SVIBOR - Radovi - projekt broj: 1-05-033

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 1-05-033


Broj radova citiranih u CC: 0
Broj ostalih radova: 42
Ukupno objavljenih radova: 42


 1. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Metoda rubnih elemenata

  Autori:
  Hudec, Mladen (16744)
  Frgić, Lidija (87475)
  Časopis: Rudarsko-geološko-naftni zbornik
  ISSN: 0353-4529
  Volumen: 5
  Godina: 1993
  Stranice: od 109 do 118
  Broj referenci: 5
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prikazuju se osnovne postavke, dokazi i postupci metode rubnihelemenata. Iz literature je korišten objavljeni program zaproračun naprezanja i deformacija uz podzemne prostorije, pričemu je obuhvaćeno ravninsko stanje deformacija za elastičnikontinuum. Program je proširen predprocesorom za interaktivnozadavanje ulaznih podataka i postprocesorom za grafički prikazrezultata. Radni dio programa je također proširen, tako da se uproračun stanja naprezanja i deformacija mogu uključiti utjecajirazličitih podgradnih sistema za podzemne prostorije, posebno:sloj mlaznog betona, sloj mlaznog betona armiran zavarenimmrežama, čelični lukovi, te pasivna i prednapregnuta sidra.Razvoj ove numeričke metode je vrlo aktualan u novije vrijeme, aposebno će biti aktualna primjena na materijale s nelinearnimsvojstvima. Metoda je brža od ostalih numeričkih metoda ipredstavlja efikasnu dopunu tih metoda.
  Ključne riječi: mehanika stijena, kriterij loma, rubni elementi, podzemne prostorije, tuneli, podgrada

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prognoza odvala u tunelima prema geološki definiranim ravninama diskontinuiteta

  Autori:
  Hudec, Mladen (16744)
  Frgić, Lidija (87475)
  Časopis: Rudarsko-geološko-naftni zbornik
  ISSN: 0353-4529
  Volumen: 6
  Godina: 1994
  Stranice: od 61 do 70
  Broj referenci: 10
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Inženjerskogeološki podaci moraju biti adekvatno pripremljeni za kasniju provjeru stabilnosti podzemnih prostorija. Srednje vrijednosti smjera i nagiba ravnina diskontinuiteta nisu mjerodavne, nego granice područja tih kuteva unutar kojeg se nalaze odabrani postotak mjerenja. Osnovne postavke teorije blokova primijenjene su za grafički prikaz očekivanih i mogućih odvala u presjecima podzemnih prostorija. Prostor odvaljenih blokova stijene treba u pravilu ispuniti skupim betonom. Radi toga, studija mogućnosti nastajanja, prognoziranja ali i izbjegavanja odvala pri iskopu predstavlja izazov i teoriji i praksi tunelogradnje. U program rubnih elemenata, adaptiran za proračun deformacija i naprezanja uz podzemne prostorije, moguće je ugraditi, uz kriterije loma stijene prema teoriji Hoek-Browna, također i kriterij loma na ravninama diskontinuiteta, pa je tako omogućena i numerička prognoza oblika i dimenzija blokova sklonih rušenju.
  Ključne riječi: Podzemne prostorije, teorija blokova, geološka statistika

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Influence of Bone Properties in Originating Proximal Humeral Fractures

  Autori:
  Antoljak, Tonisav (178465)
  Hančević, Janko
  Žagar, Zvonimir (55380)
  Haiman, Miljenko (47142)
  Nikolić, Vasilije (33414)
  Hudec, Mladen (16744)
  Davila, Slavko
  Časopis: Periodicum Biologorum
  Godina: 1993
  Stranice: od 213 do 216
  Jezik: engleski
  Ključne riječi: Kosti, prijelom, mehaničke karakteristike kosti

 4. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: CRISP - program za metodu konačnih elemenata

  Autori:
  Frgić, Lidija (87475)
  Paris, Bruno (204971)
  Urednici
  Jašarević, Ibrahim
  Naslov zbornika: Primjena osobnih računala u geotehnici PORG '93
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 1 do 16
  Skup: Primjena osobnih računala u geotehnici PORG '92
  Održan: od 21.04.93 do 24.04.93
  Sažetak: Određivanje stanja naprezanja i deformacija tla zadaća jeinženjera pri rješavanju svakodnevnih problema. Za složenegeotehničke probleme (materijalna i geometrijska nelinearnost)rješenje diskretnih modela određuje se numeričkim metodama(metoda konačnih razlika, metoda konačnih elemenata, metodarubnih elemenata). CRISP program je specijalizirani programkonačnih elemenata za rješavanje geotehničkih problema. Programpruža mogućnost izbora velikog broja različitih tipova elemenata,materijala i analiza. Proračuni i analize, ovisno o problematici(drenirani, nedrenirani uvjeti, konsolidacija) provode se ne samoza slučajeve ravninskog stanja deformacija, nego i za prostorne irotacijsko-simetrične probleme. Odabirom različitihkarakteristika materijala za pojedine elemente mogu se obuhvatitisve pretpostavljene nehomogenosti. Rezultati eksperimentalnihistraživanja zemljanih materijala pokazuju izrazito nelinearnoponašanje tla, a samo u vrlo uskom području elastična svojstva.
  Ključne riječi: mehanika kontinuuma, metoda konačnih elemenata, kriterij loma, interakcija objekta i tla

 5. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: RAVNI - Program ravnih konačnih elemenata

  Autori:
  Hudec, Mladen (16744)
  Frgić, Lidija (87475)
  Paris, Bruno (204971)
  Urednici
  Jašarević, Ibrahim
  Naslov zbornika: Primjena osobnih računala u geotehnici PORG '92
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 23 do 38
  Skup: Primjena osobnih računala u geotehnici PORG '92
  Održan: od 22.04.92 do 25.04.92
  Sažetak: U analizi naprezanja i deformacija uz otvor podzemne prostorijenajčešće se primjenjuju numeričke metode (metoda konačnihrazlika, metoda konačnih elemenata odnosno metoda rubnihelemenata). Proračun naprezanja i deformacija metodom konačnihelemenata, koji uključuje plastična i viskozna svojstva masiva,materijalnu i geometrijsku nelinearnost, može se uvrstiti usloženije probleme mehanike kontinuuma. S manjim brojemserendipity elementata mogu se obuhvatiti slučajevi s većimgradijentima pomaka i naprezanja, dakle mjesta jake koncentracijenaprezanja. Takvi problemi zahtijevaju sa uobičajenimkvadrilateralnim elementima daleko veći broj elemenata i gušćumrežu nodalnih točaka.
  Ključne riječi: mehanika kontinuuma, konačni elementi

 6. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: RUBNI - metoda rubnih elemenata

  Autori:
  Hudec, Mladen (16744)
  Frgić, Lidija (87475)
  Paris, Bruno (204971)
  Urednici
  Jašarević, Ibrahim
  Naslov zbornika: Primjena osobnih računala u geotehnici PORG '92
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 1 do 22
  Skup: Primjena osobnih računala u geotehnici PORG '92
  Održan: od 22.04.92 do 25.04.92
  Sažetak: Metoda rubnih elemenata (MRE) je razmjerno novija numeričkametoda za rješavanje raspodjele naprezanja i deformacija zasloženije probleme mehanike kontinuuma. Osnovu metode predstavljaprihvaćanje rješenja za beskonačni elastični kontinuum opterećenkoncentriranom silom ili podijeljenim opterećenjem na konačnojdužini. Metoda je povoljna u fazi zadavanja jer je potrebnozadati samo uvjete opterećenja i deformacija na geometrijskizadanim konturama. Broj ulaznih podataka za MRE je neuporedivomanji od broja potrebnih ulaznih podataka za metodu konačnihelemenata. Jedna od primjena metode je proračun raspodjelenaprezanja i deformacija uz otvore podzemnih prostorija zaelastičan kontinuum opterećen silama vlastite težine. U proračununaprezanja masiva uključen je reaktivni utjecaj različitihpodgradnih sustava (mlazni beton, lukovi, sidra). Primijenjen je Hoek-Brownov kriterij loma.
  Ključne riječi: mehanika kontinuuma, mehanika stijena, kriterij loma, rubni elementi, tuneli, podgrada

 7. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: MKE - program konačnih elemenata

  Autori:
  Hudec, Mladen (16744)
  Frgić, Lidija (87475)
  Paris, Bruno (204971)
  Urednici
  Jašarević, Ibrahim
  Naslov zbornika: Primjena osobnih računala u geotehnici PORG '92
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 39 do 50
  Skup: Primjena osobnih računala u geotehnici PORG '92
  Održan: od 22.04.92 do 25.04.92
  Sažetak: Proračun raspodjele naprezanja i deformacija za elastičnikontinuum za ravninsko stanje deformacija metodom konačnihelemenata.
  Ključne riječi: mehanika kontinuuma, metoda konačnih elemenata

 8. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Podzemno odlaganje opasnog industrijskog otpada

  Autori:
  Hudec, Mladen (16744)
  Urednici
  Cvitan, S.
  Naslov zbornika: Zaštita okoline i gospodarenje otpadom
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Stubičke Toplice, Hrvatska
  Godina: 1993
  Stranice: od 161 do 167
  Skup: Zaštita okoline i gospodarenje otpadom
  Održan: od 23.05.93 do 25.05.93
  Sažetak: Predlaže se započinjanje istražnih i pripremnih radova zacentralno podzemno odlaganje opasnog kemijskog otpada uodlagališta na većim dubinama. Pristup odlagalištu bio bi krozvertikalno okno koje dopire do nepropusnog i seizmički manjeaktivnog sloja. Na odabranim dubinama razvija se sistemhorizontalnih prostorija u koji se odlaže otpad zaliven u tipskeblokove. Kao primjer dispozicije odlagališta navode se sličnerealizacije za odlagališta nuklearnog otpada. Ovo je poproblematici blisko, ali se bitno razlikuje u manipulaciji, kojaje za kemijski otpad jednostavnija.
  Ključne riječi: industrijski otpad, podzemna odlagališta

 9. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Vjetrenjača s okomitom osovinom

  Autori:
  Hudec, Mladen (16744)
  Naslov zbornika: Zbornik radova Nove tehnologije i gospodarenje energijom
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 433 do 439
  Skup: "Dan energije u Hrvatskoj": Nove tehnologije i gospodarenje energijom
  Održan: od 16.12.93 do 17.12.93
  Sažetak: Postojeći tipovi turbina na vjetar moraju se isključivati izpogona kada brzina vjetra dostigne 18-20 m/s. Predlaže se tipturbine s okomitom osovinom za koju ne treba mijenjati smjer osirotacije turbine i generatora kod promjene smjera vjetra.Provedena su osnovna mjerenja u zračnom tunelu kao i teorijskiproračuni aktualnih kutnih brzina i teoretskih snaga turbina.Rotor predloženog tipa može biti smješten neposredno uz teren, pase mogu izbjeći skupe visoke nosive konstrukcije. Prividno niskiteoretski koeficijent iskorištenja energije vjetra obilnonadoknađuje jednostavnost konstrukcije i razmjerno niski troškoviinstalacije.
  Ključne riječi: turbine na vjetar

 10. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Calculation of Primary Support by Boundary Element Method

  Autori:
  Frgić, Lidija (87475)
  Paris, Bruno (204971)
  Urednici
  Sorić, Jurica
  Vranković, Nikola
  Naslov zbornika: Zbornik radova 1. kongresa Hrvatskog društva za mehaniku
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96243-0-4
  Stranice: od 285 do 292
  Skup: 1. kongres Hrvatskog društva za mehaniku
  Održan: od 14.09.94 do 17.09.94
  Ključne riječi: Tuneli, primarna podgrada, metoda rubnih elemenata

 11. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Izbor metode proračuna deformacija i naprezanja uz podzemne prostorije

  Autori:
  Frgić, Lidija (87475)
  Hudec, Mladen (16744)
  Paris, Bruno (204971)
  Tor, Krešimir (205430)
  Urednici
  Mavar, Ramon
  Naslov zbornika: Geotehnika prometnih građevina, knjiga 1
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6085-05-4
  Stranice: od 275 do 282
  Skup: Geotehnika prometnih građevina
  Održan: od 05.10.94 do 08.10.94
  Sažetak: Osim standardnih numeričkih metoda:metode konačnih razlika i metode konačnih elemenata, analizu stanja naprezanja i deformacija uz otvor podzemne prostorije moguće je provesti metodom rubnih elemenatza. U tu svrhu napravljen je program, radi uvida u problematiku koncentracije naprezanja uz otvor podzemne prostorije osigurane podgradom, npr.: slojem mlaznog betona, slojem mlaznog betona s mrežastom armaturom, čeličnim sidrima i/ili lukovima. Jednostavnost promjene ulaznih parametara (oblik otvora, geomehaničke karakteristike masiva, opterećenja), kao i primijenjeni sustavi primarne podgrade, omogućuju uočavanje utjecaja ulaznih parametara na stanje deformacija i naprezanja uz otvor.
  Ključne riječi: Podzemne prostorije, naprezanja i deformacije, metoda rubnih elemenata

 12. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Utjecaj ravnina diskontinuiteta na odvale u podzemnim radovima

  Autori:
  Hudec, Mladen (16744)
  Frgić, Lidija (87475)
  Mikulić, Dalibor
  Urednici
  Mavar, Ramon
  Naslov zbornika: Geotehnika prometnih građevina
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6085-05-4
  Stranice: od 283 do 292
  Skup: Geotehnika prometnih građevina
  Održan: od 05.10.94 do 08.10.94
  Sažetak: Inženjersko-geološki prethodni definiraju osnovne geometrijske karakteristike ravnina uslojnosti i pukotinskih sustava u stijeni. Osim ti se podaci svakodnevno registriraju i dopunjuju na gradilištima. Teorija blokova omogućuje grafički prikaz odnosa ravnina diskontinuiteta s ravninama poprečnog i uzdužnog presjeka, a time i položaj i veličinu mogućih odvala, ne vodeći računa o naprezanjima uklještenja blokova u okolini podzemnih prostorija. Razrađen je originalni program koji na temelju podataka o smjeru i nagibu postojećih ravnina diskontinuiteta te zadanog profila podzemne prostorije iscrtava moguće blokove koji su skloni odvaljivanju, uzimajući u obzir aproksimativno stanje naprezanja u okolini podzemnog prostora. Pri tome se uspoređuje prividni faktor sigurnosti na ravninama diskontinuiteta s faktorom sigurnosti u masivu bez diskontinuiteta. Zbog velikog broja obično nepoznatih mehaničkih karakteristika koje definiraju stijenu i ravnine diskontinuiteta, prihvatljiva je takva aproksimacija.
  Ključne riječi: Mehanika stijena, diskontinuiteti, metoda blokova

 13. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Stress Analysis of Humerus Bone

  Autori:
  Žagar, Zvonimir (55380)
  Hančević, Janko
  Nikolić, Vasilije (33414)
  Hudec, Mladen (16744)
  Turčić, Josip
  Davila, Slavko
  Antoljak, Tonisav (178465)
  Naslov zbornika: Proc. of the 8th Danubia-Adria Symp. on Experimental Methods in Solid Mechanics
  Jezik: engleski
  Mjesto: Goedoello, Mađarska
  Godina: 1991
  Skup: 8th Danubia-Adria Symp. on Experimental Methods in Solid Mechanics
  Održan: od 11.10.91 do 12.10.91
  Ključne riječi: Humerusova kost, naprezanje

 14. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Fosilna humana vilica iz jame Bezdenjača

  Autori:
  Percač, Sanja (150574)
  Nikolić, Vasilije (33414)
  Hudec, Mladen (16744)
  Urednici
  Nikolić, Vasilije (33414)
  Naslov zbornika: Abstracts 16. Alps Adria Meeting of Anatomists
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 77 do 77
  Skup: 16th Alps Adria Meeting of Anatomists
  Održan: od 20.05.93 do 23.05.93
  Ključne riječi: biomehanika

 15. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Biomehanika razvoja patele

  Autori:
  Osvatić-Jo, Ana (18772)
  Nikolić, Vasilije (33414)
  Hudec, Mladen (16744)
  Percač, Sanja (150574)
  Šubarić, M.
  Urednici
  Šantić, Antun
  Naslov zbornika: Deveti simpozij biomedicinske tehnike
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 18 do 18
  Skup: Deveti simpozij biomedicinske tehnike
  Održan: od 23.11.92 do 24.11.92
  Ključne riječi: biomehanika, patela

 16. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Utjecaj svojstava kosti na proksimalni prijelom nadlaktice

  Autori:
  Antoljak, Tonisav (178465)
  Hančević, Janko
  Žagar, Zvonimir (55380)
  Haiman, Miljenko (47142)
  Nikolić, Vasilije (33414)
  Hudec, Mladen (16744)
  Turčić, Josip
  Davila, Slavko
  Barilar-Antoljak, N.
  Urednici
  Šantić, Antun
  Naslov zbornika: Deveti simpozij biomedicinske tehnike
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 27 do 27
  Skup: Deveti simpozij biomedicinske tehnike
  Održan: od 23.11.92 do 24.11.92
  Ključne riječi: biomehanika, prijelomi

 17. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Doprinos mehaničkih svojstava kosti na genezu prijeloma proksimalnog dijela humerusa

  Autori:
  Antoljak, Tonisav (178465)
  Hančević, Janko
  Žagar, Zvonimir (55380)
  Haiman, Miljenko (47142)
  Nikolić, Vasilije (33414)
  Hudec, Mladen (16744)
  Barilar-Antoljak, N.
  Turčić, Josip
  Davila, Slavko
  Kovač, Tomislav
  Kovač, Tomislav
  Urednici
  Nikolić, Vasilije (33414)
  Naslov zbornika: 16. Alps Adria Meeting of Anatomists
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 6 do 6
  Skup: 16th Alps Adria Meeting of Anatomists
  Održan: od 20.05.93 do 23.05.93
  Ključne riječi: biomehanika, prijelom

 18. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Doprinos matematičkom modeliranju transportu zagađenja podzemne vode
  Fakultet: Građevinski Sveučilište u Zagrebu
  Autor: HUDEC MLADEN
  Datum obrane: 20.07.92
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 80
  Sažetak: Analizirane su dvije metode regulacije transporta zagađenja krozsaturiranu poroznu sredinu: metoda konačnih elemenata i metodaslučajnih koraka. Za obje metode izrađeni su računarski programi,koji su pisani u MS Fortranu 5.0 i instalirani su na PC AT.Programi simuliraju transport indikatora u stacionarnomravninskom strujanju podzemne vode. Pri tome se podrazumijeva daje proces strujanja prethodno riješen, te se u sklopu ulaznihpodataka traže vrijednosti potencijala u odgovarajućim točkamapodručja.
  Ključne riječi: podzemna voda, transport zagađenja, matematičko modeliranje, metoda konačnih elemenata, metoda slučajnih koraka


 19. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Mogućnost primjene privremenih sidara u glinama
  Fakultet: Rudarsko-geološko-naftni Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: HUDEC MLADEN
  Datum obrane: 09.04.92
  Broj stranica: 126
  Autor: Pranjić Mr. sci., dipl. inž. rud. Jakov
  Rad: Magisterij


 20. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Optimalizacija geometrije visokih odlagališta s posebnim osvrtom na površinski kop "Čubrić" ugljenog bazena Banovići
  Fakultet: Rudarsko-geološko-naftni Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: HUDEC MLADEN
  Datum obrane: 10.04.92
  Broj stranica: 71
  Autor: Golać Mr. sci., dipl. inž. rud. Huso
  Rad: Magisterij


 21. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Povratna analiza stabilnosti iskopa tunela Tuhobić teorijom blokova
  Fakultet: Rudarsko-geološko-naftni Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: HUDEC MLADEN
  Datum obrane: 15.07.94
  Broj stranica: 123
  Autor: Mikulić Mr. sci., dipl. inž. rud. Dalibor
  Rad: Magisterij


 22. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Metoda mjerenja nagiba krajeva osovine valjka za tračne transportere opterećenog na savijanje
  Fakultet: Rudarsko-geološko-naftni Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: HUDEC MLADEN
  Datum obrane: 15.04.94
  Broj stranica: 170
  Autor: Dundić dipl. inž. stroj. Anto
  Rad: Magisterij


 23. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Klasifikacija stijenske mase pri iskopu tunela korištenjem kompjutorskog programa
  Fakultet: Rudarsko-geološko-naftni Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: HUDEC MLADEN
  Datum obrane: 28.01.94
  Broj stranica: 54
  Autor: Mikulić dipl. inž. rud. Andrija
  Rad: Diplomski rad


 24. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Modeliranje plastifikacije stijene variranjem konstanti materijala
  Fakultet: Rudarsko-geološko-naftni Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: HUDEC MLADEN
  Datum obrane: 28.04.95
  Broj stranica: 65
  Autor: Koruga dipl. inž. rud. Nikola
  Rad: Diplomski rad


 25. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Sanacija konstruktivnih elemenata podgrade u rudniku Tehničkog muzeja u Zagrebu
  Fakultet: Rudarsko-geološko-naftni Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: HUDEC MLADEN
  Datum obrane: 28.01.94
  Broj stranica: 56
  Autor: Rodek dipl. inž. rud. Bernardica
  Rad: Diplomski rad


 26. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: RAVNI2-program za ravninske elastične elemente "serendipity" tipa
  Fakultet: Rudarsko-geološko-naftni Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: HUDEC MLADEN
  Datum obrane: 12.07.91
  Broj stranica: 57
  Autor: Paris dipl. inž. rud. Bruno
  Rad: Diplomski rad


 27. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Tehničko rješenje iskopa i osiguranja podzemne prostorije velikog profila
  Fakultet: Rudarsko-geološko-naftni Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: HUDEC MLADEN
  Datum obrane: 18.06.91
  Broj stranica: 54
  Autor: Mijić dipl. inž. rud. Marko
  Rad: Diplomski rad


 28. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Konstrukcija za osiguranje istočnog portala tunela Tuhobić
  Fakultet: Rudarsko-geološko-naftni Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: HUDEC MLADEN
  Datum obrane: 10.03.92
  Broj stranica: 64
  Autor: Ravlić dipl. inž. rud. Pero
  Rad: Diplomski rad


 29. Tip rada: Kompjuterski program

  Naslov: Rubni

  Autori:
  Hudec, Mladen (16744)
  Frgić, Lidija (87475)
  Paris, Bruno (204971)
  Naručitelj: Rudarsko-geološko-naftni fakultet
  Depo ustanova: Rudarsko-geološko-naftni fakultet
  HW platforma: IBM PC
  Operativni sistem: DOS
  Programski jezik: Fortran, Pascal
  Godina: 1992
  Sažetak: Program za proračun raspodjele naprezanja i deformacija uz otvortunela za elastični kontinuum metodom rubnih elemenata. Radijednostavnijeg korištenja programa sastavljen je izbornik kojiomogućava odabir: predprocesora za interaktivno zadavanje ulaznihpodataka (Ulazrub), glavnog programa za proračun (Rub) ipostprocesora za grafički prikaz rezultata (Crtarub). U programje ugrađena kontrola loma po kriteriju koji su definirali Hoek iBrown. Programom je omogućen uvid u problematiku koncentracijenaprezanja uz otvor podzemne prostorije osigurane primarnompodgradom. Izrađeni program koristi se u nastavi za kolegij"Podzemne prostorije i tuneli".
  Ključne riječi: metoda rubnih elemenata, naprezanja, deformacije, tuneli

 30. Tip rada: Kompjuterski program

  Naslov: MKE

  Autori:
  Hudec, Mladen (16744)
  Frgić, Lidija (87475)
  Paris, Bruno (204971)
  Naručitelj: Rudarsko-geološko-naftni fakultet
  Depo ustanova: Rudarsko-geološko-naftni fakultet
  HW platforma: IBM PC
  Operativni sistem: DOS
  Programski jezik: Fortran, Pascal
  Godina: 1991
  Sažetak: Program za proračun raspodjele naprezanja i deformacija zaelastični kontinuum metodom konačnih elemenata, pojednostavljenaverzija programa SAP, namijenjena je za potrebe nastave izkolegija "Otpornost materijala" i "Podzemne prostorije i tuneli".Iz vrlo široko koncipiranog područja primjene originalnogprograma odabrani su samo jednostavniji tipovi elemenata. Većinazadataka s kojima se studenti susreću su problemi linearnih ipovršinskih nosača, radi čega je uvedeno pojednostavljenjezadavanja ravninskih zadataka. Za grafički prikaz rezultatakoristi se posebni program CrtaMKE.
  Ključne riječi: metoda konačnih elemenata

 31. Tip rada: Kompjuterski program

  Naslov: Ravni

  Autori:
  Hudec, Mladen (16744)
  Frgić, Lidija (87475)
  Paris, Bruno (204971)
  Naručitelj: Rudarsko-geološko-naftni fakultet
  Depo ustanova: Rudarsko-geološko-naftni fakultet
  HW platforma: IBM PC
  Operativni sistem: DOS
  Programski jezik: C, Fortran
  Godina: 1991
  Sažetak: Program za proračun raspodjele naprezanja i deformacija metodomkonačnih elemenata. Prvenstveno je primjenjiv u proračunima ianalizama stanja naprezanja oko podzemnih prostorija zadvodimenzionalni kontinuum koji ima elastična, plastična iliviskozna svojstva. Glavni program je napravljen na osnovuOwen-Hintonovog programa, koristi kvadrilateralne i serendipityelemente. Za pristup grupi programa Ravni korišten je programnapisan u C-u pod nazivom Rav. Iz njega se mogu odabratipredprogrami Crtanje (grafički prikaz), Mreža (definiranjegeometrije problema), Priprema (definiranje ostalih ulaznihparametara), glavni program za proračun (Ravni) i za prikazrezultata (Izlaz).
  Ključne riječi: metoda konačnih elemenata, serendipity elementi, plastičnost, deformacije, naprezanja, podzemne prostorije

 32. Tip rada: Kompjuterski program

  Naslov: KOKOS

  Autori:
  Grabašnjak, Marija (22482)
  Frgić, Lidija (87475)
  Naručitelj: Rudarsko-geološko-naftni fakultet
  Depo ustanova: Rudarsko-geološko-naftni fakultet
  HW platforma: IBM PC
  Operativni sistem: DOS
  Programski jezik: Basic
  Godina: 1993
  Sažetak: Projekcije sila na koordinatne osi, rezultanta komplanarnog konkurentnog sustava sila i reaktivne ravnotežne sile materijalne točke
  Ključne riječi: Komplanarne konkurentne sile, rezultanta, ravnoteža, materijalna točka

 33. Tip rada: Kompjuterski program

  Naslov: REKS

  Autori:
  Grabašnjak, Marija (22482)
  Frgić, Lidija (87475)
  Naručitelj: Rudarsko-geološko-naftni fakultet
  Depo ustanova: Rudarsko-geološko-naftni fakultet
  HW platforma: IBM PC
  Operativni sistem: DOS
  Programski jezik: basic
  Godina: 1993
  Sažetak: Rezultanta komplanarnih sila s primjenom na određivanje težišta likova
  Ključne riječi: Komplanarne sile, rezultanta, težište likova

 34. Tip rada: Kompjuterski program

  Naslov: RAKS

  Autori:
  Grabašnjak, Marija (22482)
  Frgić, Lidija (87475)
  Naručitelj: Rudarsko-geološko-naftni fakultet
  Depo ustanova: Rudarsko-geološko-naftni fakultet
  HW platforma: IBM PC
  Operativni sistem: DOS
  Programski jezik: basic
  Godina: 1993
  Sažetak: Ravnoteža komplanarnih silas primjenom na gredne nosače i diskove
  Ključne riječi: Komplanarne sile, ravnoteža, gredni nosači, diskovi

 35. Tip rada: Kompjuterski program

  Naslov: REN

  Autori:
  Grabašnjak, Marija (22482)
  Frgić, Lidija (87475)
  Naručitelj: Rudarsko-geološko-naftni fakultet
  Depo ustanova: Rudarsko-geološko-naftni fakultet
  HW platforma: IBM PC
  Operativni sistem: DOS
  Programski jezik: basic
  Godina: 1993
  Sažetak: Ravnoteža komplanarnih sila za rešetkaste nosače
  Ključne riječi: Rešetkasti nosači, komplanarne sile, ravnoteža

 36. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Izgradnja podzemnih prostorija i tunela

  Autori:
  Hudec, Mladen (16744)
  Naručitelj: Tehnička enciklopedija Leksikografskog zavoda "Miroslav Krleža"
  Depo ustanova: Tehnička enciklopedija Leksikografskog zavoda "Miroslav Krleža"
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 34
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prikazuju se postupci iskopa tunela prema klasičnim i suvremenimmetodama. Posebno se tretira Nova austrijska tunelska metoda inačin podgrađivanja s trajnim materijalima; mlaznim betonom,sidrima i čeličnom podgradom. Navode se i opisuju klasične metodeproračuna uz pretpostavke samonosivih svodova i direktnogopterećivanja konstrukcija podgrade i obloge. Uzimaju se obzirsuvremene numeričke metode za proračun okvirnih konstrukcija iMKE i MRE kod kojih se pretpostavlja stijena kao kontinuum. Radsadrži 27 slika, 2 tablice i 11 navoda literature.

 37. Tip rada: Projekt

  Naslov: Izvedbeni projekt potkopa ispod željezničke pruge u Sesvetama, Zagreb

  Autori:
  Hudec, Mladen (16744)
  Paris, Bruno (204971)
  Frgić, Lidija (87475)
  Tor, Krešimir (205430)
  Naručitelj: Kanalizacija
  Depo ustanova: Rudarsko-geološko-naftni fakultet
  Godina: 1994
  Stranica ukupno: 33
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Izvedbeni projekt potkopa željezničke pruge - Nova Austrijska Tunelska Metoda (NATM); bez zaustavljanja prometa tijekom izvođenja radova na otvaranju profila
  Ključne riječi: Nova-Austrijska otkopna tunelska metoda, potkop, primarna podgrada

 38. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: O metodi rubnih elemenata
  Ustanova: Hrvatsko društvo za mehaniku, Društvo sveučilišnih nastavnika A. Hebranga 17; 25.02.92.
  Godina: 1992


 39. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Primjena CRISP programa u analizi elastoplastičnih problema
  Ustanova: Hrvatsko društvo za mehaniku, Društvo sveučilišnih nastavnika A. Hebranga 17; 21.10.92.
  Godina: 1992


 40. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Smjernice međunarodne tunelske asocijacije - ITA "Konstruktivni projekt tunela"

  Autori:
  Hudec, Mladen (16744)
  Prager, Andrija
  Vrsta rada: prijevod na hrvatski
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Internacionalna tunelska asocijacija (ITA) daje preporuke zaizradu i korištenje podzemnih prostora putem godišnjihkonferencija a naročito preko radnih grupa po posebnim temama.Dati su rezultati i smjernice radne grupe "Konstruktorski dioprojekta tunela".
  Ostalo: Objavljeno na njemačkom jeziku: "Taschenbuch fuer den Tunnelbau",1990.

 41. Tip rada: Ostalo

  Naslov: O metodi rubnih elemenata

  Autori:
  Hudec, Mladen (16744)
  Vrsta rada: predavanje
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Predavanje je održano 25.02.1992. u Društvu sveučilišnihnastavnika, Zagreb, A. Hebranga 17. u organizaciji Hrvatskogdruštva za mehaniku.

 42. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Primjena CRISP programa u analizi elastoplastičnih problema

  Autori:
  Frgić, Lidija (87475)
  Vrsta rada: predavanje
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Predavanje je održano 21.10.1992. u Društvu sveučilišnihnastavnika, Zagreb, A. Hebranga 17. u organizaciji Hrvatskogdruštva za mehaniku.


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr