SVIBOR - Radovi - projekt broj: 6-06-015

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 6-06-015


Broj radova citiranih u CC: 1
Broj ostalih radova: 25
Ukupno objavljenih radova: 26


 1. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Kvaliteta življenja prognanika

  Urednici
  Kolesarić, Vladimir (21736)
  Izdavač: Odsjek za psihol. Filozofskog fakulteta u Zagrebu,Klub studenata psihol. u Zagrebu, Dobrobit-dobrotvorno društvo
  ISBN: 953-175-027-x
  Godina: 1994
  Broj stranica: 93
  Broj referenci: 11
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U okviru pružanja organizirane psihološke pomoći prognanicima uVelom Lošinju primijenjene su i Skale kvalitete življenja.Rezultati 57 prognanika uspoređeni su s rezultatima 37 izbjeglihosoba u Njemačkoj i 103 "normalna" građana Hrvatske. Značajnerazlike u objektivnim životnim okolnostima nisu nađene u općimprocjenama kvalitete življenja, što potvrđuje predloženukonceptualizaciju kvalitete življenja kao psihološkog konstrukta.
  Ključne riječi: kvaliteta življenja, prognanici, izbjeglice

 2. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Priručnik za primjenu Skala kvalitete življenja

  Autori:
  Krizmanić, Mirjana (23641)
  Kolesarić, Vladimir (21736)
  Izdavač: Naklada Slap
  Godina: 1992
  Broj stranica: 27
  Broj referenci: 8
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Priručnik uključuje: racionalu za konstrukciju skala, opis skala,upute za primjenu, bodovanje i interpretaciju, podatke ometrijskim karakteristikama određenim na različitim skupinamaispitanika.
  Ostalo: UDK 159.9.07

 3. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Priručnik za primjenu Skala percipiranog izvora zdravstvene kontrole

  Autori:
  Krizmanić, Mirjana (23641)
  Szabo, Silvija (45746)
  Izdavač: Naklada Slap
  Godina: 1992
  Broj stranica: 33
  Broj referenci: 6
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Priručnik uključuje: racionalu za razvoj Skala percipiranogizvora kontrole zdravlja, opis 4 subskale, upute za primjenu,bodovanje i interpretaciju, opis metrijskih karakteristikaodređenih na različitim skupinama ispitanika, rezultate dobivenena zdravim i bolesnim osobama
  Ključne riječi: percipirani izvor zdravstvene kontrole
  Ostalo: UDK 159.9.072(035)

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Obrazovanje kao faktor kvalitete življenja

  Autori:
  Pastuović, Nikola (94256)
  Krizmanić, Mirjana (23641)
  Kolesarić, Vladimir (21736)
  Časopis: Primijenjena psihologija
  Broj: 3
  ISSN: 0351-2649
  Volumen: 12
  Godina: 1991
  Stranice: od 109 do 113
  Broj referenci: 13
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Jedan od čimbenika zadovoljstva životom je i edukacija, kaosredstvo ekonomske i socijalne promocije, te realizacijeličnosti. U radu se razmatra opći doprinos razine obrazovanja,tipova obrazovnih sadržaja, metoda i organizacije obrazovanjakvaliteti življenja, kao i interakcije između obrazovanja iostalih čimbenika kvalitete življenja, s osobitim osvrtom naznačaj kognitivnih i konativnih osobina ličnosti
  Ključne riječi: kvaliteta življenja, edukacija

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Appraisal of control and coping with air-raids

  Autori:
  Arambašić, Lidija (113992)
  Časopis: Journal of Traumatic Stress
  ISSN: 0894-9867
  Stranice: od 0 do 0
  Broj referenci: 20
  Jezik: engleski
  Sažetak: U istraživanju su proučavani procjena mogućnostiutjecaja/kontrole i načini suočavanja kao reakcije na subjektivnonajstresniju uzbunu u gradu Zagrebu. Ispitivana je procjenautjecaja/kontrole pojave i posljedica zračne uzbune. Rezultatipokazuju da ispitanici s osjećajem umjerene kontrole pojavekoriste više reinterpretacije od onih koji misle da nemajunikakvu kontrolu. Ostalih pet načina suočavanja svi ispitanicikoriste podjednako. Ovakve reakcije tumače se kao rezultatprivikavanja.
  Ključne riječi: suočavanje, procjena mogućnosti kontrole/utjecaja, zračne uzbune

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Cross-cultural validation of a psychological model of "quality of life" concept


 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Cross-cultural validation of a psychological model of "quality of life" concept

  Autori:
  Krizmanić, Mirjana (23641)
  Kolesarić, Vladimir (21736)
  Janig, Herbert
  Časopis: Review of Psychology
  Broj: 1
  Volumen: 1
  Godina: 1994
  Stranice: od 29 do 36
  Jezik: engleski
  Sažetak: Skala kvalitete življenja razvijena na temelju predloženog modela kvalitete življenja primijenjena je na 126 austrijskih, 85 švedskih, 110 američkih i dvije grupe hrvatskih studenata. Jedna skupina naših studenata (N=234) ispitana je prije rata (1990), a druga (N=185) nakon prvog postignutog primirja (1991). Primijenjena skala kvalitete života (SKŽ) sadržavala je 15 prediktivnih varijabli (čimbenici koji djeluju na kvalitetu življenja) i 6 kriterijskih varijabli, kojima se procjenjuje opća kvaliteta življenja i 5 različitih aspekata kvalitete življenja. Iako su nađene statistički značajne razlike u procjenama prediktivnih varijabli koje su dale različite skupine studenata, u procjenama različitih vidova kvalitete življenja nije uopće bilo statistički značajnih razlika, što govori u prilog predločenog modela kvalitete življenja. Prediktivne varijable korištene u SKŽ tumače gotovo 40% varijance kvalitete življenja, što govori u prilog predloženog načina evaluacije individualne kvalitete života.

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov:


 9. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Violation of the Convention on the Rights of the Child in Croatia - Short and long consequences for normal development of children

  Autori:
  Krizmanić, Mirjana (23641)
  Naslov zbornika: Report
  Jezik: engleski
  Mjesto: Beč, Austrija
  Godina: 1994
  Stranice: od 209 do 213
  Skup: International Seminar, Children in a Period of Transition: Childhood research and Policies in Central and Eastern Europe
  Održan: od 22.11.94 do 27.11.94

 10. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Empirical validation of a psychological model of "Quality of life" concept

  Autori:
  Kolesarić, Vladimir (21736)
  Krizmanić, Mirjana (23641)
  Janig, Herbert
  Naslov zbornika: Second European Congress of Psychology, Vol.II
  Jezik: engleski
  Mjesto: Budimpešta, Mađarska
  Godina: 1991
  Stranice: od 206 do 206
  Skup: IV European Conference on Traumatic Stress
  Održan: od 08.07.91 do 12.07.91
  Sažetak: Konceptualizacija kvalitete življenja kao psihološkog konstruktapretpostavlja da se okolinski utjecaji uvijek prelamaju krozspecifičnu strukturu pojedinca, pa se stoga individualnakvaliteta življenja ne može procijeniti samo na osnovi poznavanjaobjektivnih uvjeta u kojima pojedinac živi. Rezultati dobiveni naaustrijskim i hrvatskim studentima u skladu su s predloženimmodelom.
  Ključne riječi: kvaliteta življenja

 11. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Quantity and intensity of experienced war stressors and psychosocial adjustment of young war invalides

  Autori:
  Krizmanić, Mirjana (23641)
  Naslov zbornika: III Alpe-Adria simpozijum
  Jezik: engleski
  Mjesto: Ljubljana, Slovenija
  Godina: 1993
  Stranice: od 29 do 30
  Skup: III Alpe-Adria simpozijum
  Održan: od 02.06.93 do 05.06.93
  Sažetak: Skala percipiranog izvora kontrole zdravlja bila je primijenjenau okviru šireg istraživanja psihosocijalne prilagodbe ranjenihvojnika. Pretpostavljeno je da će ranjenici, većina od njih ratnidobrovoljci, imati izraženiji internalni lokus zdravstvenekontrole u kombinaciji sa značajnim utjecajem "važnih drugih".Dobiveni rezultati potvrdili su polaznu hipotezu. Navode sepraktične primjene dobivenih rezultata.
  Ključne riječi: zdravstveni lokus kontrole, ranjeni vojnici

 12. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Positive and negative consequences of war trauma

  Autori:
  Krizmanić, Mirjana (23641)
  Kolesarić, Vladimir (21736)
  Naslov zbornika: Book of Abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Paris, Francuska
  Godina: 1995
  Stranice: od 82
  Skup: IV European Conference on Traumatic Stress
  Održan: od 07.05.95 do 11.05.95

 13. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Optimism and pesimism in refugee and displaced children

  Autori:
  Kolesarić, Vladimir (21736)
  Krizmanić, Mirjana (23641)
  Naslov zbornika: Book of abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Paris, Francuska
  Godina: 1995
  Stranice: od 80
  Skup: IV European Conference on Traumatic Stress
  Održan: od 07.05.95 do 11.05.95

 14. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Gender of the subjects and coping with different typs of war stressors

  Autori:
  Arambašić, Lidija (113992)
  Naslov zbornika: Conference book
  Jezik: engleski
  Mjesto: Madrid, Španjolska
  Godina: 1994
  Stranice: od 200
  Skup: 7th European Conference on Personality
  Održan: od 12.07.94 do 16.07.94

 15. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Primary appraisal and coping in the specific stressful situation of air-raids

  Autori:
  Arambašić, Lidija (113992)
  Naslov zbornika: Conference Book
  Jezik: engleski
  Mjesto: Madrid, Španjolska
  Godina: 1994
  Stranice: od 223 do 224
  Skup: 7th European Conference on Personality
  Održan: od 12.07.94 do 16.07.94

 16. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov:


 17. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Provjera nekih postavki Lazarusova modela stresa i suočavanja
  Fakultet: Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju zagrebačko
  Autor: ARAMBAŠIĆ LIDIJA
  Datum obrane: 06.07.94
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 250
  Sažetak: Kod suočavanja sa svakodnevnim i ispitnim stresnim situacijama(studenti i srednjoškolci) najveću dosljednost i stabilnost imajureinterpretacija, priželjkivanje i fatalizam, a najmanjurješavanje problema i potiskivanje/izbjegavanje problema.Utvrđene su i razlike u suočavanju s obzirom na sadrđaj, procjenuznačenja, te procjenu mogućnosti kontrole ishoda/posljedicastresnih događaja. Najmanje djelotvornim načinima suočavanjapokazali su se priželjkivanje i potiskivanje/izbjegavanjeproblema.
  Ključne riječi: dosljednost i stabilnost suočavanja, djelotvornost suočavanja, odrednice suočavanja


 18. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Skale kvalitete življenja: a) za mlade i odrasle osobe - 21 čestica, b) za starije osobe - 27 čestica

  Autori:
  Krizmanić, Mirjana (23641)
  Kolesarić, Vladimir (21736)
  Vrsta rada: psihologijski mjerni instrument
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Skale Kvalitete življenja sadrže određeni broj prediktorskihvarijabli (16-21) i 6 kriterijskih varijabli. Broj prediktorarazličit je za razne donbe skupine. Prediktorske varijable mjerezadovoljstvo ispitanika u različitim životnim područjima iaktivnostima (obitelj, posao, slobodno vrijeme), a kriterijskevarijable mjere različite aspekte opće kvalitete življenja.
  Ključne riječi: kvaliteta življenja

 19. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Skale za mjerenje percipiranog izvora kontrole zdravlja: a) za odrasle - 32 čestice, b) za djecu - 24 čestice

  Autori:
  Krizmanić, Mirjana (23641)
  Szabo, Silvija (45746)
  Vrsta rada: psihologijski mjerni instrument
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Skale percipiranog izvora kontrole zdravlja mjere ispitanikovupercepciju zdravstvene kontrole. Percipirani izvor kontrolezdravlja može biti: a) sama osoba, b) "važni drugi" (liječnici,zdravstveno osoblje, obitelj), c slučaj, Bog, sudbina i d)okolnosti (buka, zagađenje). Za svaki predviđeni izvor kontrolepostoji 8 čestica, svaka od njih s 4 predložena odgovora. Skaleomogućuju određivanje individualne važnosti svakog od izvora.
  Ključne riječi: percipirani izvor kontrole zdravlja

 20. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Skala depresivnosti D-92

  Autori:
  Krizmanić, Mirjana (23641)
  Kolesarić, Vladimir (21736)
  Vrsta rada: psihologijski mjerni instrument
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Skala je namijenjena mjerenju stupnja deperesivnosti kod normalnih i depresivnih osoba. Sadrži 22 pitanja, svako popraćeno s 4 skalirana odgovora. Ispitivanja su pokazala da skala vrlo dobro diskriminira dijagnosticirane depresivne osobe od tzv. normalnih, a omogućava i razlikovanje zdravih osoba s obzirom na broj i vrstu pojedinačnih depresivnih simptoma.

 21. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Priručnik za primjenu skale depresije

  Autori:
  Krizmanić, Mirjana (23641)
  Kolesarić, Vladimir (21736)
  Vrsta rada: priručnik za primjenu psihologijskog mjernog instrumenta
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Priručnik sadrži obrazloženje za konstrukciju i razvoj nove skale depresivnosti, kao i osnovne razlike između D-92 i postojećih skala i upitnika za mjernje depresije. Uz opis načina primjene skale i bdovanje odgovora, navedeni su i dosadašnji rezultati dobiveni primjenom skale D-92, kao i metrijske karakteristike i standardizacije nove skale.

 22. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Zur psychosozialen Situation der Opfer. Beispiele aus Fluchtlingslagern in Kroatien

  Autori:
  Krizmanić, Mirjana (23641)
  Vrsta rada: pozvano predavanje na međunarodnom skupu
  Jezik: njemački

 23. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Violation of the Conventon on the Rights of the Child in Croatia - Short and long Consequences for Normal Development of Children

  Autori:
  Krizmanić, Mirjana (23641)
  Vrsta rada: pozvano predavanje na međunarodnom skupu
  Jezik: engleski

 24. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Pravo na istinu o vlastitom stanju i prognozi

  Autori:
  Krizmanić, Mirjana (23641)
  Vrsta rada: izlaganje na stručnom skupu
  Jezik: hrvatski

 25. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Osnovne psihološke teškoće i poticaji povratka

  Autori:
  Krizmanić, Mirjana (23641)
  Vrsta rada: izlaganje na stručnom skupu

 26. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Povratak teških ratnih stradalnika

  Autori:
  Krizmanić, Mirjana (23641)
  Kolesarić, Vladimir (21736)
  Vrsta rada: izlaganje na stručnom skupu
  Jezik: hrvatski


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr