Zrinka (43845)
  Urednici
  Bratulić, Josip
  Škiljan, Dubravko
  Izdavač: Hrvatsko filološko društvo
  ISBN: 86-80493-03-1
  Godina: 1991
  Broj stranica: 112
  Broj referenci: 67
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U knjizi se raspravlja o dosadašnjim opisima sprezanja plodnihglagola hrvatskoga jezika s nekoliko osnova (ukupno 93 nastavka),nekoliko nastavničkih inačica i mnoštvom pravila. Nudi segenerativni opis u kojem svaki glagol ima samo jednu osnovu,uzima 9 kategorijalnih i 13 brojnih nastavaka, a na taj spojdjeluju 32 pravila - 21 za obične promjene i 11 za naglasne.
  Ključne riječi: fonetika, fonologija, morfologija: konjugacija, hrvatski plodniglagoli, generativni opis, razlikovna obilježja.

 2. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Fonetika hrvatskoga književnog jezika

  Autori:
  Škarić, Ivo (47243)
  Urednici
  Katičić, Radoslav
  Izdavač: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Globus
  ISBN: 86-407-0014-1
  Godina: 1991
  Stranice: od 63 do 376
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: u fonetici je dan opširan i detaljan opis izgovora i prozodijehrvatskoga standarda. Građa je strukturirana premakomunikacijskom obrascu: izgovor, zvuk, percepcija. U drugom sudijelu dane govorne jedinice: slojevi i članci. Većim dijelomtekst ima značajke opće fonetike.
  Ključne riječi: fonetika, fonologija, izgovor, glasnici, razlikovna obilježja, zvuk, percepcija, mig, prozodija, standardni izgovor.

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Jezik u pravopisu

  Autori:
  Škarić, Ivo (47243)
  Časopis: Jezik
  Broj: 2
  ISSN: 0021-6925
  Volumen: 39
  Godina: 1991
  Stranice: od 33 do 45
  Broj referenci: 17
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Na staro hrvatsko pravopisno pitanje - etimološki ili fonetkiparvopis - odgovara se pokusom u kojem se mjeri brzina čitanja udva načina pisanja (npr. suca - sudca, grepsti - grebsti,bezakonje - bezzakonje itd.) Pokus utvrđuje da se u nekimriječima brže čita fonetski ispis, a u drugim morfološki.Zaključuje se da se najbrže čita fonemski, ali da u svakoj riječifonetska asimilacija ne dovodi do fonemskog preskoka.
  Ključne riječi: fonem, parvopis, morfonološki, fonetski, fonemski.

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: U potrazi za sustavnim prikazom hrvatskih naglasaka

  Autori:
  Babić, Zrinka (43845)
  Josipović, Višnja
  Časopis: suvremena lingvistika
  Broj: 30
  ISSN: 0586-0296
  Volumen: 17
  Godina: 1991
  Stranice: od 37 do 58
  Broj referenci: 46
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U članku se predlaže višeglasan opis hrvatskih naglasnih sustavakoji objedinjuje različite dijalekte i objašnjava inačice i tzv.silazne obrisne tonove na unutrašnjim i zadnjim slogovimai ustandardnom hrvatskom jeziku, te pružaju objašnjenja za promjenenekih naglasnih sustava. Dijalekti se razlikuju po jednomornimili dvomornim slogovima, po priključcima na upravnoj ili naneupravnoj mori, po jednoj ili dvjema tonskim vrstama riječi iredoslijedu pravila.
  Ključne riječi: fonetika i fonologija, naglasni sustavi, hrvatski dijalekti, morei slogovi, visoke i niske riječi.

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Pravopis i skonidba stranih imena

  Autori:
  Babić, Zrinka (43845)
  Časopis: Jezik
  Broj: 5
  ISSN: 0021-6925
  Volumen: 38
  Godina: 1991
  Stranice: od 135 do 145
  Broj referenci: 17
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U članku se raspravlja o pravopisnim odredbama za pisanje stranihimena. Formalno se iskazuju u pravopisima implicitna pravilanužna da se ispravno napiše sklonjeni oblik. Predlažu se kaoobavezna jednostavnija pravila iz oba analizirana pravopisa.
  Ključne riječi: pravopis, fonologija, strane riječi, strana imena u hrvatskome,generativna pravila, razlikovna obilježja.

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Naglasnice i nenaglasnice

  Autori:
  Babić, Zrinka (43845)
  Časopis: Jezik
  Broj: 1
  ISSN: 0021-6025
  Volumen: 40
  Godina: 1992
  Stranice: od 29 do 30
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U članku se uvode i objašnjavaju pojmovi naglasnica inenaglasnica, objašnjavaju prednaglasnice i zanaglasnice, tepomoću rječničkih ili leksičkih i govornih ili fonetskih riječipokazuje razlika između naglasnica i nenaglašenih riječi, tenenaglasnica i nenaglašenih riječi.
  Ključne riječi: fonetika, fonologija, govor i rječnik, naglasnice, nenaglasnice.

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Hrvatski jezik danas

  Autori:
  Škarić, Ivo (47243)
  Časopis: Jezik
  Broj: 4
  ISSN: 0021-6925
  Volumen: 41
  Godina: 1994
  Stranice: od 97 do 103
  Broj referenci: 6
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U članku se hrvatski standardni jezik promatra kao jezik svih Hrvata u novim političkim uvjetima koji su nastali stvaranjem Hrvatske kao nezavisne države. Autor zaključuje da će hrvatski jezik u skoroj budućnosti doživjeti znatne promjene i tako postati prihvatljiviji od svih Hrvata.
  Ključne riječi: Hrvatski jezik, standardizacija

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Naglasne promjene prefigiranih oblika glagola na -jeti, -ati, -iti

  Autori:
  Škavić, Đurđa (65210)
  Časopis: Govor
  Broj: 1
  ISSN: 0352-7565
  Volumen: 10
  Godina: 1993
  Stranice: od 39 do 48
  Broj referenci: 26
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Raskorak između uporabne norme i dosadašnje kodificirane norme očituje se i u naglasnome sustavu, pa prema tome i na području glagolske naglasne tipologije, osobito u naglascima prefigiranih oblika glagola na -jeti, -ati, -iti, koji u neprefigiranom obliku imaju dvosložnu infinitivnu osnovu, uzlazni naglasak, a prezent tvore nastavcima -im, iš... Umjesto kodificiranog naglaska poletjeti, poletim, u uporabnoj se normi ostvaruje naglasak poletjeti, poletim. Istraživanja su pokazala da takvo naglašavanje ima uporište u ikavskim zapadnoštokavskim govorima, koji su snažno utjecali na hrvatski jezični standard, zatim u naglasnom uzorku lomiti, lomim - polomiti, polomim te u zanemarivanju morfološke i naglasne opreke u prijelaznih/ neprijelaznih parova na -iti/ -jeti. Pretpostavka je da kodificirani naglasak prezenta prefigiranih glagola na -jeti, -ati, -iti nije svojstven zapadnoj novoštokavštini, nego je nametnuti propis koji nije prihvaćen.
  Ključne riječi: Naglasni sustav, glagoli, hrvatski jezik, fonetika


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr